🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fejér
következő 🡲

Fejér (1889-ig Taucz) Adorján Géza, OCist (Balatonfüred, Zala vm., 1865. febr. 22.-Eger, 1938. jún. 7.): tanár. - 1882. VIII. 27: lépett a r-be. 1889. VIII. 7: ünnepélyes fogadalmat tett, VIII. 11: pappá szent. Baján gimn. tanár, közben 1892: lat-gör. szakos okl-et szerzett. 1924: Szentgotthárdon kvtáros, 1929: Egerben nyugalomban. - Az ókorral foglalkozó cikkei a Bajai Közl-ben (1892-94). - M: Horatius hatásának nyomai a m. klasszikus kor költ-ében. (A bajai cist. főgimn. értes., 1889) - Róm. régiségek. Bp., 1926. (Szt István kv-ek 33.) - Álnevei és betűjegyei: F. A. (1890-től Bajai Hírl., Bajai Közl., Tapolcai Hírl., Veszprémi Hírl., Veszprémi Közl., Zalai Közl.); F-n (uo.); Fn (uo.); Lavina (Iuventus, 1914); N-o (1890-től Bajai Hírl. stb.); Nemo (uo.); ? (uo.) 88

Békefi 1896:339. - Bartos-Csetri 1923:20. - Nemz. Újs. 1938. VI. 9. - Schem. Cist. 1942:234. - Gulyás VIII:484.

Fejér Gerő, szépvízi (Szépvíz, Csík szék, 1869. jan. 1.-Csíkszereda, 1958. szept. 6.): kanonok. - 1891. VII. 15: Gyulafehérvárt pappá szent., uo. kp., 1892: a főgimn. hittan és földr. tanára. 1896: ülnök az erdélyi ppi számvevő hiv-ban. 1907: a fiúnev. int. ig-ja és sztszéki tanácsos. 1911-20: az Erdélyi R.K. Státus előadója, s mint ilyen Majláth pp. elgondolásainak (tp-ok, pléb-k, isk-k) életre keltője. 1921: knk. Versei jelentek meg az Armeniában és a Közművelődésben. Élete utolsó 10 évét a csíkszépvízi örm. pléb.-n élte le, ott is temették el. - Fm: Emlékbeszéd Fáraó Simon... Csíkszereda, 1915. - Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Többekkel. Dicsőszentmárton, 1925. - Emlékbeszéd Görög Joachim... Gyergyószentmiklós, 1928. K.D.

Erdélyi lex. 1928:89. - Várady-Berey 1934:122.

Fejér György (Keszthely, Zala vm., 1766. ápr. 23.-Pest, 1851. júl. 2.): kanonok, egyetemi tanár, történetíró. - Apja, Mihály uradalmi ácsmester. ~ 1783: bölcs-et hallg. Pesten, 1785: teol-t a pozsonyi szem-ban. 1790. IX. 30: pappá szent., teol. dr. A Festetics és Ürményi családnál nev. 1796: kp. Székesfehérvárt, 1797-1810: Kovácsiban plnos, közben 1802: a székesfehérvári papnev. int., 1808. IX. 6-1818. III. 28: a pesti egy. dogmatika tanára, 1816/17: a hittud. kar dékánja. 1818-24: Győrött isk. és tanulm. kir. főig. és pestújhelyi prép. 1822: részt vett a pozsonyi nemz. zsin-on. 1824-1843. IV: a bpi Egy. Kvtár ig-ja, közben 1832/33 és 1834/35: a dogmatika h. tanára is, emellett misézett, prédikált, temetett. 1840. IV. 25: nagyváradi knk. Több mint 50.000 Ft-ot hagyott árvák és isk-k segélyezésére. Szemlélete, elavult nyelvezete miatt nem lett a MTA tagja. M. tört. mellett írt teol., fil. és mezőgazd. műveket, verset és vj-ot is. - Fm: Mélt. és főt. Séllyei Nagy Ignác úrnak Székes-Fejérvár első pp-ének emlékezete. Költ. Pozsony, 1789. - Dohánytermesztésről való rövid oktatás. Uo., 1790. - Az öreg fösvény Zsugori. Uo., 1790. - A jub. búcsúról. Pest, 1795. - Az alamizsnálkodásról. Uo., 1799. - Ájtatos imádságok. Uo., 1806. - Pest sz. kir. város főtp-ában tartott beszédek. 1. r. Buda, 1806. (2-4. r. Pest, 1811) - Anthropologia, vagy is az ember' esmertetése. 1-2. r. Buda, 1807. - Liliom-kert. (Imádságos kv.) Uo., 1807. - Lelki fegyverház. Imádságos kv. Uo., 1808. - Jutalomra érdemesített értekezés egy m. tudós társaság legkönnyebb s leghelyesebb felállításáról. Uo., 1809. - Institutiones theologicae ac dogmaticae. 1-7. köt. Uo., 1811. (3. bőv. kiad. Bécs, 1819-20) - Oktatás a gyümölcsfa nevelésről. Buda, 1811. - Közönséges céhbeli czikkelyek. Uo., 1813. (Névtelenül) - Sztek élete. Uo., 1813. - Dicső Szt Anna élete és tiszt-e. Uo., 1814. - Mostani és régi nemzeteket, orsz-okat, tud-okat, városokat stb. ismertető Lexikon, amelyet szerzett Hübner János, jobbított Sperl Ferenc, bőv. ~. 1-5. köt. Uo., 1816-17. - A tud-ok encyclopaediája rövid rajzolatban. 1-2. r. Pest, 1818. - Sz. kir. Győr városának megesmértetése. Uo., 1820. - Lehet-e, van-e egyedül üdvözítő eklézsia? (Uo., 1822) - Verseghy Ferenc viszontagságos élete, poétai és grammatikai érdemei. Buda, 1824. - Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 1-63. köt. Uo., 1829-44. - Henrik portugalliai gr. Velencei Péter m. kir. fia volt-e? Uo., 1830. - Historia academiae scientiarum Pazmanianae. Uo., 1835. - Az ember' kiformáltatása esmérő erejére nézve vagy is: közhasznú metaphisika. Uo., 1835. - Memoria Stephani Katona. Uo., 1835. - Bev. a philosophiára, vagy is: propaedentica. Uo., 1836. - Honi városainknak. Pest, 1837. - Egyh. fejtegetések. Uo., 1841. - Ember-nemesítés. Uo., 1842. - Jus ecclesiae catholicae adversus apostatas. Buda, 1847. - A Croyi nemzetségnek III. András kir-unk Felicius fiától származtatása historiai gyom. Uo., 1848. - Bev. a mo-i históriába. Uo., 1849. - A kunok eredete. Pest, 1850. - A pol. forr-ak okai néhány észrevételekkel. Buda, 1850. - A kazarokról. Uo., 1851. - A polg. alkotmányok fő tulajdonságai. Uo., 1851. (Elkobozták) - Alapította és 1817. I-VIII: szerk. a Tud. Gyűjt-t, melyben betűjegyei: y; Y. V.P.

