Magyar Katolikus Lexikon > H > Horváth


Horváth Ádám Zoltán, OSB (Zsebely, Temes vm., 1881. máj. 17.-Bakonybél, 1938. szept. 3.): perjel. - 1899. VIII. 6: lépett a r-be, 1900-04: teol. hallg. Bécsben, ahol teol-ból drált. 1904. VI. 12: ünn. fog-at tett, VII. 14: pappá szent. 1904: Győrben tp-gondnok és gimn. tanár, 1905-14: Pannonhalmán a biblikum főisk. tanára, 1906-12: szertartó és hitokt. is, 1910-12: a szegyh. őre is, 1912-22: újoncmester, 1912-14: pref. is, 1917-34: alperjel, 1922-38: főkvtáros. 1935: szélütés érte, 1938: Bakonybélen betegszabadságon. - M: Szt Benedek élete és r-jének tört. Mo-on. Pannonhalma, 1915. - A pannonhalmi Szt Benedek-r. tört. VI. B. köt. Többekkel. Bp., 1916. T.E.

PN 1987:147. (131.) - Gulyás XIV:239.

Horváth Ágoston (Ungvár, Ung vm., 1914. márc. 12.-Ungvár, 1990. dec. 10.): plébános. - Ungvárt éretts., a teol-t Kassán végezte, 1941. VI. 15: szatmári egyhm-s pappá sztelték. Tibán, Dobóruszkán, Felsődomonyán kp., Csomaközben, Unghután adm. 1944. XII: az orosz megszállást követően Őrdarmán helyettesítette a KGB által elhurcolt Lőrincz István, Szerednyén Tóth József plnost. 1947: letartóztatták, államellenes agitáció vádjával 10 évi börtönre ítélték. Rabságát a kínai határhoz közeli réz- és ólombányában töltötte. A fogolytársával közösen megünnepelt karácsony és húsvét miatt ismételten külön büntetőlágerbe vitték 1 évnél is hosszabb időtartamra. 1953. III: Sztálin halála után részt vett a 42 napig tartó éhségsztrájkban, melyet utóbb az NKVD tankokkal vert le. 1956: szabadult, de működési engedélyét 3x is megvonták, és büntetésből Gyertyánligetre, majd Técsőre és Husztra küldték. 10 é. volt vándorpap, csak az egyh-üldöző vallásügyi megbízott leváltása után költözhetett vissza Ungvárra. 1966: Perecseny plnosa. Betegségét az 1980-as években a budakeszi Korányi Tbc. Int-ben ingyen és sikeresen kezelték. H.V.K.

Mai Nap 1989. V. 28:4. (Balázs Ádám: Elhurcolták, mert m. és pap. Végigszolgálta Kárpátalját.) - M. Hírek 1989. VII. 7:31. - Saját közlése Ungvárt 1989. VIII. 23. - Új Idő 1989. IX. 15:16. (Gyurkovics Tibor: Róma messze van) - Hatodik Síp Ungvár, 1990. III. 1:20. (Csáti József: A kárpátaljai m. kat. egyh.) - Mesgyén állva. Kárpátaljai m. értelmiség az ezredforduló küszöbén. Ungvár-Bp., 1993:154. (Szolgálni és megmaradni. ~nal Horváth Sándor beszélget.) - Hetényi Varga III:348.

Horváth Ágota Teleszfora, KN (Hegykő, Sopron vm., 1872. szept. 19.-Gyón, 1964. máj. 6.): szerzetesnő. - Óvónőképző elvégzése után Chorinban 1887. XI. 15: lépett a kongr-ba. Fog-át uitt 1892. II. 22: tette. Németcsernyén, Pozsonyban, Enyickén, Somogyvárt, Kókán óvónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth Alajos (Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1891. júl. 20.-Székesfehérvár, 1987. jan. 22.): nagyprépost. -1914. VII. 14: Bécsben pappá szent. Mélykúton kp. 1917: Szabadkán hitokt., majd karkáplán, a kalocsai nagyszem. h. tanára, tanulm. felügy-je. 1918: tábori lelkész. 1919: Bécsben teol-ból drált, a kalocsai Hittud. Főisk. r. tanára. 1922: érs. iktató, főszentszéki jegyző, érs. titkár. 1923: Foktőn h. plnos. 1924: plnos, főszentszéki bíró. 1932: Mélykúton plnos, esp. 1939: Kalocsa-Belváros plnosa, esp., az AC főegyhm. ig-ja, főszentszéki bíró. 1942: főegyhm. cenzor, zsinati vizsgáló. 1945: c. apát. 1963-73: érs. helynök. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1939. VIII. 31: id. mester, 1959. III. 31: olvasóknk. 1965. VIII. 16: nagyprép.  **

Lakatos 1998:128.

Horváth Ambrus, Magyarok Nagyasszonyáról nev., Piar (Padrag, Veszprém vm., 1910. ápr. 19.-Kővágóörs, 1993. jan. 19.): gimnáziumi tanár. - 1928. VIII. 27: lépett a r-be, 1934. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1937. VI. 13: pappá szent., 1940: a Pázmány Péter Tudegy-en drált, tört-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1937: Szegeden, 1942: Nagykárolyban, 1947: Sátoraljaújhelyen gimn. tanár. 1949: Sátoraljaújhelyen, 1951: Abaújszántón, 1952: Tokajban, 1955: Berhidán, 1956: Pápán kp., 1959: Kővágóörs plnosa. - M: Koppi Károly működése. Szeged. 1940. (Palaestra Calasanctiana 34.) T.E.

Schem. Piar. 1943/44:59. - Tóth 1948:133. - Gulyás XIV:246. - Koltai 1998:158.

Horváth András, szkhárosi (15-16. sz.): ferences szerzetes, protestáns prédikátor, énekszerző. - Valamikor a 16. sz. első évtizedeiben belépett a ferences r-be, vsz. 1540/42-ig a nagyváradi obszerváns ktorban élt. 1542: már prot. fölfogású, elvetette a böjtöt, a sztek tiszt-ét, a papi nőtlenséget; a lutheri álláspont szerint csak a hit által való (sola fide) üdvözülést hirdette. Valami kapcsolatot 1544: is fönntartott a váradi ktorral. 1545-49: Tállyán lutheránus prédikátor, vsz. megnősült. A környéket igyekezett reformálni, ennek során összeütközött Váradi Pál esztergomi érs-kel. ~ a 16. sz. m. nyelvű prédikátorköltészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Döntő stílusélménye a Biblia. 10 reánk maradt versének többségében indulattal, gunyorosan támadta a róm. Egyh-at, a szerzetesr-eket (Az Antikrisztus országa ellen; Kétféle hitről...; Az Istennek irgalmasságáról, és ez világnak háláadatlanságáról; Pál érsek levelére való felelet; Panasza Krisztusnak). Szociális részvéttől, együttérzéstől fűtve ostorozta kora társad. igazságtalanságait (Az fejedelemségről, Az fösvénységről, Az átokról). Prot. érvelése szerint e szociális bűnök még növelték a hitetlenség vétkeit, az egész nemz. bűnössé vált, s kénytelen hordozni Isten kemény büntetését. - M: Bornemissza Péter: Énekek három rendbe. Detrekő, 1582. (hasonmás kiad. S.a.r. Kovács Sándor Iván, Varjas Béla, Bp., 1964. Bibliotheca Hungarica Antiqua VI.) - Régi Magyar Költők Tára, 16. sz-beli költők művei, II. Közzéteszi Szilárdy Áron. Bp., 1880. (159-230, 449-461. lap) J.M.

Szinnyei IV:1132. - EPhK 1947:114. (Sárosi Bálint: Jegyzetek ~ egyik versszakához) - M. Nyelvőr 1951:15. (Angyal Endre: ~ nyelve) - Az Út 1952:46. sz. (Esze Tamás: ~) - Irodt. 1955:268. (Varga József: ~) - Horváth János: A reformáció jegyében. Bp., 1957.

Horváth Anna M. Kajetana, ASzFL (Szőllős, Vas vm. 1900. nov. 24.-Szombathely, 1979. dec. 22.): szerzetesnő. - Apja János, anyja Jancsó Terézia. Bpen 1930. V. 15: lépett a kongr-ba. 1933. VIII. 15: első, 1937. VIII. 15: örök fog-át uitt tette. Tatabányán, majd az Újpesti Árpád Kórházban betegápoló, a bpi anyaházban gazdaságban dolgozott. r.k.

Horváth Anna Terezita, KN (Gyöngyösszőllő, Vas vm., 1911. nov. 15.-Jászberény, 1993. máj. 31.): szerzetesnő. - Apja József, anyja Számedli Mária. Bpen tanítóképző és az Iparművészeti Főisk. elvégzése után Zsámbékon 1932. VII. 2: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1935. VIII. 15: tette. Zsámbékon tanárnő. - A szétszóratás után 1950 őszétől Kápolnásnyéken, majd Bicskén egyhközs. nővér. r.k.

Horváth Antal (Lujzi Kalugar, Moldva, 1932. szept. 5.-Csíkszereda, 1996. szept. 26.): kanonok. - A gimn-ot 1947: Gyulafehérvárott kezdte, Székelyudvarhelyen éretts. A teol-t Gyulafehérvárott végezte, 1958: itt szent. pappá. Csíkszentdomonkoson, majd Székelyudvarhelyen kp., Mezősámsonban, Kalánban, Csíkszentimrén, Csíkszentdomonkoson plnos. Folyamatosan kapcsolatot tartott szülőföldjének csángó-magyar közösségeivel, 1960-tól kutatta a moldvai →csángók tört-ét. A róluk szóló dokumentumokat rum-ra fordítva kiadta. 1996: posthumus Márton Áron-emlékplakettet kapott. - Fm.: Strămoșii catholicilor din Moldova. Sfintu Gheorghe, 1994.  H.P.

Horváth Antal Tibor, OPraem (Bp., 1889. jan. 29.-Bp., 1964. ápr. 25.): tanár. - A bpi Kegyesrendi Főgimn-ban 1906: éretts. Jászón lépett a r-be, Béla rendi névvel. Mint rendi növendék tanult 1907-09: Bpen. 1909: elbocsátották. Nevelő Csengődön. A bpi tudegy-en 1912: tört-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Csornán 1913. VIII. 15: újra belépett a r-be. 1914. VIII. 15: tette első, 1917. VIII. 15: örök fog-át uitt, Győrött VIII. 24: sztelték pappá. A teol-t Jászón, Bpen és Csornán végezte. - 1914: Keszthelyen, 1921: Szombathelyen, 1936: Keszthelyen gimn. tanár. 1948: Keszthelyen nyugalomban. A szétszóratás után Bpen a nővérénél lakott, tud. munkával, levtári kutatással foglalkozott. - Fm: Analecta Praemonstratensia. 1931. (Ad bibliographiam monasteriorum ex Hungaria); 1937. (De primordiis circariae Hungaricae Ordinis Praemonstratensis) - Szombathelyi Prem. Gimn. Értes. 1933/34. (Lex contra statutum) - Szt Norbert Emlékkv. Gödöllő, 1934. (A türjei prem. prépság a XVIII. sz-ban) - Szombathelyi művészettört. és kultúrtört. kiállítás tárgymutatója. Radnai Rezsővel. Szombathely, 1934. (2. jav. kiad. 1934, 3. kiad. 1934) - A horpácsi prépság. Sopron, 1941. (A Soproni Szle Kiadv. 110.) - A szombathelyi ötvösség tört. Szombathely, 1941. (A Dunántúli Szle kv-ei 176.) - Keszthelyi Prem. Gimn. Értes. 1941/42. (A csornai prem. prépság commendatorai a XVI-XVII. sz-ban); 1942/43. (A csornai konvent hiteleshelyi működése) - Szt Márton születési helyének okl. adatai. Szombathely, 1944. (Acta Sabariensia 4.) - Szombathely. Kádár Zoltánnal, Géfin Gyulával. Bp., 1961. (M. műemlékek) - Írói neve: Horváth Tibor Antal is. K.E.I.

Numizmatikai Közl. 1965-66. (Bendeffy László: H. T. A.) - Századok 1972. (Csapodi Csaba: Történészhagyatékok a MTA Kvtár Kztárában) - Vasi Szemle 1965:3. sz. (Horváth Ferenc: H. T. A. irathagyatéka) - Stefancsik-Kovács 1978:113. - Gulyás XIV:254. (*jan. 28.)

Horváth Anzelm István, OSB (Csepreg, Sopron vm., 1901. dec. 24.-Keszthely, 1950. máj. 1.): gimnáziumi tanár. - 1920. VIII. 8: lépett a r-be, 1925. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1938. VI. 29: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1928. IX: Kőszegen, 1928. X: Bpen, 1929: Esztergomban gimn. tanár. 1934: São Paulóban a brazíliai m-ok lelkésze. 1942: Komáromban, 1943: Kőszegen gimn. tanár, 1948-50: Zalaapátiban házgondnok. - M: Szt István. Szerk. São Paulo, 1938. - Imakv. Összeáll. Markos Jánossal, Szelecz Arnolddal. Szerk. és kiadta. Uo., ? T.E.

Balogh 1940:54. - PN 1986:182. (1387.) - Gulyás XIV:255. - Gyászjelentés

Horváth Balázs Ferenc, OPraem (Székesfehérvár, 1858. szept. 13.-Bp., 1913. máj. 2.): gimnáziumi tanár, igazgató. - 1880. IV. 4: belépett a jászóvári prem. rendbe. 1882: főgimn. tanár Rozsnyón. 1884. VII. 12: pappá szent., majd prép. iktató és konventi jegyző Jászóvárott. 1887: főgimn. tanár Kassán. 1890: a bpi egy. bölcsészdr-rá avatta. 1900: Kassán házfőn. és ig. 1910: kormányzó a kassai konviktusban. Tanulm-aiban a róm. és gör. régészettel és a m. irod-mal foglalkozott. ~ fedezte fel a →Schlägli szójegyzéket. - Fm: Baróti Szabó Dávid és néhány kiadatlan költeménye. Kassa, 1888. - Horatius és kora. Írta V. A. Detto. Ford. Uo., 1892. - Róm. régiségek és a róm. irodtört. vázlata. Írta Josef Wagner. Ford. Bp., 1898. - Gör. régiségek és a gör. irodtört. vázlata. Írta Josef Wagner. Ford. Bp., 1900. - Bacsányiné. Kassa, 1908. 88

Szinnyei IV:1141. - Jászói névtár 1908:23. - Egyh. Közl. 1913:19. sz. - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl. 1913:863. - Vasárnapi Újs. 1913:19. sz. - Gulyás XIV:261. - Stefancsik-Kovács 1978:119. (†Kassa)

Horváth Bálint József, OSB (Csepreg, Sopron vm., 1854. márc. 13.-Füss, 1909. febr. 24.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Kőszegen és Sopronban végezte, 1871. IX. 8: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., a bpi tudegy-en földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1877. VII. 22: ünn. fog-at tett, 1878. VII. 9: pappá szent. Kőszegen, 1882: Esztergomban, 1888: Győrött gimn. tanár (m. és lat. nyelvet is tanított), 1889-96: Pannonhalmán főisk. tanár, 1889-93: levtáros is, 1893-1901: főszámvevő, 1901: Füssön lelkész. - Írása: Kőszegi bencés gimn. értes. (1878/79: Madagaszkár) - M: Az Árpádház nemzetségfaja és családi viszonyai. Esztergom, 1884. (Klny. esztergomi bencés gimn. értes.) 88

Szinnyei IV:1143. - Balogh 1940:55. - PN 1986:112. (869.) - Gulyás XIV:262.

