🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyöngyösi
következő 🡲

Gyöngyösi Gergely, Gyengyesinus, Coelius Pannonius, Bánffy Coelius, OSPPE (Gyöngyös?, Heves vm., 1472-1545): rendfőnök. - Egyh. pályáját hitszónokként kezdte. Teol. és jogi dr. 1496-1500: és 1506-12: Lórántházi István rfőn. titkára. Hálából 1510 k. traktátust állított össze Epitomata címmel, melyben summázta a r. generális teendőit. 1512-19: Rómában a Monte Coelión lévő ktor, m. zarándokház priorja. Az ezekben az években írt munkái közül a Directorium... fratrum officialum (Róma, é.n.) a pálos r. szervezetét, szellemét, a szerz. életet korszerűsíti, a Declarationes constitutionum (Uo., 1520) a jogtud. kommentárja. 1520-22: mo-i rfőn. Forráskutatásokat végzett, kb. 80 mo-i, szlavóniai, no-i pálos ktor okl-anyagát lajstromozta, másolta, anyagot gyűjtve tervezett rendtört-éhez, r. jegyzékéhez (Inventarium). Kiad. Decalogus de beato Paulo (Krakkó, 1532) beszédgyűjteményét. 1538: újra rfőn. Legjelentősebb kiadott műve az Annotationes in regulam divi Augustini (Velence, 1537), Szt Ágoston reguláinak gyűjt-e, 61 erkölcsi szabály lat-m. szövege, mindegyik után 2-3 lapnyi lat. nyelvű magyarázattal. - Fő műve a kz-ban maradt, másolatokból ismert Vitae fratrum Heremitarum. A saját koráig terjedő r. események szintéziséből a kk. névtelenségből kilépő, humanista magatartású tudós írót ismerhetjük meg. Személyes ihletettségű fejezetekben, első személyben számolt be élete eseményeiről, megjelenítő erővel rajzolja meg a rtagok, világi urak, uralkodók portréit. Művelődéstört. érdekessége mellett írása betekintést enged a 15-16. sz. fordulóján a pálos r-en belül létező irod. életbe is. - M: Commentaria in Cantica Canticorum. Bécs, 1681. - Szt Ágoston Reguláinak m. fordítása Coelius (Bánffy) G-től. Kiad. és bev. Dézsi Lajos. Bp., 1900. - Arcok a m. kk-ból. (A Vitae ford-a) Bev. V. Kovács Sándor. Ford. Árva Vince-Csanád Béla-Csonka Ferenc. Uo., 1983. V.I.

Szinnyei IV:49. (1528-32: rfőn.). - Akad. Értes. 1898:168. (Dézsi Lajos: Szt Ágoston Reguláinak m. ford. Bánffy Coelius Gergelytől 1537-ből) - Egyhtört. 1945:1. (Mályusz Elemér: A pálosr. a kk. végén). - Kisbán II:464. (a rfőn-ök névsorában 1512-18: II. Gergely, 1528-32: Gyöngyösi II. Gergely található!, 1518/23: Domonkos a rfőn.)

