🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Forgách
következő 🡲

Forgách Ágoston, gimesi és gácsi, gr. (Pest, 1813. ápr. 22.-Esztergom, 1888. ápr. 26.): választott püspök. - A gimn-ot Pesten és Pozsonyban, a fil-t 1830: Nagyszombatban végezte. 1832: a Pázmáneum növ-e lett. 1836. VII. 28: pappá szent. Vadkerten kp., 1837: Visken adm., IV. 11: plnos, 1845. XII. 31: pozsonyi knk., 1849: a várospléb. adm-a. Az 1847-48. évi ogy-en a pozsonyi kápt. képviselője. 1849: Pozsony üv. plnosa, kolosi apát, 1850. VII. 8: esztergomi knk., 1851-56: Scitovszky prím. oldalknk-ja, 1855: a johannita rend tb. lovagja. 1860: sasvári főesp., 1861. XI. 29: szebenikói vál. pp. 1866. I. 4: szenttamási, 1869. VII. 5: szentistváni, IX. 15: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp., 1874. X. 3: nagyprép. 1871-81: Esztergom vm. főispánja volt. - Fm: Észrevételek a megyék átalakulása körül. Pest, 1868. - Capitulum Eccl. Metropol Strigoniensis ab anno 1009. usque 1876 inclusive. (1-2. köt. Kz. a prím. kvtárban) - Utóda a szebenikói c-en 1888: Berlicza Ferenc. 88

LBE:503. - Mendlik 1864:156. (*ápr. 12.) - M. Sion 1886:108. - Zelliger 1893:131. - Szinnyei III:626. - Némethy 1894:574. - Kollányi 1900:470. - Esztergom vm. 1908:138.

Forgách Ferenc, ghymesi és gácsi, 1560-tól br. (Buda, 1530 k.-Pádua, Itália, 1577. jan. 19.): megyéspüspök, történetíró. - A páduai egy-en tanult, Oláh Miklós egri pp. 1156: őrknk-ká tette, majd amikor megürült a váradi szék, I. Ferdinánd kir-nak javasolta a váradi ppségre. A kir. 1556. VIII. 26: ki is nevezte, de csak a lelki ügyek intézésére, azzal, hogy egyébként az egyhm. ügyeit ~ testvére, Simon intézze. A ter-et a török részben megszállta, ~ Ferdinánd híveként el sem foglalhatta ppségét. 1557: a regensburgi birod. gyűlésen Mo. képviselője és szónoka, s követségének eredményeként jelentős támogatást szavazott meg a gyűlés a törökök elleni harchoz. E küldetés jutalmául tette meg a kir. 1558. VIII. 18: pornói apáttá. 1560: kir. alkancellár, ekkor erősítette meg a p. váradi ppségét; 1563. XI. 1: pozsonyi prép. Ferdinánd kir. fölött 1564: ~ mondta Bécsben a gyászbeszédet. Eleinte támogatta Miksa kir-t. Mivel ő a megüresedett győri ppséget idegennek adományozta, 1567: lemondott a váradi székről, sőt a papság alól is fölmentést kért és kapott a p-tól, de nem nősült meg. 1568: Itáliába indult, Raguzából fölajánlotta szolgálatait János Zsigmond erdélyi fejed-nek, aki elfogadta és tanácsosaként alkalmazta. 1569: Itáliába utazott, de 1570: már újra Erdélyben volt. János Zsigmond halála után Báthori István és Békés Gáspár versengésében Báthorit támogatta, aki elnyervén a trónt, erdélyi főkancellárrá tette. Ekkor írta meg nevezetes korrajzát az 1540-72. évekről. Az első évek tört-éhez mások földolgozásait használta, 1556-tól saját tapasztalatait írta meg. 1575 tavaszán Páduába költözött, a jezsuiták tp-ában temették el. Kz-ait a bátyja (Simon) Istvánffy Miklóssal jegyzetekkel látta el. Műve megbízható, elsőrendű forrás a 16. sz. 2. felének m. és erdélyi tört-éről. Kiábrándult, borúlátó ember emlékirata lévén bíráló megjegyzései gyakran túlzók, de mindig az orsz. sorsáért való aggódás van mögöttük. - Fm: Rerum Hungaricum sui temporis Commentarii libri XII. (Horányi Elek, 1788. hibás kiadása, ezért az Eszterházy-féle kz-ból Mayer Fidél újra közreadta: M. Történeti Emlékek, 88., 1866) - Emlékirat Mo. állapotáról... Utószó, jegyz. és vál. Kulcsár Péter. Ford. Borzsák István. Bp., 1982. - Utóda Váradon 1567. I. 29: Radéczi István. Ha.L.