Horváth Béla (1874. márc. 6.-Pécs, 1921. okt. 22.): plébános. - A pécsi ciszt. gimn-ban 1893: éretts., a teol-t Pécsett végezte, 1897: pappá szent. Kp., majd 1901: Radikovci (Verőce vm.), 1909-21: Németi plnosa. - M. költők verseit ford. horvátra. - M: Petőfieve pjesme. Ford. Szabadka, 1912. (2. kiad. 1914) T.E.

Schem. Qu. 1914:236. - Gulyás XIV:267. - Gyászjelentés

Horváth Béla (Bp., 1908. máj. 25.-Bp., 1975. nov. 28.): költő, műfordító, lapszerkesztő. - A középisk-t Veszprémben végezte, 1927-től Bpen újságíró. Írásait a Napkelet, a Nemz. Újság, verseit a Vigília s a Szép Szó közölte. 1937-44: az Esti Kurir pol. vezércikkírója és irod. szerk-je. Ol. költők verseit ford. Antifasiszta írásai miatt többször perbe fogták, a II. vh. végén behívták katonának és büntetőszázadba sorozták. 1944: a ném-ek elhurcolták, 1945. IV: amerikai hadifogságba került. Egy ideig a róm. m. akad. épületében lakott, de 1946: onnan kilakoltatták. Olo-ban és az NSZK-ban újságíró. Genovában Dömötör Lajos Edével 1951-52: szerk. a Szt István Népe c. lap 2 számát, Münchenben 1953:1. sz.-1958:2. sz.: a Látóhatár szerk. biz. tagja, majd ebből kiválva Vámos Imrével 1958-61: szerk. és kiad. egy Látóhatár nevű lapot, melyet 1962. II: hazatelepülve Bpen folytattak. Írásai az Új Emberben és a Vigíliában. - M: Galamb. Versek. Bp., 1927. - Szőlőhegy délben. Versek. Veszprém, 1929. - Minden mozdulatban. Versek. Újpest, 1931. - Minden kapukon keresztül. Versek. Bp., 1932. - Legjobb a lehetetlen. Versek. Uo., 1934. - Utolsó jelenések. Versek. Uo., 1937. - Pogányság v. kereszténység, szolgaság v. szabadság. Uo., 1938. - Szabadító angyal. Uo., 1939. - Beavatkozhatik-e az államhatalom a műv. irányításába? Uo., 1940. - A csodálatos szőlőtő. Uo., 1941. - Hol vagy te nép? Összegyűjt. versek. 1929-42. Uo., 1942. - Pepinka szép kisasszony. Uo., 1942. - Karnevál. Uo., 1943. - Nyugati szél. Ford. Bp., 1943. - Húsz olasz költő. Ford. Bp., 1943. - Versek. München, 1955. - A végkor. Bp., 1962. Ko.I.

MIL I:472. - MÉL III:317. - Gulyás XIV:272.

Horváth Béla Kristóf, FSC (1900 k.-1943 u.): tanítóképzői igazgató. - 1922: lépett a tanári pályára, 1925-43: a szegedi r.k. tanítóképző és líceum óraadó tanára, 1929-43: a Ker. Iskolatestvérek kongr. szegedi házfőn-e és m. skolasztikátusának ig-ja is, 1943 őszétől Szatmárnémetiben a r.k. tanítóképző ig-ja. - M: Ném. nyelvkv. A líc. és a leánylíc. 1-4. o. sz. 1-4. köt. Gyepes Jánossal. Bp., 1939-41. (A Szt István Társ. Líc. Tankv-ei) (új lenyom. 1945-47) - A tanítók védősztje. Homok, 1943. (De La Salle füzetek 1.) - Modern-e a De La Salle Szt János pedagógiája? Uo., 1943. (Uaz 2.) - De La Salle Szt János tanítóképzői. Uo., 1944. (Uaz 3.) - 1933. IX-1934. VI: a Magyar Tanítójelöltek Lapja szerk-je. - Írói neve: Horváth B. Kristóf. T.E.

Pilinyi 1943:264. (Tóth 1948: már nincs) - Gulyás XIV:275.

Horváth Béla Róbert, OPraem (Lovasberény, Fejér vm., 1883. febr. 13.-Pannonhalma, 1956. márc. 13.): tanár. - A szombathelyi Prem. Főgimn-ban 1901: éretts. Csornán 1902. VIII. 15: lépett a r-be. 1903. VIII. 15: első, 1906. VIII. 15: örök fogad-át uitt tette, VIII. 18: Győrött sztelték pappá. A teol-t Csornán és Bpen a →Norbertinumban végezte. A bpi tudegy-en 1908: lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1909: bölcsész dr. - Szombathelyen 1905: gimn. tanár, 1935: h. házfőnök is, 1939: Keszthelyen gimn. tanár, 1943: Jánoshidán perjel, 1948: házfőn. - A szétszóratás után rokonainál, majd a mányi pléb-n húzta meg magát. Végül a Pannonhalmi Szociális Otthon lakója lett. - M: A mennyei hatalmak a régibb római költők invocatióiban (Szombathelyi Prem. Főgimn. Értes. 1906/07) - Arany- és ezüstkori latin költők invocatiói. Szombathely, 1909. - 1914. XII. 18-1919. III. 21: tábori lelkész, majd hadosztályplnos. Kitüntetései: Ferenc József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel, kardokkal; II. o. Lelkészi Érdemkereszt; bronz Signum Laudis a kardokkal; Károly-csapatkereszt; Vöröskereszt II. o. tiszteletjelvénye; sisakkal és kardokkal díszített háborús emlékérem. 1934. VI. 3: a kormányzó vitézzé avatta. 1936. III. 31: tábori főlelkész. r.k.

Horváth Benedek Árpád, OPraem (Jánosháza, Vas vm., 1915. jan. 31.-): tanár. - 1934: Pápán éretts., VIII. 15: belépett a csornai prem. knkr-be, Csornán és a Pázmány Péter Tudegy-en tanult. 1939. VIII. 15: ünn. fog-at tett. 1940. VIII. 20: pappá szent. 1942: Szombathelyen, 1943: a Pázmány Péter Tudegy-en m-fr. szakos tanári okl-et szerzett, Keszthelyen gimn. tanár, 1948-50: Türjén, 1951-53: Rabatban (Marokkó) plnos, 1954: Pittsburgh-ben (Pa., USA) tanár, 1957: a Duquesne Egy-en államtanból magisteri fokozatot szerzett. 1957: a Santa Ana-i (Calif.) Mater Dei és az orange-i (Calif.) Szt József Koll. tanára, 1967: a Los Angeles-i Szt István-tp. plnosa. Az Academia Catholica Hungarica, a jeruzsálemi Szt Lázár Lovagrend tagja, a M. Cserkész Szöv. Los Angeles-i titkára. - Írásai: római Katolikus Szemle, Los Angeles-i Californiai Magyarság, youngstowni Katolikus Magyarok Vasárnapja. - M: Megállító percek... Karcolatok, emlékek. Köln, Detroit, Bécs, 1965. T.E.

Csornai névtár 1945:7. (46.) - Bölöny III:257.

Horváth Cirill (Hosszúpereszteg, Vas vm., 1914. júl. 6.-Veszprém, 1982. márc. 27.): pap, karnagy. - A teol-t Veszprémben végezte, 1937. X. 21: pappá szent. Kéthelyen, 1938: Iszkázon, 1939: Karádon kp. 1939-45: Bpen zenét tanult, közben 1942-43: Balatonlellén, Nemestördemicen és Igalon kp. 1945: a veszprémi Szt Mihály-tp. kp-ja s a szem. énektanára, 1946: szegyh. karnagy, 1960: egyhm. zenei főig. **

Schem. Vesp. 1975:357.

Horváth Cyrill József, OCist (Veszprém, 1865. nov. 25.-Balatonalmádi, 1941. júl. 19.): gimnáziumi tanár. - A gimn. alsóbb o-ait Veszprémben végezte, Zircen 1882. VIII. 27: lépett a r-be. 1885: Egerben éretts., 1885/86: az innsbrucki egy-en, 1886-89: Zircen és Bpen teol., ahol 1889. V: bölcs-ből drált. VIII. 7: ünn. fog-at tett, VIII. 11: pappá szent. A zirci magángimn. tanára, 1890: tanári okl-et szerzett. 1890: a r. bajai, 1894: egri gimn-aiban tanított. 1895: a bpi egy-en a régi m. irod. mtanárává képesítették. 1895: Székesfehérváron tanított. A r-ből 1896 közepén kilépett, egy bpi középisk-ban tanított. 1897. VI: áttért a ref. vallásra, s a bpi ref. gimn. h., 1898: r. tanára. 1902: Sárospatakon koll. tanár és főkvtárnok, 1905: Bpen polg. isk-ban, majd a IV. ker. főreálisk-ban tanár, 1911: a VIII. ker. főreálisk. ig-ja. 1934: nyugdíjazták, ekkor visszatért a r.k. egyh-ba. - 1912. V. 2: a MTA l., 1925. V. 7: r. tagja. 1923: ny. rk. egy. tanári címet kapott. - A kk. m. irod. kutatójaként a kódexirod-mal, ezen belül a m. sztek legendáival foglalkozott. - M: Zárda dalok. Írta V. Horváth J. Pápa, 1884. - Két régi dráma 1807-1832. Szombathely, 1886. - Berzsenyi és a Mondolat. Uo., 1888. (Klny. Vasm. Lpk.) - Temesvári Pelbárt és beszédei. Bp., 1889. (Klny. EPhK) - Temesvári Pelbárt és codexeink. Uo., 1891. (Klny. Bpi Szle) - Nemz. irodalmunk a reformációig. Uo., 1891. - A m. nemz. irod. tört. Uo., 1892. - Pomerius. Uo., 1894. - Beszéd, melyet 1894. VI. 3. Baján Tóth Kálmán érc-szobrának leleplezése alk. mondott. Baja, 1894. - Tóth Kálmán Emlék-album. Szerk. Uo., 1894. - Jókairól. Eger, 1894. - A m. nemz. irodtört. vázlata. Polg. és f. leányisk. részére. Bp., 1897. - M. irodtört. olvasókv. Uo., 1897. - M. nyelvtan- és olvasókv. Uo., 1897. - A régi m. irod. tört. Uo., 1899. - Rendszeres m. nyelvtan és olvasókv. Középisk. 3. o. sz. Uo., 1900. - A Batthyány-codexről. Uo., 1905. (Klny. ItK) - A régi m. költ. Uo., 1907. (Népszerű Főisk. Tanf. Kiadványai 63.) - A Csécsi-világ Patakon. Uo., 1908. - Johannes Vercellensis és a Margit-legenda. Uo., 1908. (Ért-ek a Nyelv- és Széptud. Köréből XX:8.) - Kk. legendáink és a Legenda Aurea. Uo., 1911. - A m. irod. tört. 1-3. füz. Uo., 1911. (Aprókvt. 16-18.) - Kk. m. verseink. Uo., 1921. (Régi M. Költők Tára 1.) - Az írásművek elmélete dióhéjban. Uo., 1926. - Ady Endre hite, erkölcse és magyarsága. Uo., 1928. (Klny. Bpi Hírl.) - Szt László legendáink eredetéről. Uo., 1928. - Veszprémi emlékek. Veszprém, 1931. (Klny. Veszprém) - Csokonai Vitéz Mihály öm. 1-2. köt. (é.n.) - A Tolnai világtörténelme (Bp., é.n.), 1899: Kisfaludy Károly összes művei (1-4. köt.), 1900: és 1904: Petőfi Sándor összes költeményei, 1904-05: a Sárospataki Füzetek társszerk-je. - Betűjegyei: H.C. (Kat. Szle); H.C.dr. (Ország–Világ, 1899; Sárospataki Füz., 1905); Hácé; h.l. (Tanulók Lapja, 1895). 88

Szinnyei IV:1157. - Nemz. Újs. 1941. VII. 23. - Schem. Cist. 1942:234. - Gulyás 1956:567. - MTA tagjai 1975:114. - Gulyás XIV:283.

Horváth Dániel Ferenc, OCist (Győr, Győr vm., 1785. nov. 15.-Zirc, 1866. jan. 26.): gimnáziumi igazgató. - 1805. X. 15: lépett a r-be. 1809. V. 22: pappá szent. Borzaváron, Porván, majd Esztergomban lelkész, 1812: Zircen a r. növ-ek tanára., 1813: Székesfehérvárt, 1814: Pécsett tanár és gimn. ig. 1817: Porván lelkész, 1819: Egerben gimn. tanár. 1820: Zircen kvtáros, 1821: Székesfehérvárt gimn. ig., 1826: Zircen teol. tanár, 1827: Hercegfalván lelkész, 1863: Zircen nyugalomban. A Jénai Tudós Társaság tagja volt. - Fm: A bölcseség vigasztalásai. Írta Boethius. Ford. Székesfehérvár, 1838. T.E.

Békefi 1896:345. - Szinnyei IV:1161. - Lakatos 1914:178. - Schem. Cist. 1942:207. - Gulyás XIV:286.

Horváth Detre Mihály, OSB (Győrszentmárton, Győr vm., 1893. ápr. 30.-Pannonhalma, 1962. szept. 1.): gimnáziumi tanár. - 1911. VIII. 6: lépett a r-be, 1918. V. 24: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1928-ig Sopronban gimn. tanár, 1931: Esztergomban házgondnok, 1936: Bakonybélen házgondnok és alperjel, 1937: Tihanyban házgondok, kvtáros és levtáros, 1938: Esztergomban, 1944: Pápán gimn. tanár, 1948: Pápa-Kertvárosban lelkész, 1949: Győrött hitszónok, 1950: uo., 1955: Pannonhalmán nyugdíjas. - M: A soproni Kat. Kör kvtárának jegyzéke. Uo., 1923. (I-III. pótjegyzéke Uo., 1925-27) - A m. cserkészek Dániában. Bp., 1925. (Klny. M. Földr. évkv. és zsebatlasz) - A soproni Kat. Kör tagjainak névsora. Sopron, 1925. - Kőszeg fejlődés-tört. vázlata. Szeged, 1929. (Klny. Föld és Ember) - A kőszegi földr-tanügyi kiáll. jegyzéke 1929-ben. Összeáll. Thold Dezsővel. Kőszeg, 1929. - A múltnak emlékei a jelenben. 1-2. füz. Uo., 1930; Szombathely, 1931. - A kőszegi Szt Imre tp. Szombathely, 1930. - Az Oblátus és Obláta-szöv. Kőszegen az 1930/31. isk. évben. Uo., 1931. - Pannonhalma. Útikalauz. Sopron, 1959. (2. átd. kiad. 1961) T.E.

Balogh 1940:56. - PN 1986:164. (1257.) - Gulyás XIV:291.

Horváth Domonkos Kálmán, OFM (Bárdos, Vas vm., 1885. dec. 31.-Bp., 1961. okt. 7.): pap. - 1903. VIII. 24: lépett a Szűz Máriáról nev. ferences rtart-ba, 1909. IX. 4: pappá szent. Sümegen, 1909: Nagyatádon, 1921: Pápán, 1924: Felsősegesden, 1925-30: Búcsúszentlászlón, 1932: Sümegen 1933: Székesfehérvárt, 1942: Pápán, 1944: Székesfehérvárt, 1947: Nagykanizsán élt, Rigyácon lelkész. - M: A búcsúszentlászlói kegyhely ismertetése. Szombathely, 1927. - Pax et bonum, áldás és békesség. Uo., 1940. - A sümegi kegyhely rövid tört. Pápa, 1940. T.E.

