🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hetednapi Adventisták
következő 🡲

Hetednapi Adventisták: az →adventistákból alakult eszkatologikus szekta. - 1844 nyarán lépett az adventisták közé egy hetednapi baptista nő, R. Preston, s hozta magával a szombat megszentelésének tanát. Mikor emiatt támadás érte, 1846: J. Bates hajóskapitány írásban vette védelmébe. Ezt az írást tette magáévá egy adventista lány, Ellen Gould Harmon, s kezdte hirdetni később a férjével, James White adventista prédikátorral. Az 1844. X. 22-re jövendölt, de elmaradt Krisztus-eljövetelt úgy magyarázta, hogy ezen a napon Krisztus az „égi szentélybe” lépett be, azért, hogy mielőtt a földre visszatér, megtisztítsa a világot a legsúlyosabb bűntől, a szombat megszentségtelenítésétől. Ezzel ő lett a ~ alapítónője. 1858: bevezették a szektában a tizedet, hogy anyagi alapot teremtsenek propagandájuknak. 1860: vették fel a ~ nevet, 1869-től világmissziós tevékenységet folytatnak. A földet 11 részre osztották. A ~ csúcsszerve Washingtonban a Generál Konferencia. 1956: 200 országban 3000 misszion-uk tevékenykedett. A misszionálást főként családlátogatással, nyomtatványok osztogatásával (63 kiadójuk több mint 200 nyelven publikál), rádióadók és eü. intézmények fenntartásával végzik. Misszion-aikat, az ún. toborzókat gondosan kiképzik. - Tanításukban kálvini értelemben vallják a kinyilatkoztatás egyetlen forrásának a Szentírást, nagyraértékelik az ÓSz-et. Vallják a Szentháromságot, Jézus Krisztus szűztől való születését és megváltó áldozatát, elvetik a kálvini →előre rendelés tanát. A teremtés 6 napját a szó szoros értelmében veszik. A megigazulás forrásának a Krisztusba vetett hitet tekintik. Az alapítónő a jócselekedetek fontosságát is vallotta, az újabb ~ a puszta hitet hangsúlyozzák. Szükségesnek tartják a keresztséget, az úrvacsorát negyedévenként 2 szín alatt veszik, lábmosás előzi meg. Szentségfogalmuk kálvinista. Hangsúlyozott az eszkatológiájuk: az eredeti bűnnel elveszett a természetes halhatatlanság, de az igazak Krisztus 2. eljövetelekor, az 1000 éves ország kezdetén visszakapják, az istentelenek viszont az 1000. év végén felébredve a kárhozatot kezdik meg. 1956: 43 szektára oszlottak. - Mo-on →Magyarországi Hetednapi Adventista Egyház. **

Huenergardt, J. F.-Balázs Géza: Kik a ~? Bp., 1922. - A ~ felekezetének történelme. Uo., 1938. - A hetednapot ünneplő adventisták felekezetének hitelvei. Uo., 1939. - LThK I:162. - Maxwell, C. Mervyn: Sagt es der ganzen Welt. Die Geschichte der ~. Wien, 1997.