🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > horvát-szlavón-dalmát bán
következő 🡲

horvát-szlavón-dalmát bán: királyi helytartó, a tartomány legfőbb katonai és polgári méltósága, a magyar →zászlósurak sorában a →nádor és →országbíró után a harmadik. - A szlavónok a 9. sz. elején telepedtek le a Mura-Dráva-Száva között (az Árpád-korban szervezett Zágráb, Varasd, Kőrös és Belovár vm-k ter-én). Önálló államot nem alapítottak, a m-ok már a 9. sz. végi →honfoglaláskor benépesítették e vidéket. II. Géza (ur. 1141-62) nagybátyját, Bélát →báni címmel és méltósággal ruházta föl, Könyves Kálmán (ur. 1095-1116) Ugrin comesnek horvát-szlavón báni méltóságot adományozott. Ettől kezdve Szlavóniának részben külön, részben Horváto-gal és Dalmáciával közös bánja volt, a közös ~ a „banus totius”. A horvát-dalmát bánt II. Andrástól (ur. 1205-35) tengermelléki bánnak, „banus maritimus”-nak is nevezték. A kir. nevezte ki, hosszabb ideig nem hagyták e tisztségben, nehogy túl nagy hatalma legyen. A tart. közig-át és bíráskodását irányította, rendelkezett a szárazföldi és tengeri haderővel, utóbb a horvát tart. gyűlésen elnökölt és irányította a tinnini főtörvényszéket, ahonnan a m. kir. kúriához lehetett föllebbezni. A ~ hívta hadba a nemességet, szervezte és ellátta a zsoldos katonaságot, kinevezte parancsnokaikat, kinevezhette az albánt. Méltóságát gyakran a zágrábi pp-re ruházták. A ~ familiárisaiból báni udvart alakított, megillette őt a nyestbőr adó, a decensus, a tengerparton a vám egy része. ~i kamarát szervezett, többször pénzt veretett. A kir. a ~i fennhatóság alól fölmentést adott Almissának, Nonának, Zárának, a spalatói érsségnek és a zágrábi ppségnek. A vm. főispánokat a ~ nevezte ki, hatáskörébe tartozott Raguza dózséjának és a dalmát városok rektorainak megerősítése, gyakran a →főkegyúri jogot is gyakorolta. Törvényeink (pl. 1439:26, 1492:8. tc.) és 1606. VI. 23: a →bécsi béke elrendelte, hogy a kir. csak született magyart nevezhet ki ~ná. - A Habsburgok alatt hanyatlott a báni tekintély, a ter. jelentősebb részét a török elfoglalta, Varasd és Károlyváros végvidéki központ lett. Horváto. és Szlavónia az osztr. főhg-ekkel szemben is védelmezte az alkotmányt és a báni hatalmat. A báni haderő megmaradt, de a végvárakban a kir. által kinevezett kapitányok irányítottak, akik a bécsi →udvari haditanácstól kapták a parancsokat. A tör. kiűzése után Bécsből irányított →határőrvidéket szerveztek, melyre a ~ hatásköre nem terjedt ki. A tör. időktől a horvát és szlavón vm-k együtt tartották közgyűléseiket, ebből fejlődött ki a közös tart-gyűlés, mely egykamarás volt és ált. évente összehívták. Küldötteket választottak a magyar ogy-be, akik az alsótábla