Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőhalmi


Kőhalmi (1898-ig Klimstein) József (Vác, Pest vm., 1843. febr. 14.-Nagyszombat, 1906. máj. 25.): pap, gimnáziumi igazgató. - Vácott, 1858/59: Esztergomban gimn. tanuló, az esztergomi főegyhm. kispapjaként 1 é. az Emericanumban tanult, a gimn. 7-8. o-át Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban végezte, 1866. VII. 25: pappá szent. Nagymaroson, 1867. IX. 2: Ipolyságon, majd Esztergomban kp. 1870. X. 14: Nagyszombatban a főgimn. m-lat. szakos tanára, 1889. VII. 23: konviktusi alkormányzó is, 1898: gimn. ig. - M: Udalrik, a pápai zuáv. Tört. reg. 1860-ból. Bresciani után magyarította. Zathureczky Gyulával. Esztergom, 1865. - Árpádházi Szt Erzsébet élete. Írta Stolcz Albán. Ford. Zádori Jánossal. Eger, 1867. - Az Egyh. a szabadság légkörében. Esztergom, 1868. (Korkérdések VII.) - A divatos nevelés következményei. Dr. Hagelücken Fr. A. után ford. Uo., 1869. (uaz XII.) - Madách Imrének „Az ember tragédiája” c. drámai költeményéről. Nagyszombat, 1877. (Klny. érs. főgimn. értes.) - Czuczor Gergely. Irodtört. tanulm. Pozsony, 1884. (M. Helikon 31.) - Pázmány Péter élete. Uo., 1884. (M. Helikon. Jeles államférfiak 41.) - Pályám emlékei. Nagyszombat, 1884. (Ért-ek és széptani dolgozatok) - Dr. Majer István vál. pp., a félszázados író. 1835-1885. Életr. vázlat. Kiad. Lonkay Antal. Bp., 1885. - Simor János bíb., érs., Mo. hgprím-a élete és működése. Félszázados papi jub. alk. Pozsony-Bp., 1886. (Kortársaink 16-20.) - Simor János Mo. bíb-hgprím-a. 50 é. apostolkodása hitben, szeretetben, jótékonyságban. Uo., 1886. (ném-ül uo., 1886) - (ezután Kőhalmi-Klimstein néven) - Vázlatok Haynald Lajos bíb. érs. életéből 1816-1889. Uo., 1889. (M. Sion Őrei 4.) - Emlékezés Simor János bíb-ra. Nagyszombat, 1891. - A nagyszombati konviktus az 1898/99. tanévben. Uo., 1899. - Esztergomban szerk. 1868-69: a Korkérdések 1-12. füz-ét, 1871-1906: az István bácsi naptárát, 1887-89: Pozsonyban a Magyar Sion őrei életr. sorozatot. - Írói nevei: Klimstein József; Kőhalmi K. József; Kőhalmi Klimstein József; Kőhalmi-Klimstein József. 88

Felsmann 1885:101. - M. Sion 1886:463. - Zelliger 1893:241. - Rajner 1893:93. - Pallas X:632. (s.v. Klimstein) - Szinnyei VI:560. (s.v. Klimstein [Kőhalmi] József) - Circ. Strig. 1906. - Balogh 1939:35. - Gulyás XVII:453. - BM 62.390/898. sz.

Kőhalmi (1885-ig Koszovits) Márton Béla, OPraem (Tata, Komárom vm., 1867. márc. 15.-Csorna, 1937. júl. 14.): könyv- és levéltáros. - A tatai piar. és a győri bencés főgimn-ban tanult. A teol-t Győrött végezte, 1890. VII. 6: pappá szent. Tatán, Győr-Nádorvárosban és 1891: Csornán kp. 1897. IX. 3: belépett a csornai prem. r-be, ahol 1901. XII. 25: ünn. fog-at tett. 1927: a rendi számvevőség közp. pénztárosa, a kvtár és hiteleshelyi levtár őre, 1937: a csornai orsz. levtár őre, a rendi vagyonellenőrző biz. és a prép. tanács tagja. - Tollharcot vívott 1890: a →Keresztény Iskolatestvérek Csornára telepedésekor. Főv. lapok levelező munk. - 1892-95: a Csorna-Kapuvár és Vidéke társad. hetilap alapítója és szerk-je, melyet (1895: megszerezvén a Rábaköz c. kapuvári lap tulajdonjogát is) 1895-1897. VIII. 29: Rábaközi Hírlap c. szerk., részben tulajdonosa is. - Álnevei és jegyei: Albán; Balogh Géza; Botond; Gaálszéchy Ervin; kmb.; Nagylaky Gerő; Székely Gyula; Turobán; x. y. z.; Zászlós; ***. 88

Schem. Jaur. 1896. - Szinnyei VII:7. - Directorium praem. de Csorna 1918:5. (20.); 1927:4. (14.); 1937:4. (10.) (s.v. Kőhalmy, mindháromszor) - Gulyás 1956:585. - Gulyás XVII:454. - Horváth 2000:618. (935.)

Kőhalmi Mihály, Michael de Rupe (15. sz.): díszítőművész. - 1492 k. Budán Aquinói Szt Tamás Summájának velencei ősnyomtatványa kezdőbetűit díszítette, elejére színes iniciálékat festett (a kv. a nagyszebeni r.k. pléb. kvtárában?). T.E.

ML 1935. I:582; 1966. II:698.

Kőhalmi Mihály Szevér, OFMConv (Fajsz, Veszprém vm., 1877. okt. 19.-Szilágysomlyó, 1940 u.): gimnáziumi igazgató. - Veszprémben éretts. Mint piar. növ. végezte a teol-t, s ném-lat. szakos tanárnak készült. 1902. IX. 4: Marosvásárhelyen átlépett a minorita r-be. 1903: Szilágysomlyón kezdett tanítani. 1905. VII. 3: Bpen pappá szent. Szilágysomlyón tanított, 1919: →Mahalcsik Bonaventura utóda. Mint ig. mindent megtett a m. nyelvű gimn. fenntartásáért. Amikor az isk-t a rum. hatóságok bezárták, Aradon házfőn. Hamarosan visszatért Szilágysomlyóra, és egyedül élt a rházban. 1940: újjászervezte a m. gimn-ot, majd ennek tanára, s a fiúnev. int. ig-ja. - Írásai: Szilágysomlyói gimn. értes. (1914: A gimn. tört.; 1940: A szilágysomlyói m. kir. áll. gimn. múltja) - Fm: Tanítsuk v. ne tanítsuk a lat. nyelvet? Bp., 1907. - A minoriták élete Szent-Péteren, Kolozsvár külvárosában. Kz. az aradi irattárban. 88

Schem. OFMConv 1942:45. - Pilinyi 1943:255. - Monay 1953:61.