Schem. SM 1940:48. - Tóth 1948:98. - Gulyás XIV:296. - Gyászjelentés

Horváth Elemér György (Csorna, Sopron vm., 1933. ápr. 5.-): nyomdász, számítógép-technikus. - 1954-56: az ELTE bölcs. karának hallg-ja, XI: Ny-ra menekült, 1957: Firenzében, 1960-62: Rómában és New Yorkban egy. hallg., de okl-et sehol sem szerzett. A Vatikáni Kvtárban ford. 1962: az USA-ban telepedett le, a yonkersi (N.Y.) The Herald Statesman nyomdásza, majd számítógép-technikus. - M: A mindennapok arca. Versek 1953-1962. Róma, 1962. - Anonymus. Versek. Uo., 1962. - Egy fehér néger naplójából. Versek. Párizs, 1976. - A homokóra nyaka. Versek 1976-1978. London, 1980. - Maya tükör. Versek. Chicago, Ill., 1982. - A szélrózsa gyökerei. Versek. Bp., 1990. - A chicagói Szivárványnak 1980-83: társszerk-je, 1983-92: b. munk., 1993-tól munk. 88

Bölöny II:264. - Borbándi 1992:159. - Nagy 1992:66. - Szivárvány repertóriuma 1980-1994. Bp-Chicago, 1995:91. - M. Nemz. 1997. IV. 5. (Lőcsei Gabriella: Csak egyetlen irod. van) Arck.

Horváth Endre (1821-ig András), pázmándi (Pázmánd, Győr vm., 1778. nov. 28.-Pázmánd, 1839. márc. 7.): pap, író. - A gimn-ot Győrött és Komáromban, a fil-t Pozsonyban végezte. 1797: Heinrichauban (Felső-Szilézia) belépett a ciszt. r-be. 1798: hazatért, s a győri szem. növ-e lett. 1801: pappá szent. Széplakon kp., 1802: Szergényben adm., 1803: Győr-Belvárosban kp., 1806: Tét, 1829: Pázmánd plonsa. - Az első irod. indítást →Fabchich Józseftől kapta. Győri kp-ként →Rájnis József, téti plnosként Kisfaludy Mihály barátja volt. 1814 u. került kapcsolatba Kazinczy Ferenccel, a 20-as években Kisfaludy Károly támogatta. 1830. XI. 17: a MTA r. tagja. - Fm: Egy tiszamelléki magyarnak elmélkedése a hűségről. Veszprém, 1807. (Hivfy néven) - A felkelő nemzetnek, a buzogányos vitéz magyaroknak. Költ. Szombathely, 1809. - Zirtz emlékezete. Buda, 1814. - Horváth Istvánhoz. Költ. Bécs, 1815. - Fr. egyh. katekizmus a m. országihoz alkalmaztatva. Buda, 1815. - Theodul estvéi. Ném-ből ford. Uo., 1819. - A nemes szívű magyarokhoz a pesti nemzeti theátrom ügyében... Költ. Pozsony, 1825. - M. Parthenon örömének a m. akad. fennállásán. Uo., 1829. - Árpád. Hőskölt. Pest, 1831. - Kisebb költemények. Uo., 1832. - Álneve: Hivfy. 88

EME IX:274. - Emlékkv. ~ szül-ének százados évford-ja ünnepélyének emlékére. Szerk. Nogall Károly. Győr, 1879. - Szász Károly: Emlékbeszéd ~ felett. Bp., 1879. - Méry Etel: Pázmándi ~. Győr, 1879. - Kisfaludi Károly Árpád: Koszorú Pázmándi ~ születésének százados évford-jára. Győr, 1879. - M. Sion 1891:459. - Pallas IX:376. - Vass Bertalan: Horváth István életr-a. Bp., 1895. (14. és 15. fej.) - Szinnyei IV:1169. - Haraszti Sándor: Az Árpádiász nyelve. Keszthely, 1896. - Bán Károly Aladár: Pázmándi ~ Árpádja. Temesvár, 1897. - Széchy Koros: Kisebb tanulm-ok. Bp., 1897. - M. Nyelv 1905:193. (Váczy János: Pázmándi ~ és a nyelvújítás) - M. Nyelvőr 1905:375. (Kőrösi László: H., Eötvös, Verseghy) - Győr vm. 1908:178. - Waisbecker Ede: Pázmándi ~ szépirod. munkássága. Pécs, 1927. - Akad. Értes. 1928:209. - Győri Szle 1933:57. (Gálos Magda: Adatok Pázmándi ~ életéből) - Sziklay 1941:137. - Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Bp., 1955. - Gulyás 1956:657. - Kölcsey Ferenc összes művei. Bp., 1960. - MIL II:453. (s.v. Pázmándi H. E.) - MÉL II:377. (s.v. Pázmándi H. E.) - Lukáts 1975:526. - MTA tagjai 1975:213. (s.v. Pázmándi H. E.) - Gulyás XIV:307.

Horváth Endre (Esztergom, Esztergom vm., 1816. nov. 26.-Esztergom, 1871. júl. 28.): plébános. - 1827-33: az esztergomi bencés gimn. növendéke, papnövendékként 1833-34: Nagyszombatban bölcs-et, 1835-39: Pesten teol-t végzett. 1839. VII. 26: pappá szent. Komáromban kp., 1844: a nagyszombati szem. tanulm. felügy-je, 1849. XII. 10: Izsán (Komárom vm.) plnos. 1870. XI. 1: javadalmáról lemondott, Esztergomban élt nyugalomban. - M: Jó pásztor. Nagyböjti beszédekben. Buda, 1844. - Szt beszéd dicső vértanú Szt Béla pp-nek, a m-ok megtérítőjének, az esztergomi főegyhm. és főszegyh. védsztjének ünnepére... Komárom, 1868. - Nagyböjti szt beszédek Krisztus Urunk egyháza szenvedéséről. Uo., 1868. - Irányzatok a Kath. Autonomia ügyében. Pest, 1869. (Névtelenül) 88

Szinnyei IV:1175. - Balogh 1939:30.

Horváth Ernő Boldizsár, OCist (Petőháza, Sopron vm., 1903. szept. 27.-): pap. - 1921. VIII. 14: lépett a r-be, 1928. VI. 27: ünn. fog-at tett, VII. 8: pappá szent., 1928-30: a Pázmány Péter Tudegy-en lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett, majd drált. 1930: Baján gimn. tanár, 1933-41: Előszálláson számvevő, 1934-37: Magyaróváron gazd. akad-t végzett, 1941-50: Zircen számvevő. - M: A pornói apátság tört. Pécs, 1930. (Ciszt. dri ért-ek [65.]) - Írói neve: Horváth Ernő. T.E.

Schem. Cist. 1942:255. (104.) - Gulyás XIV:315.

Horváth Ernő László (Abádszalók, Heves vm., 1836. aug. 6.-Pápa, 1887.): díjnok. - 1858. IX. 20: belépett a mariánus ferences rtart-ba, 1862. XII. 8: pappá szent. 1868: a pesti rház m. hitszónoka, 1876: Veszprémbe, 1879: Pápára helyezték, ahol házfőn-h., 1881: Pozsonyban újoncmester. Hamarosan kilépett a r-ből, 1885: Pápán városi, 1886: járásbírósági díjnok. - M: Sír-virágok. Tört. elb. 1-2. füz. Sopron, 1863. - Üdvös elmélkedések a kath. ifj. sz., melyből az öregek is tanúlhatnak. Pest, 1866. - Szt bérmálási emlékkönyvecske. Uo., 1870. - Nefelejts-virágok. (Beszélyek az ifj. sz.) Uo., 1870. - Búcsújárási szt beszédek. Uo., 1872. - Nagyböjti szt beszédek. Bp., 1874. - Írói neve: Horváth L. Ernő. 88

Tokody 1880:1045. - Szinnyei IV:1176.

Horváth Erzsébet Beáta, KN (Czup, Zala vm., 1900. dec. 25.-Zsámbék, 1948.): szerzetesnő. - Apja János, anyja Loránth Anna. Zsámbékon, 1913. XI. 15: lépett a kongr-ba. Pozsonyban 1918: tanítóképzőt végzett, fog-át Zsámbékon 1920. XI. 24: tette. A gyakorló isk-ban tanított. r.k.

Horváth Erzsébet M. Katalin, CSA (Nagykanizsa, 1887. júl. 10.-Püspökszentlászló, 1982. júl. 11.): apáca. - Apja Imre r.k., anyja Wajdits Katalin r.k. - 1912: polg. isk. okl-et szerzett. 1904. X. 15: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1911. VIII. 28: uitt tette első, 1914. VIII. 28: örök fogadalmát. r.k.

Horváth Erzsébet Regis, KN (Bp., 1900. okt. 11.-Göd, 1980. szept. 16.): szerzetesnő. - Zsámbékon, 1922. II. 4: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1924. VIII. 24: tette. Zsámbékon dolgozott. - A szétszóratáskor, 1950. VI. 10-IX. 20: Máriabesnyőre internálták. Utána Ócsán, majd Gödön egyhközs. nővér. r.k.

Horváth Ferenc (Répcesarud, Sopron vm., 1851. okt. 16.-Esztergom, 1924. máj. 18.): rektor. - A gimn-ot Esztergomban végezte. 1872. XI. 7: a CGH növ-e lett. 1877. V. 26: pappá szent. 1878. VII. 31: tért haza, Pozsony-Virágvölgy kp-ja lett. Az esztergomi szem-ban 1879: ném., 1882: egyhjog és tört. tanár, 1903: knk. és a papnev. rektora. 1907: c. apát, 1916: sasvári főesp. - A M. Sionba, melynek egyik szerk-je volt, cikkeket írt, részben Pannonius álnéven. 88

Zelliger 1893:177. (*Fraknó!) - Szinnyei IV:1180. (*Fraknó) - Veress II:258. (*Répcesarud) - Schem. Strig. 1917:27. (*Répcesarud) - Gulyás XIV:318.

Horváth Gábor, SJ (Győr, 1668. ápr. 24.-Esztergom, 1740. jún. 14.): házfőnök. - 1687. XI. 9: Győrött lépett a JT-ba. 1715: Kolozsvárt házfőn. és hitszónok. - M: Egy mennyei hazánkba vezető m. angyalka. (Okt. a gyónásról és áldozásról) Kassa, 1724. (Névtelenül) - Lelki szem gyógyító. Az ereklyék tiszteletéről. Írta Szerdahelyi Gábor. Lat-ból ford. Nagybánya, 1725. T.E.

Szinnyei IV:1181. - JTÉ 1942:312.

Horváth Gellért, OSPPE (Zágráb, Zágráb vm.-Lepoglava, 1683): szerzetes. - 1645: Lepoglaván tett fogadalmat, 1662: uo. perjel. A pestis idején prédikátor, elöljárói engedélyével a ktoron kívül lakott, fáradhatatlanul gyóntatta, áldoztatta, szolgálta a híveket. Végül maga is halálosan megbetegedett. A lepoglavai Szt János-kpnában temették el. **

Puskely 1994:336.

Horváth Géza (Kapuvár, Sopron vm., 1911. jan. 26.-Tatabánya, 1943. febr. 2.): hitoktató. - 1934. VI. 24: pappá szent. Beleden, 1934: Mosonszentmiklóson kp., 1936: Felsőgallán hitokt. - M: Égi hullámokon. Rádiószentbeszédek. Szó szerint jegyezte és közrebocsátotta. Bev. Tóth Tihamér. 1-3. köt. Felsőgalla, 1939-41. T.E.

Schem. Jaur. 1936:119; 1943:190. - Gulyás XIV:330.

Horváth Gizella Ágota, KN (Hegykő, Sopron vm., 1891. szept. 29.-Gyón, 1977. júl. 22.): szerzetesnő. - Zsámbékon, 1906. VIII. 28: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1910. VII. 22: tette. Zsámbékon dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől Bpen egyhközs. nővér, utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban. r.k.

Horváth Gizella Andrea, KN (Hegykő, Sopron vm., 1879.-Gyón, 1960. máj. 8.): szerzetesnő. - Chorinban lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1898: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth Gráciana, KN (Keresztúr, Bars vm.?, 1882.-Gyón, 1958. máj. 22.): szerzetesnő. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth György (†Jászó, 1685. febr. 8.): választott püspök. - Vsz. eredetileg is az egri egyhm. papja, 1664: hevesi, 1665: szabolcsi főesp., 1667: egri őrknk., 1670: Szt Péter prép-ja, 1675: egri nagyprép. és Szegedy pp., 1677: Bársony György pp. helynöke. 1680: sármonostori apát, 1679. VIII. 21: korbáviai vál. pp., 1681-85: jászói kommendátor-prép. is. - Utóda a korbáviai c-en 1685. VIII. 15: Drugeth Bálint, a jászói prépságban 1685: Korompay Péter. T.E.

AEET IV:227. - Jászói névt. 1944:42.

Horváth Győző (Csütörtök, Pozsony vm., 1867. dec. 21.-Kalocsa, 1944. dec. 19.): segédpüspök. - A gimn-ot Baján és Kalocsán, a teol-t 1890: a bpi egy-en végezte, Kalocsán 1890. VI. 24: pappá szent. Veprődön kp., az érs. udvarban 1892: szertartó, 1893: jegyző, 1897: titkár, 1903: irodaig. 1907. II. 28: ifj. mesterknk. és a papnev. ig-ja. 1912. IV. 14: martiropoliszi vál. pp. s a kalocsai érs. spp-e. -1914. IX. 21: tiszai, 1916. VII. 3: bácsi, 1917. V. 1: szegyh. főesp. 1921. VI. 30: bácsi kisprép. 1921. XII. 16: őr-, 1922. II. 28: éneklőknk., 1923: érs. helynök, 1924. V. 1: olvasóknk. 1930: Pest vm. küldötte a felsőházban, melynek 1931. III. 17: mint nagyprép. hivatalból tagja lett. 10 é. elnöke volt a Kalocsai Kat. Körnek, éveken át ig-ja az Oltár-Egyletnek, 8 é. ig-ja az általa alapított kalocsai Kat. Leánykörnek. Az elemi és egyh. népokt. kérdéseiről cikkezett. - M: A sztmiseáldozat gyümölcseiről. Kalocsa, 1898. - Római úti emlékek. Uo., 1899. - A lourdesi jelenések. Írta K-J. Estrade. Ford. Uo., 1908. (2. kiad. 1928) - A pp-szentelés szert-ai. Uo., 1912. - A kath. pap élete és működése. Lelki olvasmányok. Írta Joseph Walter. Ford. Uo., 1913. (2. kiad. 1924) - Neumann Teréz, a konnersreuthi stigmatizált leány. Bp., 1930. (Klny. Jézus Szíve Hírnöke 1928/29. évf.) - Isk., község, állam. Kalocsa, 1931. - Törv-javaslattervezet a népisk. terhek arányosításáról és a nem áll. tanítók helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról. Ruszthy-Rusztek Károllyal. Uo., 1938. T.E.

Egyh. Közl. 1907:135. Arck.; 1912:170. Arck. - MKA 1928:150. - M. ogy. alm. 1931:363. Arck.; 1935:28. - Ogy. alm. 1931:322. Arck.; 1935:37. kép.; 1939:420. kép. - Karczag 1932:569. - Ki kicsoda? 1936:336. - Ker. m. közél. alm. I:405. - Schem. Col. 1942:282; 1975:107. - Lakatos 1998: 128. - Gulyás XV:336.

