🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > esztergomi érsek
következő 🡲

esztergomi érsek: Magyarország első főpapja, →prímása. - Az Egyh. és áll. életében betöltött fontos szerepét bizonyára annak köszönhette, hogy az érs. székhely az Árpád-kor kezdetén egyúttal a udvartartás közp-ja volt. Esztergomban történt István megkoronázása Domonkos érs. (1000-02) és a későbbi érs., Anasztáz-Asztrik (1007-26) jelenlétében. Majd állandósult a királykoronázási joga. →Kápolnaispáni  tisztségénél fogva a kir. család főpapja, egy időben önálló okl-kiállító. Született szentszéki követ, több ~ bíb. Közjogi szerepet tölt be mint tanácsos, protonotarius, kir. helytartó. Esztergom vm. örökös főispánja és zászlósúr volt. - Jövedelme. Az anyagi hátterét az →esztergomi érsekségnek nyújtott birtokok, tizedek és a pizetális jövedelem biztosította, ami III. Béla (ur. 1172/96) kimutatása szerint 6000 márka, 2x annyi, mint az egri, 3x annyi, mint a csanádi és erdélyi pp-é, 20x annyi, mint a legszegényebb ppségé, a nyitraié. 1488: az ~ 14 mezőváros és 98 falu földesura. A reformáció előtti években az egri és váradi ppség együttes jövedeleme ért föl az esztergomival. - Kiváltságai: III. Ince 1203. V. 5: megerősítette, hogy az ~: 1. koronázza a kir-t; 2. a kir-nak, kir-nénak és az örökösöknek szolgáltatja a szentségeket; 3. a kir. udvar tisztjei fölött egyh. joghatóságot gyakorol; 4. úgyszintén a kir. apátságok és prépságok fölött; 5. a kir. jövedelmekből tizedet kap. A p. 1209. V. 15: a királykoronázási jogot megerősítette. - IV. Béla 1263. X. 28: Fülöp érs-nek új kiváltságokat adott: 1. Az érsség, jobbágyai és →egyházi nemesei ügyéiben csak az érs. nádora, udvarbírája vagy uradalmi ispánja bíráskodhatik. 2. A kir-t illető bányabérből az érs. tizedet nyer egész Mo-ban. 3. A kincstári nyereményből, akármennyiért adják azt bérbe, szintén tizedet húz, a →pisetum pedig még külön jár ki. 4. A vláhok és székelyektől szedendő marhákból szintén tizedet kap. 5. Az →országos nemesek rokonaik joga csorbítása nélkül, jószágaikat az érsekségnek hagyományozhatják, és az érs. szolgálatára vállalkozhatnak. 6. Az érsekség arany, ezüst s egyéb bányáinak egész jövedelme az érs-et illeti. 7. Az érsség jószágain gyűjtést nem végeznek, adót v. kincstári nyereményt nem szednek a kir. fiscus számára. 8. Ha a nádori bíróság az érsség nemeseit gonosz tetteikért kivégezteti, ilyenek jószágai nem a nádorra, hanem az érsekségre háramlanak. - IV. László 1288. IV. 18: az érsekséget minden jószágaival kivette az orsz. bíróságainak hatósága alól; fölmentette a beszállásolási tehertől; a károk megtérítésében a kártevők javaiból leendő kielégítésre elsőbbségi igényt biztosított. Az ~ 1279: személyre szólóan, 1394-: állandó jelleggel Mo. →prímása, 1714-: →hercegprímása. - Esztergomi érsekek: 1000: Domonkos, 1001: Sebestyén, 1002: Radla, 1007e.: Anasztáz-Asztrik, 1012u. ismét Sebestyén, 1046-55: Benedek-Beneta, 1067: Dezső, Dersfi, 1075-77: Nehemiás, 1093: István, 1094: Acha, 1075e.-1077/79: Nehemiás, 1087-90k.: Acha, 1094: Szerafin, 1105: Lőrinc, 1116: Marcell, 1127: Felicián, 1142: Makár, 1150: Kökényes, 1151: Martyrius, 1158: Bánfi Lukács, 1181: Miklós, 1185: Jób, 1204. IV-VIII: Csák nb. Ugrin, 1204: Kalán, 1205: Merániai János, 1224. II-XI: Tamás, 1226: Róbert, 1239: Rátót nb. Mátyás, prímás, 1242: Báncsa nb. István, 1254.: Benedek, 1262: Szentgróti Fülöp, 1273: Kán nb. Miklós, 1274: Benedek, 1276: Kán nb. Miklós (másodszor), 1279: Monoszló nb. Lodomér, 1298: Bicskei Gergely, 1303: Bő nb. Mihály, 1305: Tamás, 1321: Piast Boleszláv, 1328: Dörögdi Miklós, 1330: Telegdi Csanád, 1350: Vásári Miklós, 1358: Keszei Miklós, 1367: Telegdi Tamás, 1376: De Surdis János, 1378: Demeter, 1387: Kanizsai János, 1395: prímás. - Apostoli kormányzók: 1418: Péter, 1418: Csetneki László, 1418: Hohenlohe György, 1420: Borsnitz János. - Prímás érs-ek: 1423: Pálóczy György, 1440: Szécsi Dénes, 1465: Vitéz János, 1474: Beckensloer János, 1480: Aragóniai János, 1486: Estei Hippolit, 1497: Bakócz Tamás, 1522: Szatmári György, 1524: Szalkai László, 1526: Várdai Pál, 1551: Martinuzzi György, 1553: Oláh Miklós, 1569: Verancsics Antal, 1596: Fehérkövi István, 1597: Kutasi János, 1607: Forgách Ferenc, 1616: Pázmány Péter, 1637: Lósi Imre, 1642: Lippay György, 1666: Szelepcsényi György, 1685: Széchenyi György, 1695: Kollonics Lipót, 1707: Keresztély Ágost bíb. 1714: herceg. - Hercegprímás érs-ek: 1725: Esterházy Imre, 1751: Csáky Miklós, 1761: Barkóczy Ferenc, 1776: Batthyány József, 1808: Lotharingiai-Habsburg Károly, 1819: Rudnay Sándor, 1839: Kopácsy József, 1848: Hám János, 1849: Scitovszky János, 1867: Simor János,  1891: Vaszary Kolos, 1912: Csernoch János, 1927: Serédi Jusztinián OSB, 1945: Mindszenty József. - Apostoli kormányzók 1950. VII. 18: Hamvas Endre, 1957. II. 9: Endrey Mihály, 1959. VI. 6: Schwarz-Eggenhoffer Artur, 1969. I. 10: Szabó Imre, 1971. IX. 28: Kisberk Imre, 1974. II. 2: Lékai László. - Érsekek 1976. II. 10: Lékai László, 1987. III. 6. Paskai László, 2002. XII. 7: Erdő Péter. **

Kerékgyártó 1882: 201, 228, 243, 567. - Késmárky István: Az esztergomi érs. mint Mo. Prím-ának jogai és kiváltságai. Bp., 1896. (Dissz.) - Kovács Ferenc: Az esztergomi érs-nek mint Mo. prím-ának jogállása. Bp., 1920. (Dissz.) - Beke 2003.