ülésein vettek részt. A m. ogy. határozatai érvényesek voltak a báni ter-en is. - Az 1868:30. tc., a horvát kiegyezési törv. szerint „a két ország egy és ugyanazon állami közösséget képez”. Horváto. belügyeire külön kormányzattal és közig-sal bír, önálló a belügy, igazságügy, vallás- és közoktatásügy. A horvát kormány székhelye Zágráb, élén a m. min-elnök javaslatára és ellenjegyzésével kinevezett ~, aki a horvát tart-gyűlésnek, a szabornak is felelős volt. A bán a társországok ter-én a központi m. államhatalom legfőbb szerve, a m. főrendiház tagja. A m. kormány →horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minisztere útján érintkezett az uralkodóval. 1873: részben, 1881. VII. 15: végleg megszüntették a határőrvidéket, ter-ét a ~i irányítású Horvát-Szlavóniával egyesítették. A ~i méltóságot az I. vh. után 1919. I. 20: megszüntették, de a hiv. az 1921. VI. 28-i vidovdáni alkotmányig megmaradt. Karagyorgyevics Sándor kir. (ur. 1914-34) diktatúrája visszaállította a báni c-et, de annak hagyományai nélkül. 1929. X. 3: a Jugoszláv Királyságban mint közig. egységet 9 bánságot hoztak létre, élükön a bánnal, de ezen bánságoknak sem volt ter. előzménye. 1939: a Cvetkovics-Macsek egyezmény megteremtette a kiváltságos helyzetű horvát bánságot, melynek ter-én 1941. IV: kikiáltották a Horvát Államot. - Horvát-dalmát bánok: 1110-16: Alexius [Pallasnál]; 1116: Kledin hg. és bán [Kristónál]; 1134: Péter [P], 1141 e. [K]; 1141-57: Béla [P Bjelic]; 1144-56 k. Belus [K]; 1158: Apa [uo]; 1163: Belus (2x) [uo.]; 1167-78 e.: Ampud [uo., P 1167 és 1175-76: Ampud v. Ompus]; 1168-?: Konstantin Sebastos dux Dalmatiae et Chroatiae [P]; 1178-80: Rogerius dux Dalmatiae et Chroatiae [P]; 1180-83: Dénes [P]; 1181-84: Dénes dalmát, horvát, tengermelléki bán, a Tengermellék kormányzója [K]; 1182: Mór ispán, tengermelléki helytartó [K]; 1184-96: Imre ifjabb kir. és Szlavónia hg-e [P]; 1185: Suban [K]; 1190-94: Bár-Kalán nb. Kalán pécsi pp., Dalmácia és Horváto. kormányzója [K és Szentpéterynél]; 1194-98: Domonkos [Sz]; 1197-1204: Endre, Imre kir. öccse, Szlavónia hg-e [P]; 1198-99: Benedek [Sz],

Miklós [K]; 1199-1200: Benedek [K]; 1199: Miklós [Sz]; 1200: Csanád nb. Kelemen [uo.]; 1201: Dominicus bán [P]; 1201-02: Csanád nb. Kelemen és Miklós [Sz]; 1203-04: Ipoch [K és Sz]; 1205-06: Merkur [Hómannál és Kristónál, csak 1205: Szentpéterynél]; 1205-07: István [P]; 1206-07: Mika fia Csépán [H, K, Sz]; 1208-09: Bár-Kalán nb. Bánk [P, H, K, csak 1208: Sz]; 1209-12: Meráni Berthold kalocsai érs. [P, H, Sz, K]; 1212: Kacsics nb. Mihály és Simon [H, Sz, K]; 1213: Hont-Pázmán nb. Márton [uo.]; 1213: Kán nb. Gyula [uo.]; 1214: Vázsony nb. Atyusz [uo.]; 1214-19: Fra Pontius de Cruce, a