🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > görög naptár
következő 🡲

görög naptár: Kialakulásáról nem maradt fönn egyértelmű hagyomány. A tört. korban a ~ luniszoláris jellegű, az éveket és a hónapokat a Nap és a Hold változásai alapján határozták meg. Ezeken belül az ünnepek jelzik csomópontokként az idő folyamatának kultikus tagolását. Az ünnepek, mint mindenütt, elsősorban a természet és az emberi élet fontos mozzanataihoz (sarjadás, virágzás, érés és hervadás, ill. szántás-vetés és aratás stb.) kapcsolódnak, és így az évszakokhoz igazodó szabályos, ismétlődő körforgást alkotnak (az év egyik gör. szava az eniautos, 'önmagába visszatérő', 'önmagával azonos'). A legfontosabb ünnepek az egyes gör. közösségekben részletkülönbségeik ellenére is hasonló tartalmúak és többnyire hasonló időre esnek. Neveik azonban az egyes közösségeknél, törzseknél ált. különbözőek. Az azonos ünnepnevek köre törzsek szerint jellemzően oszlik meg (pl. a Karneia és a Hyakinthia a dór, a Homolóia és Hippodromia az aiol, a Poszideia és Anthesztéria az ión közösségekben szinte mindenütt megtalálható). Legtöbb esetben az ünnepek neveiből képezték a hónapok neveit is (a dór és aiol típusban -ios, az ion-attikaiban -ión, -eón képzővel, pl.: Karneia-Karneiosz, Anthesztéria-Anthesztérión). Az ünnepeken alapul a hónapok rendszere is; ezért az egyes, nagyjából a törzsek szerint tagolódó naptárcsoportok más-más jellegzetes hónapneveket tartalmaznak. (Ilyenek a Karneiosz, Hüakinthiosz, Geraisztiosz a dór, a Homolóiosz, Hippodromiosz, Itóniosz az aiol, a Poszideón, Anthesztérión, Thargélión stb. az ión közösségek naptáraiban.) - Az év hónapbeosztásának korai formája már a 2. évezredben, a mükénéi kor lineáris B írású dokumentumaiban megjelent. A knósszoszi és püloszi föliratokon ugyan több hónap neve fordul elő, a hónapok sorrendje és naptári helyzete nem állapítható meg. A nevek képzése azonban hasonlít a későbbi gör. hónapnevek formájához. A mükénéi kor naptár-rendszere a műveltség pusztulása után nem maradt fönn. A tört. kor hajnalán kialakuló városállamokban az új civilizáció egyik alapelemeként újra kialakult a rendezett viszonyoknak megfelelő szabályozott naptár. A hellénisztikus korban elterjedt, főleg a szöv. államok naptárában a hónapok egyszerű sorszámozása is. - A 12 hónapos évbeosztás a K-i civilizációk régi és talán folyamatos befolyására mutat. Az év és az ünneprendszer szabályozásában a K-i hatások mellett az archaikus korban fontos szerepe lehetett →Delphoi szentélye befolyásának is. -

Az év kezdete különböző az egyes gör. közösségek naptáraiban, bár az időpontok általában a téli és nyári napforduló, tavaszi és őszi napéjegyenlőség, ill. ezek közelében vannak rögzítve. Milétoszban pl. tavaszra, Athénben és Delphoiban nyárra, Spártában és Makedóniában őszre, Boiótiában és Déloszon télre esett a hivatalos év kezdete. Az évkezdetet az áll., hivatalviselési év mint időegység kialakulásával kapcsolatban állapították meg. - Az évszakok körforgásához kapcsolódó ünnepnaptár (amely lényegében egybeesett a csillagászati napévvel) a későbbi időkben gyakran eltért a Hold fázisaihoz igazodó hónapok és az azokat átfogó évek menetétől. A holdhónapok és a napév összehangolását sokáig csak kezdetleges interkalációs módszerek alkalmazásával kísérelték meg, többnyire csak alkalmi szökőhónap-beiktatásokkal, majd a 8 éves (oktaetérisz) ciklussal. Tud. csillagászati módszerekkel csak a klasszikus és hellénisztikus korban próbálták rendezni a naptár és a csillagászati év viszonyát (Metón és Kallipposz ciklus-számításai). Ezeket azonban a gyakorlatban szélesebb körben nem alkalmazták. Sa.J.

Nilsson, M. P.: Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der Attischen. Leipzig, 1906. - Kubitschek, W.: Grundriss der antiken Zeitrechnung. München, 1928. - Deubner, L.: Attische Feste. Berlin, 1932. - Nilsson, M. P.: Die Entstehung und religiöse Bedeutung des griechischen Kalenders. Lund, 1962. - Bickerman, E.: Chronology of the Ancient World. London, 1968. - Samuel, A. E.: Greek and Roman Chronology. New York, 1972. - Parke, H. W.: Festivals of the Athenians. Ithaca, N. Y., USA, 1977. - Simon, E.: Festivals of Attica. Madison, Wis., USA, 1983.