Horváth Ilona, RSCJ (Garamkövesd, Hont vm., 1894. aug. 27.-Grác, Au., 1960. szept. 26.): szerzetesnő. - Keresk. isk. elvégzése és nyelvvizsgák után Bloemendalban (Holl.) 1921. VI. 16: lépett a →Szent Szív Társaságba. Grácban 1925: tette első, Rómában 1930. II. 18: örök fog-át. 1925: a →Sophianumban a házt. vez-je és betegápoló. 1930: nevelő, 1934: gondnoknő, 1939: a bejáró növ-ek prefektája, 1946: gondnoknő, 1949: Bécsbe menekült, majd Riedenburgban, 1956: Grácban gondnoknő, 1959: nevelő. r.k.

Horváth Ilona, SJC (Bp., 1902. máj. 2.-Bp., 1977. dec. 16.): szerzetesnő. - 6 elemit, 1 polgárit, 1 év iparisk-t végzett. 1920. IX: Bpen lépett be a r-be. Első esküjét 1921. III. 4., örök esküjét 1939. VI. 16: uitt tette. 1921: a Korda üzletben kiszolgáló, pénztáros, háztartási munkát végzett. - A szétszóratás után háziiparba bedolgozó, takarítónő, háztartási munkákat végzett, kegytárgyakat árusított. A Postaigazgatóság takarítónői állásából ment nyugdíjba. 1968: bebörtönözték. r.k.

Horváth Ilona Hulda, FMMN (Nagykáta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1914. júl. 10.-Bp., 1989. jún. 19.): szerzetesnő. - 1932. XII. 19: Bpen lépett a r-be, 1935. VI. 13: első, 1938. VI. 13: utolsó fogadalmát uitt tette. A rendház háztartásában dolgozott. Fro-ban élt. r.k.

Horváth Ilona M. Terézia, OPraem (Farád, Sopron vm., 1900. jún. 19.-Külsővat, 1949. júl. 15.): szerzetesnő. - A keresk. isk. elvégzése után Külsővaton 1928. VI. 17: lépett a r-be. 1929. VI. 30: első, 1932. VII. 11: örök fogad-át uitt tette. Házfőnöknő, gondnoknő. r.k.

Horváth Irma Floriána, KN (Dénesfa, Sopron vm., 1918. febr. 28.-Dénesfa, 1946.): szerzetesnő. - Zsámbékon, 1939. VI. 1: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1942. VIII. 4: tette. r.k.

Horváth István (Baltavár, Vas vm., 1850. márc. 4.-Szombathely, 1917. aug. 11.): választott püspök. - A teol-t a KPI-ben végezte. 1874. VIII. 12: pappá szent., Lendvavásárhelyen kp. 1875: sztszéki jegyző, 1876: ppi titkár, 1876-79: a szem. dogmatika tanára is, 1877: sztszéki ülnök, 1884. I. 1-1902. VI. 18: Szombathely plnosa. 1890: tiszakeői c. prép., 1902: szombathelyi knk., pápóci perjel. 1907: ppi ált. helynök, egyhm. főtanfelügy., 1910. XII: kápt. helynök, 1912: nagyprép. és zakulmi vál. pp. - Cikkeket írt a szombathelyi lapokba, részben H.i. és th. aláírással. - Utóda a zakulmi c-en 1917: Baksay Károly. T.E.

LBE:655. (1912: zakulmi vál. pp.) - Tóth 1925:31. - Géfin II:354; III:150. Arck. (1913: vál. pp.)

Horváth János (Csicsó, Zala vm., 1769. nov. 4.-Pozsony, 1835. jan. 16.): megyéspüspök. - Jobbágy szülőktől származott. A gimn-ot Veszprémben és Pápán, a fil-t és a teol-t Pozsonyban végezte, 1792. XI. 11: pappá szent. Veszprémben kp., 1796. XII. 7: Szöllősgyörök, 1801. VII: Keszthely plnosa. 1808. VIII. 5: veszprémi knk., IX. 23: rudinai c. apát, a szem. rektora, utóbbiról 1810: lemondott. 1817: a szem. igazgatóh-e, 1822: pápai főesp., követ Pozsonyban a nemz. zsin-on, 1825: a kápt. ogy. követe. Bosoni vál. pp., 1826: teol. tb. dr. és helytartósági tanácsos, 1826-31: a bpi egy. hittud. karának ig-ja, 1828: a reformmunkákat készítő orsz. biz. és a M. Tud. Társ-ot tervező választmány tagja. 1829: az udvari m. kancelláriánál előadó. Bécsbe költözött. I. Ferenc 1830. IX. 13: székesfehérvári mpp-ké nevezte ki. XVI. Gergely 1831. IX. 30: erősítette meg. XII. 15: Veszprémben pp-ké szent., 1832. I. 8: iktatták be. IX. 1: a MTA tagjává vál. Prím. kinevezését a bécsi rendőrmin. akadályozta meg, mivel m. folyóir. kiadásával a m. szeparatizmust támogatta. - Fm: Pásztori dal. Veszprém, 1796. - Tökélletes sztségre és boldogságra vezető Jézus tudományának szívre ható rajzolattya. Írta J. Danczer. Ford. és átd. Uo., 1800. - Búzakalász koszorú. Uo., 1801. - Hitbéli és erkölcsi oktatások. Írta Nicole. Ford. Uo., 1815. - Az ékes szóllás a koporsóknál. Uo., 1816. - A régi m-oknak vallás-béli és erkölcsi állapotjukról. Pest, 1817. - 1820-24: Veszprémben szerk. és kiad. az Egyházi Értekezések és Tudósítások c. negyedévi, 1832-34: alapította az Egyházi Folyóírás c. folyóir-ot. - Utóda a bosoni c-en 1832: Sztankovics János, a székesfehérvári széken 1837: Barkóczy László. 88

LBE:55. - EME IX:275. - Emlékkv. 1877:181. (6.) - Gams 1873:368. (6.) (†jan. 15.) - Szinnyei IV:1226. - Badics Ferenc: ~ pp. 1769-1835. Veszprém, 1927. - Horváth Konstantin: Az „Egyházi Értekezések és Tudósítások” (az első m. r.k. teol. folyóir.) tört. 1820-1824. + Verseghy Ferenc és ~ levelezése 1819-1822. Veszprém, 1937. - Hermann-Artner 1938:558. - Sas József: ~ székesfehérvári pp. élete és munkássága. Aba, 1949. (Dissz.) - MÉL I:747. - MTA tagjai 1975:116. - Schem. AR. 1977:91. Arck. - Pfeiffer 1987:98. - Ritzler-Sefrin VII:64. (II. 24: kinev. pp.; XII. 18: pp-ké szent.)

Horváth János (Jánosháza, Vas vm., 1869. dec. 9.-Gic, 1944. ápr. 27.): plébános. - A szombathelyi prem. és a veszprémi piar. gimn-ban tanult, a teol-t Veszprémben végezte, 1894. VI. 29: pappá szent. Zalabéren kp., 1908. VIII: Monostorapátiban adm., 1918. VII: Paloznakon, 1925-29: Pápasalamonban plnos. Javadalmáról lemondott, nyugdíjazták, Jankovich gr. családjánál élt. - Tapolcán megszervezte a Kat. kört és a Hitelszövetkezetet, Alsóörsön saját költségén isk-t és tanítói lakást építtetett. - M: Gyöngyszemek. Elmélkedések és felajánlások a máj. ájtatosságra. Gic, 1933. - Rózsafüzér titok. Rövid elmékedések. Írta Louis Monsabré OP. Ford. 1-2. köt. Rákospalota, 1933. - Mozzanatok a paloznaki pléb. tört-éből. Uo., 1935. T.E.

Schem. Vesp. 1938:88; 1946:109. - Pfeiffer 1987:518. - Gulyás XIV:379.

Horváth János (Balatonkenese, Veszprém vm., 1887. márc. 3.-Balatonalmádi, 1962. ápr. 6.): igazgató–tanító. - A gimn. alsó 4 o-át magántanulóként és Veszprémben, a tanítóképzőt Egerben és Csurgón végezte. 1908: Balatonvilágoson, 1909: Láziban, 1910: Vörsön, majd Vindornyalakon, 1916: Vináron r.k. ill. közs. tanító, 1919. IX. 20: Balatonalmádin áll. el. isk. ig. 1935: tanfelügy. 1907-19: az Alkotmány tárcaírója, az 1920-as évektől a bpi M. Kultúra és az aradi Vasárnap b. munk. 1917: Prohászka pp. ösztönzésére Kocsis Lászlóval, Finta Sándorral és Mészáros Hugóval megalakították a vidéki kat. írók műveinek kiadására az 50 köt-et megért Nemzedékek irod. váll-ot. A Gárdonyi Irod. Társ. tb. elnöke, a Veszprém Vm. Tanítóegyes. alelnöke. 1940, 1941, 1942, 1948: és 1949: a SZIA III. o. tagjelöltje. 1938: a M. műv. lex. és 1939: a M. tanítók lex-a szerk-biz. tagja. - M: Balatoni levegőben. Veszprém, 1911. (ném. In der Plattenseeluft. Pécs, 1928) - Arabeszkek. Uo., 1912. - M. kat. szépirod. Balatonfüred, 1915. (2. kiad. Kalocsa, 1933. Árpád kv-ek 44.) - A nádi farkas. Bp., 1916. - Legjobb elb-ek. Sziklay Jánossal. Uo., 1916. - Pannontenger csillaga. Reg. Szombathely, (1917) - Balatoni emberek. Balatonfüred, 1920. - Szirtomlás. Szombathely, 1922. - M. költők dalaiban a Balaton. Balatonfüred, 1922. - Nyírt Sámsonok. Szombathely, 1923. - Napraforgók. Bp., (1924) - Pintyőke tojások. Mesék. Pécs, 1924. - Ungok, nádak, rónavizek. Nagykanizsa, 1924. - A fehér csoda. Celldömölk, 1925. - Imitatio Christi. Elb. Arad, 1925. (Vasárnap kvt-a 4.) - Vidéki írók. 1. füz. Szerk. Veszprém, 1925. - Bambino kis zarándokai. Arad, 1926. (4. kiad. Bp., 1942) - Egy műkedvelői est. Színpadi jelenetek. Celldömölk, 1926. - A Balaton tükröződése. Mesék, regék, népprózai idézetek. Balatonfüred, 1926. - Lápvilágban. Életképek. 2. kiad. Celldömölk, 1927. - Virágos temető 1917-1927. Antol. Szerk. Uo., 1927. - Gárdonyi Géza életr-a. Szombathely, 1929. (A Dunántúli Tanítók Lapja kvt-a 3.) - Váth János munkái. 1-10. köt. Balatonfüred, 1929. - Veszprém vm. képeskv-e. Veszprém, 1929. - A hárfás leány. Celldömölk, 1929. (4. kiad. Bp., 1942) - A ledöntött bálvány. Nyíregyháza, 1929. - Árva Kenese. Balatonfüred, 1929. - A déli harangszó. Reg. Kalocsa, 1933. (Árpád kv-ek 48-51.) - Szt László népe. Bp., 1936. (Élet Reg-ek) - Galileai halászok. Kisreg. Kalocsa, 1937. (Árpád kv-ek 52.) (Ném-ül: Die Fischer von Galiläa. Győr, 1943) - Solt anyja. Tört. reg. Balatonfüred, 1939. - Erdélyi csillag. Kolozsvár, 1941. - A kövek között. Elb. Pécs, 1941. - Füred a szépirod-ban. Szombathely, 1943. (Dunántúli Szle kvt-a 210.) - Jánosi Gusztáv 1849-1911. Emlékfüz. szül. 100., halálának 30. évford-jára. Írta és szerk. Balatonfüred, 1943. - Lyra coelestis. Szerk. Kákonyi Istvánnal. Gyöngyös, 1944. (A lelki élet ferences mesterei 12.) - Szerk. 1941: a kolozsvári Nemzedékek kvtára sorozatot. - Álnevei és betűjegyei: -th -s. (1909-től r.k. és dunántúli lapok); Váth (1913: Alkotmány, 1914: Élet); Váth János (1917-18: Alkotmány, Élet és önálló szépirod. köt-eken); V.J. (1909-től r.k. és dunántúli lapok); V-th J-s (uo.) T.E.

M. Kultúra 1923:426. (Agárdi László: A Balatonvidék szerelmese) - Élet 1926:280. (László István); 1939:213. - Pannonhalmi Szle 1929:314. (Bánhegyi Jób) - Kutasy János: Váth János. Keszthely, 1933. - Literatura 1936:241. - Orosz István: A Pannon-tenger mesemondója. Szarvas, 1936. - Ker. m. közél. alm. II:1153. (s.v. Váth J.) - Sziklay 1939:283; 1941:381. - SZIA tagajánl. 1940:15; 1941:23; 1942:16; 1948:28; 1948/49:4. - Gulyás 1956:567. - MIL III:506. (s.v. Váth J.) - MÉL II:974. (s.v. Váth J.)

Horváth János (Kispest, Pest vm., 1921. okt. 4.-): vasesztergályos, az →Állami Egyházügyi Hivatal elnöke. - 1936: bekapcsolódott a munkásmozg-ba. 1939: fölvették a Kommunisták Mo-i Pártjába, de tagságát 1936-tól, ifjúmunkásságától elismerték. Illegális komm. pártmunkát végzett. 1942: elfogták, 6 hónap börtönbüntetést kapott. 1944: részt vett a kőbányai fegyveres ellenállási mozg-ban. 1945: a M. Komm. Párt közp-jában dolgozott, 1945. IV: a Sopron vm., 1946: a Veszprém vm. pártbiz. titkára. 1947: a Baranya vm. pártbiz. másodtitkára. 1948: az M. Dolgozók Pártja közp-jában dolgozott, 1949-50: a Vasútpol. Osztály vez-je. 1951: az ÁEH elnökh-e, 1952-1959. VI. 2: elnöke. 6 hónap és 1 é. pártfőisk-t végzett. 1956. X. 26(?): elfogták. Utóda az ÁEH élén 1959. VI. 2: →Olt Károly. 88

Munkásmozg-tört. lex. 1972:436. - Szabó 1982:688. - Bölöny 1987:341.

Horváth János Jordán, OP (Pozsonyligetfalu, Pozsony vm., 1911. febr. 20.-Sopron, 1972. jún. 28.): pap. - Szentgotthárdon éretts. 1931. IX. 17: tett fog-at, 1936. VII. 19: Grácban pappá szent. A soproni, bpi, vasvári és szombathelyi rházban élt. 1950: Sopronban, 1951: Győr-Gyárvárosban kp., 1953: Sopronkőhidán, 1955: Mesterházán lelkész, 1960: Újkéren kp., 1963: Várbalogon lelkész, 1964: Levélen, 1966: Brennbergbányán plnos. Tp-a tatarozása közben halálos baleset érte. **

Cat. OP 1948:28. - Szolg. 1973. 17:107.

Horváth János Szilveszter, OFMCap (Székesfehérvár, Fejér vm., 1891. febr. 6.-Nagyvárad, 1974. febr. 21.): házfőnök. -1907. IX. 7: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1908. IX. 8: itt tette. Pozsonyban 1909. VI: éretts., 1911. XII. 31: örök fog-at tett, a rendi főisk-n teol-t végzett. 1913. X. 15: uitt sztelték pappá. - Pozsonyban 1914. I: kp., Bécsben VIII: tábori lelkész. 1917. IX: Nagyváradon hitokt., az egyetlen erdélyi kapuc. ktorban élt Hencz Auréllal és Anicét testvérrel. 1940. IX: Móron plnos, 1945. VI. 2: Nagyváradon házfőnök. A szétszóratás után 1950. XI: Esztelnekre internálták. 1955. IX: Nagyváradon nyugdíjas lelkész. Halálával a r. működése megszűnt Erdélyben. r.k.