templomosok mestere [P]; 1215: János szlavón bán (e tisztség első említése) [H, Sz, K]; 1216: Csák nb. Pósa [uo.]; 1217: Bár-Kalán nb. Bánk (2x) [uo.]; 1219: Gyula (egész Szlavónia bánja) (e tisztség legkorábbi említése) [Sz, K]; 1219-22: Vázsony nb. Atyusz (2x) [H, Sz, K]; 1221-26: Béla ifjabb kir. [P]; 1222-24: Miska fia Salamon [H, Sz, K]; 1223: Salamon totius Slav. banus [P]; 1224: Mihály és Márton [H, Sz, külön 1224: Mihály, 1224: Márton, K]; 1224-26: Aladár szlavóniai bán [H, Sz, K]; 1224-26: Voina tengermelléki bán [H, K, horvát-dalmát bán Sz]; 1226: Márton dalmát és horvát bán [P]; 1226-41: Kálmán halicsi hg. és dux Slavoniae [P]; 1227-28 k.: Hahót nb. Buzád [Sz, K, és vsz. sajtóhiba 1223: Pallasnál az 1228 helyén]; 1228: Benedek totius Slav. banus [P]; 1228-31: Rátót nb. Gyula [Sz, Hómannál ekkor erdélyi vajda]; 1229 e.: Makár fia Tamás [K, Hómannál bizonytalan]; 1229-35: Kán nb. „öregebb” Gyula [H „öregebb", K]; 1230: Nemil albán, zágrábi főispán [P vsz. sajtóhiba az 1220 helyén]; 1231: Jula szlavóniai bán [P]; 1232: Atyusz [Sz]; 1233: Okus szlavóniai bán [P]; 1233-35: Kán nb. Gyula [Sz]; 1235-39: Gut-Keled nb. Apaj [H, Sz, K]; 1238: Albericus albán [P]; 1239-41: Gut-Keled nb. Miklós [H, Sz, K]; 1241-45: Türje nb. Dénes szlavón és tengermelléki bán, Szlavónia hg-e [H csak 1241-42; Sz, K]; 1243-63: Babonic István tengermelléki bán [K]; 1245-47: Kán nb. László bán, egész Szlavónia hg-e [H csak 1245-46; Sz, K]; 1247-48: Ratiszláv [H 1246-48; Sz, K]; 1248-60: Gut-Keled nb. István szlavón bán [1254-: Stájero. kapitánya is; H, Sz, K 1248-59]; 1260-61: Hahót nb. Cvsák [H, Sz, K]; 1261-62: Rátót nb. Loránd [H, Sz]; 1261-67: Rátót nb. Roland [K]; 1263: Dénes [Sz]; 1264-67: Rátót nb. Loránd (2x) [Sz]; 1267-70: Héder nb. Kőszegi Henrik [H, Sz, K]; 1270-72: Gut-Keled nb. Joachim [ K, 1271-1272. VI: Sz]; 1272. VI-IX: Mojs [Sz, K]; 1272. IX-XI: Gut-Keled nb. Joachim (2x) [H, Sz, K]; 1272. XI-1273. V: Csák nb. Máté [uo.]; 1273. V-1274. IX: Héder nb. Kőszegi Henrik (2x) [uo.]; 1274. IX-1275. VI: Pécz nb. Dénes; 1275. VI-X: Héder nb. Kőszegi Iván és Gut-Keled nb. Miklós szlavón és tengermelléki bán; 1275. XI-1276. VI: Hont-Pázmán nb. Tamás; 1276. VI-1277. IV: Gut-Keled nb. Joachim (3x); 1277. VII-X: Rátót nb. Loránd (Roland?); 1277. XI-1278. IV: Héder nb. Kőszegi Miklós; 1278-1309: Subich Pál tengermelléki bán, 1301. I. 19-1311. XI. 12: ~; 1309: Subich Mladen tengermelléki bán, 1312. VI. 23-1322: ~; 1322. X. 16: Babonics János; 1323: Felsőlendvai Miklós; 1325: Ákos Micsk; (Engelnél 1323-45: betöltetlen); 1345. IX. 22-1346. VII. 6: Hahót nb. Miklós; 1346. VIII. 3-1349. VI. 5: Szécsi Miklós; 1349: Paksi Leusták és Ugali Pál (Engelnél betöltetlen); 1351. I. 19-1353. I. 13: Lackfi István; 1353. V. 13-1356. II. 22: Hahót nb. Miklós (2x); 1356: Paksi Leusták (2x), (Engelnél 1356. II. 27-1357. V. 8: betöltetlen); 1357. VII. 2-1358. XI. 18: Csúz János; 1359. I. 2-1366. VIII. 9: Szécsi Miklós (2x); 1366. XI. 20-1367. XI. 28: Kónya Miklós (Engelnél Szécsényi Kónya); 1368. I. 30-X. 31: Lackfi Imre; 1369. II. 17-1371. III. 9: Medgyesi Simon;

