🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Henrik, VIII.
következő 🡲

Henrik, VIII. (Greenwich, Anglia, 1491. jún. 28.-Westminster, 1547. jan. 28.): angol király (ur. 1509-47). - Egy ideig fontos szerepet játszott a pol. világban. I. Miksa cs-ral (ur. 1493-1519) és II. Gyula p-val (ur. 1503-13) hadba vonult XII. Lajos fr. kir. (ur. 1498-1515) ellen. Miután 1513. VIII. 17: csatát nyert, békét kötött Lajossal, és húgát, Máriát hozzá adta feleségül. Lajos utódával, I. Ferenc kir-lyal (ur. 1515-47) Spo. ellen irányuló szövetséget kötött, majd Skóciával kötött békét. Barátságát Ferenc kir-lyal elmélyítette, hogy mindketten alulmaradtak a ném. trónért való versengésben I. (V.) Károllyal (ur. 1519-56) szemben. Nemsokára azonban Thomas →Wolsey érs. és kancellár új mederbe terelte az ang. pol-t. - Trónralépése után ~ II. Gyula p-tól kapott fölmentéssel feleségül vette korán elhunyt bátyja özvegyét, Aragóniai Katalint. 17 é. házasság után, melyből 5 gyermek született, de fiú nem maradt életben, ~ egy udvarhölgyét, Boleyn Annát akarta feleségül venni, ezért 1529: kezdeményezte házassága semmissé nyilvánítását. - Wolsey támogatta a válást, mert ~et XII. Lajos fr. kir. leányával szerette volna megházasítani, ami neki utat nyitott volna a pápaság felé. Tervének a pol. helyzet is kedvezett. VII. Kelemen p. (ur. 1523-34) ~ szövetségese volt Károllyal szemben, ezért Wolsey biztosra vette, hogy föl fogja bontani a házasságot. A p. Campeggo és Wolsey bíb-okra bízta a per tanulmányozását. 1529. VI. 18: Blackfriarsban a tárgyalás meddő maradt (Katalin nem volt hajlandó önként ktorba vonulni). A Károly cs. által Róma elfoglalására küldött zsoldos hadak magát a p-t is elfogták, aki így a cs-ral kibékülni kényszerült, és arra is kötelezte magát, hogy a válást meg fogja akadályozni. I. Ferenc is sietett Károllyal kibékülni, így ~ elszigetelődött. A kúria Campeggót visszahívta, a per aktáit Rómába követelte. - ~ haragját Wolsey-n töltötte ki, akit a parlament perbe fogott, s aki a per folyamán 1530. XI. 29: titokzatos módon meghalt. Az új kancellár, Morus Szt Tamás lett. - ~, aki korábban a →Lutherrel folytatott teol. vitájában kiérdemelte a →Defensor fidei c-et, a papságra súlyos adót vetett ki, házasságát a parlament helybenhagyó határozatára támaszkodva önhatalmúlag föloldotta, 1531: a pápának az ang. egyh. fölötti hatalmát (szupremácia) megszüntette és magára ruháztatta. Kimondatta a parlamenttel, hogy a dogmák értelmezése és a liturgia szabályozása őt illeti meg mint az új →anglikán egyház fejét. Lefoglalt sok egyh. birtokot, kifosztott több kolostort, véget vetett az →annátáknak és →palliumjövedelmeknek, a dogmákat azonban egyelőre nem bántotta. Az egyh. javak megszerzése reményében mindenre kész parlament helybenhagyta az újításokat. - 1533: Thomas →Cranmer érvénytelennek nyilvánította ~ házasságát Aragóniai Katalinnal, és érvényesítette a Boleyn Annával kötöttet. 1532. XI. 14: ~ feleségül vette Boleyn Annát, és a →Cranmer érs. elnöklete alatt egybegyűlt egyh. biz. által is szentesítette első házasságának fölbontását. Boleyn Annától 1533. IX. 7: leánygyermeke, (I.) →Erzsébet született. - Cranmer kidolgozta a Tíz cikkelyt, melyből az első öt megegyezett az →ágostai hitvallás tanaival. 1534: a parlament megszüntette a pápai adókat, és ~et ruházta föl az egyh. jövedelmek, birtokok és törvhozás jogával és azzal a joggal, hogy az egyh-at reformálhassa és az eretnekeket üldözhesse. 1535: a pápa kiközösítette ~et, aki válaszul kivégeztette Morus Tamást és Fisher Szt Jánost, a kat-ok ellen üldözést indított, számos kisebb kolostort bezáratott és a szerz-eket elűzte. Anglia É-i hegyes vidékein lakó hitbuzgó népe fegyvert fogott kedvelt ktorai védelmében. ~ leverte őket, de egy időre fölhagyott a kat-ok üldözésével, és a prot. érzelmű pp-ök helyett Gardiner, Lee és Stockesley pp-öket gyűjtötte maga köré, akik még mindig remélték, hogy ki lehet békíteni az anglikán egyh-at a róm. kúriával. 1539: a parlament elfogadta a „6 véres bill”-t, melyeknek most a buzgó prot-ok és a lollardok estek áldozatul. - 1536. V. 19: ~ Boleyn Annát hamis vádak alapján lefejeztette, házasságukat Cranmer még a kivégzés előtt fölbontotta. Másnap ~ feleségül vette Seymour Johannát, ki 1537. X. 12: fiút szült, Eduárd trónörököst, és a gyermekágyban meghalt. A parlament ekkor Boleyn Anna gyermekét, Erzsébetet törvénytelenné, Eduárdot egyedül törv-es trónörökössé nyilvánította. 1538: ~ ismét a ktorok és a papi birtokok ellen támadt. Ez arra indította III. Pál p-t (ur. 1534-49), hogy egyh. átokkal sújtsa; de ezzel csak azt érte el, hogy ~ újra és határozottan a prot. irányhoz szegődött, ami 4. házasságával is összefügg. E házasságot a ném. prot. hgnővel, Clevei Johannával pol. okokból →Cromwell is sürgette. Új feleségét azonban ~ néhány nap múlva visszaküldte szülei házába, és Cromwellt kivégeztette. - ~ a kat. Norfolkok és Howardok felé fordult, és közülük vette feleségül 1540. VIII. 8: Howard Katalint. Környezetére hallgatva üldözni kezdte a reformátorokat. 1542. II. 12: azonban hűtlenség vádjával Howard Katalint is lefejeztette. Csalódása újra a prot-okhoz hajtotta és 1543. VII. 12: a prot. Parr Katalint, Latimer lord özvegyét vette el. - ~ utolsó éveiben háborút indított Skócia ellen, mivel V. Jakab kir-t nem tudta rávenni, hogy bevezesse a reformációt. Jakab hirtelen halála után sikertelenül fáradozott azon, hogy annak leányát (Stuart) Máriát fiával eljegyezze. **

KL II:276. - Pallas IX:64. - LThK V:185.