Magyar Katolikus Lexikon > I > iskolák államosítása


iskolák államosítása, 1948. jún. 16.: a nem állami iskolák és nevelő intézmények állami tulajdonba és irányításba vétele. - Az ~ Mo-on kétszer történt, s mindkét esetben a felekezeti iskolák és a vallásos nevelés ellen irányult. 1919: határozat született az ~ról, de végrehajtására a →Tanácsköztársaságnak nem volt ideje. - 1948: az ~t elutasító közvélemény befolyásolására VI. 3: a MKP megrendeztette a pócspetri ügyet, VI. 4: a MKP Pol. Biz-a az ~nak előbbrehozataláról döntött. VI. 5: felekezeti tanítók „küldöttsége” kérte Dinnyés Lajos min-elnöktől a felekezeti isk-k gyors államosítását, a nevelők anyagi helyzetének javítását, az isk-épületek helyreállítását, a „klerikális reakció demokráciaellenes politikájának leleplezését” (e küldöttségről a MKP államosítási biz-a V. 31: döntött). - Az ~ napjára VI. 7: Mindszenty József esztergomi érs. (1945-74) körlevelében könyörgő sztmisét és harangozást rendelt el. A pp-kari konferencia elhatározta, hogy egyhm. pap, szerz. és szerz-nő az államosított isk-kban ig., tanári, tanítói állást nem vállalhat (a hitokt-ra nem vonatkozott). VI. 11: a 6500/1948. sz. kormányrendelettel zárolták a nem áll. isk. és tanulóotthonok épületeit és fölszerelését. VI. 12: a kat. ppi kar a CIC 2343. kánonjára hivatkozva kiközösítette az ~t megszavazó ogy. képviselőket, ill. az annak végrehajtásában közreműködőket. VI. 14-15: a ref. egyh. bpi zsinata elfogadta előzetes megállapodásukat az ~ról. VI. 16: az ogy. 230:63 arányban megszavazta az 1948:33. tc-et a nem állami ~ról. →iskolai vallásoktatás szabályozása 88

A felszabadulás utáni ogy-ek közokt. és ped. vonatkozásainak repertóriuma. Összeáll. Jáki László. Bp., 1965. - Az okt. egységesítése, demokratizálása, államosítása 1777-1973. Bibliogr. Szerk. Dobicz János. Bp., 1974. - Arató Ferenc: Az államosítás tört. vál. bibliogr-ja. Uo., 1976. - Baranyai Művelődés 1988. (Kerekes Imre: Az ~) - Balogh-Gergely I:275. - PLex. I:66.