Szolg. 1974. 22:104.

Horváth Jenő (Gyula, Békés vm., 1881. nov. 16.-Bp., 1950. jan. 20.): történetíró, jogakadémiai tanár. - A nagyváradi prem. gimn-ban éretts., a bpi egy-en 1905: bölcs. dri és tört-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Pancsován, 1906: Gyöngyösön, 1908: Jászberényben, 1909: Szolnokon gimn. tanár, közben az 1907/08. tanévet tanulmányúton Angliában töltötte. 1911. IV. 20: a kolozsvári egy. az újkori tört. mtanárává képesítette, 1912. XI. 18: a nagyváradi jogakad. újkori egyetemes tört. ny. r. tanára, melyen az utolsó m. tanévig, 1919. VI-ig tanított. Bpen telepedett le, X. 16: a M. Nemz. Múz-ba osztották be, 1920. VI. 4: Apponyi Albert gr. meghívta a M. Külügyi Társ. üv. ig-jának, melyet 1933-ig töltött be. Nemzetk. tárgyalásokon vett részt, előadásokat tartott a brüsszeli, londoni, sevillai és varsói tört. kongressz-okon. 1924. VII. 12: a bpi egy. a legújabbkori tört. mtanárává képesítette, 1925. V: uo. megkapta a ny. rk. tanári címet. 1933-40: az egy. kir. kat. gimn. ig-ja s a vele kapcsolatos Ferenc József nevelőint. vez-je, 1935: főfelügy-je. 1943: a műegy. közgazd. karán megkapta a ny. r. tanári címet. - 1939: a SZIA II. o-a tagjává választotta; 1933-44: alelnöke volt a M. Külügyi Társ-nak. - M: Az erdélyi szász városok közg. viszonyai a nemz. fejedség megalakulásáig. Gyula, 1905. - Washington. Uo., 1906. (Klny. Békés) - Siebenbürgisch–sächsische Städtekultur im Mittelalter. Pancsova, 1906. - Les relations commerciales roumaine-hongroises. 1500-1550. Uo., 1906. - A tört. bölcselete. Gyula, 1907. - A tört-tud. művelése Békés vm-ben. Uo., 1907. - 4 essay a köztört-ből. Uo., 1907. - Az ang. közokt-ügy fejlődése és irányelvei. Uo., 1908. - Bevezetés a 19. sz. tört-éhez. 1588-1815. Szolnok, 1910. - A nagyhatalmak megalakulása. 1648-1715. A 19. sz. alapvetése. Uo., 1910. - A legújabb kor tört. 1815-1910. Joghallg-k részére. Bp., 1913. - Szemináriumi szövegek az újkori egyetemes tört-hez. 1. füz. A Monroe doktrina. 2. füz. A macedóniai reformakció. Uo., 1913. - Fejezetek a modern tört-hez. 1-8. köt. Nagyvárad, 1915-19. (1. A háború diplomáciai előkészítése. 1915; 2. Balkántört. tanulmányok. 1917; 3. Canning and the Balcan question. 1917; 4. A 20. sz. tört. 1918; 5-6. Két fejezet a diplomáciai tört-ből. 1918; 7. Mo. függetlensége és területi épsége. 1919. [m-ang. szöveggel]; 8. Külpol. berendezkedésünk és a m. állam elhelyezkedése az eu. államrendben. 1919) - Hungary and Servia, the fate of southern Hungary. Bp., 1919. - Mo. és a nemzetiségi kérdés. Uo., 1920. - Mo. államszerződéseinek jegyzéke 973-1526. Mo. szerződései a külső hatalmakkal. 1. rész. Uo., 1921. - Nemzetközi szerződések. 1815-1920. 1-4. füzet. Uo., 1921-22. - Mo-ra vonatkozó idegen nyelvű művek jegyzéke. Uo., 1921. (Névtelenül) - Külügyi alm. 1-2. évf. Szerk. Uo., 1921-22. - A balkáni kérdés utolsó fázisa. 1895-1920. Uo., 1921. - Diplomáciai tört. 1815-1920. 1-2. köt. Uo., 1921. - Hellas. A modern világ. 1. köt. Uo., 1921. - A gyarmati mandátumokról. Uo., 1921. - A Népszöv. eddigi működése. Uo., 1922. - A nemzetiségi kérdés bibliogr-ja. 1. rész. Uo., 1922. (Névtelenül) - A mo-i nemzeti kisebbségekre vonatkozó programok, törv-javaslatok, törv-ek és rendeletek. 1827-1920. Uo., 1922. (Névtelenül) - Emlékirat a Nemzetek Szöv-éhez az értelmi együttműködés megszervezése ügyében. Uo., 1922. (Névtelenül) - Bevezetés a Balkántört. tanulmányozásához. Uo., 1922. - Modern Afrika. Uo., 1922. - Papers relat. to the history of the Anglo-Hungarian relations. 1188-1711. Uo., 1922. - Modern Hungary. 1660-1920. Uo., 1922. - Az értelmi együttműködés mozgalma a Nemzetek Szöv-ében. Uo., 1923. - A modern Kelet. Uo., 1923. - Brazília. 1822-1922. Uo., 1923. - Módszeres világtört. Főisk. hallg-k részére. Uo., 1923. - A trianoni béke megalkotása. Uo., 1924. - Anglia és a Szentszövetség. (A modern világ tört. 1.) Uo., 1925. - Világtört. 1. rész. Ókori tört. Főisk. kézikv. Uo., 1925. - Nemzetk. egy. kapcsolatok. Pécs, 1925. - Le prince Metternich et lord Palmerston. Bp., 1927. (Klny. Revue de Hongrie) - A m. kormány adriai pol-ja. Uo., 1927. - A modern Amerika tört. 1492-1920. Uo., 1928. (Szt István kv-ek 56.) - Responsibility for the War and for the Treaty of Trianon. Uo., 1928. - M. diplomácia. A m. állam külpol. összeköttetései a bécsi végzésektől a kettős monarchia fölbomlásáig. 1815-1918. Uo., 1928. - M. lehetőségek a külpol-ban. Előadás az Orsz. Kaszinóban. Uo., 1930. - The Banat. A forgotten chapter of European history. Uo., 1931. - History of Hungary. Uo., 1931. - Ungarn u. d. Weltkrieg. Uo., 1931. - Responsibility of Hungary for the war. Uo., 1933. - Mo. és a vh. Uo., 1934. - Tört. tanulm-ok. (1. A Szentszöv-től a Népszöv-ig. A modern világ tört. 2. Az Árpádok diplomáciája. Kisebb tanulm-ok.) Bp., 1935. (A 2. kiad-ban függelék: ~ irod. munkássága. 1900-35. Uo., 1935) - Transylvania and the history of the Roumanians. A reply to Prof. R. W. Seton-Watson. Uo., 1937. (Klny. Ferenc J. nevelőint. évkv-e 1935/36 és 1936/37) - Origins of the Crimean War. Uo., 1937. - A m. kir. Ferenc József nevelőint. Uo., 1937. - Emlékirat a m. kir. Ferenc József nevelőint. helyreállításáról és fejlesztéséről. Uo., 1938. - L'Angleterre, Genève et la Hongrie. Étude hist. présentée a l'huitiéme Congr. Internat. des Sciences Hist. a Zurich. Uo., 1938. - D. Geschichte Ungarns. Uo., 1938. - The Hungarian question. A bibliography. Uo., 1938. - A Millenniumtól Trianonig. 25 év Mo. tört-éből. Uo., 1938. - A m. kérdés a 20. sz-ban. 1-2. köt. (1. Felelősség a háborúért és a békeszerződésért; 2. A trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja) Uo., 1939. - Bevezetés Mo. diplomáciai tört-ébe. Uo., 1939. - Váradi freskó. Nagyvárad tört. Uo., 1940. - Utolsó tanulm-ok. Uo., 1941. (Életr-zal és bibliogr-val) - M. diplomácia, m. diplomaták. Uo., 1941. - Az országgyarapítás tört. 1920-41. Uo., 1941. - Savojai Jenő hg. Uo., 1941. - Nagyvárad tört. Nagyvárad, 1942. - D. kleine Entente. Probleme des Donauraumes. Uo., 1943. - M. tört. külföldiek számára. Uo., 1943. - D. Geschichte Siebenbürgens. Bp-Leipzig-Milano, 1943. - A Dunamedence közg-a és pol-ja, kül. tek. Mo-ra. Uo., 1944. - Erdély nemzetk. statutuma. Nagyvárad, 1944. - Alapító főszerk-je 1920-44: a Külügyi Szemle c. negyedévenkénti, 1928-30: a Háborús Felelősség és 1931-39: a South Eastern Affairs c. folyóir-oknak. T.E.

Kalmár 1907:69; 1910:219. - Nagyváradi Jogakad. alm. 1913:75. - Révai X:286; XX:395; XXI:442. - Karczag 1932:570. Arck. - Ki kicsoda? 1936:343. - SZIA tagajánl. 1939:8. - Ker. m. közél. alm. I:407. - MÉL I:748. (s.v. Rónai Horváth csak itt!) - Gulyás XIV:405.

Horváth Jeromos Ferenc, OCist (Baja, Bács-Bodrog vm., 1866. jan. 8.-Zirc, 1945. aug. 20.): tanár. - 1885. VIII. 29: lépett a r-be. 1890. VIII. 3: pappá szent. 1892: termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett. Baján gimn. tanár. 1905: Zircen erdőfelügy. 1907: uo., 1921: Szentgotthárdon gondnok. 1932: Baján nyugalomban. - M: Adatok az éti csiga idegrendszerének boncz- és szövettani szerkezetéhez. Bp., 1891. 88

Szinnyei IV:1243. - Schem. Cist. 1942:235; 1948:57. - Gulyás XIV:418.

Horváth József (Dunaszerdahely, Pozsony vm., 1735 k.-Tardoskedd, Nyitra vm., 1808. ápr. 17.): plébános. - Atyja nemes volt, s életét remeteként a Sempte (Nyitra vm.) melletti Haraszt-hegyen fejezte be. ~ Nagyszombatban tanult, 1759. V. 12: pappá szent. Érsekújvárt kp. 1763. V. 31: Naszvad, 1773: Tardoskedd plnosa. - M: Emberi okosság avagy mesterség, mellyel az Ember magát és szerencséjét magasra emelheti. Írta W. Britaine. Lat-ból ford. Buda, 1781. (Ném-ből lat-ra ford: Gánóczy Antal) - Az Isten Szülőjének, a Bold. Szűz Máriának védelmezése. Írta Godofred Hannenberg SJ. Ford. Nagyszombat, 1791. - A keresztényi életnek kezdeti és tanúsági. Írta Bona János. Ford. Pozsony, 1778. 88

Zelliger 1893:180. - Szinnyei IV:1243.

Horváth József (Nagykanizsa, Zala vm., 1888. márc. 6.-Bp., 1961. márc. 29.): plébános. - 1912. VI. 27: pappá szent., Lengyeltótiban, 1913: Szóládon kp., 1916: Balatonkenesén adm., majd Kaposváron kp., 1921: Balatonlellén plnosh., 1928: plnos. 1941: kormányfőtan. c. szerzett. 1946: mint nyugdíjas Pilisligeten telepedett le. - M: Balatonlelle tört. Veszprém, 1943. - Útmutató a pléb-javadalom és egyh. javadalmasok adóztatásához, az egyh. adók kivetéséhez és kezeléséhez. Uo., 1943. 88

Schem. Vesp. 1946:96; 1949:146; 1963:182.

Horváth Julianna, Mindenszentekről nev. Mária, OCD (Szeged, Csongrád vm., 1904. júl. 29.-Szeged, 1973. okt. 26.): apáca. - Szombathelyen 1935: lépett a r-be. 1936. V. 21: Pécsett alapító nővér. Első fog-át 1937. VII. 2., örök fog-át 1941. VII. 2: uitt tette. A ktor konyháján dolgozott. - A szétszóratás után 1951: Szegeden termelőszövetkezeti dolgozó. r.k.

Horváth Julianna Marcella, KN (Magyarkeszi, Tolna vm., 1902. aug. 21.-Pécs, 1976. jan. 12.): szerzetesnő. - Zsámbékon, 1923. VIII. 28: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1926. VII. 23: tette. Tanárképzőt végzett, Zsámbékon, Érden tanárnő. - A szétszóratás után 1950 őszétől Gyulán tanított, 1963-tól a pécsi szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth Kálmán, OFMConv (Pest, 1804. dec. 15.-Bp., 1872. szept. 26.): gimnáziumi tanár. - Középisk-it Pesten végezte. 1824. XI. 4: lépett a r-be. 1829. III. 14: Kolozsvárt pappá szent. Miskolcon és Aradon volt gimn. tanár, 1848-49: a m. hadsereg táb. lelkésze, 1850: a Szirmay, majd a Palocsay családnál nev. 1852: Lugoson tanár, 1859: Pesten a József Árvaház kp-ja, majd Aradon gimn. tanár. - M: Mo. rövid földleírása gyermekek számára. Pest, 1845. - M. nyelvtan kérdések és feleletekben. Uo., 1848. 88

Szinnyei IV:1257. - Monay 1953:43.

Horváth Kandid Kálmán, OSB (Hetes, Somogy vm., 1891. nov. 6.-Bp., 1958. márc. 31.): gimnáziumi tanár. - 1911. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., a bpi tudegy-en lat-m. szakos tanári okl-et szerzett, 1916. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Esztergomban, 1918: Pápán, 1920: Sopronban, 1923-35: Bpen gimn. tanár, 1934-36: házgondnok is, 1935-45: gimn. ig., 1943-50: házfőn., 1950: Balatonakarattyán lelkész, 1956: Bpen nyugdíjas. - Sztbeszédei: Szt Gellért (1916/17). 88

Balogh 1940:56. - PN 1987:163. (1250.) - Gulyás XIV:447.

Horváth Katalin Valéria, ANK (Csentevölgy, Zala vm., 1907. máj. 27.-Vác, 1983. máj. 30.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - Szombathelyen 1926. X. 18: lépett a kongr-ba. Első fog-át 1928. VIII. 15: Szombathelyen, örök fog-át 1931. VIII. 15: uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolgozott. r.k.

Horváth Kázmér Vince, OCist (Süttör, Sopron vm., 1902. ápr. 2.-Pannonhalma, 1983. ápr. 13.): tanár, lelkipásztor. - 1922. VIII. 14: lépett a r-be. 1927. VII. 3: pappá szent. 3 é. a pesti egy-en tanult. 1931: Hercegfalván, 1932: Zircen kp. 1933: Szentgotthárdon hittanár. **

Schem. Cist. 1942:256. - Szolg. 1983. 59:91.