1371. IX. 16: Lackfi István ifj. (Engelnél ifj. nélkül, csáktornyai előnévvel); 1372. X. 1-1373. XII. 21: Durazzói Károly hg. (csak Engelnél); 1372: Szécsi Miklós (1373-ig szlavón bán is) (1374. XI. 11-1375. II. 22: Engelnél 3x bán); 1376. I. 25-V. 6: Durazzói Károly hg. (2x) [csak Engelnél]; 1376. V. 29-1380. X. 2: Szécsi Miklós (4x) [csak Engelnél]; 1380. X. 11-1383. VI. 15: Bebek Imre; 1383. VI. 15-1384. III. 30: Lackfi István, csáktornyai (2x); 1384. V. 11-1385. I. 4: Szentgyörgyi Tamás; 1385. II. 2-III. 6: Lackfi István, csáktornyai (3x) [csak Engelnél]; 1385. III. 12-X. 16: Kaplai [Serkei] János [csak Engelnél]; 1385. X. 2-1386. VI. 10: Garai Miklós, id., szlavón bán is; 1386. IX. 24: Cudar Péter [csak Engelnél; 1387. XI: horvát bán]; 1387: Losonczi István, szlavón bán is [Engel nem említette]; 1387. VIII. 10-X. 2: Losonczi László (egyidejűleg szörényi bán is); 1387. VIII. 22-IX. 26. (egyidejűleg szörényi bán is); 1387. X. 17-1390. II. 28: Losonczi Dénes; 1390 IV. 28: betöltetlen; 1390. X. 21-1391. X. 32: Bebek Detre (egyidejűleg szlavón bán is); 1392: Sárói László, szlavón bán is [Engel nem említette]; 1392. XI. 11-1393. XI. 29. (†): Frangepán János, szlavón bán is; 1393. XII. 29-1394. I. 28: betöltetlen [Engelnél]; 1394: Korbáviai Bolkó, szlavón bán is [Engel nem említette]; 1394. XII. 23-1402. II. 7: Garai Miklós, ifj. (1397-1401: szlavón bán is); 1402. II. 19-IX. 3: Éberhard zágrábi pp. és Bebek Imre auránai perjel (egyidejűleg szlavón bánok is); 1402. X. 4-1406. III. 31: Besenyő Pál, özdögei (szlavón bán is és 1404-: az auránai perjelség kormányzója); 1402. X. 5-1404. IV. 7: Fáncs László, godovai [egyidejűleg szlavón bán is; csak Engelnél]; 1404. V. 6-1406. III. 31: Pécsi Pál szlavón bán is és az auránai perjelség kormányzója; 1406. IV. 11-1408. I. 32: Cillei Hermann, szlavón bán is; 1408. VII. 12-1409. III. 29: betöltetlen; 1409. IV. 7-1411. VII. 27: Korbáviai Károly, szlavón bán is; 1411. VIII. 19-1414. I. 27: Medvei Péter [Engelnél Medvei [Albeni] Peterman, 1414. IV. 9: néhai]; 1414. V. 25-1419. IV. 28: Medvei [Albeni] János; 1419. VI. 9-1426. I. 24: Nagymihályi Albert, egyidejűleg auránai perjel; 1421. VII. 16: Nelipčić [csak Engelnél]; 1426. VIII. 2-1432. IV. 22: Frangepán Miklós; 1432. XI. 24: betöltetlen; 1433. IV. 25-1436. III. 14: Frangepán János; 