🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hitformulák
következő 🡲

hitformulák (ném. Kurzformeln des Glaubens): a →hitvallás rövid változatai a II. Vatikáni Zsinat után. - ~at szerkesztett pl. a Nemkeresztények Titkársága, 1968: a belga, 1978: a fr. pp. kar, 1967: Francois Varillon, 1976: Karl →Rahner, Hans Küng. - Evangélikus részről már előbb foglalkoztak velük; maga a kezdeményezés pedig végigkíséri a hit kifejezésének és megvallásának egész történetét. Jelenleg ezek a ~ elvilágiasult társadalmunk számára tömören kívánják megfogalmazni a ker. hit magját. Velük kapcsolatban vitatott több kérdés: címzettek, funkciók, kritériumok, →Sitz im Leben, igazságok hierarchiája, kapcsolat a keresztény tevékenységgel. A ~ tartalmuk, motívumuk és súlypontjuk szerint sokfélék lehetnek: szentháromságos, üdvtört., krisztológiai, pneumatológiai, egyháztani; hit, remény, szeretet; exodus, húsvét, esküvő, felszabadulás, szegénység, végzetszerűség, kétely, szükséghelyzet; stb. Változatosak a típusok is: alapformula (magna charta), ker. vezérmotívum, kateketikai vezérgondolat, beavatási formula, tiltakozás stb. Gyakran van imajellegük, dicsérő és hálaadó liturgiához hasonlítanak. Fontos szerepet játszanak csoportos foglalkozásokban, igehirdetésben, istentiszteletben. Két egymást kiegészítő szempont ezekkel kapcsolatban: egyrészt veszélybe kerül az apostoli ~ fontossága, ha az áthagyományozott szöveg helyes értelmét kortársaink nem képesek megragadni; másrészt kérdéses a maradandósága, ha hittartalmát elhirtelenkedve ültetjük át mai gondolkodásba és nyelvezetre. Jellemző részletkérdés pl. a poklokra való alászállás pontos értelmének keresése: talán a világmindenség „szívéről” van szó? Az sem tévesztendő szem elől, hogy a rövid ~ üresek maradnak, ha nem eleven hitből fakadnak, és nem vezetnek felelős cselekvéshez. - Jellemző örvendetes tény, hogy korunkban az apostoli hitvallás számos modern kommentárja jelenik meg. N.F.

Bleistein, R.: Kurzformeln des Glaubens. Würzburg, 1971. - LThK 1996. VI:544.