🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karácsonyi
következő 🡲

Karácsonyi Emánuel (†Szamosújvár, 1806): pusztabérlő, nagykereskedő. - 1803: Szamosújvárt 22 ezer Ft adományával létesítette a szegények kórházát és az öregek szeretetházát (Karátsonyi Int.). 1805: a kolozsvári Nemes Convictusban 4 tanuló eltartására, a gyulafehérvári papnev-ben 2 örm. papnöv. részére tett alapítványt. 1818: özvegye, Verzár Mária 8 ezer Ft-ot adományozott az Int-nek és 38 ezer Ft-ot a Szt Gergely Fiú Árvaháznak. K.D.

Karácsonyi Guidó (Nagyrőce, Gömör és Kishont vm., 1885. ápr. 6.-Orosháza, 1962. febr. 8.): plébános. - A középisk-t Nagybecskereken és Kiskunfélegyházán, a teol-t Temesvárt végezte, ahol a Vöröskereszt kórházának megszervezője és vez-je. Temesvárott 1910. II. 8: pappá szent., Szőregen, 1911. IX: Földeákon, 1915. XII. 1: Szeged-Belvárosban, 1923. V: Újszegeden az általa szervezett egyhközs. kp-ja. 1924. IX: Szeged-Rókuson, 1926. I: Újszegeden kp., ahol napközi otthont, óvodát alapított, 1928: megépíttette a Szt Vince Kultúrházat, 1929: a pléb-t. 1933. VII: Szeged-Somogyitelepen kp., ahol 1934/35: megépíttette a kéttornyú Jézus Szíve tp-ot. A Kat. Kör alapító eln., a Ker. Szoc. Párt vez-je és szervezője, a Szegedi Munkások Vállalkozó Szövetkezetének mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. fiókjának eln., a kat. gyermeknyaraltatás szervező vez-je, a szegedi tvhat. biz. tagja. 1945. VII. 25: a szegedi népbíróság népellenes bűntett vádjával 12 é. fegyházra ítélte, amit 1946. I. 31: a Népbíróságok Orsz. Tanácsa megsemmisített. A bpi népbíróság háborús bűntett vádjával 1,5 é. ítélte, de még 1946: szabadult. 1948: Pusztaszeren szervezőlelkész. A szegedi népbíróság 1950. II. 22: izgatás vádjával 2,5 é. ítélte. VI. 23: a szegedi megyei bíróság a korábbi ítéleteket 3 év 8 hónap összbüntetésben határozta meg, ~ a szegedi Csillagbörtönben raboskodott. - 1952. XI: szabadult, Orosházán, Békéssámsonban, Maroslelén, Eleken, Bucsán, Mátraszentimrén, Ceglédbercelen és Szentetornyán lelkész. 1958: nyugalomba vonult. - 1934. II-1944. I: a Szeged-Somogyitelepi Római Katolikus Egyházközségi Értesítő fel. szerk-je és kiadója. H.V.K.-88

Schem. Csan. 1916:167; 1936:59. (s.v. Karátsonyi) - M. társad. lex. 1931:103. - Pilinyi 1943:149. - Tóth 1948:116. - Hetényi Varga II:221. Arck. - Gulyás XVI:211. - Viczián 1995:175. (1603.) - Diós 1999:94. (5042.)

Karácsonyi Ilona, SJC (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1903. jan. 21.-Dabas-Gyón, 1984. jan. 3.): szerzetesnő. - Keresk. érettségit tett. 1931. VII. 31: Kecskeméten lépett a r-be. Első esküjét 1933. XI. 11: uo. tette. Otthon lakott, a Korda üzletben dolgozott. - A szétszóratás után Kecskeméten családjával élt, besegített a háztartásba. r.k.