1434. VII. 25-1436. III. 10: és 1436. V. 11-1437. IV. 24: Frangepán István; 1436. IV. 28: betöltetlen; 1436. V. 11-1445. I. 31: Thallóczi Máté szlavón bán is [Engelnél Tallóci Matkó]; 1437. XI. 5-1452. X. 31: Thallóczi Péter; 1444. II. 22-1446. X. 12: Thallóczi Frank, szlavón bán is; 1446. VI. 12-1448. I. 30: Székely János, szentgyörgyi, egyidejűleg szlavón bán, az auránai perjelség kormányzója s a kunok bírája is; 1452. X. 19: Cillei Ulrik, szlavón bán is; 1453. III. 30-VIII. 24: Hunyadi László; 1454. I. 19-1457. III. 21: betöltetlen; 1457: Vitovec János; 1459: Szobi Péter és Horvát Pál; 1463: Szapolyai Imre; 1465: Szobi Péter és Disznósi László; 1466: Laki Thuz János, Vitovec János és Újlaki Miklós (aki e címet 1473-ig viselte), szlavón bánok is; 1470: Magyar Balázs és Horváth Döme; 1475: Dánfi András; horvát-dalmát és szlavón bánok: 1476-78(?): Egervári László és Laki Thuz János; 1478: Egervári László; 1482: Magyar Balázs és Geréb Mátyás; 1484: Geréb Mátyás; 1489-92: Egervári László; 1490-93: Korvin János; 1493: Derencsényi Imre és Bajnai Both János; 1494: Kanizsai László és Ernuszt Zsigmond; 1496-99: Korvin János; 1498-1504: Kanizsai György; 1504: Balassa Ferenc és Bajnai Both Endre; 1506: Bajnai Both Endre és Mislenovich Márk; 1507: Kanizsai György és Ernuszt János; 1511: Perényi Imre; 1513: Beriszló Péter; 1520-22(?): Karlovics János; 1522: Karlovics János és Batthyány Ferenc; 1526-31: Batthyány Ferenc (I. Ferdinánd bánja); 1526-27: Frangepán Kristóf (Szapolyai János bánja);

1528-29: Bánffy János (Szapolyai János bánja); 1530-31: Erdődy Simon zágrábi pp. (Szapolyai János bánja); 1532: András tinnini pp., báni helytartó; 1532-37: Pekry Lajos (I. Ferdinánd bánja); 1534: Keglevich Péter báni helytartó; 1535-36: Geréndy Miklós erdélyi pp. báni helytartó; 1537-42: Nádasdy Tamás tárnokmester (I. Ferdinánd bánja); 1537: Keglevich Péter (I. Ferdinánd bánja, elbocsátva); 1542: Zrínyi Miklós tárnokmester; 1557. I. 10: Erdődy Péter (†); 1567: Zekel Lukács főkapitány; 1567: Draskovich György zágrábi pp. és Frangepán Ferenc; 1572: Draskovich György zágrábi pp. (1578-ig) és Alapy Gáspár (1575-ig); 1576. III. 27: Ungnad Kristóf; 1583. IX. 21-1595. III: Erdődy Tamás; 1595: Sztankováchky Gáspár zágrábi pp.; 1596-1606: Draskovich János; 1607: betöltetlen; 1608: Erdődy Tamás (2x), lemondott; 1615. II. 16: Thuróczy Benedek; 1617: Frangepán Miklós, elbocsátották; 1622. V: Zrínyi György; 1627: Erdődy Zsigmond (†); 1639. IX. 3: Draskovich János nádor; 1646. IX: betöltetlen; 1647. XII. 27: Zrínyi Miklós (†); 1665. I. 24: Zrínyi Péter; 1670: Erdődy Miklós báni helytartó, 1678-1698 (†) tényleges bán; 1693. VII. 7: Batthyány Ádám (†); 1704. I. 17-1731. X. 5: Pálffy