Gyöngyösi István (Ungvár, Ung vm., 1629.-Rozsnyó, 1704. júl. 24.): ügyvéd, epikus költő. - Apja, Gy. János ref. középnemes. Tanulm-ait 1639-44: Eperjesen végezte, 1644-47: apja mellett jogot, 1647-52: Sárospatakon, részben Comenius tanársága idején tanult. 1652: feleségül vette Baranyay Ilonát (†1668). 1652. I. 29: Nógrád vm., 1653. I. 4: Gömör vm. esküdtté vál. 1657: Füleken seregbíró. 1663 őszén Wesselényi Ferenc nádor kamarása, titkára Murányban. Wesselényi özvegye, Széchy Mária 1668. XII. 8: a kamarásság alól fölmentve balogvári kapitánnyá tette. 1670-72: Széchy Máriával együtt magát is tisztáznia kellett a Wesselényi-összeesküvés után. Ekkortájt katolizált, és 1672: Andrássy Miklós szolgálatába állt. 1674 farsangján Görgei Judittal (†1691. V. 10.) kötötte 2. házasságát. 1680: Zrínyi Ilona és a Rákóczi-árvák ügyvédje. 1681. IV. 28-XII. 30: Andrássy Miklós főispánnal Gömör vm. követeként részt vett a soproni ogy-en. 1682: kapcsolatba került a Felvidéket uraló Thököly Imre fejed-mel. 1683. I. 11: Andrássy képviseletében részt vett a Thököly meghirdette kassai ogy-en. 1684. VIII. 25: Andrássytól birtokokat kapott, közöttük krasznahorkai házhelyeket, ahol 1697 őszéig, ettől kezdve Csetneken élt. 1685. I. 22: Gömör vm. megbízásából Caraffához ment Eperjesre. 1686. XI. 22: Andrássy halála után Gömör vm. alispánnak vál., 1687. X. 26-31; a pozsonyi ogy-en Gömör vm. képviselője. 1688. XI. 15: bár alispánságáról lemondott, újra megvál. 1692. XI. 20: és 1693. VII. 13: birtokadományt kapott Esterházy Páltól. 1694. II: lemondott alispánságáról. X. 4: Andrássy ajánlására Gömör vm. ismét megvál. 1704. IV. 18: nyílt levelet írt Gömör vm. lakosságához II. Rákóczi Ferenc toborzó rendeletének végrehajtásáról, ez volt utolsó alispáni intézkedése. - A 18. sz: átlagosan két és fél évenként jelentek meg művei, e sz. legünnepeltebb m. költője.  Az újabb kutatás rámutatott Zrínyi költ-éhez való kapcsolódására és pol. tudatosságára, ami közvetlenül (Kemény János emlékezete) v. allegorikusan (Murányi Vénusz) kifejezett. Epikus műveiben több műfaj (eposz, krónikás ének, epithalamium és széphistória) elemei keverednek. ~ kétes hitelű művei csak eszmei és stiláris érvek alapján kapcsolhatók személyéhez. - M: Márssal társalkodó Murányi Vénus. Kassa, 1664. - Rózsakoszorú. Lőcse, 1690. - Porábul megéledett Phoenix, avagy Kemény János emlékezete. Uo., 1693. - Palinodia prosopopoesia Hungariae. Uo., 1695. - Új életre hozatott Chariclia. Uo., 1700. - Csalárd Cupido. Sopron, 1734. - Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról. Kiad. Háhn Adolf. Bp., 1884. (és EPhK 1884:361.) - E művek kritikai kiadása a ~nek tulajdonított kétes hitelű művekkel együtt: ~ összes költeményei. Kiad. és bev. Badics Ferenc. 1-4. köt. Bp., 1914-37. (Régi Magyar Költők Tára, 17. sz.) - Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodtört-éhez. Kiad. Thaly Kálmán. I. köt. Pest, 1872. (297-336: ~ 16 levele) - ItK 1913:65 (Badics Ferenc: ~ ismeretlen levelei) 88-M.F.

Szinnyei IV:50. - ItK 1898:81, 481. (Nagy Iván: Okl-ek ~ életéhez); 1928:1. (Badics Ferenc: Megoldott problémák ~ életrajzában); 1960:535. (V. Windisch Éva: ~ és a „Porábul megéledett Phoenix”); 1985:389. (Kovács Sándor Iván: ~ Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi) - KL II:238. - Badics Ferenc: ~ élete és költ-e. Bp., 1939. - MIL I:416. - MÉL I:640. - Arany János összes művei. 11. köt. Bp., 1968:421. (~) - Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum (~ költői világképe). Uo., 1972. - Irodt. 1983:545. (Kibédi Varga Áron: Retorika, poétika, műfajok. ~ költői világa.); 1986:583. (Porogi András: ~ Kemény-eposzának pol. koncepciójáról) - R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus. Bp., 1987. - Gulyás XI:782.

Gyöngyösi Mária Piroska, MSZI (Majsajakabszállás, Pest vm., 1885. nov. 19.-Debrecen, 1973. márc. 3.): tartományfőnöknő. - Temesvárt lépett a r-be. 1905: tette első fogadalmait. 1906-20: Temesvárt a tanítónőképző tanára, 1921: Szegeden tanítónőképzői ig. 1929: a m. rtart. fnője. Hivatalát 1950-ig viselte. Ekkor Bpen tart. fnői asszisztens. 1960: ismét tart. fnő. 1967: nyugalomba vonult. **

Gimn. Évkv-ek 1972/73.


Gyöngyösi Erzsébet Konráda SDS (–Máriabesnyő, 1946. aug. 9.): szerzetesnő. – 1939. VI. 25: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1941. I. 6: Máriabesnyőn tette. Hamarosan megbetegedett és türelmes szenvedés után meghalt. r.k.