🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Tanácsa
következő 🡲

Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Tanácsa, 1932-1949: az →Erdélyi Római Katolikus Státus fölszámolására a Szentszék és a rumén kormány között 1932. V. 30: megkötött Accord által létrehozott egyházmegyei szerv. - Az Accord 2 részből áll. Az 1. rész egyezmény, mely ~ néven a CIC 1521. kánonjában biztosított jogkörrel lehetővé kívánta tenni a Státus működését. Fölsorolt birtokait és alapjait a gyulafehérvári ppség tulajdonának minősítette, melyet hivatalból és költségmentesen az eredeti bejegyzés szerint kell újból telekkönyvezni. - Az Accord 2. részét a ~ új szabályzata alkotta a közgyűlés és az igazgatótanács hatáskörének megállapításával. Eszerint a ~ a gyulafehérvári lat. szert. egyhm. szerve, s határozatai csak a pp. jóváhagyása után hajthatók végre. Vagyonát a jövőben a gyulafehérvári pp. fogja adminisztrálni, a kultuszminisztérium és a bukaresti érs. ellenőrzése mellett. Az egyezmény megerősíti a vall., tanulmányi és nyugdíjalap, valamint a nagyszebeni Teréz árvaház tulajdonjogát, hangoztatva, hogy ezek csak az alapítvány céljaira használhatók föl. A ~nak megszűnik a joga a kolozsvári egyetem egyik épületrészére és a piar. tp-ba beengedi a g.k. egyh-at, mely ott minden vasár- és ünnepnap istentiszt-et tarthat. - A ~ ügye ezzel formálisan megoldódott, nyugvópontra mégsem jutott. Az Accord gyors megkötése felbőszítette Ghibu Onifisort (kolozsvári egy. tanár, aki egész életét a r.k. egyh. jogainak megnyirbálására szentelte) és társait, mivel nem ratifikálta a törv-hozás, nem írta alá a kir., s nem szabályszerűen közölte a hivatalos lap. Nem kímélte most már Ghibu a kormányt sem, durván támadta Iorgát, Pop Valert és Goldiºt is. Azt hirdette, hogy az irredenta ~ győzött a rum. érdekek felett. Törekvéseinek azonban most is eredménye volt. A rum. bíróságok valóban nem ismerték el az Accord érvényességét, mert nem a konkordátum egyszerű hivatalos magyarázatának, hanem az Egyhm. Tanáccsal új szervet létrehozó új intézkedésnek tekintették, melynek érvényességéhez a parlament jóváhagyása lett volna szükséges. A telekkönyvi hatóságok ennek értelmében vonakodtak is a Státus ingatlanai bejegyzéseinek módosításától, annak ellenére, hogy mind a kormány, mind az igazságügyi min. kijelentették az Accord teljes jogérvényességét. A Státus ingatlanait így tovább is az elkobzás veszélye fenyegette, amihez 1935: a gör. kat-ok igényei is hozzájárultak. A ~ a leghatározottabban szembeszállt ezzel a törekvéssel, 1937: külön memorandumot intézett Pacelli államtitkárhoz, melyben igazolta vagyonának kizárólagosan lat. szert. eredetét és jellegét. A vagyonjogi perek azonban állandósultak, de nemcsak a státusi alapok ellen, hanem a vagyonosabb szerz-rendek ingatlanai ellen is. Ghibu ravaszkodásaival milliós ingatlanokat írt át a rum. áll. nevére, amiből végeláthatatlan költséges perek lettek, s ezek során meghurcolták a r.k. vezető emberek legjavát. Maga Ghibu 610 millió lejre értékelte a telekkönyvileg átírt r.k. ingatlanvagyon értékét. - 1938: Ghibu emlékiratban hibáztatta a rum. kormányt azokért az engedményekért, melyeket a ~ érdekében tett. Tanácsolta a föloszlatást. Tény azonban az is, hogy 1938 tavaszán hadbírósági eljárás indult el a ~ egész vezetősége ellen áll. javak hűtlen kezelése címén, de a vall-pol. helyzet nem engedte meg Ghibu további tanácsainak követését. A Sztszék is sürgette a függőben lévő kérdés rendezését, s a kormány is egy 4 tagú vegyes biz-ot küldött ki rendezésükre. Az egyh-at Durcovici bukaresti knk. és →Gyárfás Elemér képviselték a biz-ban. Nehéz tárgyalások után az 1940. III. 2: kelt kir. rendelet elismerte és ratifikálta az Accord érvényességét. - A II. →bécsi döntés az egyhm-t 2 részre osztotta, s ez a körülmény a Státus, ill. a ~ további működésében átmenetileg új helyzetet teremtett. Az Igazgatótanács 2 helyen, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt működött. - 1945 u. az Accord újból érvényesült, a kir. rendelet adta jogi biztonsága azonban már nem tartott soká. Az 1948: hozott egyh-ellenes rendelkezések véget vetettek a ~nak is. - Igazgatótanácsa 1949. VII: tartotta utolsó gyűlését. Márton Áron pp. az alapok vagyonának államosítása után szükségtelennek, sőt a ~ embereit az áll. szervek részéről várható támadások miatt veszélyeztetve látva, működését fölfüggesztette. M.Jó.

Marton 1993:160.