János országbíró; 1709-10: Esterházy Imre zágrábi pp., báni helytartó; 1709: Keglevich Péter báni helytartó; 1721: Draskovich János báni helytartó, 1731. XII. 24: tényleges bán (†); 1733. I. 8: Branyugh György zágrábi pp., báni helytartó; IV. 20: Esterházy József; 1741-42: betöltetlen; 1741. X. 26: Branyugh György báni helytartó; 1742. X. 5-1756. III. 15: Batthyány Károly; 1749-52: Erdődy Lajos báni helytartó; 1753. III. 2-1775: Batthyány Ádám ifj. báni helytartó; 1756. IX. 26-1783. V. 15: Nádasdy Ferenc (†); 1757. IV. 18-?: Thauzy Ferenc zágrábi pp., báni helytartó; 1783. VII. 11-1785. IV: Esterházy Ferenc, lemondott; 1783. VII. 11-1785. IV: Széchenyi Ferenc báni helytartó; 1785. V. 6: Balassa Ferenc, lemondott; 1790. III. 31: Erdődy János (†); 1806. IV. 18: Gyulay Ignác; 1832. IV. 13: Vlasits Ferenc; 1841: betöltetlen; 1842. IX. 7: Haller Ferenc, lemondott; 1846: betöltetlen; 1848. III. 23-VI. 10: és 1848. IX. 4-1859. V. 19: Josip Jelacic; 1859. V. 20: Pejacsevich Péter báni helytartó; VII. 25: Johan Coronini-Cronberg; 1860. VI. 19: Sokcsevics József főkapitány, fiumei kormányzó s a zágrábi báni tábla alelnöke; 1867. VI. 27: Rauch Levin báni helytartó, 1868. XII. 9: bán; 1871. I. 26: Bedekovich Kálmán; 1872. II. 17: Vukanovich Antal báni helytartó; 1873. IX. 20: Mazsuranics Iván; 1880. II. 21: Pejacsevich László, a Horvát-Szlavón-Dalmáto-okkal egyesített volt katonai határőrvidék kir. biztosa is; 1883. IX. 4: Hermann von Ramberg kir. biztos; 1883. XII. 1: Khuen-Héderváry Károly; 1903. VII. 1: Pejacsevich Tivadar; 1907. VI. 26: Rakodczay Sándor; 1908. I. 8: Rauch Pál; 1910. II. 5: Tomassich Miklós; 1912. I. 19-1913. VII. 21: Cuvaj Ede (1912. III. 21-1913. VII. 21: Horvát-Szlavóno. kir. biztosa is, 1912. XII. 20-: szabadságon); 1912. XII. 20-1913. VII. 21: Unkelhäusser Károly (a szabadságolt Cuvaj Ede idején az orsz. kormányhivatal vez.), 1913. VII. 21: kir. biztos, XI. 27: bán; 1917. VI. 29: Mihalovich Antal (1918. X. 29-1919. I. 20: a zágrábi Nemz. Tanács kinevezése alapján) H.Lá.-88

Korbuly Imre: A báni méltóság, tekintettel a horvát-, dalmát- és tótországi, nem különben a szörényi, bosnyákországi, macsói, sói, ozorai, bronchi, kruchói, bolgárországi, nándorfehérvári, zreberniki, jajcai, szabácsi és szerémi bánságok tört. és közjogi viszonyaira. Pest, 1868:209. (báni listáját az újabb tört. kutatások pontosították) - Pallas II:566. (s.v. bán) - Hóman-Szekfű I-V. (táblázatok) [e cikkben jelölése P] - Szentpétery 1983:112. [e cikkben jelölése Sz] - Jugoszláv enciklopédia. M. nyelvű kiad. Zágráb, 1985. I:415. (s.v. bán; a méltóságsor nélkül!) - Fallenbüchl 1988:74. - Bölöny 1992:473. - Kristó 1994:649. [e cikkben jelölése K] - Engel 1996. I:22.