Magyar Katolikus Lexikon > I > illír nemzeti kongresszus


illír nemzeti kongresszus, Temesvár, 1790. szept. 1.: A 17. sz. végétől bevándorlottakkal megszaporodott szerbek a II. József (ur. 1780-90) alatti belpol. viszonyokat előnyök és kiváltságok megszerzésére használták, melyeket a Rákóczi-szabharctól kezdődően udvari ígéretek is tápláltak. 1790. III. 22: Putnik Mózes (Mojsije) karlócai metrop., majd az udvar fölhívására VI. 2: Joannovics János újvidéki és Sztratimirovics István budai g.k. pp-ökkel a kir-tól kérte, hogy a szerb főpapokat és előkelőket is hívja meg az ogy-re. A főpapok meghívása után azt kívánták, hogy azt a rendek is tegyék meg, és ők szavazati jogot is kapjanak. A rendek a kir. hitlevélben külön pontban biztosítani szándékoztak a g.kel. vallás szabadságát. Az udvar Putnik metrop. kérelmére engedélyezte VIII. 26: az ~ összehívását Temesvárra, melynek biztosául gr. Schmidfeld János péterváradi főhadi parancsnokot nevezte ki, azon kedvezményt is megadva a szerbeknek, hogy a 25-25 egyh., polg. és katonai személy mellett 25 nemes, össz. 100 fő résztvevője lehessen. Az ~t titkos ülések előzték meg, melyen az imádott fejedelem iránti hízelgés mellett az őket befogadó magyarság elleni gyűlöletet s az elkülönülést fogalmazták meg: „a 'barbároknak', 'akik csak nemrég áradtak ki Ázsia barlangjaiból', 'még próbát kell adni Európa váró szemei előtt, ha méltó-e élni művelt határai között'; a szerb nép, 'melynek fényes tulajdonságait a jelen gyűlésen csodálni fogja a világ', nem akarja tovább viselni a m. igáját, 'Illíriát elválasztandják Magyarországtól'”. E szellemet a hangadó határőrvidéki tisztek képviselték s uralkodóvá tették; bizonyára befolyásolták őket a szerbek Oroszo-ba vándorlására ösztönző Panago és Cuza orosz tisztek. Az ~ nyilvános ülésein külön pol. nemzet megalakítását s annak elszakadását kívánták: Mo-ból a szerbek számára egy külön ter-et szakítsanak ki, melyen az magát megszervezheti, e tart. igazgatására és jogainak képviseletére az udvarnál külön-külön kormányszéket, a tart-ban külön hatóságot alakítsanak, a közügyek intézésére, az egyh., világi és katonai rend szorosabb együttműködésére a kongresszust gyakrabban hívják össze. Schmidfeld kir. biztos indítványozta: adják át a szerbeknek a temesi bánságot, melyet, bár Mária Terézia 1779: visszacsatolt Mo-hoz, törvényileg még nem kebelezték be. Tököli Száva hasztalan intette társait, hogy a kiváltságok helyett jogok és törv-ek együttese a biztosíték, a kívánság ellenkezik a kir. hitlevéllel, aki nem fogja esküjét megszegni a gyűlés kívánságainak teljesítéséért. - Papilla tábornok elnökletével 32 tagú biz. állította össze a föliratot, amit a kir . biztos IX. közepén fölterjesztett: 1. külön földterületet (bánságot) és külön hatóságot; 2. vallásuk törvényes szabadságát, azok számára, akik a kihasítandó földön (bánságon) kívül, bárhol laknak, s a többi polgárral egyenlő jogokat; 3. a határőr katonaság e bánságban is a főhaditanács igazgatása alatt maradjon, ha e katonaságot polg. állapotba helyezik, alkotmánnyal és polg. kiváltságokkal ruházzák föl; 4. a kir. fia, Sándor főhg. legyen kormányzójuk. - II. Lipót (ur. 1790-92) a fölterjesztést jóindulattal fogadta, a kir. biztosnak megírta: biztosítsa az ~t, hogy méltányos kéréseiket m. kir-lyá koronázása után teljesíti. - Budán a magyarellenes gúnybeszédeket kinyomtatva terjesztették, ennek ismeretében a rendek a mielőbbi koronázás érdekében eltekintettek új kir. hitlevél megfogalmazásától. II. Lipót 1791. IV. 23: elutasította az ~ 1790. XI. 4-i föliratában kért ter. önállóságot. 88

Szalay László: A mo-i szerb telepek jogviszonya az államhoz. Pest, 1861. - Horváth M. VIII:63. - Mo. tört. 1790-1848. I:124.