Mendlik 1864:82. (1557-67: váradi pp.) - Schem. Agr. 1868:38. (1564: egri knk.) - Gams 1873:385. (1556-67: váradi pp.) - Bunyitay I:419. - Zelliger 1893:132. - Szinnyei III:627. - Pallas VII:366. - Schem. Mv. 1896:88. (46.) (1556-66: váradi pp.) - Századok 1896. (Sörös Pongrác: ~ élete) - Madzsar Imre: Adatok ~ kortörténetének kritikájához. Bp., 1901. - Bihar vm. 1901:495. - Szabó László: Adatok. ~ évkv-ei, tekintettel műv-tört. adataira. Bp., 1904. -: Ghymesi ~. Bp., 1904. - Bíró Vencel: ~ mint tört-író. Kolozsvár, 1908. - Szabó László: A Hunt-Pázmán nb. F. család tört. Bp., 1910. - Tóth László: ~ és Possevino. Nagykáta, 1913. - KL II:134. - Irodt. 1955:1. sz. (Pirnát Antal: ~) - MÉL I:525.

Forgách Ferenc, ghymesi és gácsi, gr. (1560.-Szentkereszt, Bars vm., 1615. okt. 16.): prímás-érsek, bíboros. - F. Ferenc történetíró unokaöccse, a lutheránus vallásból még gyermekként az ő kívánságára katolizált. A teol-t a római jezsuita koll-ban végezte, ahol Bellarmin Szt Róbert nagy hatással volt rá. Egy ideig jezsuita is akart lenni. Hazatérve 1586: esztergomi knk., 1587. XII. 22: veszprémi mpp., de vsz. soha nem járt az egyhm-ben. 1596. VII. 10: nyitrai mpp. A prot-okkal szemben meghívta a jezsuitákat. 1601: érkezett udvarába →Pázmány Péter, akivel új kápt. statutumokat dolgoztatott ki a →trienti zsinat szellemében. 1606: kancellár, 1607. VII. 4: esztergomi érs. s II. Rudolf helytartója. XII. 10: bíb. 1611: Nagyszombatban zsin-ot tartott. Pázmányt követségbe küldte Rómába, s elérte általa, hogy a klarisszák Nagyszombatból Pozsonyba költözzenek, és zárdájukat 1615 tavaszán átadta a jezsuitáknak. Ezzel visszatelepítette a JT-ot Mo-ra. - M: Nagy Boldogasszony Congregatiojának Nagyszombatban Eredete. Nagyszombat, 1710. - Regulái, avagy Rendtartási Nagyszombat Városában lévő N.-Boldog Asszony Congregatiojának a S. Miklós Templomában. Uo., 1745. - De compessenda Hereticorum petulantia. Kz. - Utóda Veszprémben 1596. VII. 10: Monoszlói András, Nyitrán 1607. VII. 7: Szuhai István, Esztergomban 1616. IX. 28: Pázmány Péter. 88

Mendlik 1864:50. (57.) (s.v. Forgács; 1587: veszprémi pp.), 56. (42.) (s.v. Forgács; 1596-1607: nyitrai pp.), 28. (56.) (1607-15: esztergomi érs.) - Gams 1873:386. (61.) (1587. XII. 22-1596. VII. 10: veszprémi pp.), 376. (1596. VII. 10-1607: nyitrai pp.), 380. (1607. V/VIII-†1615. X. 15: esztergomi érs.) - M. Sion 1886:108. - Zelliger 1893:132. (*1560 k.) - Szinnyei III:631. (*1560) - Pallas VII:367. - Fraknói 1895:283. - Nyitra vm. 1899:667. - Pirhalla 1899:364. - Kollányi 1900:190. (*1566) - Századok 1901:577. - Esztergom vm. 1908:287. - Eubel III:352. (1587. XII. 22: veszprémi pp.), 277. (1599. IV. 2: nyitrai pp.); IV:322. (1607. XI. 5: esztergomi érs.) - Nógrád vm. 1911:269. - Schem. Vesp. 1916:XVIII. (56.) (1587. XI. 23-1596. VII. 10: veszprémi pp.) - Bedy 1938:537. - MÉL I:525.

