🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fügedi
következő 🡲

Fügedi (1934-ig Filipek) Erik (Bécs, 1916. szept. 22.-Bp., 1992. jún. 18.): történetíró, könyvtáros. - A bpi piar. gimn-ban 1934: éretts., 1934: a tudegy-en lat-tört. szakos hallg., 1938: drált, 1972: kandidátus, 1986: a tört-tud. dr-a. - 1938-46: az OL-ba beosztott tanár, közben 1939-43: katona. 1943-45: a pozsonyi egy-en ösztöndíjas, 1947. VII: a veszélyeztett magángyűjt-ek min. biztosa, 1950-52: a Levtárak Orsz. Közp-ja tud. osztályvez-je, elbocsátották. 1953-61: a Gyümölcs- és Főzelékkonzervgyár tervkészítője, majd számvivője, 1961-64: a M. Tört. Társulat tud. munk., 1965-80: nyugdíjazásáig a Közp. Stat. Hiv. kvtárának munk. 1981: a MTA Művelődéstört. Biz-ának tagja, a kk. munkabiz. elnöke, 1984-86: az ELTE kk. m. tört. előadója, 1985: c. egy. tanár. Lexikonunk lektora. - M: Nyitra megye betelepülése. Bp., 1938. (Település- és népességtört. ért-ek 1.) - A levtári anyag védelme. Uo., 1952. (Levtári szakmai továbbképző tanf. előadásai) - Stredoveké ceské listny. Kk. okl-ek. S.a.r. Bottló Bélával. Uo., 1952. (Mo-i szláv nyelvemlékek 1.) - K otázke uzivonia slovenskego jazyka na panstváchy 17. storoci. Uo., 1955. (Klny. Studia Slavica Acad. Scient. Hung.) - Kaschau, eine osteuropäische Handelsstadt am Ende des XV. Jahrhunderts. Uo., é.n. (Klny. uo.) - Die Wirtschaft des Erzbistums von Grau am Ende des XV. Jahrhunderts. Uo., 1960. (Klny. Acta Historica) - La renaissance et la reformation en Pologne et en Hongrie. Renaissance und Reformation in Polen und in Ungarn 1450-1650. Conference, Bp-Eger, 10-14. oct. 1961. Szerk. Székely Györggyel. Uo., 1963. (Studia historica Acad. Scient. Hung. 53) - Beiträge zur Siedlungsgeschichte der Slowaken im XVIII. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Ungarn. Uo., 1965. (Klny. Studia Slavica Hung.) - A 15. sz. m. pp-ök. Uo., 1965. (Klny. Tört. Szle) - Kirchliche Topographie und Siedlungsverhältnisse im Mittelalter in der Slowakei. Uo., 1969. (Klny. Studia Slavica Acad. Scient. Hung.) - A 15. sz. m. arisztokrácia mobilitása. Uo., 1970. (Tört. stat. köt-ek) - Der Aussenhandel Ungarns am Anfang des 16. Jahrhunderts. Köln-Wien, 1971. (Klny. Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650) - Die Ausbreitung der städtischen Lebensform Ungarns. Oppida im XIV. Jahrhundert. Linz, 1972. (Klny. Stadt und Stadtherr im XIV. Jahrhundert) - Uram, királyom... A 15. sz. Mo. hatalmasai. Bp., 1974. - Das mittelalterliche Königreich Ungarn als Gastland. 1975. (Klny. Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte) - Kimondhatatlan nyomorúság. Két emlékirat a 15-16. sz. oszmán fogságból: Magyarországi György barát értekezése a törökök szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról. Gyurgyevics Bertalan: Kis könyvecske a török rabok és a török alatt élő adófizető keresztények gyötrelmeiről. Ford., utószó és jegyz. Bp., 1976. - Vár és társad. a 13-14. sz. Mo-on. Uo., 1977. (Ért-ek a tört-tud. köréből) - A m. korona regénye. Benda Kálmánnal. Uo., 1979. (2. kiad. 1984, ném-ül 1988) - Beiträge zur Siedlungsgeschichte einiger slowakischen Dörfer auf dem Gebiete des heutigen Ungarn. Uo., 1980. (Klny. Studia Slavica) - Kk. rokonsági terminológiánk kérdéséhez. Uo., 1980. (Klny. Ethnogr.) - Steuerlisten, Vermögen und soziale Gruppen in mittelalterichen Städten. Stuttgart, 1980. (Klny. Städtische Gesellschaft und Reformation) - Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulm-ok a m. kk-ról. Bp., 1981. - A kk. Mo. főpapi pecsétjei a(z) MTA Műv-tört. Kutató Csoportjának gyűjt-e alapján. Bodor Imrével és Takács Imrével. Uo., 1984. - Mályusz Elemér emlékkv. Szerk. H. Balázs Évával és Macskássy Ferenccel. Uo., 1984. - Castle and society in medieval Hungary 1000-1437. Transl. J. M. Bak. Uo., 1986. (Studia historica Acad. Scient. Hung. 187.) - Ispánok, bárók, kiskir-ok. A kk. m. arisztokrácia fejlődése. Uo., 1986. (Nemz. és emlékezet) - Kings, bishops, nobles and burghers in medieval Hungary. Ed. by J. M. Bak. London, 1986. (Variorum reprints collected studies series 229.) - Könyörülj, bánom, könyörülj... Bp., 1986. (Labirintus) - Művelődéstört. tanulm-ok a m. kk-ról. Bev. Köpeczi Béla. Szerk., előszó. Uo., 1986. - Szerk. Dányi Dezsővel 1973: a Számok és történelem sorozat 3 füz-ét. 88

Gulyás IX:851.

Fügedi Erik


Fügedi István (Mezőkövesd, Borsod vm., 1903. febr. 20.–Miskolc, 1978. jan. 9.): plébános. – 1927. VI. 19: egri egyhm-s pappá szent. Bátorban, 1928: Egyeken kp., 1929: Pásztón hitokt., 1931: Jászberényben kp. 1934: Kékcsén, 1944: Füzesabonyban plnos, 1947: esp., 1958: Miskolc-Szt István tp. plnosa. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1927:133. Bérmálás Bátorban; 1932:137. Liturgikus értekezlet Jászberényben; 1933:7. A Jászsági Liturgikus Kör; 165. A Jászsági Liturgikus Kör gyűlése Jászberényben) 88

Schem. Agriens. 1945:199., 1963:45., 1975:96. – Tóth 1947:30. – Puskás 1979:176. – Diós 1999:55. (2962.)