🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Iványi
következő 🡲

Iványi, v. Bereg vm. (Ivanovci, Ukrajna): g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. munkácsi esp. ker-ében. - 1771: már létezett. Tp-át Szt Demeter tiszt-ére szent. Anyakönyvei 1786-tól. Anyanyelve 1880: rutén. - Lakói 1940: 28 r.k., 1109 g.k., 5 g.kel., 1 ev., 3 ref., 59 izr., össz. 1205. **

Schem. Univ. 1842:581.

Iványi (1903-ig Jung) Béla (Nagykanizsa, Zala vm., 1878. okt. 27.-Vonyarcvashegy, 1964. jan. 20.): történetíró, levéltáros. - 1903: a bpi egy-en állam- és jogtud. dri okl-et szerzett, mely után az OL-ban fogalmazó. 1914. VIII. 30: a jogtört. ny. rk., 1917. IX. 10: ny. r. tanára a debreceni, 1927. II. 8-1938. V. 1: a szegedi egy-en, ahol 1927-38: tanszékvez., 1934/35: dékán és 1935/36: prodékán; egyúttal az egyhjog tanítására is jogosították. 1937: egy meggondolatlan tette miatt a napilapok botrányhírei közt írtak róla, XI: szabadságolták, 1938. VI. 30: nyugdíjazták. Ezután évekig Batthyány-Strattman hg. levtárosa Körmenden, utóbb a Festetics gr-ok levtárának rendezője Keszthelyen. - 1916: a SZIA II. o., 1920. V. 5: a MTA l. tagjává választotta; 1937: mindkét tagságáról lemondott. - M: Bártfa sz. kir. város levtára. 1319-1526. Bp., 1910. - Eperjes sz. kir. város isk-ügye a kk-ban. Uo., 1911. (Klny. M. Középisk.) - A kir. sóbányakamara szerepe a kk-ban. Uo., 1911. - A m. tüzérség fejlődésének vázlata a 15. és 16. sz-ban. Debrecen, 1916. - A márkusfalvi Máriássy család levtára. 1243-1803. Lőcse, 1917. - A győri székeskápt. régi számadáskv-ei. Bp., 1918. - Pro Hungaria Superiore. Felsőmo-ért. Debrecen, 1919. (vö. Skultéty József: A volt Felsőmo-ról. Válaszul ~ ... kv-ére. Turócszentmárton, 1929. Szl-ul is) - M. alkotmány- és jogtört. jegyzetek. 1-2. füzet. Uo., 1923. - Debrecen és a budai jog. Uo., 1924. - Göncz szabadalmas mezőváros tört. Karcag, 1926. (vö. Harsányi István: Megjegyzések ~: Göncz ... tört. c. műve egyes részeihez. Sárospatak, 1927) - Mossóczy Zakariás és a m. Corpus Juris keletkezése. Bp., 1926. - A kir. m. egy. nyomda tört. 1527-1927. Gárdonyi Alberttel. Uo., 1927. - A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család tört. Okl-tár. 2. köt. Uo., 1928. (Az 1. köt. Varjú Elemértől!) - Br. Sennyey László SJ nagyszombati rector róm. utazásai (1687, 1693, 1696). Uo., 1929. - Felsőmo-ról. Felelet Skultéty József: A volt Felsőmo-ról c. pamfletjére. Szeged, 1930. (vö. Skultéty József: Még egyszer a volt Felsőmo-ról. Turócszentmárton, 1931. Szl-ul is) - Eperjes sz. kir. város levtára 1245-1526. 2 rész egy köt. Szeged, 1931-32. - A róm. szt birod. széki gr. Teleki család gyömrői levtára. Uo., 1931. - Egyhjogi jegyzet. ~ előadásai alapján összeáll. Szerényi László. Uo., 1933. - Adalékok a régi ogy-eink Rákos nevéhez. Uo., 1935. - Br. Máriássy András tábornagy, a Mária Terézia-r. lovagja. Pécs, 1937. - Kv-ek, kvtárak és kv-nyomdák Mo-on 1351-1600. Bp., 1937. (Klny. M. Kv-szle) - A városi polgárjog keletkezése és fejlődése, figyelemmel Buda és Pest városokra. Uo., 1937. - Alkotmány- és jogtört. ~ és Ereky István egy. előadásai alapján összeáll. Bellér István. Uo., 1937. - A Tomaj nemzetség és a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család tört. 1. (egyetlen) köt. Bp., 1941. - Dominikánus levelek és okl-ek a körmendi levtárban. Körmend, 1942. - A körmendi levtár memorabiliái. Uo., 1941. - Pázmány Péter kiadatlan levelei. Uo., 1943. - Pázmány Péter kilépése a JT-ból. Uo., 1943. - Képek Körmend múltjából. Uo., 1943. - Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi hg. levtár tornai részében. Bp., 1943. - A két Zrínyi Miklós körmendi levelei. Uo., 1943. - Címeres levelek a keszthelyi és körmendi levtárakban. Veszprém, 1943. - A körmendi levtár missilis levelei. 1. (egyetlen) rész. 1454-1526. Körmend, 1944. - A Festetics család keszthelyi levtára. Bp., 1947. (Klny. Levtári Közlem.) - Kk. regeszták a m. zsidóság múltjára vonatkozólag. Uo., 1948. - Keszthely. Sági Károllyal és Péczely Piroskával. Uo., 1955. - Csobánc. Sági Károllyal. Uo., 1957. - Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a török időkben. Zalaegerszeg, 1960. - Hegyesd, Tátika, Rezi. Sági Károllyal és Takács Kálmánnal. Balatonfüred-Bp., 1961. - Adattár a 16-18. sz. szellemi mozgalmaink tört-éhez. 11. köt. A m. kv-kultúra múltjából. ~ cikkei és anyaggyűjtése. Szerk. Keserű Bálint. Szeged, 1983. - Fógel Józseffel és Juhász Lászlóval kiad. Antonio Bonfini Rerum ungaricarum decades c. művét (Leipzig-Bp., 1936-41); részt vett a Magyar-zsidó okl-tár 5. köt. 1. rész. 1096-1700. anyaggyűjtésében. - 1942-44: szerk. a Körmendi Füzetek c. helyismereti sorozatot. - Betűjegyei: I.B. (Közlem. Szepes-vm. múltjából); I.B.dr. (M. Kv-szle). 88