Forgách Pál, id., ghymesi és gácsi, gr. (Ungvár, Ung vm., 1677. jan. 23.-Nagyszombat, 1746. nov. 29.): választott püspök. - Világi ember volt, hitvese halála (1703. I. 1.) után kezdett teol-t tanulni Nagyszombatban (ahol akkor fia a gimn. tanulója volt). 1712: Marienthalban pappá szent., majd Szt Irénről nev. prép., V. 27: rosoni vál. pp., később apát és kir. tanácsos, 1723. IV. 22: esztergomi knk. 1727. I. 1: tornai, VI. 6: komáromi, 1755. VIII. 24: szegyh. főesp. és szentgyörgymezei prép. 1737. XII. 22: őrknk., 1740. III. 2: éneklőknk. - ~ volt a 2. knk., akiről följegyezték, hogy bort soha nem ivott. Vagyonát a nagyszombati és a taszári tp-okra hagyta. - Kz-os művei az esztergomi érs. kvtárban és az OSZK-ban. - Utóda a rosoni c-en 1764: Terlanday János. 88

LBE:473. (3.) (1712: rosoni vál. pp.) - Pallas VII:368. - Szinnyei III:369. - Zelliger 1893:134. - Kollányi 1900:339. - Chobot 1917:635. - B. Szabó László: A Hont-Pázmán nb. F. család tört. Esztergom, 1910:609.

Forgách Pál István, ifj., ghymesi és gácsi, gr. (Bécs, Alsó-Au., 1696. jún. 5.-Vác, 1759. aug. 29.): megyéspüspök. - Atyja F. Pál gr., a későbbi rosoni cpp. Nagyszombatban és Trencsénben tanult. A fil-t a Barbareumban végezte és drált. 1717. X. 21: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1718. IV. 24: papként tért haza. 1718. IX. 13: várkonyi apát, 1721: váradi olvasóknk., 1722. IX. 16: váradi kisprép., 1732. VIII. 30: kápt. helynök. 1733. II. 6: pozsonyi prép., III. 7: kijelölt szombathelyi mpp. a kanonokság s a prépság megtartásával. A váradi ppi szék kétszeri üresedésekor is helynök, mivel a szombathelyi egyhm. létrehozása elhúzódott. 1747. V. 31: kinev., X. 2: megerősített, 1748. I. 14: fszt. váradi mpp. III. 21: bihari örökös főispán. Órát szereltetett a szegyh. tornyába. Bélben sörfőzőt, Belényesen és Váradon vendégfogadót építtetett, Bárándon és Váradvelencén befejezte a tp. építését, Belényesen lelkészlakot, tp-ot építtetett, tornyába órát tétetett. Váradolaszin 1752: kezdte építtetni a szegyh-at. 1757. IV. 26: váci mpp. Befejezte a szegyh. építését, naponta 12 szegény tanulót tartott el, megalapította a →Keresztény Tanítás Társulatát, melynek tagjai hitelemzéssel és a vallás tanításával foglalkoztak. A →kamilliánusokat meghívta Vácra, de halála megakadályozta a r. letelepítését. - M: Florilegium. Nagyvárad, 1652. - Utóda Váradon 1759. VIII. 29: Patachich Ádám, Vácott 1759. XI. 6: Eszterházy Károly gr. 88

Mendlik 1864:83. (1747-57: váradi pp.), 74. (1757-59: váci pp.) - Gams 1873:385. (1747. X. 2-1757. IX. 26: váradi pp.), 384. (1757. IV. 25-1759: váci pp.) - Szinnyei III:640. (*jan. 5.; †aug. 25.) - Pallas VII:368. - Schem. Mv. 1896:96. (1747. V. 31-1757. IV. 26: váradi pp.) - Chobot II:635. (*jún. 5., †aug. 29.; itt rákonyi apát!) - B. Szabó László: A Hont-Pázmán nb. F. család tört. Esztergom, 1910:610. - Veress II:127. (*jún. 5., †febr. 15.) - Bunyitay-Málnási IV:281. (*Csejte)

Forgách Ágoston vál. szebenikói pp.

Forgách Ferenc érsek, bíboros

Forgách Ferenc mpp. történetíró

Forgách Pál István mpp.

Forgách Pál vál. rosoni pp.