🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gegő
következő 🡲

Gegő Elek Nicefor, OFM (Csíktaploca, Csík szék, 1805. márc. 25.-Pozsony, 1844. okt. 9.): lelkész. - A középisk-t Csíksomlyón a ferenceseknél végezte, 1826. IX. 16: Szakolcán Nicefor néven belépett a r-be. Újoncévét Malackán (Pozsony vm.) töltötte, a bölcs-et és teol-t Székesfehérvárt, Nagyszombatban és Pozsonyban végezte. 1829: Székesfehérvárt szent. pappá. 1831: hitszónok Pozsonyban, 1832: Pesten, s az Angolkisassz-ok Int-ének tanára is, ahol a m. nyelv művelésével s a nemz. tört. kutatásával orsz. hírnevet szerzett. 1835. IX. 14: a MTA l. tagja, melynek megbízásából 1841: fölkereste a moldvai →csángókat, 1838: a szombathelyi ktorban élt, Vas vm. rendjei a szombathelyi főisk. m. nyelv és irod. tanárának szemelték ki. A K-i nyelvek tanulmányozására az isztambuli ferences ktorba akart menni, de r. elöljárói Odesszába akarták küldeni. Kilépett a r-ből, 1844. II. 25: Zichy Domonkos pp. fölvette a veszprémi egyhm-be. A pozsonyi ogy-en a Szt Szalvator-tp-ban m-ul tartotta sztbeszédeit. - Székely szavakat gyűjtött a MTA tájszótárához. 10 műve elkallódott v. lappang; kz-ait az OL, a MTA Kvtára és az OSZK őrzi. - M: Ode, honoribus A. V. P. Pantaleonis Golessény... Nagyszombat, 1830. - Tisztelet koszorú... Költ-ek. Pozsony, 1830. - Versáldozat... Uo., 1830. - Lantos dal... Uo., 1830. - Lantos versek... Uo., 1830. - Sóhajtás és óhajtás... Költ-ek. Uo., 1830. - A ker. hitvallásnak hatása a., az egyes emberre, b., a társas életre. Egyh. beszédek. Uo., 1831. - Értekezés a moldvai m-okról. Uo., 1831. - Erkölcsi beszédek az egyh. év minden vasárnapjaira. 1-4. köt. Pest, 1832-36. - Ünnepi beszédek 1832-1836. Uo., 1832-36. - Próbatételre alkalmazott köszöntő és köszöntő beszédek. Uo., 1832. - A ker. vallás boldogítója... Pozsony, 1832. - Mo. tört. A pesti angol szűzek int. számára. Pest, 1833-34. - Nyelvtud. (magyar) Uo., 1834. - Mo. rövid földleírása gyermekek oktatására. Szerk. Albach J. S. Ford. ném-ből. Uo., 1834. - A piros tojások. Uo., 1834. - Egyh. beszédek. Uo., 1834. - Szt hangok. Imádságok kat. ker-ek számára. Ford. Kassa, 1834. - Főt. Wagner Kap. János atyának a szt Ferenc rendi Máriáról nev. társ. érdemes kormányzójának. Költ-ek. Pest, 1835. - Újévi egyh. beszéd. Uo., 1835. - Önigazolás. Uo., 1835. - Ferencz cs. áldott hamvaira...Uo., 1835. - Az erkölcs országának kísérleteiről. Hét böjti egyh. beszéd. Uo., 1835. - Tekintetes Sceber Károly úrnak... Pest városa... polgármesterének... Költem. Uo., 1836. - A napkeleti epemirigy dúlásakor égbeliek oltalma alá folyamodó ker-ek rövid ájtatossága. Csík-Somlyó, 1836. - A haldokló legsztebb emberbarát 7 igéiről. 7 böjti prédikáció. Pest, 1836. - Rövid mat. physicai és pol. földleírás. Albach Szaniszló után ford. Uo., 1837. - Elavult szavak gyűjt-e. Pázmány és Káldy munkáiból. H.é.n. - A pesti magyarosodás lassú haladtának egyik fő okáról... H.é.n. - A' moldvai m. telepekről. Buda, 1838. (utánnyomata Bp., 1987) - Az egyenes lelkű hivatalviselő charaktervonásai... Sz. M. kolozsvári pap után közli. Kőszeg, 1838. (4000 pld.) - Néhai mélt. Szentgyörgyi Horváth Nep. János úr... Pest, 1841. 88

Farkas 1879:152. (*márc. 5.) - Szinnyei III:1083. - MTA tagjai 1975:86. - D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori m. tudós, ~ 1804-1844. Bp., 1976. (A M. Nyelvtud. Társ. kiadványai 46.) - Pfeiffer 1987:434.


Gegő József Adolf, Szt Józsefről nev., Piar (Aranyosmarót, Hont vm., 1746. jan. 30.–Kolozsvár, 1812. ápr. 15.): egyetemi tanár. – 1761. X. 8: Privigyén lépett a r-be, 1763. X: 11: fog-t tett. 1764: Nyitrán tanított, 1765: uott fil-t, 1769-70: teol-t végzett, közben 1768. III. 31: pappá sztelték. – 1771: a r-i növendékek elöljárója, 1772: Szentgyörgyön, 1774: Tatán a retorika, 1776: uitt a fil tanára. 1778–1802: Kolzsvárott a mat. tanára és csillagász, 1803: uitt vicerektor. – M.: Elementa algebrae. Pest, 1808. – Elementa geometriaer. Uott., 1808. **

Szinnyei III:1087 (*I. 29.) – Koltay 1998:126.