MTA tagajánl. 1920:26. - Révai XX:419; XXI:464. - Skultéty József: A volt Felső-Mo-ról. Válaszul ~ „Pro Hungaria Superiore Felsőmagyarországért” c. kv-ére. Turócszentmárton, 1929. -: Még egyszer a volt Felső-Mo-ról. Válaszul ~ Felső-Mo-ról c. füzetére. Uo., 1931. (szl-ul is) - Az Est 1937. XI. 27. (~ szegedi egy. tanár különös esete) - Gulyás 1956:571. - Levtári Közlem. 1964:1. sz. (Vörös Károly) - Vasi Szle 1964:295. (Degré Alajos) - MÉL I:785. - Szegedi egy. alm. 1971:28. - MTA tagjai 1975:125. - Gulyás XV:365.

Iványi Endre (Jánoshalma, Bács-Bodrog vm., 1909. dec. 1.-Balatonakarattya, 1977. júl. 27.): pap. - Kalocsán, Baján, Bpen és Kalocsán járt gimn-ba, 1927-32: a teol-t a bpi egy-en végezte, 1932. VI. 19: Jánoshalmán pappá szent., Nagybaracskán, 1933: Sükösdön, 1934: Fajszon kp., majd Kalocsán a Tanítók Háza felügy-je, s hitokt. kp. 1938: karkp., főszékesegyh. sekrestyeig., az AC főegyhm. titkára, 1944: plnosh. Bácsbokodon, majd a szabadkai Paulinum ig-ja. Mint tábori lelkész 1945: hadifogoly. - 1948: Becsehelyen plnosh., 1948-53: pol. okokból börtönben, 1954: betegszabadságon, 1955: Budakeszin, 1956: Baja-Belvárosban, 1957: Adyligeten, majd Újpest-Megyeren kp., 1967: Baja-Belvárosban, 1968: a Szt József tp-ban, 1970: Kelebián, 1971: Dunapatajon kisegítő lelkész. 1972: Székesfehérváron nyugdíjas. - 1942. I. 24-1944: szerk. a Kalocsai Néplapot. 88

Schem. Col. 1942:264; 1975:77. - Gulyás XV:371. - Hetényi Varga II:79.

Iványi (1909-ig Imhof) János (Püspöknádasd, Baranya vm., 1894. jan. 9.-Bp., 1954. máj. 6.): vallástörténész, egyetemi tanár. - A középisk-t a pécsi ciszt. gimn-ban, a teol-t 1912-16: mint pazmanita a bécsi egy-en végezte, ahol 1920: teol-ból drált. 1916: pappá szent., mint az Augustineum tagja 1916-18: a bécsi egy. teol. karán sémi, egyiptomi és kopt, az Orientalisches Institutban modern arab nyelvet tanult. 1918: Babarcon, 1919: Mohácson kp., 1921. IX-1925 őszéig a pécsi Emericanum fiúnev. int. pref-a, egyúttal a pécsi városi f. keresk. isk-k hitokt-ja, s az áll. főreálisk. h. hittanára. 1925/26: a róm. Institutum Biblicum Pontificium hallg-jaként írás- és szövegtört-tel foglalkozott. 1926 nyarától a pécsi ppi sztszék jegyzője, 1928. V. 28: az ósz-i szentírástud. ny. rk., 1929. XII: ny. r. tanára a bpi egy-en; ahol 1937/38: és 1942/43: a teol. kar dékánja, 1938/39: prodékánja. - 1933: a SZIA I. o-a tagjává választotta, 1936: p. prel. - M: Katolicizmus és zsidóság. Vallástört. előadások. Bangha Bélával és Pataky Arnolddal. Bp., 1933. - Ósz-i Szentírás. 3. köt. Ford. Pataky Arnolddal. Tőle az Ezd, Neh, Tób, Jud és Eszt ford-a és magyarázata. Uo., 1934. - Szerk. 1934. I-1944: a Theológia c. folyóir-ot. 88

