🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jezsuiták Oroszországban
következő 🡲

jezsuiták Oroszországban: A jezsuiták IV. (Rettegett) Iván cár (ur. 1534-84) idejében jelentek meg az egyesített Oro. Ny-i ter-ein élő lengy. és litván kat. lakosság körében. Moszkvában a cári udvarhoz akkreditált Ny-eu. kat. diplomaták és családtagjaik lelki életének gondozói, gyermekeik tanítói voltak. A 17. sz. kezdetén a cári trónt lengy. segítséggel elfoglaló trónbitorlónak, I. ál-Dimitrijnek a tanácsadói. 1651 u., amikor →Nyikon pátr. már kegyvesztett volt, Alekszej Mihajlovics cár (ur. 1648-76) szakított a reformerek korábbi egyoldalú gör. orientációjával, és minden támogatást biztosított azoknak az ukrán, lengy. és litván „latinos” szerz-eknek, közöttük a jezsuitáknak, akik a Ny-eu., r.k. műveltség átplántálói voltak, lat. nyelvű isk-kat nyitottak Moszkvában, Asztrahanyban és más orosz városokban. A jezsuiták honosították meg az orosz isk-kban az isk-drámát, a cári udvarban, továbbá a kijevi, majd moszkvai teol. akad-kon a szótagszámláló verselést. A 17/18. sz. fordulóján az oroszo-i jezsuita isk-kban már több volt az orosz tanulók száma, mint a tartósan v. ideiglenesen orosz földön tartózkodó idegen gyermekeké. A 18. sz. kezdetén maga I. Péter cár (ur. 1682-1725) is szorgalmazta a tanulást a jezsuitáktól, de 1719: már kiutasította őket Oro-ból. Ez az intézkedés csapás volt a kialakulóban lévő isk-rendszerre, mert a jezsuiták távozásával az akkor legkorszerűbb orosz közép- és alsófokú tanintézményeket kellett bezárni. I. Péternek nem volt könnyű meghoznia a jezsuiták elleni döntését, mert nem nélkülözhette a Szt Szinodus segítségét, az viszont e támogatás fejében megkövetelte a jezsuiták távozását, mert növekvő tekintélyük már veszélyeztette helyzetüket az ort-ok körében. - I. Pál cár idején (ur. 1796-1801) olyan lengy. ter-ek kerültek a cári birod-hoz, ahol a jezsuitáknak erős hagyományaik voltak. VII. Pius p-nak (ur. 1800-23) sikerült rábírnia a cárt arra, hogy egész birod-a ter-én engedélyezze a jezsuiták működését. A polocki ort. szem-ot a jezsuiták teol. akad-vá fejlesztették. Ez az akad. lett 1917-ig az orosz állam ter-én működő valamennyi kat. isk. anyaintézménye, gondoskodott a nevelői utánpótlásról, kvtárakat létesített, nyomdákat tartott fenn. Megalapozott és látványos eredményeik féltékenységet keltettek, ezért az OOE tudatosan rontotta működési feltételeiket és erős nyomást gyakorolt a cárra, hogy távolítsa el Oro-ból a jezsuitákat. 1815: I. Sándor cár (ur. 1801-25) e követelésnek engedve kitiltotta őket Szentpétervárról, javaikat elkoboztatta, majd 1820: az egész orosz állam ter-én betiltotta a r. működését. Többé már nem is kaptak bebocsáttatást Oro-ba. De 1917-ig különböző vallásos szervezetek fedőneve alatt - illegálisan - tovább munkálkodtak, s nem is lebecsülendő sikerrel. I.E.

Szamarin, Ju. F.: Jezuiti i ih otnosenyie k Rosszii. Moszkva, 1866.