Magyar Katolikus Lexikon > K > Küküllei


Küküllei János, Küküllői János, Tótsolymosi Apród János, Apród János (1320 k.-1393. szept. 15./1394. dec. 10.): főesperes, érseki helynök, krónikaíró. - A kir. kancellária íródeákja volt. 1343: Erzsébet kirnéval Nápolyban járt, 1347-53: a kir. kancelláriában a kir. titkos jegyzője, pappá szent. 1352 e. aradi, zágrábi, székesfehérvári knk., 1352-53: egri, 1353-93: erdélyi knk., s haláláig küküllői főesp. 1359: esztergomi knk., Keszői Miklós érs. helynöke. 1362: Visegrádon telepedett le, megírta Nagy Lajos kir. uralkodásának viselt dolgait. Művéhez a kancelláriába érkezett okl-eket is fölhasználta, ezért az a kor legfontosabb tört. forrása. 1366 u. Vaskúti Dömötör pp. helynöke Erdélyben, 1378: elkísérte Esztergomba, s érs. helynöke lett. 1393 u. nincs róla adat. - M: Chronica Hungarorum de Ludovico rege a Joanne, archidiacono de Kikvlew... Bécs, 1746. M-ul: Első Lajos m. kir-nak dicsőséges országlásárúl és elete fogytáig viselt dolgairúl... deákból ford. P. Orosz Ferenc. Buda, 1760. - ~ Nagy Lajos kir. viselt dolgairól. Lat-ból ford., életr-zal, kritikai méltatással és m. jegyz. ellátta Dékáni Kálmán. Bp., 1906. - ~ és a Névtelen Minorita krónikája. Ford. Geréb László. Bev. Trencsényi Waldapfel Imre. Uo., 1960. - Lajos kir. viselt dolgai. Tarnai-Madas 1991:132. Ford. Bollók János. 88

Zelliger 1893:233. (s.v. Kikellői J.) - Pallas XI:131. - Századok 1893:1-2. sz. (Pór Antal: János küküllei főesp.) - Kollányi 1900:61. (s.v. János főesp., Tóth-Solymosi Á. J.) - Szinnyei VII:573. (1395: még élt) - Századok 1915:515. (R. Kiss István: ~ munkájának kritikájához); 1916:90. (Dékáni Kálmán) - A Bécsi M. Tört. Int. évkv-e 1934. (Fekete Nagy Antal: ~) - Turul 1927. (Fekete Nagy Antal: Apród János küküllei főesp. és családja tört-éhez) - MIL I:728. (*1320, †1394) - MÉL I:1036. - Bodor 1984:67. (17).