🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > halicsi hadjáratok
következő 🡲

halicsi hadjáratok: A 11-13. sz: királyaink, rendszerint orosz kérésre, gyakran beavatkoztak az orosz részfejedségek, főként a szomszédos Halics (Galícia) és Lodoméria (Vlagyimir) hatalmi harcaiba. - I. Szt László 1092: büntető hadjáratot vezetett Vaszilkó tyerebovli fejed. ellen, mert 1091: a kunok Vaszilkó tanácsára törtek Mo-ra. Az oroszok békét kértek, s ebbe László beleegyezett. - II. Szvjatopolk kijevi nagyfejed. (1093-1113) segítségül hívta 1099: Könyves Kálmánt (1095-1116) a vlagyimiri Dávid (†1110), a peremisli (Przemysl) Volodár s a tyerebovli Vaszilkó ellen. Kálmán maga vonult hadba, seregében Koppány és Lőrinc pp-kel. A m. sereg csatát vesztett, miután az ellenséges sereg kunjai a m-okat színlelt megfutamodással megtévesztették. - 1123: a volt lodomériai (vlagyimiri) fejed., Jaroszláv kérte II. István (1116-31) segítségét II. Vlagyimir Monomah kijevi nagyfejed. ellen. A Vlagyimir város ostromára orosz-m-lengy-cseh seregével készülődő Jaroszlávot az ostrom elkezdése előtt megölték, s a m. főurak nyomására II. István fölhagyott a hadjárattal. - 1138: Jaropolk kijevi nagyfejed. hívására II. Béla (1131-41) sereget küldött Csernyigov vára alá, melyet Vszevolod birtokolt. Az ellenfelek harc nélkül kibékültek. - II. Géza (1141-62) nagybátyja, Belos bán vezetésével 1144: sereget küldött Vlagyimir halicsi fejed. segítségére. 1146: Géza kir. feleségül vette Eufrozinát, Izjaszláv Mityiszlavics kijevi nagyfejed. (1146-54) nővérét, s ezután fokozottan részt vett az oro-i hatalmi harcokban. 1148: Géza sereggel segítette Izjaszláv Mityiszlavicsot a csernyigovi fejed-mel szemben. Komolyabb harcokra a Dnyeper olvadása miatt nem került sor. 1149: Izjaszlávot megtámadta Jurij Dolgorukij szuzdali fejed. (1147-57). Izjaszláv segítséget kért Géza kir-tól. Harcra nem került sor; Izjaszláv átadta Kijevet Jurijnak, de utána visszaszerezte, majd újra elvesztette. 1150 őszén megint II. Gézától kért segítséget, ki személyesen vezetett hadat orosz földre Izjaszláv ellenfele, Vlagyimirkó halicsi fejed. ellen. Bevette Szanok városát és több falut. Vlagyimirkó megkörnyékezte a m. seregben lévő Kökényes esztergomi érs-et, 2 pp-öt és másokat, s ezek visszafordulásra bírták II. Gézát. 1151 elején Izjaszláv újra segítséget kért Gézától Jurij Dolgorukij és Vlagyimirkó ellen. A m. csapatok segítségével, melyek már IV: hazatértek, megszerezte Kijevet. 1151. VI: Izjaszláv újra segítséget kért és kapott Gézától, Vlagyimirkó halicsi fejed. azonban rajtaütött az alvó m. seregen, és megverte azt. Megtorlásképpen 1152 nyarán Géza maga vezette seregét. A Szan folyó mellett Izjaszlávval együtt súlyos vereséget mértek Vlagyimirkó seregére, aki elmenekült és békét kérve kiegyezett Izjaszlávval. Esküjét megszegte, de Géza többé nem avatkozott az orosz ügyekbe. - III. Béla (ur. 1172-96) fogadta 1188: a Roman volhiniai fejed. által elűzött Vlagyimir halicsi fejed-et, és seregével Halicsba indult. Roman elmenekült, és Béla fiát, Andrást tette Halics fejed-évé. Vlagyimirt Mo-on elzáratta, de ő 1190: megszökött a fogságból. Ném., majd lengy. földre menekült, majd lengy. segítséggel elűzte András hg-et Halicsból. -

