🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gvadányi
következő 🡲

Gvadányi József, gr. (Rudabánya, Borsod vm., 1725. okt. 16.-Szakolca, 1801. dec. 21.): lovasgenerális, író. - Ol. eredetű családja 1686: Sobieskitől lengy. gr. rangot, a Forgách családdal kötött házasság révén 1687: m. indigenátust kapott. ~ kb. 10 é. korában került a JT egri gimn-ába, ahol kiváló eredménnyel végzett. Itt szerette meg a verselést annyira, hogy 3 óra alatt 100 deák disztihont írt. Fil-t a nagyszombati egy-en hallg. 19 é. korában 162 tanulótársa közül elsőként avatták baccalaureussá. A katonai pályát választotta, 1743. XII. 1: a Szirmai-gyalogezredben zászlótartó, Cseho-ban a poroszok elleni csatában vett részt. 1744-46: Itáliában hadnagy, 1746. XII. 3: fr. ter-re történő beütés után hadifogságba esett. 4 hétig Toulonban raboskodott, majd fogolycserével szabadult. Főhadnagy, Eszéken kapitány. 1752: megnősült, felesége br. Horeczky Franciska, aki nem sokkal 3. gyermekük születése után meghalt. ~ a hétéves háborúban is részt vett, 1757. X. 15: a Berlint megsarcoló Hadik seregének előcsapatát 111 katonával mint kapitány vezette. 1758. VIII. 2: őrnagy, 1763: a Bereg vm. Badalón állomásozott. Nyílt házat tartott, összejárt a környékbeli földesurakkal, itt ismerkedett meg a néppel. Életmódjáról a Badalai dolgokban számolt be. 1765: alezr., 1766: Szatmárra, 1768: Máramarosszigetre helyezték át, melynek földesura, Becsky György jó barátja volt. Innen származik híres elb. költ-ének anyaga. 1775: ezr-ként Galíciába helyezték. 1783. IV. 10: vezérőrnagy (generális), s 38 é. szolgálat után nyugalomba vonult. Szakolcára költözött, ahol kastélyt épített, megházasodott, idejét olvasással és kertészkedéssel töltötte. Télen vadászott, nyáron a pöstyéni fürdőbe járt. Megjelent vm. gyűléseken, 1790/91: az ogy-en. Eljutottak hozzá az éledő m. irod. mozg-ai. Tollat ragadott a m. nemz. nyelv, nemz. szokások védelmében. Kapcsolatot tartott Péczeli Józseffel, Baróti Szabó Dáviddal, Mindszenti Sámuellel, Csizi Istvánnal, Molnár Borbálával, Fábián Juliannával. Íróként a r. nemesi szemléletű epikusok közé sorolja az irodtört. Dugoniccsal, Pálóczi Horváth Ádámmal együtt. A századvégi irod. irányok között e kört magyaros iskolának is szokták nevezni. ~ Gyöngyösi István nyomában járó epikus volt, négyes versekben, ízes nyelven írt. - M: Pöstyéni förödés... (Pozsony), 1787. (Névtelenül) - A mostan folyó török háborúra célozó gondolatok. Pozsony-Komárom, 1789. - Nándor Fejér várnak megvétele... Uo., 1790. - A nemes m. dámákhoz és kisasszonyokhoz szóló versek... Uo., 1790. - Rettentő látás... Uo., 1790. - Egy falusi nótáriusnak budai utazása. Uo., 1790. - Aprekaszion... Uo., 1791. - A mostan folyó ogy-nek satyirico-critice való leírása... (Pozsony), 1791. (Névtelenül) - Tizenkettődik Károly Svécia orsz. kir-ának élete. (Voltaire nyomán) Pozsony-Komárom, 1792. - Rontó Pálnak, egy m. lovas közkatonának és gr. Benyovszki Móricznak élete... Uo., 1793. - Unalmas órákban, vagyis a téli hosszú estéken való időtöltés. Uo., 1795. - A falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentoma. Uo., 1796. - Egy Rhenus vize partján táborzó lovas katonának... levele. Uo., 1796. - A világnak közönséges históriája. 1-6. köt. Uo., 1796-1803. - Verses levelezés... Uo., 1798. - Mt. gr. ~ lovas generálisnak Donits Andráshoz írt levelei válaszaikkal. Kiad. Cs. L. J. Nagyszombat, 1834. J.I.

Szinnyei III:1575. - Kovács Dénes: Gr. ~ élete és munkái. Bp., 1884. - Gvadányi Album. Szerk. Kovács Dénes. Uo., 1887. - Pór Antal: ~ m. lovasgenerális emlékezete. Pozsony, 1887. - Széchy Károly: Gr. ~ 1725-1801. Bp., 1894. - KL II:226. - MIL I:410. - MItB II:474.