Horváth K(er.) János, SJ (Esztergom, Esztergom vm., 1732. júl. 20.-Buda, 1799. okt. 20.): egyetemi tanár. - A bölcs-et Nagyszombatban végezte, 1751. X. 15: Trencsénben lépett a r-be. Nagyszombatban teol. hallg. és próbaéves, majd 4 é. a konviktus ig-ja. A nagyszombati egy-en 1769: a logika és metafizika, 1770-73: a fiz. tanára. Az egy. Budára helyezése után 1790: a természettan (fiz. és mechanika) tanára. 1791: teljes fizetéssel nyugdíjazták és egeresi apáti c-et kapott. 1790. XII. 13: a göttingai tudós társ. l. tagja. - M: Panegyricus Immaculatae Virgini. Nagyszombat, 1760. - Panegyricus D. Ignatio. Uo., 1761. - Panegyricus D. Francisco Xaverio. Uo., 1762. - Institutiones logicae. Uo., 1867. (2. jav. kiad. Uo., 1771) [Végén: Paradigmata concertationum literarum] 4. jav. kiad. Eger, 1773, 5. jav. és bőv. kiad. Augsburg, 1781, 6. jav. kiad. Nagyszombat, 1776, [7.] jav. kiad. Buda, 1795, 1797, [8.] jav. és bőv. kiad. 1799, 1809, 1813) - Institutiones metaphysicae. Nagyszombat, 1767. (2. jav. kiad. Uo., 1771, 3. kiad. Augsburg, 1772, 3. jav. kiad. Eger, 1773, 6. jav. kiad. Nagyszombat, 1776, [7.] kiad. Buda, 1782. (1817 is), [Institutiones logicae et methapisicae címmel Velence, 1782, 4. jav. kiad. Augsburg, 1778] - Physica generalis. Nagyszombat, 1767. ([2.] kiad. 1770., Augsburg, 1772, 3. jav. kiad. Eger, 1774, 4. jav. kiad. Nagyszombat, 1776, Velence, 1782) - Institutiones physicae particularis. Nagyszombat, 1770. (2. kiad. Augsburg, 1772, 3. jav. kiad. Eger, 1774, 4. jav. kiad. Nagyszombat, 1777, Velence, 1782) - Tentamen publicum e praelectionibus physicis. 1-2. köt. Nagyszombat, 1772-73. - Elementa matheseos. 1-2. köt. Uo., 1772-73. (Velence, 1781, Institutiones matheseos címmel Augsburg, 1782) - Dissertatio de methodo pontis lignei unico arcu constaturi. Buda, 1780. - Calculus orgyae civilis eyuscue partium aliquotarum... Uo., 1780. - Praelectionum mechanicarum. 1-3. köt. Uo., 1782-84. - Theoria globi aerostatici. Uo., 1783. - Ad novum quemdam autorem Josephum Nemetz. Uo., 1874. - Mechanische Abhandlung. Pest, 1785. (Buda, 1809) - Mechanische Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik. Pest, 1786. (Buda, 1810) - Elementa physicae. Buda, 1790. (2. bőv. jav. kiad. 1792, 3. jav. bőv. kiad. 1793, 4. jav. bőv. kiad. 1799, 5. kiad. 1807, 6. kiad. 1819) - Summarium elementorum physicae. Uo., 1794. (2. átnézett kiad. 1798) - Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani. Uo., 1797. - 14 kz-a a bpi Egy Kvtárban. 88

Szinnyei IV:1224. (*Kőszeg, Sopron[!] vm., 1732. júl. 13.; X. 17: lépett a JT-ba ) - Szentpétery 1935:677. [†1794[!]; egyéb, Szinnyeitől némileg eltérő adatokkal] - JTÉ 1942:421. [1340.] (*Esztergom, 1732. júl. 20.)

Horváth Klára Eliz, KN (Hegykő, Sopron vm., 1905. jan. 24.-Vác, 1988. aug. 24.): szerzetesnő. - Zsámbékon, 1926. II. 23: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1933. I. 6: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. r.k.

Horváth Konstantin Gyula, OCist (Izabellaföld, Baranya vm., 1896. márc. 23.-Veszprém, 1970. szept. 21.): levéltáros, történetíró, főiskolai igazgató. - A pécsi ciszt. gimn-ban éretts., 1914. VIII. 14: lépett a r-be, 1915: az innsbrucki egy. hallg-ja, ahol 1920: drált teol-ból. 1921: a bpi Bernardinumban a bibliai tud-ok, a m. és a világegyh. tört-ének tanára, 1923: a főisk-val Zircre került, ahol a bibliai tud-ok mellett a ker. erkölcstant is előadta. 1927-ig egyidejűleg tanulm. felügy. 1927: kvtáros és levtáros, 1931: perjel és levtáros, 1936: a Bernardinum ig-házfőn-e. A bpi egy-en tört-ből drált, proszem. előadó, 1946. X: a kk. m. egyhtört-ből mtanárrá képesítették. 1946: Zircen perjel és a hittud. főisk. ig-ja. 1950. IX-1963: nyugdíjazásáig Veszprémben ppi levtáros. 1937: a SZIA I. o-a tagjává választotta. - M: Harding Szt István citeauxi apátnak, a ciszt. r. alapítójának élete. Írta J. B. Dalgrains-J. H. Newmann-Herbert Thurston. Ford. Bp., 1929. (Szentek országa 20.) - Zirc tört. Veszprém, 1930. (Zirci kv-ek 1.) - Opera omnia Johannis Lemovicensis. 1-3. köt. Kiad. Uo., 1932. - A Zsoltároskv. magyarázata és ford-a. Uo., 1935. (Zirci kv-ek 5.) - Az „Egyházi Értekezések és Tudósítások”, az első m. kat. folyóir. tört. 1820-24. + Verseghy Ferenc és Horváth János levelezése. 1819-22. Uo., 1937. (A veszprémi egyhm. múltjából 4.) - Le pain de la vie. Prohászka Ottokár műveiből összeáll. Schütz Antal. Ford. Bp., 1938. - A Bernardinum... emlékkv-e az int. fennállásának 50. esztendejére. Szerk. Bp., 1939. - A Hittud. és Tanárképző Int. tört. 1889-1939. Uo., 1939. - Jean de Limoges, a ferencrendi. Uo., 1939. - A Ciszt. Hittud. Főisk. és a Ciszt. Tanárképző Főisk. évkv-e az 1942/43. tanévre. Közzéteszi Zemplén Györggyel. Veszprém, 1943. - Szerk. 1930-35: a Zirci kv-ek sorozat 1-5. köt-ét. Munk. volt a Kat. lex-nak és az Új Idők lex-ának. 88

SZIA tagajánl. 1937:3. - Bernardinum emlékkv-e 1939:116. - Sziklay 1939:298; 1941:395. - Schem. Cist. 1942:251. - Ciszt. Hittud. Főisk. évkv-e 1942/43:239. - Schem. Vesp. 1975:415. - Szolg. 1971. 10:117. - MÉL III:231. - Gulyás XIV:459. (*márc. 22.)

Horváth Krisztina Callista, KN (Széplak, Sopron vm., 1893. febr. 9.-Gyón, 1971. okt. 27.): szerzetesnő. - Zsámbékon 1914. II. 19: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1916. VII. 29: tette. Zsombolyán, Pozsonyban, 1931: Nyíregyházán, 1937: Bpen betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszén Jánoshidán rokonok fogadták be. 1952: Pannonhalmán varrodás, 1959-től a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth Lajos (Nagybarát, Győr vm., 1827. júl. 17.-Győr, 1909. febr. 19.): plébános. - 1846: belépett a bencés r-be, 1848: honvéd lett. Komárom kapitulációja után győri egyhm-s kispap, 1854. VII. 26: pappá szent., Rábaszentmihályon, Kapuvárott, Rábatamásiban, majd Győr-Belvárosban kp., 1861: győr-újvárosi, 1900: győrszigeti plnos, 1903: c. knk. - 1887: megalapította, 1891-ig egyedül, majd 1 é. Varga Jánossal szerk. a Borromaeus c. hitszónoklati folyóir-ot. - M: Ubrik Borbála siralma. Győr, 1866. - Ogy. pokolban, v. az Antikrisztusnak, Renannak... udvarában. Bp., 1874. 88

M. Sion 1891:459. - Emlékkv. Győr, 1892:139. - Szinnyei IV:1264. - Kat. Mo. 1902:504. - Győr vm. 1908:178. - Egyh. Közl. 1909:9. sz. - Vasárnapi Újs. 1909:9. sz. (Nekr.) - Schem. Jaur. 1901:22; 1910:223. - Gulyás XIV:464.

Horváth Lajos (Szakolca, Nyitra vm., 1907. nov. 7.-1985. máj. 12.): plébános. - 1934. II. 25: szent. esztergom-nagyszombati egyhm-s pappá. Nyitrapereszlényben, Bozókon, Felsősipéken, Holicson, Csejtén, Modorban, Nyitraörményen kp. 1941: Cserfalu, 1942: Récse plnosa. 1949: a csehszl. áll. megvonta működési engedélyét. 1951: letartóztatták, 5 é. ítélték. Föllebbezésre a legfelső bíróság 10 évre emelte büntetését, melyet egy cseho-i bányában töltött. 1959: szabadult, Detrecsütörtök plnosa lett. Nyugdíjas esp-ként halt meg. H.V.K.

Schem. Tyr. 1978:117. - Vanyó Ernő plnos, rabtárs közlése. Nagytárkány, 1989. VIII. 30. - Hetényi Varga III:507.

Horváth László (Makó, 1921. jan. 21.-): jogász, helytörténész. - Apja pénzügyi főtanácsos, anyja tanítónő. 1920: Erdélyből menekültek Makóra, majd apját Bp-re helyezték. 1939: érettségizett. A Pázmány Péter Tudegy. Állam- és Jogtud. Karán kezdett tanulmányokat; hallgatta Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Hajnal Imre, Mályus Elemér prof-ok történelmi előadásait, résztvett a szem. és proszemináriumi gyakorlatokon, s letette a kötelező kollokviumokat. 1942. X: tényleges katonai szolg-ra vonult be, hadapród őrmesteri rendfokozatot ért el. 1946. VI: jogtud., majd államtud. diplomát kapott. A MASPED külkeresk. vállalat jogi oszt-án dolgozott, letette az ügyvédi vizsgát. 1954: a Gödöllői Agrártudományi Egy. tangazdaságainak jogtanácsosa. Jogi tanszék keretében előadásokat tartott egy. hallgatóknak. 1970: a Globus Konzervipari Rt. (Bp. Konzervgyár) vezető jogtanácsosa. Szabad idejében az Orsz. Levéltárban kutatta Fiume, Dalmácia, Horváto., a Magyar Tengermellék Mo-hoz kapcsolódó tört-ét, egyház- és művelődéstört-ét, ill. Gödöllő történet. Rövid ideig a bécsi H. H. u. St. Archivban is kutatott. Lexikonunk munkatása. - M: Az élelmiszeripar Fiuméban. 1988. - Fiume autonómiája és közigazgatása. 1991. - Gödöllői cserkészet története. 1992. - Fiume, Magyar Tengermellék és Magyarország 1776-1918. - Tanulmányai, cikkei: História, Céh (az összmagyarság lapja), Hitel, Magyar Nemzet, Havi Magyar Fórum, Új Magyarország, Gödöllői Hetilap. Munkatársa a Gödöllői Szolgálat hetilapnak, rovata: Fejezetek Gödöllő Történelméből. s. k.

Horváth László (Pápa, Veszprém vm., 1930. márc. 24.-): költő, drámaíró. - 6 gyermekes munkáscsalád elsőszülöttje. Maga is napszámos volt a pápai szövőgyárban. 1945-46: leventeként megjárta No-ot. 1946-51: gyárban raktári s-munkás és bádogossegéd, közben a dolgozók isk-ja esti tagozatán éretts. 1955: az ELTE Bölcs. Karán m. szakos tanári okl-et szerzett. 1955-58: a dombóvári gimn. tanára, 1959: a bpi Madách Színház lektora, 1960: a Pápai Textilgyárban dekorációs. 1962: nevelőotthoni tanár, 1970: szabadfoglalkozású író, 1986: a Főv. Takarító Váll. takarító alkalmazottja. 1965: szerepelt először műve színpadon a Déryné Színház előadásában. - M: A márciusi hold. Versek. Bp., 1969. (Új termés) - Pünkösdi kir. 6 dráma. Uo., 1973. - Bogyó meséi. Uo., 1975. - Sánta hintaló. 3 színmű. Uo., 1976. - Sikátorok. Versek. Uo., 1985. Cs.S.

Vigília 1974:385. - Vigília Repert. 1987:346. - Fazakas 1989:184.

Horváth László Jusztin, OFMCap (Pacsa, Zala vm., 1916. jan. 7.-Kaposfő, 1977. szept. 5.): szakács, sekrestyés testvér. - 1937. VIII. 29: Máriabesnyőn lépett a r-be, első fog-át 1938. VIII. 30: itt, örök fog-át 1943. VIII. 4: Bpen tette. - 1938. IX. 1: Tatán, 1944. VII. 15: Bpen, 1945. VII. 15: Tatán szakács. A szétszóratás után 1950. X-től szüleinél Pacsán gazdálkodott, 1961. IX: Szentpéterúron, 1968: Kaposfőn sekrestyés.  r.k.

Horváth Lőrinc (Felsőszölnök, Vas vm., 1883. jún. 11.-Perth Amboy, N. J., USA, 1957. szept. 13.): plébános. - 1906. VI. 27: pappá szent., Szenteleken, 1906: Vízlendván, 1907: Muraszombaton, 1910: Bántornyán, 1911: Vasvörösváron kp. 1913: engedélyt kapott, hogy a bridgeporti pléb. s-lelkésze legyen s a kivándorolt rendek m. és kat. érzéseit ápolja. 1913. IX. 26-1916. III: a philadelphiai (Pa., USA) Jézus Szt Szíve-tp. egyik alapító lelkésze, 1916-1922 tavaszáig a South Bend-i (Ind., USA) Szt István-tp. plnosa, 1949-57: a Perth Amboy-i (N.J.) M-ok Nagyasszonya-tp. plnosa. Az Amerikai M. Kat. Liga alapító-elnöke. - 1915-?: a South Bend Tudósító szerk-je. T.E.

Géfin III:156. - Török 1978:247. - Nagy II:67.

Horváth M. Lujza, SZIN (Kisbaráthegy, Győr vm., 1905. nov. 20.-Amerika, 1992. júl. 16.): missziós nővér. - 1928. V. 22: Esztergomban lépett a r-be, 1930. VII. 22: öltözött be, 1932. VII. 30: tett fogadalmat. A bpi Kereskedelmi kórházban betegápoló nővér. 1933. X. 4: indult kínai misszióba →Golgovszky M. Invioláta, →Skorka M. Klára, Baráth M. Osszia társaként. 1936: a paokingi zárdában dolgozott. r.k.

Miklósi 1936:143.

Horváth Magda, SJC (Gerencsér, Pozsony vm., 1897. nov. 12.-Jászberény, 1981. márc. 12.): szerzetesnő. - 1922. VII. 31: Bpen lépett be a r-be. Első fog-át 1924. VIII. 10: Bpen, örök fog-át 1942. VI. 12: uitt tette. 1924-től a Korda üzletben kiszolgáló, a peremkerületekben apostolkodott. Mezőkövesden Kislegény Gárdát szervezett, nyári óvodát, Szívgárdát vezetett. - A szétszóratás után Bpen apostolkodott, Jézus Szíve tiszteletének volt nagy apostola, a családfelajánlásokat szorgalmazta. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Horváth Magdolna Lintína, FMMN (Páli, Sopron vm., 1912. jan. 27.-Bp., 1945. jan. 10.): szerzetesnő. - 1937. VI. 11: Bpen lépett a r-be, 1939. XII. 15: első, 1942., XII. 15: utolsó fogadalmát uitt tette. A rendház háztartásában dolgozott. Az óvóhelyre, ahol tartózkodott, szovjet katona kézigránátot dobott be, s ~ több társával együtt meghalt. r.k.