M. társad. lex. 1930:251. - Karczag 1932:598. - SZIA tagajánl. 1933:5. - Ki kicsoda? 1936:363. - Ker. m. közél. alm. I:433. - Schem. Qu. 1943:187; 1948:29. - Gulyás XV:377.

Iványi (?-ig Ivánkievicz) Magdolna M. Karola, CSA (Bp., 1896. nov. 21.-Jászberény, 1955. aug. 19.): apáca. - 1915. VIII. 30: Pécsett lépett a r-be. 1920. VIII. 15: uitt tette első, 1923. VIII. 28: örök fogadalmát. r.k.

Iványi Mária Angela, SZTT (Győr, 1904. jan. 21.-): szociális testvér. - Középiskoláit Resicán, Temesvárott végezte. 1925: éretts., belépett a r-be. Első fogadalmát 1928: Őrszentmiklóson, örök fogadalmát 1938: Nagyváradon tette. A kolozsvári egyetemen tanult, közgtud-t hallg., pszichológiából és pedagógiából drált. Kolozsvárott, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen, Sámsonban és Karcfalván tanított. A háború utolsó időszakában Győrött, majd Bpen volt. A Kis Szt Teréz Otthon (Bp., XII. Csipke u. 1-5.) vez-jeként súlyos kockázatot vállalva 34 üldözöttet bújtatott, hamis isk. bizonyítványok felhasználásával megmentette őket a deportálástól. Védettjei 1945. VIII. 1: kiállított hivatalos okmánnyal tanúsították és köszönték ~ mentőakcióját. A háború után visszatért Erdélybe. 1955. IX. 22: Mo-ról hazafelé a nagyváradi vasútállomáson letartóztatták, vallásos iratok terjesztésének vádjával Kolozsvárott →Ikrich Augusztával együtt bíróság elé állították és 5 évi börtönre ítélték. 8 hónapi kolozsvári, nagyváradi és bukaresti raboskodás után 1956. VII. 22: amnesztiában részesült. 1997: nyugdíjasként Sepsiszentgyörgyön élt. s.k.-H.V.K.

Iványi (1937-ig Ivanics) Sándor (Jásztelek, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1917. júl. 7.-Eger, 1983. aug. 4.): pap, könyvtárigazgató. - Egerben éretts., a teol-t Egerben és Bpen végezte, ahol 1941. XI. 1: pappá szent. Kenderesen kp., 1944: Nyíregyházán a Szt Imre Internátus felügy-je és hitokt., 1944: Jászladányban, 1945: Jászberényben, 1946: Hevesen kp., 1946: Egerben a Szt József Internátus tanulm. felügy-je, 1948: Egerben kp., 1953: az Egri Főegyhm. Kvtár vez-je és főszegyh. hitszónok, 1960: a főszegyh. tp-ellátó ig-ja is. - M: Horae beate Mariae Virginia. 1. A kódex hasonmás kiadása. 2. I. S.: Horae beate Mariae Virginia. - Dercsényi Dezső: A kódex díszítése. Bp., 1976. (ném. és ang. kiadás is) - Az Egri Főegyhm. Kvtár kz-katalógusa. 1850 előtti kz-ok. Összeáll. Bp., 1986. (Mo-i egyh. kvtárak kz-katalógusai 5.) 88

Schem. Agr. 1975:103; 1987:157. - M. Nemz. 1983. VIII. 10. - Gulyás XV:383.


Iványi Erzsébet M. Filomena SZINT (Jászfelsőszentgyörgy, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1903. júl. 8.–Jászberény, 1984. jún. 7.): szerzetesnő. – I. Margit huga.– ápolónőképzőt végzett. 1920. VIII. 20: Jászberényben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1925. VII. 22: Esztergomban tette. Itt a Kolos kórház ápoló és műtősnője. –1950 u. ápolónőként dolg, majd a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Iványi Margit M. Damjána SZINT (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1890. szept. 18.–Jászberény, 1985. ápr. 14.): szerzetesnő. – I. Erzsébet nővére. Ápolónőképzőt végzett. 1909. XI. 30: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1912. VII. 19: uitt tette. Bp-en a Vöröskereszt kórház ápolónője. –1950 u. a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.