Magyar Katolikus Lexikon > K > Kis-Hont vármegye


Kis-Hont vármegye: egykori közigazgatási egység Magyarországon, a Felvidéken, a Szuha-patak és a Rima folyó völgyében. - É-on Zólyom és Gömör, K-en Gömör, D-en és Ny-on Nógrád vm-k határolták; nem volt összefüggő ter-e Hont (Nagy-Hont) vm-vel. A 14. sz-tól alkalmanként Nagy-Hont és ~ névvel különböztették meg. A 13. sz: a kalocsai érs-nek voltak itt birtokai, pl. Rimaszombat, ahol aranyat bányásztak, Bánya, Alsó és Felső Pokorágy, Majna. 1268: a kalocsai érs. ~t, melynek fele rimaszombati uradalmához tartozott, Comitatus de Rimczanak nevezte, amikor bizonyos kiváltságokat engedélyezett Rimaszombatnak. 1278: János érs. e kiváltságokat megerősítette. Közp-ja a szombatnapi vásáros hely Rimaszombat, úthálózati közp. is, a város mellett a Rima révjével (Úrréve). 1332: a p. tizedjegyzékből következtethetően 32 lakott helye Karaszkó, Osgyán, Ráhó, Rimafő (Tiszolc), Szuha, Zsaluzsány pléb-hoz tartozott. 1334: László érs. itteni birtokait Bács és Szerém vm. birtokokért cserébe átadta Tamás erdélyi vajdának. 1419: vajodai Ders özvegye, Erzsébet és fia, László jószágrészeket zálogosított el Harmat és Szuha falvakban. I. Ferdinánd és Szapolyai János trónharca idején Nyáry Ferenc és Balassi Menyhért viszálya is elősegítette a Honttal össze nem függő ~ különállását. Az 1542:32. tc. újra elrendelte Hont és ~ egyesítését, a pártviszály miatt ez nem történt meg. Az ogy. az 1552:39. tc-ben újra követelte az egyesítést. II. Rákóczi Ferenc együtt hívta meg Hont és ~t az ogy-re. 1709: ~ hadi költségekről külön számolt be a fejed-nek. Az ogy. követküldést Hont vm. ~re hárította, melynek ter-ét a labancok még nem foglalták el. Az 1729:23. tc. ismét kimondta, hogy a kishonti járás (Processus Kis-Hontiensis) ezentúl is Hont vm. mellett maradjon, de elrendelte, hogy a tisztújításokon az egyik →alispán, egy →szolgabíró és egy aljegyző ~ „kebeléből választassék”, a Hont vm. törv-szék üléseit 3x Hontban, a 4. alkalommal ~ben tartsák. Megengedték, hogy ~nek önálló portális összeírása legyen, kimondták, hogy a kishonti járásnak tisztelnie kell Hont vm. főispánját. A kk-on át tapasztalható felemás állapotot II. József közig. reformja 1785: megszüntette, ~t Gömör vm-hez csatolta, s azzal 1785-90: a besztercebányai ker-be sorolta. ~ megszüntetését szolgálta az 1802:9. tc., mely ~t →Gömör és Kis-Hont vármegye néven egyesítette. 88

Pesty I:44. - M. Stat. Szle 1928:648. - Györffy III:149.