Horváth Margit Anzelma, KN (Széplak, Sopron vm., 1888. jan. 10.-Széplak, 1974. jan. 16.): szerzetesnő. - Zsámbékon 1909. IX. 18: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1912. VII. 22: tette. Kassán dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. r.k.

Horváth Margit Bonifácia, ANK (Vasszécsény, Vas vm., 1913. márc. 22.-Eger, 1948. ápr. 30.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után Szombathelyen 1938. IX. 17: lépett a kongr-ba. Első fog-át 1940. VIII. 15: Szombathelyen, örök fog-át 1946. VIII. 15: uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolgozott. r.k.

új

Horváth Margit Klotild, OSU (Dombóvár, Tolna vm., 1915. jan. 8.-): szerzetesnő. - 1937: lépett  r-be. Szegeden mat-fiz. tanári okl-et szerzett. 1945: a dunántúli tanker. ált. tanulm. felügyelője. 1948: az →iskolák álllamosítása után elöljárói Párizsba küldték. Fil. és teol. tanulm-ai után középisk-kban tanított. 1956: a Vatikánban dolg. - 1961. V: Ausztráliába rendelték a m. bevándorlók támogatására. Kingsgrovban a kat. koll. tanára. →Forró Ferenc SJ munk-ként részt vett Sidneyben a →Szent Erzsébet Otthon alapításában és szervezésében. 1975: befejezte a tanítást, átvette az otthon igazg-át. Az Otthont 65 személyesre bőv., fölépítette a 40 fős Ápoló Otthont, s a 18 egységből álló nyugdíjas falut. **

Szt Erzsébet Értes.Sidney, 1993. II.

Horváth Margit Lea, KN (Nagyatád, Somogy vm., 1905. aug. 6.-Jászberény, 1993. jan. 5.): szerzetesnő. - Zsámbékon 1930. XI. 3: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1933. VIII. 1: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a székesfehérvári Papi Otthon háztartásában dolgozott. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth Mária, SJC (Vasvár, Vas vm., 1912. aug. 20.-Majos, 1986. okt. 10.): szerzetesnő. - 4 polgári után Pécelen gazd. isk-t végzett. 1931. X. 26: uo. belépett a r-be. Első fog-át 1934. VI. 8: Pécelen, örök fog-át 1943. VII. 2: Monokon tette. 1931: a gazd. isk-ban dolgozott, 1943: Monokon házfőnöknő, 1945: Majoson óvodavezető. - A szétszóratás után Izményben (Tolna m.) sekrestyés, a pléb. házvezetőnője. 1970: Majoson nyugdíjas. r.k.

Horváth Mária Gloriosa, KN (Gyöngyösszőllős, Vas vm., 1909. jún. 25.-Bicske, 1985. nov. 18.): szerzetesnő. - A tanítónőképző elvégzése után Zsámbékon 1932. VI. 16: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1935. VIII. 15: tette. Zsámbékon tanítónő. - A szétszóratás után Bpen a →Szolidaritás szövetkezetben dolgozott. Bicskén egyhközs. nővér. r.k.

Horváth Mária M. Jozefa, DNAK (Mákfa?, Vas vm.-Vasvár, 1950. dec. 18.): szerzetesnő. - Tanítónőképzőt végzett. Vasváron és Kőszegen tanított. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Vasváron a rokonai fogadták be. r.k.

Horváth Mária M. Modesta, ASzFL (Alsópaty, Vas vm. 1913. okt. 29.-Diósgyőr, 1948. jan. 21.): szerzetesnő. - Bpen 1936. X. 11: lépett a kongr-ba. 1939. VIII. 15: első, 1942. VIII. 15: örök fog-át uitt tette. Ózdon a vasgyári kórházban, a diósgyőri vasgyári kórházban betegápoló. r.k.

Horváth Mária Priméva, FMMN (Pécs, Baranya vm., 1904. jan. 1.-Pécs, 1992. nov. 17.): szerzetesnő. - 1933. VIII. 10: Bpen lépett a r-be, 1936. III. 19: első, 1939. III. 19: utolsó fogadalmát uitt tette. A rendház háztartásában dolgozott, gyűjtőutakra járt. - A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet gépi kötője és kesztyűvarrója. Utolsó éveit a pécsi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Horváth Mária Priszcilla, IML (Kismarton, Sopron vm., 1877. febr. 2.-Jászberény, 1964. ápr. 28.): szerzetesnő. - Sopronban 1894. V. 3: lépett a kongr-ba. 1896. VIII. 15: első, 1910. XII. 28: örök fog-át uitt tette. Egy-en tanári okl-et szerzett. - 1933: ált. titkárnő, 1939: ált. tanácsosnő, 1939-43: ált. vikária is. A szétszóratás után a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Horváth Mátyás Gyula, OSB (Velence, Fejér vm., 1848. ápr. 23.-Celldömölk, 1915. febr. 5.): gimnáziumi tanár. - 1866. IX. 8: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., a bpi tudegy-en mennyiségtan-termtan szakos tanári okl-et szerzett, 1872. VII. 27: ünn. fog-at tett, 1873. VII. 27: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1874: Esztergomban gimn. tanár, 1896: Kőszegen házfőn. és gimn. ig., 1899: Tárkányban lelkész, 1909: Pápán gimn. tanár, 1910: Celldömölkön nyugdíjas. - Írása: Kőszegi bencés gimn. értes. (1898/99: A kőszegi gimn. Szt Imre szobrának tört.) 88

Balogh 1940:54. - PN 1986:106. (828.)

Horváth Mihály, SJ (Horvátzsidány, Sopron vm., 1728. szept. 29.-Pozsony, 1810. márc. 9.): egyetemi tanár. - 1744. X. 15: lépett a JT-ba. 1766: Győrben gimn. tanár, majd Nagyszombatban biblikumot és dogmatikát tanított. 1768: Kassán megvált a JT-tól, s mint bécsi egyhm-s pap regelsprunni plnos. 1774: a nagyszombati egy-en a szónoklattan és lelkipásztorkodástan tanára. 1785: a teol. karral Pozsonyba ment, s haláláig ott élt. 1790: c. grabai prép. - Fm: Oratio de B. Virginis intemerato Conceptu. Nagyszombat, 1757. - Introductio ad Historiam Ungariae criticopoliticam. Bécs, 1770. - Historia arcana belli Turcici anni 1737. Írta Schmettau. Fr-ból ford. Nagyszombat, 1776. - Theologiae pastoralis. 1-2. köt. Pest, 1782. - Statistices regni Hungariae supplementa. Pozsony, 1790. - Historia Hungariae politica. 1. rész. Bécs, 1786; 2. rész. Pozsony, 1792. - Specimen oeconomiae politicae. Buda, 1806. **

Zelliger 1893:181. - Szinnyei IV:1273.

Horváth Mihály (Szentes, Csongrád vm., 1809. okt. 20.-Karlsbad, Cseho., 1878. aug. 19.): választott püspök. - A gimn-ot Szegeden és Vácott végezte, 1828. VIII. 22: a pesti egy-en fil. dr. Teol. Vácott, 1830: mint diákonus a ppi irodában iktató. 1832: pappá szent., 1833: Dorozsmán, 1836: Kecskeméten, 1838: Nagykátán lelkész, majd Keglevich Béla gr. nev-je, 1840. VI: Abonyban kp., 1842: Erdődy Kajetán gr. nev-je. 1844: a Theresianum m. nyelv és irod. tanára. 1847: a hatvani pléb. adm-a, 1848: hatvani prép., VI. 25: Eötvös József előterjesztésére V. Ferdinánd kinevezte csanádi mpp-ké, de p. megerősítést nem kapott. A főrendi ház tagja, a függetlenségi nyilatkozatnak Hunkár Antal főispánnal megbízott szerk-je. 1849. IV. 17: a Habsburg-barát pp-ök kir-hűségre serkentő pásztorlevelével szemben ellennyilatkozatot tett közzé. 1849. V. 2-VIII. 11: a Szemere-kormány vallás- és közokt-ügyi min-e, VI. 6: az orosz betörés elhárítására ~ rendelte el az országos böjtöt minden felekezet számára; VI. 27: a behatolók elleni keresztes hadra szólította a népet. Világos után bujkált, Pesten 1851. IX. 22: halálra ítélték és in effigie (képletesen) fölakasztották. Prónay brné inasának öltözve X. végén Bécsbe, Lipcsébe majd Belgiumba menekült. Száműzöttként élt Belgiumban, Svájcban, Itáliában és Fro-ban. 1867. XII: tért haza és jelentős szerepet játszott a tud. életben. 1867: a megalakuló M. Tört. Társulat első alelnöke, 1877. I. 4: elnöke, 1868: a Kisfaludy Társaság tagja, utóbb elnöke. Vaskai c. apát, 1878. VII. 2: tribunici vál. pp. 1869. III. 18: Szeged, 1869: és 1872: Bp-Belváros ogy. képviselője. 1839. XI. 23: a MTA l., 1841. IX. 3: r., 1871. V. 17: ig. tagja. A 19. sz. hazai tört-tud. egyik legkiemelkedőbb alakja. 1838-tól tört. tanulm-ok sokaságát írta a szaklapokban. Ezekben - akárcsak 1841-től több kiadásban újra közreadott középisk. tört. tankv-ében - a reformkor nemzeti szellemű és polg. irányú társad–pol. fejlődés-felfogása érvényesült. Száműzetésében átfogó-összefoglaló m. tört. monográfiáján dolgozott, s a reformkor és a szabharc átélt tört-ét írta meg. Hazatérve főként egyhtört. kutatásokba fogott, ekkor kiadott középisk. tört. tankv-eivel a reformkor szellemét ültette át a polg. átalakulás új időszakába. Munk. volt az Egyetemes M. Enciklopédiának; síremléke mellszobrával a bpi Kerepesi temetőben. - Fm: Az ipar és keresk. tört. Mo-ban a három utolsó sz. alatt. Buda, 1840. - A m-ok tört. Pest, 1841. - Mo. történelme. 1-6. köt. Pest, 1860-63; 1-8. köt. Pest, 1871-73. - Huszonöt év Mo. tört-éből. 1823-1848. 1-3. köt. Genf, 1865. - Mo. függetlenségi harczának tört. 1848 és 1849-ben. 1-3. köt. Genf, 1865. - Kisebb tört. munkái. 1-4. köt. Pest, 1868. - A kerség első százada Mo-on. Bp., 1878. - Polgárosodás, liberalizmus, szabharc... Uo., 1886. - Álneve: Hatvani Mihály; Tinódy. - Utóda Csanádon 1851. IV. 11: Csajághy Sándor, a tribunici c-en 1878. XI. 8: Hidassy Kornél. 88

LBE:581. - M. Sion 1889:632. - Szinnyei IV:1277. - Pallas IX:384. - Kéry 1899:377. - Chobot II:773. - Márki Sándor: ~. Bp., 1917. - Meszlényi Antal: ~ menekülése s bekapcsolódása a párizsi emigrációba. Uo., 1936. - Pamlényi Ervin: ~. Uo., 1954. - Gulyás 1956:658. - MÉL I:749. Arck. - MTA tagjai 1975:117.

Horváth Mihály, szenttamási (Kalocsa, Pest vm., 1903. jún. 6.-Pécs, 1984. ápr. 29.): zeneszerző, zongora- és orgonaművész, karmester. - A Zeneműv. Főisk-n Dohnányi Ernő növ-e volt. Orgona-, zeneelméleti és karmesteri tanulmányokat Sztára Józsefnél és Almássy Miklósnál végzett magánúton. 1928(?): lat-tört. szakos középisk. tanári okl-et szerzett a pécsi Erzsébet Tudegy-en. 1923: a pécsi Pius Gimn. lat. gör., ének- és zenetanára, karnagya. 1938: Liszt Esztergomi miséjének szabadtéri előadássorozatát vezényelte. 1949: a Pécsi Zeneisk. tanára, ig-h., 1952-67: ig-ja. Közben a pécsi Zeneműv. Szakközépisk. tanára és a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. Pécsi Kihelyezett Tagozatának zenetört. (óraadó) tanára. A pécsi Pius- és Szt Ferenc-tp. orgonistája. 1967: nyugdíjazták. - Gyakran hangversenyezett mint orgonaművész, zongorakísérő, a Pius Gimn. ének- és zenekarának szervezője és vez-je, 1930-48(?): a Pécsi Polgári Daloskör, ill. a pécsi Nemz. Színház karnagya. Agócsy Lászlóval szervezte az Éneklő Ifjúság didaktikus hangversenyeit. - Zeneszerzeményei: Krisztus és Péter. Szimfonikus költemény (előadták Rómában XI. Pius előtt, aki kitüntette; 1934: a Szegedi Városi Dalárda hangversenyén ~ vezényletével); Csokonai. Daljáték 3 képben; Ünnepi kantáta (bemut. Bp., 1934); Szt Ferenc miséje. Oratórium. Kocsis László szövege (bemut. Pécs, 1940); Békétlen szerelem. Daljáték 3 fv. (bemut. Pécs, 1956); Kőműves Kelemenné. Ballada-opera 1 fv.; 4 egyh., 2 világi kantáta, zenekari, fúvószenekari művek, átiratok (Gounod: Faust, Bizet: Carmen), dalok, kórusművek. - M: A pécsi zenekedvelők egyes-ének 40 é. tört. Pécs, 1955. - Muzsikáló Pécs. Pécs zenetört. 1686-1958. Uo., 1959. - 1939. IX. 8-1940. VI: a pécsi Arany-Ezüst diáklap fel. szerk-je. T. Horváth Margit

Jámbor 1936:155. - Molnár 1936:400. - M. műv. lex. 1938:58. - Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979:138. - Gulyás XIV:501.

Horváth Mihály, SJ (Kula, Bács-Bodrog vm., 1907. márc. 23.-Bp., 1984. máj. 5.): asztalos. - Bpen 1929. VIII. 14: lépett a r-be. Szegeden, Pécsett, Kalocsán, Szatmárnémetiben dolgozott. 1950. VI: Pécsről hurcolták el Mezőkövesdre. A kecskeméti, később a bpi piar rházban, s a bp-józsefvárosi pléb-n dolgozott, majd a Szt Rita lelkészség kántora. **

Pálos 1992:173.

Horváth Mihály, SJ (Nóráp, Zala vm., 1913. dec. 23.-Bp., 1981. jan. 9.): lelkipásztor. - A kalocsai jezsuitáknál éretts. 1934. VIII. 14: lépett a r-be. Bpen és Szegeden tanult, 1944. VI. 25: itt sztelték pappá. A pesti Jézus Szíve-tp. lelkésze lett, a háború után megszervezte a bpi nagy Jézus Szíve-körmenetet. 1950. VI. 18: társai elhurcolásakor a tp-ban bújt meg, majd önként jelentkezett, Kistarcsára internálták. 1953 őszén a 22. sz. Építőipari Váll-nál lakatos. 1957: a Haller téren sekrestyés, 1970: az Örökimádás-tp. lelkésze. 1975: az egyik, 1978: a másik lábát amputálták, de továbbra is gyóntatott és misézett. **

Cat. SJ 1947:53. - Szolg. 1981. 52:99. - Pálos 1992:173.

Horváth Miklós, SJ (Varasd, Varasd vm., 1633.-Győr, 1681. febr. 5.): misszionárius. - Tanulm-ai végeztével a török hódoltsági ter-re kérte magát. Andocsra (Somogy vm.) küldték, ahonnan 15 é. át 80 falut misszionált. A tp-ot Ny-Mo. legjelentősebb búcsújáró helyévé fejlesztette. Saját bevallása szerint 10.000-nél több prot-t térített vissza az Egyh-ba. 1680: Győrbe ment, s a pestises betegek szolgálatában ragadta el a járvány. **

Velics II:133.

