🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hám
következő 🡲

Hám Antal, Szt Magdolnáról nev., Piar (Mindszent, Csongrád vm., 1865. júl. 10.-Bp., 1927. jún. 20.): tartományfőnök, felsőházi tag. - 1882. VIII. 27: lépett a r-be, 1889. VII. 3: pappá szent., a r. veszprémi, 1895-1916: kolozsvári gimn-ának tanára, 1916: a bpi hittud. és tanárképző int. tanára, majd ig-ja, 1922: a r. kormánytanács tagja. 1923: a mo-i rtart. főn-évé választották. - 1915: a SZIA tagja. - M: A prédikátor kv-e. Kolozsvár, 1896. - A főpapi ruhák tört-e Ny-on. Írta Braun. Ford. Temesvár, 1901. - Elbocsátó levél. ?, 1902. - A középisk. kat. vallásokt. módszere, tekintettel a m. ppi kartól 1900-ban kiadott tanítási tantervre. Bp., 1905. - Hitelemezéstan. Kolozsvár, 1907. - A breviárium elmondásának szabályai. Uo., 1909. - Ifjú sztek élete. Bp., 1909. (2. kiad. 1926) - A szt-mise. Kolozsvár, 1914. T.E.

Schem. Piar. 1894:62. - Sziklay 1932:239. - Gulyás XII:439.

Hám János (Gyöngyös, Heves vm., 1781. jan. 5.-Szatmárnémeti, 1857. dec. 30.): megyéspüspök. - A középisk-t Gyöngyösön és Rozsnyón, a teol-t Egerben végezte. 1804. III. 17: pappá szent. 3 hónapig kp. Pásztón, IX. 4: az egri papnev. tanulm. felügy-je, egyúttal teol. tanára. 1809: az I. Napóleon bécsi bevonulásakor Egerbe menekült kir. családból Mária Ludovika kirné miséspapja, ennek eredményeként 1817. IV. 18: egri knk. s a papnev. int. ig-ja. 1827. V. 25: ~ lett a 4. kinev., 1828. I. 28: megerősített, Egerben III. 16: fszt. szatmári mpp. Szatmárnémetiben a koldulást beszüntette, a szegényeknek ápolóint-et, irgalmas zárdát és kórházat, isk-kat és tanítóképzőt alapított. Felújította a szegyh-at, a ppi lakot kibővítette. V. Ferdinánd 1848. VII. 29: esztergomi érs-ké és Mo. hgprím-ává nevezte ki, de székét a háborús években nem foglalhatta el. VIII. 6: tagja volt az Innsbruckba menesztett küldöttségnek. Pesten IX. végén császári hűségesküt tett. Pásztorleveleiben az uralkodó iránti engedelmességre buzdította a lakosságot. 1849. IV. 22: a cs. katonasággal elhagyta Budát. A m. kormány árulónak bélyegezte, s zárolta javait. VII. 14: a bécsi intrikák miatt lemondott az érsségről, s visszatért egyhm-jébe. Meszlényi Gyula pp. megindította b-gá avatási eljárását. E célból elkészíttette lat. és m. életrajzát. - M: ~ szatmári pp. szt-beszédei. S.a.r. Meszlényi Gyula. Szatmárnémeti, 1893. - ~ emlékiratai. Bp., 1927. - Utóda a szatmári széken 1858. IV. 18: Haas Mihály, Esztergomban 1849. IX. 28: Scitovszky János.  88

Koncz 1892:103. - Szinnyei IV:375. - Keszler, Franciscus: Memoria Servi Dei Joannis Hám episcopi olim Szathmariensis. Szatmárnémeti, 1893. - Pallas VIII:607. - Schem. Szat. 1904:32. (kép) - Heves vm. Bp., 1909:373. - Szatmár-Németi Bp., é.n.:118. - Scheffler János: ~ szatmári pp. és kinev. prím. emlékiratai, 1848-49-ből. Bp-Pécs, 1928. - Századok 1948. (Andics Erzsébet: ~ hazaárulóvá nyilvánításának előzményei) - Békés-Molnár: A kétfejű sas hgprím-a. Bp., 1949. - MÉL I:667. - Meszlényi 1970:236. - Schem. Strig. 1982:72. - Ritzler-Sefrin VII:356. (*jan. 6.) - Bura László: ~ öröksége. Szatmárnémeti, 1999.

Hám (?-ig Sztankaninecz) József Jób, OSBM (Ungvár, Ung vm., 1907. márc. 23.-Pannonhalma, 1968. márc. 3.): pap. - Apja Sztankaninecz Dénes g.k., tisztviselő, anyja r.k., htb. -A gimn-ot Ungvárt, a teol-t 1929-33: Dobromilban és Krisztinopolban (Lengyo.) végezte. - 1924. VII. 6: Munkács-Csernekhegyen lépett a →baziliták rendjébe, egyszerű fogadalmait 1926. II. 18: uitt, 1929. VI. 5: Lavrovban, ünnepélyes fogadalmát 1933. II. 15: Krisztinopolban (Lengyo.) tette. Uitt VIII. 13: szentelték pappá. - 1933-38: Munkácson és Ungvárt, 1939-50: Hajdúdorogon internátusi felügyelő, lelkipásztor. - A szétszóratás után 1951: Pácinban, 1953: Mándokon lelkész, 1961: Kokadon parókus, 1963: Bodrogkeresztúron, majd Pannonhalmán beteg. r.k.