🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Illyés
következő 🡲

Illyés András József (Szentgyörgy, Csík szék, 1639.-Nagyszombat, 1712. szept. 20.): megyéspüspök. - Kolozsvárt, Kassán és Nagyszombatban tanult, 1663. XI. 1: lett a CGH növ-e. 1668. I. 29: papként tért haza, s Vásárúton (Pozsony vm.) plnos, 1676. IV. 24: pozsonyi knk., 1677: Jókán adm., 1696: esztergomi knk. és szebeni prép. I. Lipót, figyelmen kívül hagyva az →Approbáták Erdélyben r.k. pp-öt nem tűrő tc-ét, 1696. I. 19: kinevezte erdélyi mpp-ké. IX. 19: szentistváni prép., utóbb pilisi apát is. A kir. utasítására 1697. V. 13: érkezett Kolozsvárra, V. 19: Gyulafehérvárt 100 é. után az első ppi misét mondta. A prot. többségű →főkormányszék „hogy ne háborítsa a haza csendjét, törvényét és unióját” indoklással kiutasította Erdélyből. X. 9: visszatért Nagyszombatba. 1703-1704. X. 4: ismét Erdélyben élt. Helynöke, Szebelebi Bertalan intézte az egyhm. ügyeit. Pozsonyi házát, szőlőjét és 8500 Ft-ot hagyott erdélyi papnöv-ek külf. taníttatására. - M: A keresztyeni eletnek peldaja v. tüköre, az az: a szentek élete. Nagyszombat, 1682. - A Keresztyeni josagos-cselekedeteknek es a tekeletesegeknek gyakorlatossága. Írta Rodericus Alfonsus SJ. Ford. Uo., 1688. - A Kristus Jesus elete és tudomanya. Uo., 1690. - Megrövidittetet Ige Az az: Predikatios Könyv... mellyekben az Igaz Hit fő agazatinak nagy titkei... Uo., 1691. - Novae spirituales, ac morales duarum linguarum Cantiunculae. (Lat-m. énekek) Bécs, 1696. - Recta vitae, morumque hominum Institutio. Uo., 1696. - Soliloquim divinum elegiacum. Uo., 1697. - Jora Intő Enekecskek Igazsag ellen tusakodo gonosz emberek ellen, igazság szerető Hiveknek vigasztalására. Uo., 1702. - Brevis Norma Vitam Sapienter Instituendi. Uo., 1703. - Pretiosa Margarita. Nagyszombat., 1707. - Rövid Forma Embernek életét bölcsen Rendelni. (az előbbi m-ul) Bécs, 1709. - Imádságos kv. Uo., 1709. - Emberek eletenek es erkölcsinek Igaz Rendelese. Nagyszombat, 1710. - Némely solemitásokra készitett prédikácziók. Uo., 1710. - Divina vitae morumque Hominum Fidelium Institutium et Doctrina Sapientissima. Uo., 1710. - Utóda Erdélyben 1713. II. 18: Mártonffy György. 88

Schem. Trans. 1838:XXXII. (60.); 1913:14. - Mendlik 1864:89. - M. Sion 1886:116. (*1676. ápr. 24.) - Zelliger 1893:190. - Némethy 1894:641. - Fraknói 1894:417. - Kollányi 1900:314. - Szinnyei V:48. - Vorbuchner 1925:89. (s.v. Ilyés) - Veress II:60. - Temesváry 1910:3; 1931:17. (címere); 1932:7. - Marton 1993:86.

