🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jajcai bánság
következő 🡲

jajcai bánság, 1464-1528: a Száva jobb oldali mellékfolyója, a Verbász és annak bal oldali mellékvize, a Pliva folyócska összefolyásánál települt vár és város székhellyel szervezett (várkoszorúval körülvett) magyar közigazgatási terület, a magyar végvári rendszer boszniai kapuja. - Ter-e 1000-1400 km² lehetett, melyet a török hódítás fokozatosan zsugorított. Az iszlám fölvétele után ker-nek maradt bosnyákok eltávoztak, a muzulmánok régebbi hagyományaikat elfeledték v. elferdítették, ma a ~ helyneveinek csak töredékét lehet azonosítani; az bizonyos, hogy határvidéke hadjáratonként változott. Érdekter-éhez tartozott Dubica, Orbász és Szana alsó-szlavón vm. is, Szlavónia élelmezése és katonai ellátása szempontjából hátországának számított. - Várai: Banjaluka (Lukabanja), Belaj, Bocsác, Cserépvár (Celepirovac), Greben, Grmeograd, Jajca, Jezero (Ezaron), Kamengrad, Komotin, Koszorúvár (Vinac), Kotorgrad, Kozarac, Krupa, Obrovac, Ostregrad (Istregrad), Pruszác, Sólyomfészek (Sokol), Sokolac, Travnik, Vrnacgrad, Zvecsáj. - 1435 nyarán →Tallóci Mátyus nándorfehérvári kapitány (1429-35) hadat vezetett Boszniába, II. Tvrtkó István bosnyák kir. (ur. 1404-09, 1421-43) megsegítésére; Jajca, Vranduk, és Bocsác várakba m. őrséget helyezett. 1461. XI: Tomasevics István Jajcában bosnyák kir-lyá koronáztatta magát (ur. 1461-63), 1463: I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458-90) segítségét kérte, mivel 1462. VI: megtagadta a szultáni adót. II. Mehmed szultánnak (ur. 1451-81) a bosnyák urak 1463. V: ellenállás nélkül átadták a váraikat, Tomasevics kir. a Szana meletti Kljucsban hódolt meg főuraival a szultánnak, ahol valamennyiüket lefejezték. Jajca vára visszavételére I. (Hunyadi) Mátyás 25 ezer fős sereggel indult (ebből 12 ezer katona a főpapi, főúri bandériumok tagja volt), IX. 23: ért Boszniába, és 4 napi ostrom után XI. 2: bevette Jajca városát. Az É-i, lankásabb oldalán ágyúztatta, X. 12-XII. 25: ostromolta és bevette a 7 ezer janicsár védte „tojásvárat”, melynek őrségét az éhség késztette megadásra; Juszuf béggel az életben maradt 470 fő kegyelemre megadta magát, s m. szolgálatba állt. I. Mátyás rövid idő alatt a Bosna folyótól K-re 60 boszniai várost és erősséget elfoglalt, köztük Szrebernik várát, az elfoglalt ter-en létrehozta a ~ot és a →szreberniki bánságot. Kialakította azt a D-i végvári rendszert, mely 64 éven át ellenállt a sorozatosan ismétlődő tör. támadásoknak. 1464. II. 14: Jajca kapitányává Szapolyai Imre dalmát-horvát és szlavón bánt, Bosznia kormányzóját tette. II. Mehmed el Fatih szultán (ur. 1451-81) 30 ezer emberrel VII. 12-VIII. 22: eredménytelenül próbálta Szapolyaitól visszavívni, 41 napi ágyútűz után elvonult; ez volt Közép-Eu. hadtört-ének egyik kiemelkedő várvédelmi harca. - 1492. III: Csulai Ficsor László, 1493. VII. 1-10: Pethkey Mihály bán védte meg sikerrel Jajcát Jabuk boszniai pasa ostromától. 1498: Koszorúvár (Jajcától D-re 13 km) végleg a tör-é. 1499. IV: Thúz Osvát zágrábi pp. 32 ezer aranyat hagyott Jajca, Nándorfehérvár és Szörénytornya megerősítésére. 1500: és 1501. XI. elején Jajcánál Corvin János hg. szétverte Szkander boszniai pasa hadait (4000 tör. és 1000 ker. halt meg), portyázva elfoglalt néhány boszniai várat. 1502. VI: Tárczay János serege legyőzte az Orbász és Una vidékét dúló, Jajcát ostromló tör. sereget. 