🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fejérpataky
következő 🡲

Fejérpataky László, kelecsényi (Eperjes, Sáros vm., 1857. aug. 17.-Bp., 1923. márc. 6.): egyetemi tanár, főigazgató. - A gimn-ot Pesten, az egy-et uo. és Bécsben végezte, ahol okl-tant tanult; 1878. IX: Bpen bölcsészdri, 1879. V: középisk. tanári okl-et szerzett, s még e hónapban mtanárrá képesítették. 1880: a bpi Egy. Kvtár kéziratait rendezte, 1881: az Ország-Világ s-szerk-je és az orsz. könyvészeti kiállítás jegyzője, 1882. IV. 12: a M. Nemz. Múz. levtárnoka, 1887: a Salamon Ferenc létesítette tört. szem. s a középisk. tanárképző int. tanára, 1893. XII. 24: a M. Nemz. Múz. kvtárának ig. őre, 1895. VII. 29: a bpi tudegy-en az okl-tan és címertan ny. r. tanára, 1915: a M. Nemz. Múz. ig-ja, 1920: főig-ja lett, 1923: h. államtitkári címet kapott. - 1881: tanulm-úton járt Berlinben, Boroszlóban, Wattenbachban, Waitzban, Párizsban, kutatott a horvát, dalmát, ol., vat., bajor, sziléziai, porosz és osztr. levtárakban. 1889: a MTA megbízásából megkezdte a Zsigmondkori Oklevéltár szerk-ét, melyhez több mint 80 hazai és külf. levtárban gyűjtött anyagot. Kiadta a pápai tizedszedők mo-i számadásait és hasonmásban Anonymus munkáját. - 1881: a M. Tört. Társ. ig. tagjává, utóbb alelnökévé; a MTA 1884. VI. 5: l., 1893. V. 12: r. tagjává, 1914. XI. 9: osztálytitkárává; 1883: a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. ig. választmányi tagjává és titkárává, 1915: a SZIA II. szako. tagjává választotta. - M: Irod-unk az Árpádok korában. 889-1301. Bp., 1878. (Klny. Figyelő) - A pannonhalmi apátság alapító okl-e. Uo., 1878. - A bpi m. kir. egyetemi kvtár codexeinek címjegyzéke. Uo., 1881. - A németújvári ferencz-rendi zárda kvtára. Uo., 1883. (Klny. Kv-szle) - Monumenta Vaticana. Series I. Tom. II. Acta legationis cardinalis Gentilis 1307-1311. Uo., 1885. - A kir. kanczellária az Árpádok korában. Uo., 1885. - Mo-i városok régi számadáskv-ei. (Selmecbánya, Pozsony, Besztercebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa, Körmöcbánya sz. kir. városok levtáraiból) Uo., 1885. - Tapolczai Bertalan okl. formulái a XV. sz-ból. Uo., 1886. (Klny. Kv-Szle) - Monumenta Vaticana. Series I. Tom. I. Rationes collectorum pontificiorum in Hungaria. 1281-1375. Uo., 1887. - Magyar nemzetségi zsebkv. 1. köt. Uo., 1888. - Kálmán kir. okl-ei, két okl. hasonmásával. Uo., 1892. - Béla kir. névtelen jegyzőjének facsimile kiadása. Uo., 1892. - Okl-ek II. István kir. korából. R. tagsági székfoglaló. Uo., 1895. - Emlékbeszéd alsószopori Nagy Imre r. tagról. Uo., 1897. - M. címeres emlékek. 1-2. köt. Uo., 1901-02. - Szilágyi Sándor 1827-1899. Uo., 1901. - Äusserungen der ung. Mitglieder der zu Regelung der Wappen und Embleme einges. Kommision betreff. des am 16. IX. 1912. mitget. Memoire. Tőry Gusztávval. Uo., 1912. - Pápai okl-ek. Áldásy Antallal. Uo., 1926. - Szerk. 1883-99: a Turult, 1885-ig Nyáry Albert br-val, aztán egyedül, majd Schönherr Gyulával; 1914-18: az Ért-ek a történeti tud-ok körébőlt; közrem. Pauler Gyula és Szilágyi Sándor: A m. honfoglalás kútfői. Bp., 1900. c. kiadv. szerk-ében. - Álnevei a hírlapokban s folyóiratokban: Amateur, Viator. 88

Szinnyei III:273. - Pallas VI; XVII. - Szentpétery Imre: Emlékkv. ~ életének 60. évford-ja ünnepére. Bp., 1917. - Hóman Bálint-Gulyás Pál: ~ 1857-1923. Uo., 1923. (Klny. M. Kv-szle) Arck. - Századok 1923. (Csánki Dezső: ~) - Áldásy Antal: ~ ig. és r. tag emlékezete. Bp., 1924. - Hóman Bálint: ~ emlékezete. Uo., 1928. Arck. - MÉL I:481. - MTA tagjai 1975:71. - Gulyás VIII:563.