Illyés Elemér (Alsótorja, Háromszék vm., 1914. dec. 7.-Pieve di Tremosine, Olaszo., 1989. aug. 4.): történetíró. - A kolozsvári tudegy-en végzett, jogból drált. 1943: a római és a heidelbergai egy-en államtud-t tanult. Nyugaton maradt, 1945: kivándorolt Brazíliába, 1953: Port-ban telepedett le, s az üzleti életben helyezkedett el. Az 1970-es évek közepén Ny-No-ba költözött, a bajoro. Schliersee partjának egyik községében telepedett le. Tört-írói érdeklődését az erdélyi helyzet és a kisebbségbe került m-ok sorsa foglalkoztatta. Utolsó éveiben az olaszo-i Garda-tó partján vásárolt házában élt. - Írásai: müncheni Új Látóhatár (1971:41. M-román viszony, 539. Négy erdélyi prózaíró; 1972:467. Erdélyi irod.; 1974:425. Erdélyi utazás kitérőkkel), Transylvania, the Roots of Ethnic Conflicts (Kent, Oh., USA, 1983: Education and National Minorities in contemporary Romania), 30 év (Bern, 1986: Harminc év a romániai magyarok történetéből 1956-1986), Nyugati magyar tanulmányírók antológiája. (Bern, 1987: Magyarok Romániában a nyolcvanas években), római Katolikus Szemle (1974: A romániai magyarság népesedési problémája; 1976: Román tört-írás; M. egyh-ak Romániában), londoni Irodalmi Újság. - M: Erdély változása. München, 1975, 1976. (ném-ül: Nationale Minderheiten in Rumänien, Siebenbürgen im Wandel. Wien, 1981; ang-ul: National Minorities in Romania, Change in Transylvania. New York, 1982) - Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area. New York, 1988. - Kiadta hasonmás kiadásban Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 1-6. köt-ét (Firenze-München, 1981), a szerző kéziratos jegyzeteivel. Bo.Gy.

Új Látóhatár 1976:259. (Ölvedi János: Erdélyi vészjelek és teljesítmények); 1989:562. (Czigány Lóránt: ~) - Katolikus Szle repert. 1980:178. - M. Nemz. 1989. VIII. 10. (Czigány Lóránt) - Hitel 1990:1. sz. (Pomogáts Béla: ~ emlékezete) - Borbándi 1992:163. - Nagy 1992:75. - MÉL III:402.