Karácsonyi János (Gyula, Békés vm., 1858. dec. 15.-Nagyvárad, 1929. jan. 1.): választott püspök, történetíró. - Teol. tanulm-ait a pesti egy-en végezte. 1882. VII. 2: Nagyváradon pappá szent., rövid ideig lelkipásztorkodott. 1889: az egyhtört. és egyhjog tanára a váradi hittud. főisk-n. 1896. V. 15: a MTA l., 1904. V. 13: r. tagjává választotta. 1898: biharpüspöki plnos, 1904: a bpi egy. hittud. karának tanára, 1915: a SZIA II. szako. tagja, 1916. XI: vovadrei vál. pp. 1928-29: irányította az →Erdélyi Katolikus Akadémia alapszabályának összeállítását. - Cikkei: Tört. és Régészeti Értes. (1882-92), Békésvm. Régészeti és Műv. Társ. évkv-e (1883-90), Békés (1885-90), egri Irod. Szle (1886-88), Turul (1887-1907), Kat. Szle (1889), Hadtört. Közl. (1891), Századok (1889-1910), Tört. Tár (1891-99), M. Kv-szle (1894-95), Pallas nagy lex. (Anjou-kori tört. cikkek). - Fm: A nagyvárad-olaszi-i róm. kath. plébtp. és pléb. rövid tört. Nagyvárad, 1884. - Mo. és a nyugati nagy egyházszakadás. Uo., 1885. - Szt Gellért csanádi pp. élete és kora. Bp., 1887. - Tört. hazugságok. Írta Haller József. Ném-ből ford. és a mo-i részt írta. Uo., 1890. - Szt István okl-ei és a Sylvester bulla. Uo., 1891. - Kik voltak az első érs-ek Mo-on. Uo., 1892. - Békés vm. tört. Gyula, 1896. - A honfoglalás és Erdély. Bp., 1896. - Pusztaszeri monostor kegyurai. Uo., 1897. - Az aranybulla. Uo., 1899. - Szt Imre hg. Uo., 1899. - M. nemzetségek a XIV. sz. közepéig. 1-3. köt. Uo., 1900-01. - A hamis, hibáskeltű és keltezetlen okl-ek jegyzéke 1400-ig. Uo., 1902. - Egyhtört. emlékek a mo-i hitújítás korából. Szerk. Bunyitay Vincével és Rapaics Rajmunddal. 1-3. köt. Uo., 1902-06. - Az első Lónyayak. Okl-tárral. Nagyvárad, 1904. - Szt István kir. élete. Bp., 1904. - Az argyesi ppség. Uo., 1905. - A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Uo., 1905. (Székfoglaló) - Szt Adalbert védelme. Uo., 1906. - Egy tudatlan és arcátlan rágalmazónak nyilvános megfeddése. Uo., 1906. - Szt István anyja. I. András atyja. Uo., 1906. (Klny. Turul) - Mo. egyh. tört. főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Nagyvárad, 1906. (3. kiad. Veszprém, 1929) - Hogyan lett Szt István koronája a m. sztkorona felső részévé? Bp., 1908. - A Szt István anyjáról szóló adatok új megrostálása. Uo., 1909. (Klny. Turul) - Fekete pápaszemen keresztül. Uo., 1910. - Tomasic kv-e a horvát kirság államjogáról. Uo., 1910. (Klny. Századok) - Százezer baj, millió jaj egy tévedés miatt. Nagyvárad, 1910. - A horvát tört-írás zátonyai. Bp., 1912. (Klny. Századok) - Die ersten Lónyay. Pozsony, 1912. - Temelji prosebnoga neodvisnoga hrvatskoga kraljevstva uzraku. Nagyvárad, 1912. - Emlékbeszéd Pór Antal r. tag felett. Bp., 1913. - Kik voltak és mikor jöttek hazánkba a böszörmények és izmaeliták? Uo., 1913. - Borovszky Samu emlékezete. Uo., 1914. - A moldvai csángók eredete. Uo., 1914. (Klny. Századok) - Bunyitay Vince l. tag emlékezete. Uo., 1916. - A m. nemzet tört. joga hazánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig. Nagyvárad, 1916. - Szt László meghódítja a régi Szlavóniát. Bp., 1916. - I diritti storici della natione ungherese per l'integrita territoriale del suo paese. (Estratto) Uo., 1919. - Les droits historiques de la nation hongroise á l'integrité territoriale de son pays. (Extrait) Uo., 1919. - The historical right of the Hungarian nation to its territorial integrity. Uo., 1920. - Történeti jogunk hazánk területi épségéhez. Uo., 1921. - Szt Ferencz rendjének tört. Mo-on 1711-ig. 1-2. köt. Uo., 1922-24. - Szt László kir. élete. Uo., 1926. (Szentek országa 15.) (Szt István kv-ek 36.) T.E.

LBE:629. - Schem. Mv. 1896:426. - Pallas X:146; XVII:11. - Szinnyei V:1003. - Bihar vm. 1901:385. - Egyh. Közl. 1916. XI. 10:496. - Századok 1929:1/3. sz. (Csánki Dezső: ~) - Bíró Vencel: ~ t. tag emlékezete. Bp., 1943.- MÉL I:858. - MTA tagjai 1975:135. - ~ tört. munkássága. Összeáll. Erdész Ádám. Gyula, 1983.