Horváth Pál   →Horváti Pál

Horváth Richárd Pál (Felsőszászberek, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1906. aug. 4.-Bp., 1980. jún. 6.): pap, országgyűlési képviselő. - 1923. VIII. 23: belépett a ciszt. r-be. 1930. VI. 21: ünnepélyes fog-at tett, VII. 6: pappá szent. 1933: drált, Bpen kp., 1934: gimn. m-lat. tanár. 1948: kilépett a r-ből és esztergomi főegyhm-s, esztergomi knk. és Bp-Szentimreváros plnosa. 1950: az Ulászló u. kpna kisegítő lelkésze. 1951: Bp-Szentimreváros, 1957: Zugló plnosa. 1958-tól haláláig az Alkantarai Szt Péter-tp. ig-ja. 1950. VIII. 1: megfogalmazta a m. kat. →békemozgalom elveit, 1951: az →Ecclesia Szövetkezet alapító ig-ja. 1954: a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának tagja, az Orsz. Béketanács Kat. Biz-ának főtitkára. 1958-80: ogy. képviselő. 1963. III. 21: az Elnöki Tanács tagja. - M: Laskai Ozsvát. Bp., 1932. (Ciszt. dri ért-ek 68.) - Életépítés. Elvek, gondolatok. Uo., 1934. - Tízperces sztbeszédek. Uo., 1937. -Passzionista Szt Gábor. Uo., 1938. (Korunk szentjei) - A lélek vasárnapjai. Rövid sztbeszédek. Uo., 1939. - Az örök ember. Elmélkedések. Uo., 1941. - A természetjog rendező szerepe. Uo., 1941. - Ker. magyarság. Uo., 1944. - Hiszek. Elmélkedések és gondolatok az egyh. év vasárnapjaira. Uo., 1959. - A ker. ember a mában. Uo., 1963. - Jelenlétünk a világban. Uo., 1968. - Embertől - Istenig. Szolgáló szeretet. Uo., 1976. - 1956-80: a Katolikus Szó főszerk-je. 88

Schem. Cist. 1942:256. - Schem. Strig. 1970:128; 1982:411. - Ki kicsoda? 1975:249. - Katolikus Szó 1980:12, 13. sz. - Vigília 1980:7. sz. - Vigília Repertorium 1985:121. - Gulyás XIV:519.

Horváth Róbert Béla, vitéz, OPraem (Lovasberény, Fejér vm., 1883. febr. 13.-Pannonhalma, 1956. márc. 13.): gimnáziumi tanár. - 1902. VIII. 15: lépett a csornai prem. r-be, 1906. VIII. 15: ünn. fog-at tett, VIII. 18: pappá szent., a bpi tudegy-en gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1905: Szombathelyen gimn. tanár, 1935: házfőn. is, 1939-42: Keszthelyen tanár, 1943: Jánoshidán perjel, 1948: házfőn, 1950: Bicskén élt rokonainál s a mányi pléb-n, majd a pannonhalmi szoc. otthonban. - 1914. XII-1918. X: Újvidéken táb. lelkész, hadosztály-lelkész az orosz, majd az olasz harctéren, 1918. XI-től a szombathelyi honvédkórházban lelkész. 1934: vitézzé avatták. - M: Arany és ezüstkori lat. költők invocatioi. Szombathely, 1909. (Klny. szombathelyi gimn. értes.) 88

Stefancsik-Kovács 1978:125. (73.) - Gulyás XIV:520.

Horváth Róbert István, OSB (Felsőszakony, Sopron vm., 1847. máj. 30.-Bp., 1915. ápr. 11.): gimnáziumi tanár, alperjel. - 1867. IX. 8: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., a bpi tudegy-en földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1874. IV. 21: ünn. fog-at tett, VI. 30: pappá szent. Kőszegen, 1877: Pápán, 1883: Esztergomban, 1886: Sopronban gimn. tanár, 1896: hitszónok és tp-gondnok, 1898: Komáromban gimn. tanár, 1901: Kajáron lelkész, 1907: Zalaapátin nyugdíjas, 1912: alperjel. - Írása: pápai bencés gimn. értes. (1879/80: A Balkán-fszg.) 88

Szinnyei IV:1295. - Balogh 1940:55. - PN 1986:106. (819.) - Gulyás XIV:521.

Horváth Rozália, Szt Vérről nev. Mária Márta, OCD (Szeged, Csongrád vm., 1909. ápr. 29.-Szeged, 1969. dec. 9.): apáca. - Pécsett 1939: lépett a r-be. 1941. XI. 1: első, 1946. V. 1: örök fog-át uitt tette. A ktor konyháján dolgozott. - A szétszóratás után 1950: hazaköltözött. r.k.

Horváth Sándor, SJ (Szentistvánfa, Vas vm., 1902. márc. 3.-Y-chu, Tajvan, 1965. jún. 30.): misszionárius. - 1921. VIII. 14: →Németh Józseffel együtt lépett a JT-ba. 1926: küldték a kínai missz-ba. A teol-t Sanghajban végezte. 1932: pappá szent. 1936-tól egyedül volt missziójában. 1954: Tajvanra telepedett át, s egy kis faluban dolgozott haláláig. **

Miklósi 1936:113. - Cat. SJ 1942:56; 1949:53. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)

Horváth Sándor Imre, OP (Nagyatád, Somogy vm., 1884. aug. 6.-Székesfehérvár, 1956. márc. 4.): tartományfőnök. - A gimn. 6 o-át Kaposvárt végezte, 1900: ciszt. újonc Zircen, 1901: gimn. tanuló a bajai ciszt. gimn-ban. 1903: átlépett a domonkos r-be, 1904-11: teol-t és fil-t hallg. a gráci r. főisk-n. 1909: Grácban sztelték. 1911: a svájci Fribourg-ban egy. hallg., 1913: zenei tud-okból és fil-ból drált. 1914: okl-ét a bpi egy-en honosíttatta. 1914: a gráci domonkos főisk. tanára, 1918: az osztr-m. rtart. főn-e, 1922: Chieriben az ol. domonkos főisk., 1928: a római Coll. Angelicum, 1930: a fribourg-i egy. tanára, 1938: a bpi r. főisk. tanára és ig-ja. 1942-48: a bpi egy. teol. karán az alapvető hittan ny. r. tanára. A fribourg-i egy-en egy ízben a hittud. kar dékánja, majd prodékánja. 1947/48: a bpi teol. kar dékánja. 1948: nyugdíjazták. 1921: a SZIA I. o-a tagjává választotta. Elnöke volt a bpi Aquinói Szt Tamás Társ-nak. A neotomizmus kiváló korai képviselője. - M: Metaphysik d. Relationen. Graz, 1914. - A fizikai és pszichikai világ egymásrahatása. Bp., 1914. - A Szt Domonkos-r. múltjából és jelenéből. Szerk. Uo., 1916. (Ebben tőle: Nagy Albert és Szt Tamás, melyből klny. is!) - Állameszme és a népek önrendelkezési joga. Uo., 1918. - A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Uo., 1922. - Aquinoi Szt Tamás világnézete. Uo., 1924. (Szt István kv-ek 21.) - Aquinoi Szt Tamás írói egyénisége. Uo., 1924. - Ismereteink egyneműsége és a hittételek. Uo., 1925. - Intuició és átélés. Uo., 1926. - Krisztus kirsága. Uo., 1926. - A Szt Lélek hárfája. Prohászka mint mysticus. Uo., 1927. - Kat. közélet. Erkölcsbölcs. tanulm-ok. Uo., 1928. - Eigentumsrecht nach dem Hl. Thomas v. Aquin. Graz, 1929. - De virtute religionis. Roma, 1929. - De moralitate. Uo., 1930. - De voluntate humana. Uo., 1930. - La sintesi scientifica di S. Tommaso d'Aquino. 1. köt. Trad. P. Ceslao Pera. Torino-Roma, 1932. - Tractatus philosophici Aristotele-Thomistici. 1. köt. Bp., 1940. - D. thomistische Gottesbegriff. Fribourg-Freiburg, 1941. (2. bőv. kiad. Studien zum Gottesbegriff. Uo., 1954.) - A természetjog rendező szerepe. Bp., 1941. - Társad. alakulások és a természetjog. Uo., 1942. - A házasság és jövőnk. Uo., 1943. - Heiligkeit u. Sünde im Lichte d. thomistischen Theologie. Fribourg, 1943. - Hitvédelmi tanulm-ok. Bp., 1943. - Örök eszmék és eszmei magvak Szt Tamásnál. Uo., 1944. - Mulier amicta sola. Szűz Mária Krisztus fényében. Uo., 1948. - Synthesis theologiae fundamentalis seu conspectus obiectorum apologeticae scientificum. Tankv. Uo., 1948. - Szerk. Fribourg-ban a Divus Thomas folyóir-ot, tagja volt a Jelenkor szerkesztőbiz-ának. 88

SZIA tagajánl. 1921:3. - Révai XX:396; XXI:442. - Ker. m. közél. alm. I:410. - Csefkó József: Nagy m. szt-tamáskövető. Bp., 1942. - M. Nemz. 1942. II. 22. (Katona Jenő) - Pilinyi 1943:249. - Rezek, S. Román: Über den Erkenntniswert d. Intuition. Uo., 1943. - Új Ember 1956. III. - MÉL I:750. - M. Kurír 1984:177. - Gulyás XIV:528.

Horváth Stella Mária   →Magyary Csilla

Horváth Szaléz István, OCist (Hosszúpereszteg, Vas vm., 1893. okt. 17.-Pannonhalma, 1965. aug. 7.): plébános. - 1911. VIII. 14: lépett a r-be, 1918. VII. 16: ünn. fog-at tett, VII. 20: pappá szent. 1918-20: Innsbruckban teol. hallg., 1920/21: Bpen a →Bernardinumban pref., 1921: Zircen kp., 1921-22: plnos, 1923: teol. tanár, 1934: Magyaroroszlányban, 1938: Zircen, 1941/48: Szentgotthárdon lelkész. - Írása: Kat. Szle (1933:2., 3. sz.: Gr. Zichy Domonkos veszprémi pp. meghurcoltatása 1848/49-ben) - 1942. VIII. 2-1944. XII: a Szentgotthárdi Egyházközségi Tudósító szerk-je. 88

Schem. Cist. 1942:248. - Vas m. sajtóbibliogr. 1964:48. (210.) - Gulyás XIV:534. (téves adatokkal)

Horváth Teréz M. Krisztina, DNAK (Táplánfa, Vas vm., 1901. jan. 17.-Szombathely, 1946. máj. 21.): szerzetesnő. - Szombathelyen 1922. IX. 10: lépett a kongr-ba. Kőszegen 1924. IX. 12: tette az első, 1927. IX. 12: örök fog-át. Szegeden és Szombathelyen szakácsnő. r.k.

Horváth Tibor, SJ (Bánhida, Komárom vm., 1927. júl. 28.-): egyetemi tanár. - Tatán éretts. 1946. VII. 30: lépett a JT-ba, a fil-t Szegeden, Innsbruckban, Chieriben és Lővenben (Belgium), a teol-t Granadában (Spo.) és Rómában végezte. 1957: Granadában pappá szent. 1962: Torontóban (Kanada) a dogmatika prof-a. - Fm: Krisztus Út. Versek. Bp., 1942. - Caritas est in ratione. D. Lehre des hl. Thomas über d. Einheit d. intellektiven und affektiven Begnadung des Menschen. Münster, 1966. - Encyclopedia of Human Ideas on Ultimate Reality and Meaning. Toronto, 1970. - A kinyilatkoztatás teol-ja. Róma, 1975. (Teol. kiskvtár I/4.) - Faith under scrutiny. Notre Dame, Ind., 1975. - A kinyilatkoztatás kritikája. Róma, 1977. (Teol. kiskvtár I/5.) - The sacrificial interpretation of Jesus' achievement in the New Testament. New York, 1979. **

Cat. SJ 1949:53. - Alszeghy 1983. VI:460.

Horváth Timót József, OSB (Zalaegerszeg, Zala vm., 1788. márc. 25.-Zalaegerszeg, 1844. okt. 20.): gimnáziumi tanár. - 1804. X. 31: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1809. XII. 9: fog-at tett, 1811. VIII. 22: pappá szent. Esztergomban, 1818: Sopronban, 1822: Komáromban gimn. tanár, 1828: Pápán házfőn. és gimn. ig., 1832: Csanakon lelkész, 1844: Komáromban a rház lelki ig-ja. - M: In laudem cels. ... principis Pauli Esterházy de Galantha... Sopron, 1819. - Ode in natalem gloriose regnantis Francisci I. ... Uo., 1819. - Ode qua Soproniensis poeta ... Uo., 1820. - Ode honoribus illustr... Thomae Kováts archiabbatis oblata a reg. minore gimnasio Papensi .. Győr, 1830. 88

Szinnyei IV:1304. - Balogh 1940:55. - PN 1986:31. (111.) - Gulyás XIV:538. (†Komárom)

Horváth Veronika Jusztina, KN (Tömörkény, Csongrád vm., 1896. jan. 31.-Gyón, 1981. okt. 24.): szerzetesnő. - Zsámbékon 1921. VIII. 27: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1924. VIII. 24: tette. A nyíregyházi kórházban betegápoló. - A szétszóratáskor, 1950. VI. 10-IX. 20: Máriabesnyőre internálták. Utána Csákváron betegápoló, 1963-tól maga is beteg. r.k.

Horváth Viktor (Szepesváralja, Szepes vm., 1848. nov. 25.-Szepesváralja?, 1914. nov. 30.): kanonok. - 1873. VII. 29: pappá szent., Késmárkon, Lőcsén kp., 1874: Szepesváralján ppi titkár, 1881: a szem. dogmatika tanára, 1894: a tanítóképző ig-ja is, 1895: szepesi knk., 1904: tanári és ig. állásáról lemondott, 1905: c. apát. - M: Egyh. ötvösművek a kk-ból, melyeket Császka György pp. a Bpen 1884. rendezett ötvösműv. kiállításra küldött. Bp.(?), 1884. - Szt Márton pp-ről címzett szepesi szegyh. Lőcse, 1885. 88

Schem. Scep. 1909:134. - Gulyás XIV:539.

Horváth Zsigmond Lajos, OCist (Győr, Győr vm., 1822. júl. 2.-Eger, 1886. febr. 19.): tanár. - 1840. IX. 17: lépett a r-be. 1845. VIII. 17: pappá szent. Porván plnos. 1846: Egerben gimn. tanár. 1848: Bakonynánán plnos. 1849: Egerben, 1850: Pécsett, 1854: Székesfehérvárt, 1855: Egerben gimn. tanár. 1884: uo. szubprior. - A m. fényképészet egyik úttörője volt. Tanulmányai, köztük a Fényképészet, az egri gimn. értes-jében (1857-80). - Fm: Elemi számtan. 1-2. köt. Pécs, 1851. **

Békefi 1896:345. - Szinnyei IV:1308. - Schem. Cist. 1942:217.

Horváth Zsófia Andrea, OSBM (Pisztraháza, Bereg vm., 1905. febr. 23.-Nyíregyháza, 1989. jún. 15.): nővér. - Ungváron 1925. XI. 12: lépett a r-be, uitt 1927. VII. 27: ideigl., 1932. VIII. 27: örök fogadalmat tett. Máriapócson, 1950: a Nyíregyházi G.K. Papnevelő Intézetben szakácsnő. 1970: nyugdíjban. r.k.