Szilasy János: ~ életrajza. Pest, 1853. - Szinnyei III:253. (127 művét említve) - Schem. Mv. 1896:168. - Bleyer Jakab: Gottsched hazánkban. Bp., 1909. - Zsidi János: ~. Bp., 1936. - Hermann-Artner 1938:559. - Klempa Károly: ~ keszthelyi diákévei. Keszthely, 1944. - Mader Béla: A Tud. Gyűjt. tört. ~ (1817-18) és Thaisz András (1819-27) idején. Szeged, 1976.

Fejér Ignác (Haraly, Háromszék, 1857. júl. 27.-Gáva, 1946. okt. 11.): plébános. - A középisk-t Kézdivásárhelyt, Kolozsvárt és Csíksomlyón végezte. 1879: belépett a minorita r-be, a Damascén nevet kapta. 1881. XII. 19: szent. pappá. A miskolci, majd a kézdivásárhelyi minorita gimn. tanára, 1886: Aradon hittanár. A rendi reform kapcsán 1889: egri főegyhm-s lett, 1894: Bélapátfalván, 1895: Detken, 1896: Sirokon, 1898: Sarudon, 1899: Szendrőn kp. 1900: Kopócsapáti, 1916: Mándok, 1921: Gáva plnosa. 1937: nyugdíjban. - M: Egyh. beszéd Nagyboldogasszony napján. Szilágysomlyó, 1887. - Egyh. beszéd... ó-év estéjén a kézdivásárhelyi tp-ban. Eger, 1894. - A ném. és templomos lovagok Haralyban. Uo., 1894. - A Fehér név eredete és erkölcsi jelentősége. Uo., 1897. (A Kath. Szle 1898. évf. is) - Az isk. gyerekjátékok- és egyes népszokásokról kül. tek. a palóc és székely vidékekre valláserkölcsi szempontból. Uo., 1897. - Az apátfalvi búcsújáróhely tört. 10 énekben. Uo., 1898. - Kistiszavidéki vadvirágok. Uo., 1899. - Szürke Felhő. H.é.n. T.E.

Szinnyei III:266. - Schem. OFMConv 1892. - Schem. Agr. 1899-45. - Gulyás VIII:517.

Fejér Gerő kanonok

Fejér György prépost-kanonok, történetíró


Fejér Irén Ágnes SDS (Pestszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1901. febr. 28.–Vác, 1974. dec. 27.): szerzetesnő. – 1920. VII. 1: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1922. I. 6:, örök fog-át 1928. I. 6: uitt tette. A rendi tanítónőképző után ének-zene tanári diplomát szerzett, és a rendi tanítónőképző ének-zene tanára lett. – 1950 u. a bátyjánál Dunakeszin, majd Bp. Szt Margit pléb-n házvezetőnő. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.