1503. II. 22: a szultánnal kötött 7 é. békével a tör. határ 10-63 km-re megközelítette Jajcát; Travnik (47 km) ekkor már tör. birtok. 1504: Jajca ferences szerz-ei Pozsega vm-be menekültek. 1512 őszén a tör. elfoglalta Szrebernik, Tesány, Szokol várát, ter-én létrehozta a különálló zvorniki szandzsákot, ez év végén Jajcánál visszavertek egy tör. támadást; 1516: már Bocsácz (Jajcától É-ra, 30 km) is tör. birtok. 1517. V: Beriszló Ferenc és Zrínyi Miklós fölmentették Jajca várát, az ostromló Musztafa boszniai pasa elesett. 1518: Pruszác (Jajcától D-re 43 km), Sólyomfészek (DK-re 18 km) és Jezero vára (Jajca Ny-i elővéde, 11 km) a tör. birtokába került; 1519: Zvecsájt (a Verbász völgyében Banjalukától D-re, Jajcától 50 km) még az előbbivel együtt m. birtokként említették. 1525. IV: boszniai, nándorfehérvári és hercegovinai tör. csapatok körülzárták a Keglevich Péter bán védte Jajcát; IV. 18: Budáról 1200 emberrel indult Frangepán Kristóf gr., 4 ezer gyalogossal és 2 ezer lovassal VI. 7: átkelt a Száván, a Jajcát ostromló boszniai pasa 16 ezer katonával Frangepán ellen indult, de ő kitért előle, s VI. 15: bevonult Jajcába, feltöltötte annak készleteit, a várat megerősítve csapatait csatázva Horváto-ba vezette. 1527: a tör-ök bevették Cserépvárt, Banjalukát, melyben egy kolduló szerzet rháza volt. 1528: az I. (Habsburg) Ferdinánd kir. (ur. 1526-64) kinevezte várkapitány 10 napi védelem után átadta Uzref pasának Jajcát, ezzel megszűnt a m. uralom. - 1528-1878: Jajca tör. birtok, a ruméliai ejálet boszniai szandzsákjába kebelezték; 1878. VIII. 7: az osztr-m. csapatok elfoglalták. - Bánjai: 1464: Szapolyai Imre, Bosznia kormányzója, dalmát-horvát és szlavón bán; 1465: Disznósi László és Szobi Péter dalmát-horvát és bosnyák bánok; 1466: Laki Thúz János dalmát-horvát, bosnyák és szlavón bán és főkapitány; 1468?: Disznósi László és Szobi Péter dalmát-horvát és bosnyák bán; 1470-78: Magyar Balázs dalmát-horvát és bosnyák bán (társai Horváth Demjén, Thúz János és Újlaki Miklós, utóbbi 1471-től bosnyák kir.); 1476-82: Egerváry László dalmát-horvát bán (1481: a boszniai hadjárat egyik vezére, 1474-82: a horvát bánsággal kapcsolatban Boszniát nem említik); 1480-83: Dóczy Péter jajcai bán; 1486: Csulai Ficsor László; 1490: Derencsényi Imre is; 1493. VI-ig: Haraszthy Ferenc; 1493. VI: Batthyány Boldizsár és Pethkey Mihály; 1494: Beriszló Péter; 1495: Batthyány Boldizsár; 1495. VI-1496: Kanizsay László és Bebek János; 1499: Beriszló Ferenc; 1501-03: Beriszló Ferenc és Batthyány Boldizsár; 1503. VII. 13-1504: Gorbonoki István és Szemere Kelemen; 1504-07: Kövendi Székely Miklós és Strezsemlyei György; 1507. IX. 26: kinevezettek Beriszló Bertalan és Héderváry Ferenc, akik úgy látszik nem fogadták el; 1508. VII. 17-1511: Alapi Boldizsár az egyik bán, a másik 1508-15: Strezsemlyei György; 1511-(1513?): Beriszló Ferenc rác despota, akit 1513. V. 28-X. 28: gyarmati Balassa Ferenc helyettesített; 1519: Paksy János várkapitány; 1521-22: Keglevich Péter és Tahy János; 1525-27: Gylethffy Miklós és Horváth János. - Albánok: 1481: Gerlistyei Jakab; 1493: Gsegey György mint Haraszthy Ferenc helyettese, Gyulai János jajcai kapitány. 88

Horváth M. III:102. - Korbuly 1868:189. - Fraknói 1896:458. - Mayerhoffer, Ernst v.: Das Gefecht bei Jajce. Wien, 1904. - Révai X:745. - Thallóczy 1915. - Hóman-Szekfű V. (Melléklet: 56.) - MTK I:282.