II. András (ur. 1205-35) több hadjáratot vezetett Halicsba. A m-okat Vologyimer Jaroszlavics (†1198) szorította ki Halicsból. Halála után Halics élére a Vlagyimir (Lodoméria) fejedségét bíró Roman került, aki egyesítette Halics és Vlagyimir (együtt Volhinia) tart-okat. Roman a lengy-ek elleni háborúban 1205: elesett. Fiai, Danyiló és Vaszilkó kis gyermekek voltak, mikor ellenfele, a Roman által ktorba kényszerített Rurik Rosztiszlavics megtámadta Halicsot. A halicsiak II. Andrást hívták segítségül, aki 1205 végén Szanokban, akkor orosz ter-en találkozott Roman özvegyével, és őrséget hagyott hátra Danyiló és öccse védelmére. András ekkor vette föl a Halics és Lodoméria kir-a címet. A m. őrség nem tudta megvédeni Roman özvegyét és gyermekeit, ellenfeleik Halicsba hívták Vologyimer Igorjevicset. Az özvegy és fiai Vlagyimir városába, majd lengy. földre menekültek. Később Danyiló Mo-ra jött, Vaszilkó Lengyo-ban maradt. Halicsban a két Igorjevics összezördült, s egyikük, Roman Mo-ra menekült, majd legyőzte fivérét, és Halics egyedüli urává lett; II. András 1208: Korlát fia Benedek erdélyi vajda vezetésével hadsereget küldött Halicsba. Benedek elfogta és fogolyként Mo-ra küldte Roman Igorjevicset. Benedek kormányzása Halicsban népszerűtlen volt, és a közben 1209: Mo-ról megszökött Roman Igorjevics (fivére, Vologyimer segítségével) elűzte őt Halicsból. Az Igorjevicsek a hagyomány szerint 500 bojárt öltek meg Halicsban; más bojárok II. Andráshoz menekültek, s kérték, hogy Danyiló Romanovicsot fejed-ükké tehessék. András 1211: Halics ellen vonult, s a m. seregben volt a 10 é. Danyiló is. Váltakozó sikerű hadműveletek után Danyiló Halics trónjára került. A halicsi bojárok elűzték a gyermek Danyiló anyját, s kezükbe vették a tényleges hatalmat. II. András 1212: Halicsba vonult és visszahívta Danyiló anyját. Ám Danyilóval és anyjával szemben a halicsiak a pereszopnyicai Msztyiszlávtól kértek segítséget, felajánlva neki Halics trónját; előle Danyiló és anyja Mo-ra menekült. 1213: András kir. ismét halicsi hadjáratra indult, de a felesége, Gertrúd meggyilkolása miatt visszafordult. Halicsban Vologyiszlav bojár uralkodott. András Leszek krakkói fejed-mel szövetkezve 1214: Halics ellen vonult. Vologyiszlavot legyőzték, de ezután a szövetségesek egymás ellen fordultak. 1216: újra létrejött a m-lengy. szöv. 1216 végén András fia, Kálmán hg. került a halicsi trónra. 1219: Msztyiszláv novgorodi fejed. a kunok segítségével legyőzte a m-lengy. sereget. Kálmán hg-et feleségével együtt elfogta, és elfoglalta Halicsot. II. András 1226: új hadjáratot vezetett Halics ellen, hogy azt András fiának megszerezze. Serege veresége miatt visszavonult Mo-ra. A győztes Msztyiszlav fejed. leányát férjhez adta András hg-hez, és 1227 elején neki adta Halicsot. 1229: a már felnőtt Danyiil Romanovics elűzte András hg-et, aki Mo-ra menekült. Béla hg. sikertelenül próbálta visszafoglalni Halicsot öccse, András számára. II. András fiaival, Béla és András hg-ekkel 1231: Halics ellen vonult, fiát András a fejed. székbe ültette, sereget hagyott védelmére, majd Bélával együtt visszatért Mo-ra. 1233: András halicsi fejed. segítséget kért apjától Danyiil Romanovics ellen. Az András hg. segítségére siető Türje nb. Dénesfia Dénes seregét Danyiil a kunok segítségével legyőzte. 1234 őszén a halicsi bojárok újra fölajánlották a trónt Danyiil Romanovicsnak. Közben András hg. meghalt, s Danyiil akadály nélkül foglalta el a trónt. Ezzel a halicsi m. uralom véglegesen megszűnt. B.A.

Hadtört. Közl. 1890. (Pauler Gyula: II. Géza orosz-gör. háborúi) - Pauler II:645. - Hodinka Antal: Az orosz évkv-ek m. vonatkozásai. Bp., 1916. - Mo. tört. I:1782. - Kristó 1986.