🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > huszonnégy vén
következő 🡲

huszonnégy vén: az →apokaliptikus motívumok egyike a Jelenések könyvében (4,4-5,10). - A legújabb kor kivételével az idős embereket minden népben és kultúrkörben különleges tisztelet övezte. A magas életkort nemcsak az összegyűlt élettapasztalat miatt becsülték, hanem termfölötti ajándéknak is tekintették. A hellénista világban és elsősorban a zsidóságban a →vének alkották a legfelsőbb bírói és kormányzó hatóságot. A Jel-ben tehát a ~ életkora hivataluk fontosságára utal. A 24-es szám mint a 12 kétszerese, tökéletes szám. A kk-ban a ~t az Ó- és ÚSz képviselőivel azonosították, vagyis Izr. 12 törzsének 12 képviselőjével (ill. a 12 kisprófétával), akik előkészítették a Bárány útját, és a 12 apostollal, akik követték Őt. A legtökéletesebb ker-ek ill. angyalok képviselőinek is tartják őket. - Kultuszuk a bizánci egyh-ban keletkezett. Ny-on a 12. sz: a keresztes háborúk idején tűnt föl. - Ü: nov. 24. - A kk. néphit valóságos személyként képzelte el őket, mint a →négy élőlényt is. Úgy vélték, hogy az Úr a ~nel a →kántorböjtök csütörtökjein tanácskozik, ekkor határozzák el, hogy a köv. negyedévben mi történjék Ádám ivadékaival a földön. E hiedelemből következett, hogy a tiszt-ükre szerkesztett misével (missa de XXIV senioribus) igyekeztek a ~t szándékaiknak megnyerni. Más nézet szerint ha az ember egymásután 24 vasárnap misét végeztet az ő tiszteletükre, akkor megszabadítják bűneinek büntetésétől. Bár a papság körében sokan ellenezték, mégis csak a trienti zsin. hagyta ki a misekv-ből. A kultusz főleg Stájero-ban, Karintiában virágzott. A földrajzi közelség is magyarázza, hogy a miseszöveg hazánkban Vas vm-ben, Batthyány Boldizsár misekv-ében bukkan föl. A Thewrewk-kódex litániájának egyik invokációja: Huszonnégy vén jámbornak királyné asszonya, Mária. A csíksomlyói Fasciculus Benedictionum (1749) egyik lit. jellegű viharűző könyörgése többek között a ~t is segítségül hívja: Esketlek benneteket a 3 pátriárka és a ~ és a 12 apostol, meg a 4 evangélista (ereje által). - Ikgr. A Krisztus v. Bárány előtt hódoló ~ látható a római Falakon kívüli Szt Pál baz. diadalívmozaikján (5. sz.), a Szt Kozma és Damján-baz. (6. sz.), valamint a Szt Cecília-baz. (9. sz.) diadalív mozaikjain. A 8. sz. óta az apokalipszis-ábrázolásokon is láthatók. A 12. sz-tól főként tp-homlokzatokon ábrázolták a ~t Krisztus körül (Chartres, 1145; Santiago de Compostela, 13. sz.). - Maulbertsch pápai freskóján a ~ hódol az Úrnak. Föltűnnek Gyöngyöstarján tp-ának barokk Szentháromság-freskóján is a 4 egyhatyával együtt. **

Kirschbaum I:107. - Sachs 1980:41. - Bálint II:491.