Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi misszió


erdélyi misszió, Missio Transylvanica, 1579-1603: magyar jezsuita kísérlet a reformáció ellensúlyozására Erdélyben. - A 16. sz. 2. felében Erdélyben a r.k. egyh. külső és belső erők nyomása alatt szinte életképtelenné vált. Izabella kirné és János Zsigmond burkoltan, majd nyíltan a reformáció pártjára álltak. Jóllehet törv-be iktatták a teljes vallásszabadságot, a r.k. hierarchiát, az intézményeket, szerzetesr-eket elnémították. Erdélynek 1569-97: nem volt pp-e. A →cuius regio, eius religio elv alapján a lakosság akarva, nem akarva a földesurak vallását követte, a tp. fölszereléseket is kénytelenek voltak befalazni, v. eldugni világi hívek lakásában. - A r.k. Báthori István, Kristóf, Zsigmond és András fejed-ek nemcsak orvosolták az Egyh. sebeit, de a jezsuiták behívásával és pléb-k szervezésével új alapokra helyezték az egyh. életet. Az ~t m. jezsuiták teremtették meg, akiket a reformáció szétszórt Eu-ban. Kezdeményezője Leleszi István, aki - szembefordulva magyarellenes bécsi elöljárójával - 1579 tavaszán átszökött Erdélybe s Báthori Kristóf fejed. támogatásával Gyulafehérvárt munkához látott. 1579. V. 5: Báthori Kristóf erdélyi vajda Kolozsmonostoron telket és birtokokat adott a létesítendő jezsuita koll. számára, ahová X. 1: a lengy. tartfőn. 11 jezsuitát küldött, papokat, tanítókat és fráterokat. X. 21: a tordai ogy. a tanításra korlátozta a JT működését, mely XII. 20: a kolozsmonostori v. bencés monostorban megnyitotta isk-ját (amely 1581. IV: új épületbe költözött). 1581. V. 1: a kolozsvári ogy. megtiltotta újabb jezsuiták befogadását. V. 12: Báthori István Kolozsvárt egy-et alapított, melyet a JT-ra bízott. Nekik adományozta a v. ferences rházat, a Farkas u. tp-ot és 3 falu teljes birtokát. Kezdetben a teol. és fil. karon okt. Kolozsmonostoron. A fejed. az alapítás pápai megerősítését kérte. A jezsuiták Gyulafehérvárott és 1584: Nagyváradon is letelepedtek. Gyulafehérvárt szem-ot is nyitottak, s a fejed. a kiskorú Báthori Zsigmond nevelését is rájuk bízta. 1584: a kolozsmonostori jezsuita egy. kb. 150 diákját 6 tanár tanította; ekkor Erdélyben közel 500 prot. lelkész mellett 10 r.k. pap élt, ebből is 4 a Báthoriak birtokán. 1586. VII: Báthori István erdélyi fejed-ként tárgyalt egy külön erdélyi jezsuita rtart. létrehozásáról, Váradon s Gyulafehérvárt újabb jezsuita isk. alapításáról. A nyári pestisjárványban a 32 kolozsvári jezsuitából 20 meghalt, s a terv megvalósítatlan maradt. Báthori István halála után a prot. r-ek kifogásolták, hogy a jezsuiták isk-ikon és saját tp-ukon kívül másutt is prédikálnak, mert ha egy faluban a jezsuita atyák missziót tartottak, utána rendszerint a prot. prédikátornak onnan távoznia kellett. A prot-ok mindent megtettek azért, hogy eltávolítsák a jezsuitákat Erdélyből, amit a kiskorú Báthori Zsigmond alatt 1588. XII. 8: a medgyesi ogy-en el is értek, 1589: a JT elhagyta Erdélyt. - Báthori Zsigmond fejed. hívására Alphonso →Carrillo vez-ével jezsuiták érkeztek Erdélybe, s még ez évben Gyulafehérvárt és Fogarason Báthori Boldizsár birtokán megnyitották rházukat és isk-jukat. 1591. XI. 1: a gyulafehérvári ogy. korlátozta a r.k. vallás gyakorlását. Carrillo és Amalteo p. követ kibékítette Zsigmond fejed-et unokatestvéreivel, András bíb-sal, Boldizsárral és Istvánnal. 1595. IV. 16: a gyulafehérvári ogy. kimondta a  r.k., ref., ev., unit. vallás szabadságát, kijelölt helyeken megengedte a jezsuiták letelepedését; Zsigmond fejed. 1597. V. 1: Náprági Demeter ppsége alatt visszaállította az erdélyi ppséget. Ez évben 30 nemes ifjú katolizált. - 1603. I. 15: a gyulafehérvári ogy-en I. Rudolf biztosai bejelentették, hogy átvették Erdély kormányzását, s megtagadták az esküt a fejedség törv-eire; VIII. Kelemen fölszólította I. Rudolfot, hogy állítsa helyre a r.k. egyh. egyeduralmát. Basta cs. tábornok sarcolásai és pusztításai, az 1603. IX. 5: a dévai ogy-en bejelentett vagyonváltság, a vagyonelkobzások s a városokban a r.k. vallás kizárólagos gyakorlásának kimondása ált. elégedetlenséget szült, s kiváltó oka lett Bocskai István szabharcának. 1603. V. 9: az unit. Székely Mózes gyulafehérvári bevonulásakor a jezsuiták tp-át és rházát földúlták, őket elkergették, VI. 8: kolozsvári bevonulásakor a kolozsvári főisk-t lerombolták, értékes kvtárát megsemmisítették, néhány jezsuitát megvertek, az ol. portást agyonverték. - A rövid életű ~ mégis maradandó hatású volt, még a prot-okra is. Annak ellenére, hogy a felekezetek lelkészei szigorúan megtiltották a jezsuita isk-k látogatását, a szülők mégis oda iratták be gyermekeiket, többek között az unit. Bekes Gáspár és a nagyváradi ref. alispán, Pázmány Miklós, aki Szántó Istvánra, majd a kolozsvári atyákra bízta fia, Péter neveltetését. B.Ö.Sz.

Monumenta Antiquae Hungariae Tom. 1-2. Ed. Ladislaus Lukács. Roma, 1969, 1976. - Hermann 1973:226. - Barlay 1986:96.