Illyés (eredetileg Illés) Gyula (Rácegrespuszta, Tolna vm., 1902. nov. 2.-Bp., 1983. ápr. 15.): költő, író. - Apja uradalmi gépész. Iskoláit a pusztán, Simontornyán, Dombóvárott, Bonyhádon és Bpen végezte, 1921: bölcs. hallg. 1922-26: Párizsban dolgozott, előadásokat hallg. a Sorbonne-on, és emigráns lapokba, utóbb főként hazai avantgard folyóir-okba írogatott. 1928. VI. 15-1936. IX. 1: a Phőnix Életbiztosító tisztviselője, 1935. I. 21: közp. titkára, sajtóelőadója. 1931: feleségül vette Juvancz Irmát. 1934: részt vett a SZU írókongresszusán. 1937: a Nemz. Bank sajtóreferense. 1938. IV: a Márciusi Front ügyében 1 havi fogházra és 1 é. hivatalvesztésre ítélték; elvált. 1939: élete végéig tartó házasságot kötött Kozmutza Flórával. 1944: bujkált a ném. megszállás hónapjaiban. 1945-48: ogy. képviselő a Nemz. Parasztpárt programjával, a M. Népi Művelődési Int. ig-ja. - 1930: és 1933: megkapta a Baumgarten-díjat; 1948, 1953: és 1970: a Kossuth-díjat, 1970: a Herder-díjat. 1940: a Kisfaludy Társ. r., 1945. V. 30-1949: a MTA l. tagja, tagsága a Széptud. Alosztály megszüntetésekor egyidejűleg megszűnt; 1945. VI. 6-1946. VII. 24: a MTA ig. tagja. - Írói rangját klasszikus szintet elérő költ-e és sokoldalú irod. munkálkodása határozza meg. Avantgard irányok, népi-nemzeti hagyományok, realista megjelenítési törekvések és mitizáló szemléleti elemek egyaránt kimutathatók költ-ében, koronként más és más ötvöződésekben. Erősek lírájának gondolati összetevői. Soha nem középponti témája, mégis végigvonul líráján a hithez való viszonyának - változó végkicsengéssel megválaszolt - alapkérdése. Kiemelkedő költői alkotásai: Szomorú béres, Ifjúság, Hősökről beszélek, A Kacsalábon-forgó Vár, A reformáció genfi emlékműve előtt, Két kéz, Egy mondat a zsarnokságról, Árpád, Ifjú pár, A fecske és a falevél, Bemutató, Hiány a kéziratban, Koszorú. Az esszé iránti fogékonysága prózájának nagy részét is erősen befolyásolta, önéletr. műveiben főként az 1910/20-as évtizedeiről adott képet; drámaíróként főként a m. tört. tudat formálására törekedett, foglalkoztatták a jelen egyetemes problémái is. - M: Nehéz föld. Versek. Bp., 1928. - Sarjúrendek. Versek. Uo., 1931. - Három öreg. Vers. Uo., 1932. - Hősökről beszélek. Vers. Uo., 1933. - Ifjúság. Vers. Uo., 1934. - Oroszország. Útinapló. Uo., 1934. - Szálló egek alatt. Versek. Uo., 1935. - Petőfi. Tanulm. Uo., 1936. - Puszták népe. Szociográfia. Uo., 1936. - Rend a romokban. Versek. Uo., 1937. - Magyarok. Naplójegyzetek. Uo., 1938. - Külön világban. Versek. Uo., 1939. - Ki a magyar? Tanulm. Uo., 1939. - Lélek és kenyér. Szociológiai tanulm. Kozmutza Flórával. Uo., 1939. - Összegyűjt. versei. Uo., 1940. - Csizma az asztalon. Röpirat. Uo., 1941. - Kora tavasz. Reg. Uo., 1941. - Mint a darvak. Emlékezés. Uo., 1942. - Vál. versei. Uo., 1943. - A tű foka. Drámai példázat. Uo., 1944. - Egy év. Versek. Uo., 1945. - Honfoglalók között. Riport. Uo., 1945. - Hunok Párisban. Reg. Uo., 1946. - Kiáltvány a parasztság művelődése ügyében. Röpirat. Uo., 1946. - Szembenézve. Versek. Uo., 1947. - 12 nap Bulgáriában. Verses útinapló. Uo., 1947. - Összes versek. 1-3. köt. Uo., 1947. - Fro-i változatok. Útijegyzetek. Uo., 1947. - Lélekbúvár. Szatíra. Uo., 1948. - Két kéz. Vers. Uo., 1950. - Két ffi. Filmreg. Uo., 1950. - Tűz-víz. Dráma. Uo., 1952. - Ozorai példa. Színmű. Uo., 1952. - Fáklyaláng. Dráma. Uo., 1952. - Föltámadott a tenger. Forgatókv. Uo., 1952. - Tűvé-tevők. Parasztkomédia. Uo., 1953. - 77 m. népmese. Uo., 1953. - A csodafurulyás juhász. Versek, mesék és műford-ok. Uo., 1954. - Dózsa György. Dráma. Uo., 1956. - Kézfogások. Versek. Uo., 1956. - Kínai szelence. Műford-ok. Uo., 1958. - Új versek. Uo., 1961. - Ebéd a kastélyban. Prózai írások. Uo., 1962. - Petőfi Sándor. Bőv. változat. Uo., 1963. - Nyitott ajtók. Műford-ok. Uo., 1963. - Másokért egyedül. (Drámák: Kegyenc, Különc) Uo., 1963. - Ingyen lakoma. Esszék, tanulm-ok. Uo., 1964. - Anyanyelvünk. Esszék. Uo., 1964. - Az aranyköles. Mesék. Uo., 1965. - Dőlt vitorla. Versek. Uo., 1965. - Bolhabál. Tűvé-tevők. Parasztkomédiák. Uo., 1966. - Szíves kalauz. Útijegyzetek. Uo., 1966. - Az éden elvesztése. Oratórium. Uo., 1967. - Fekete-fehér. Versek. Uo., 1968. - Kháron ladikján. Esszéregény. Uo., 1969. - Tiszták. Dráma. Uo., 1969. - Abbahagyott versek. Töredékek. Uo., 1971. - Hajszálgyökerek. Esszék, tanulm-ok. Uo., 1971. - Testvérek. Dráma. Uo., 1972. - Bál a pusztán. Komédia. Uo., 1972. - Bölcsek a fán. Tragédia tréfában elbeszélve. Uo., 1972. - Minden lehet. Versek. Uo., 1973. - A kiskondás. Mese. Uo., 1973. - Az ünnepelt. Dráma. Uo., 1973. - Dupla v. semmi. Dráma. Uo., 1974. - 7 meg 7 m. népmese. Mesék. Uo., 1975. - Orfeusz a felvilágban. Vj. Uo., 1975. - Hattyúdal ébreszt, v. a népnek lehet-e művészete? Esszé. Uo., 1976. - Dániel az övéi közt. Dráma. Uo., 1976. - Különös testamentum. Versek. Uo., 1977. - Csak az igazat. Dráma. Uo., 1977. - Beatrice apródjai. Reg. Uo., 1979. - Homokzsák. Vj. Uo., 1979. - Amikor az óceán partjára jutottam. Vál. versek. Uo., 1980. - Közügy. Versek. Uo., 1981. - Táviratok. Versek. Uo., 1981. - Konok kikelet. Versek. Uo., 1981. - Sorsválasztók. Dráma. Uo., 1982. - Vál. művek. Uo., 1982. - Kiegyezés. Dráma. Uo., 1982. - A Semmi közelít. Hátrahagyott versek. Uo., 1983. - Menet a ködben. Késői és köt-ben meg nem jelent versek. Uo., 1986. - A költő felel. Beszélgetések ~val. Szerk. Földes Anna. Uo., 1986. - Naplójegyzetek 1929-1945. Uo., 1987. - A Szentlélek karavánja. Reg. Uo., 1987. - Szerk. 1935: a Phőnix Értes-t, 1941. X. 1-1944. III: a M. Csillag, 1946. X-1949. IV: a Válasz folyóir-okat, 1952: Maxim Gorkij vál. művei 10 köt-es kiad-át. - Betűjegye: I. Gy. (Nyugat, 1930). T.A.