Karácsonyi Lajos (Bp., 1894. júl. 23.-Komárom, 1980. márc. 8.): énektanár, orgonaművész. - Zenei tanulm-ait a Fodor-zeneisk-ban kezdte. A Liszt Ferenc ZF-n Kodály Zoltán, Herczfeld Viktor, Koessler János, Antalffy-Zsíros Dezső, Zalánffy Aladár és Járosy Dezső tanítványaként zeneszerzés és orgonaművész szakot végzett. Jog- és államtud. dr. - Zongoristaként kezdett dolgozni, egy ideig a bpi Intim Kabaré karmestere. 1932: Kalocsán a JT gimn. énekkonviktusának zongora- és hegedűtanára és a tp. kántora. 1936: Tatán Esterházy Ferenc gr. zenei titkára. Feladata volt a Gr. Esterházy Zeneiskolák (Tata, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya) igazgatása és a nyári operaelőadások szervezése a várudvarban. 1942: családi problémák miatt a gr. elbocsátotta, ismét zongoratanításból élt. 1947 u. Esztergomban m. közművelődési felügyelő. Komáromba költözött, nyugdíjasként a környék zeneisk-iban tanított. - Orgona- és zongoraművészi adottságait Dohnányiéhoz hasonlították, de nem talált megfelelő pártfogóra, ezért nem vált közismertté. - M: egyh. és világi karok, misék, motetták, zenekari művek (szimfónia, szvitek, Szalmaláng, Pampelona hőse oratórium, Szaniszló melodráma, stb.), zongoraszonáták, variációk, zenei karikatúrák, notturnók, keringők, etüdök; vonósnégyes, hegedűszonáta; orgonáraművek, karácsonyi variációk, dalok énekhangra, kabarédarabok. - A Magyar Úriasszonyok Lapja zenei munk. **

Gulyás XVI:215. - Tóth Imre közlése

Karácsonyi (előbb Kocsis) Sándor (Győr, Győr vm., 1887. márc. 6.-Győr, 1963. ápr. 19.): plébános. - A győri bencés gimn-ban éretts., a teol-t Győrött végezte, 1911. I. 27: pappá szent. Himódon kp., 1912: Szilsárkányban adm., 1914: Kisbéren és Halásziban kp., 1914: táb. lelkész, 1918. XII. 24: Csapodon adm., 1919. X: Pázmándfaluban plnos, 1924. IV: a péri esp. ker. főtanfelügy-je, 1929: Péren plnos, 1947: esp-h. 1948: az isk-k államosítása elleni beszédei miatt elfogatóparancsot adtak ki ellene, a pannonhalmi bencéseknél, a győri papnev. int-ben, majd Máriaremetén bújkált, ahol Csete Ágoston szervita rejtegette. Kocsis álnéven Bőben kp. 1954: Győrasszonyfán plnos. - M: Üdvözlégy Oltáriszentség. Imafüz. Győr, 1914. - Kis Biblia rövid egyh. tört-tel és szert-tannal. Kat népisk. számára. Bp., 1925. (14. kiad. Uo., 1946) - Görögkath. kis biblia rövid egyhtört-tel és szert-tannal. A g.k. el. népisk. sz. A gör. szertart-nak megfelelőleg átd. Krajnyák Gábor. Uo., 1928. (5. kiad. 1942) - Ált. és gazd. és továbbképző népisk. olvasó- és tankv-e. A r.k. vallástan anyagával... fiú és lánytanulók. haszn. 2-3. évf. Szerk. Jósvay Gábor, Szabó Ferenc, Szkalka Lajos. A vallástani részt írta Kádár Lajossal és Vezényi Elemérrel. Uo., 1937-38. - Pér község és pléb. tört. Győr, 1941. T.E.

Schem. Jaur. 1947:134; 1968:215. - Hetényi Varga II:307. - Gulyás XVI:216.


Karácsonyi József (Arad, Arad vm., 1908. márc. 16.–Emőd[?], 1954. márc. 13.): plébános. – 1931. II. 15: egri egyhm-s pappá szent., Besenyőteleken, Keresztespüspökiben, 1933: Diósgyőrvasgyárban kp., 1934: hitokt., 1935: Miskolc-Vasútvidéken hitokt., 1936: Újdiósgyőrben kihelyezett lelkész, 1938: Gyöngyösön hitokt., 1941: Jászberényben kp. 1943: Tiszanánán,1944: Keresztespüspöki majd Emődön h.plnos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1933:146. A 6423/1932 [tárca]; 1935:49. Az AC mozgalom hitoktatásunkban; 1943:56. Levél a szerkesztőhöz és a válasz) 88

Schem. Agriens. 1945:208. – Tóth 1947:22. – Puskás 1979:179. – Diós 1999:94. (5044)