🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horányi
következő 🡲

Horányi Elek, Nep. Szt Jánosról nev., Piar (Buda, Pest vm., 1736. febr. 15.-Pest, 1809. szept. 11.): tanár. - Privigyén 1753. I. 8: lépett a r-be, 1755. I. 14: Pesten egyszerű fog-at tett. 1756-58: Rómában fil-t és teol-t tanult. 1759: pappá szent. Vácott, 1761: Nyitrán, 1762: Kecskeméten, 1764: Szegeden, 1766: Magyaróvárt gimn. tanár és 1763. V: a tartfőn. titkára. 1767: fölmentették az isk. tanítástól, hogy vállalt tud. feladatának eleget tehessen: elkészítse a teljes m. irod. (beleértve a tud. szak- és a szépirod.) lexikonát. A tervezett műben 1145 m. szerző életr-át és műveinek jegyzékét kívánta összegyűjteni. 1769: házikp., 1770: Velencében fil. művén dolgozott, VII: hazatért, Tatán, Nyitrán, majd Pesten készítette elő kiadásra művét. Prodromus Hungariae Literatae c. 1770: kiadta a mű tervezetét, maga a hatalmas mű Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum c-mel jelent meg (1-3. köt. Bécs, 1775-77). A Nova Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Pest, 1792) c. pótkötetben A-tól C-ig 407 további szerzőt ismertetett. Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri quorum ingenii monumenta exhibet 1-2. köt. Buda, 1809. c. összeáll. 629 piar. író és tudós (köztük külföldiek) életrajzát és műjegyzékét is. E művek a m. tud- és irodtört. ma is nélkülözhetetlen forrásai. Számos kéziratos m. tört. művet adott ki nyomtatásban (köztük Kézai Simon krónikáját, Bethlen János, Forgách Ferenc erdélyi tört. feljegyzéseit), leford. Nádasdy Ferenc: Mausoleum c. munkáját (Magyar Országnak hatalmas és dicsőséges királyainak és első vitézkedő kapitányainak emlékeztető koporsó-épülete. Buda, 1773), írt több m. és lat. nyelvű tankv-et. Ösztönzője volt a korabeli hazai tud. életnek, megkísérelte az 1770-es években Ányos Pállal és Bessenyei Györggyel egy m. tud. és irod. társ. megszervezését is. Törekvése sikertelen maradt. 1775-1809: Pesten a tört. tanára. - M: Ker. hittan. Nagyszombat, 1761. - Selecta universae philosophiae capita. Uo., 1768. - Floriani Dalham... de ratione recte cogitandi... Libri III. Velence, 1770. - M. Simonis de Kéza Chronicon Hungaricum. Bécs, 1781. - Joannis comitis Bethlen rerum Transylvanicarum continuatio. Uo., 1782-83. - Scriptores Piarum Scholarum. Buda, 1809. M.I.

Szinnyei IV:1069. - Perényi József: Irodtört-ünk első munkásai. Nagykanizsa, 1902. - M. Kv-szle 1956:3. sz. (Durzsa Sándor: Adatok ~ bibliogr. munkásságához) - Kvtáros 1960:8. sz. (Kókay György: ~) - MItB II:485.


Horányi Lukács János OCist (Pécs, Baranya vm., 1907. febr. 18.–Pécs, 1972. ápr. 7.): tanár és cserkészvezető. – 1923. VIII. 13: lépett a rendbe, 1930. VI. 21: szerz. fog. tett, VII. 6: pappá szent., a PPTud.egy. lat-tört. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1932–44: Bpen gimn. tanár, 1938–42: tanulm. felügyelő is, 1944–48: Pécsett gimn. tanár, a diákotthon vez-je, a dolgozók gimn. tanára is, 1948–72: lelkész. – Bpen a 25. sz. Szt Imre cserkészcsapat rajparancsnoka. – Írása: Regnum egyháztört. évkv. Bp. 1936. (A márcsai g.kel. ppség kialakulása) 88–Bo.J.–Fe.Má.

Jámbor 1938:85., 1942:131. – Schem. Cist. 1942:257., 1947/48:18.