🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fáraó
következő 🡲

fáraó: ókori egyiptomi uralkodó. - Egyiptomban maga a szó 'nagy ház' jelentéssel már az Óbirod-ban megvolt, de csak a Kr. e. 15. sz-ból, III. Tuthmószisz idejéből van adat arra, hogy az uralkodóra vonatkoztatták, s nem a palotára. - A Bibliában név szerint Hofra, Nechó, Sisák, Tirhaka szerepel; név nélkül a következők fordulnak elő: a) a ~, aki Ábrahám feleségét, Sárát háremébe vitte (Ter 12,15-20); b) a ~, aki Józsefnek tisztséget adott és akinek uralma alatt Jákob és családja bevonult Egyiptomba (40-47; →Izrael fiai Egyiptomban); c) a ~, aki „nem ismerte Józsefet” (Kiv 1,8), s aki a zsidókat elnyomta (1,8); d) ennek utóda (2,23), akinek uralma alatt Izr. fiai kivonultak Egyiptomból (→kivonulás Egyiptomból); e) a ~, akinek lányát Salamon feleségül vette, föltehetően II. Pszuszennész Taniszból (1Kir 9,16.24); f) a ~, aki a lázadó edomitát, Hadadot fölkarolta (11,14-22); lehetséges, hogy Amenemope (Kr. e. 1026-976) utóda, Sziamon; g) a ~, aki Jerobeámnak menedéket adott (11,40); föltehetően Sisák. **

BL:424.

Fáraó Simon (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1838. szept. 11.-Kolozsvár, 1917. okt. 6.): esperes, armenológus. - A gimn-ot Kolozsvárt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1864: Bécsben a mechitarista érs. pappá szent., utána Szamosújvárt kp., 1868: tanító is az örm. el. isk-ban. 1872: a szépvízi örm. pléb. adm-a. 1891: új parókiát, 1893: kántor- és harangozólakot építtetett és kibővíttette az isk-t. 1900: Szépvízen plnos és egyben alesp., ez évben helyreállíttatta az örm. tp-ot. 1905: esp. 1915: betegsége miatt nyugdíjazták. 1917: a szamosújvári aggok házának 5000 K-t hagyományozott. Az Armeniában 19 cikke jelent meg. Kz-ban maradt: A csíkszépvizi örm. családok genealogiája; M-örm. szótár. - Fm: A szépvizi örm. telep. (Armenia, 1888:1-2. sz.) - Az emberi nem bölcsője. (Uo., 1889:8, 9. sz.) - Az örm. nyelv ősisége. (Uo., 1890:2. sz.) K.D.

Fejér Gerő: ~. Csíkszereda, 1915. - Csíkvármegye 1915. VIII. 27. (Vákár József: ~ ünnepe)