🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katonatanács
következő 🡲

Katonatanács, 1918. okt. 25.-1919. ápr. 14.: az olasz front összeomlása után a hadsereg közlegényeiből, altisztjeiből, tartalékos és Oroszországból hazatért tisztjeiből, Csernyák Imre repülőszázados vezetésével alakított forradalmi testület. - Célja a (reakciós, ellenforradalmi stb.) parancsnokok ellenőrzése, a haderő forr. hadsereggé alakítása. Orosz bolsevik módszereket követve a ~ szétzüllesztette a hadsereg fegyelmét, erkölcsét, s fölbomlasztotta a haderőt. - A bpi, majd vidéki városokban létrehozott ~ok hetek alatt komm. befolyás alá kerültek, fegyveres tüntetéseikkel ált. zűrzavart keltettek. Mo-on 1918. XI-1919. III: a ~ vezérkara akadályozta meg, hogy a hazafias szellemű tisztek (nem szabadcsapat tagjaként) a magyar hadsereggel visszaverhessék az antant szövetségeseinek területrablásait, melyet a →trianoni békében törvényesítettek. - 1918. X. 29: baloldali tagjai a fegyveres fölkelés mellett döntöttek, X. 30: reggel a laktanyákban a Nemzeti Tanácshoz való csatlakozásért agitáltak, este fegyvereseik elárasztották a Belvárost, elfoglalták a Keleti pályaudvart, a föltört vagonokból újabb fegyvereket szereztek, éjszaka elfoglalták a térparancsnokságot, letartóztatták Várkonyi Albert térparancsnokot, megszállták a pályaudvarokat, telefonközp-okat, a Főpostát, a hidakat s a stratégiai pontokat, X. 31: reggel a Mária Terézia laktanyát (IX. Üllői út). XI. 1: Linder Béla hadügymin. (1918. X. 31-XI. 9.) elrendelte, hogy a frontokon a m. csapatok tegyék le a fegyvert (ezzel tízezreket juttatott hadifogságba). XI. 2: Linder utasítására a ~ot a bizalmi rendszer alapján átszervezték. Elnöke 1918. XI. 3-1919. IV. 2: Pogány (Schwarcz) József hírlapíró; aleln. Csernyák Imre és Sugár (Sonnenschein) Tivadar. XI. 4: a min-tanácsban Linder hadügy- és Batthyány Tivadar belügymin. (1918. X. 31-XII. 12.) a ~ föloszlatását, ill. vezetői letartóztatását javasolta, XI. 5: a kormány és a ~ megegyezett a ~ ellenőrző és proganda szervkénti további működésében. XII. 12: a ~ tüntetett az antikomm. Bartha Albert hadügymin. (1918. XI. 9-XII. 12.) ellen, aki Batthyány Tivadarral együtt lemondott. 1919. I. 7: az 1. vadászezred katonái tisztjeiket eltávolították, helyükbe a ~ bizalmijai kerültek. I. 12: Pogány (Schwarcz) József a ~ bizalmijai gyűlésén az ellenforradalmi tisztek hadseregből való eltávolítását követelte. I. 28: a Munkástanácshoz hasonlóan a komm-k kizárási határozatát nem hajtották végre.

II. 5: a ~ fölhívta a kormányt, hogy törje le az ellenforradalmat, II. 22: a Végrehajtó Biz. fölszólítása: távolítsák el az ellenforr. tiszteket, válasszanak új parancsnokokat. III. 13: a főv. karhatalmi rendőrség legénységének szabadszervezete csatlakozott a ~hoz. III. 21: a csepeli komm. értekezlet után - melyen a ~ is részt vett - megkezdődött a vörös puccs, a stratégiai pontok elfoglalása, ülésükön Pogány javaslatára a →Tanácsköztársaságot támogatták, s átvették a rendőrség ellenőrzését, követelésükre estefelé Váry Albert főügyészh. szabadon engedte a Gyűjtőfogház komm. rabjait. IV. 2: amikor a tábori papság intézményét megszüntették, a Munkástanáccsal közös rendeletet hoztak V. 1. megünnepléséről, a ~ot többé nem említették híradásokban. IV. 14: a Hadügyi Népbiztosság megszüntette. 88

Gratz Gusztáv: A forradalmak kora 1918-1919. Bp., 1935. - Új Idők lex. VIII:3703. - Hajdu Tibor: Az 1918-as mo-i polg. dem. forr. Bp., 1968. -: A Mo-i Tanácsközt. Uo., 1969. - Új erők születése 1868-1919. Uo., 1979:815.