Gulyás 1956:218. - Gara László: Az ismeretlen I. Washington, 1965. - Fodor Ilona: Szembesítés. (I. életútja Párizsig) Bp., 1975. - MTA tagjai 1975:122. - Tüskés Tibor: I. alkotásai és vallomásai tükrében. Uo., 1983. - ~-emlékkv. Uo., 1984. - Izsák József: I. költői világképe 1920-1950. Uo., 1982; 1950-1983. Uo., 1986. - Tamás Attila: I. Uo., 1989. - Gulyás XV:118.

Illyés István József (Szentgyörgy, Csík szék, 1650. dec. vége-Esztergom?, 1711.): választott püspök. - Ungváron, Pozsonyban, 1672: a Pázmáneumban tanult. 1674. XI. 6: a CGH növ-e lett. 1677. II. 14: pappá szent. 1678. IV. 20: hazatért. VII. 31: Nádszegen, 1684: Pozsonypüspökin plnos, közben 1685: Nagyszombatban jogtanár, 1688. III. 14: somorjai plnos és esztergomi knk., 1689. VIII. 11: honti, 1690. III. 4: zólyomi főesp. 1691. IV. 22: tamáshegyi prép. és VII. 29: szentjobbi apát. 1693. X. 4: őrknk., meglátogatta a pozsonyi főespség plébániáit. 1696. IV. 19: éneklőknk., 1707. X. 4: olvasóknk. 1708: szendrői vál. pp., XI. 30: nagyprép. - ~ dallamával énekeljük a →Hozsanna 50, 51, 54, 121, 153. és az →Éneklő Egyház 77; szövegével az Éneklő Egyház 67. és 71. énekét. - M: Lelki Tej. Avagy Katechismus. Nagyszombat, 1686. - Soltári Énekek ... A jól meg-haláshoz való készület. 1-3. rész. Uo., 1693. - Készület a jól meg-haláshoz. Uo., 1693. - Catechéses Doctrinae Christianae. Uo., 1701. - Sertum Sanctorum ... Ünnep napokra készíttetett Prédikácziók. 1-2. rész. Uo., 1708. - Fasciculus Miscellaneus. Uo., 1710. - Draskovics György: Menybe vitetet Boldogságos Szűz Mária Congregatziojának... Ford. Jaklin Balázs. Átdolg. Uo., 1710. - I. J. krónikája. Esztergom, 1863. - Utóda a szendrői c-en 1715: Jany Ferdinánd Jakab br. 88

M. Sion 1886:116. - Zelliger 1893:194. - Szinnyei V:55. - Kollányi 1900:305. - Veress II:72. - ZL 1965. II:240.