🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi egyházmegyei zsinat
következő 🡲

erdélyi egyházmegyei zsinat, Gyulafehérvár, 1822. ápr.: A pozsonyi nemz. zsin. előkészületéül hívta össze Szepesy Ignác pp. - Az egyhm. vezetésében kiemelte a pp. szerepét, de jogot bíztosított a knk-oknak és a főespereseknek, hogy a törvkv-et megszegő pp-öket meginthessék. - A pp. személyével kapcsolatban elrendelte, hogy „valahányszor a pp. szt ok miatt meglátogatja a tp-ot, a tabernákulum tetejére ne helyezzenek gyertyát és kézben se vigyenek. A pp. előtt ne hajtsanak térdet, kézcsók se alkalmaztassék. Az imádásra kitett Oltáriszentség előtt se a pp-öt, se a knk-okat ne incenzálják”. - Szepesy pp. a zsin-on jelenlevő 60 papjával 1822. IV. 21: fehérvasárnap koncelebrált, s statutumában elő is írta:”Amikor a pp. főpapi misét celebrál, minden jelenlevő pap albával és stólával koncelebráljon. Mise közben ugyanabban a tp-ban más oltáron misézni tilos. A koncelebráló papok fölírják nevüket és a pp-i ceremonáriusnak korán reggel átadják azért, hogy az elegendő ostyát és bort készítsen elő, amit az oltárra helyeznek”. (Vö. a →koncelebrálás II. Vat. Zsin utáni törv-eivel!) - A papoktól megkívánta a helybenlakást. „Ha nincsen káplánja, akkor még egy napot sem engedélyezhet távolmaradásra a pp. Az esti 9 órai pléb-n kívüli tartózkodás a pp. ítéletétől függő büntetés alá esik”. - A papnak csak sarokig érő és nem testhez szorított reverendát szabad viselnie. Rossz időben szürke kabátot használjon, de ne előkelőt. A papok, kispapok szakállt, hosszú hajt nem viselhetnek. Kötelező ellenben a pap és a szerz. részére „a látható módon hordott tonzura”. - A szerz-ek az egyhm-s pp. fennhatósága alá tartoznak. (A pozsonyi nemzeti zsinat a szerz-eket a prím. fönnhatósága alá helyezte!) - A végrendelkező papok vagyonuk 1/4 részét a papnevelde céljaira és a papi nyugdíjalapra hagyományozzák. - Az ~ csak 4 körmenetet engedélyezett (→virágvasárnapi körmenet, →föltámadási körmenet, →úrnapi körmenet, →keresztjáró napok), s azoknak olyan keretet szabott, hogy 1994: is aszerint végzik Erdély-szerte. - Megkívánta az egyes szert-ok közötti fontossági sorrend betartását: „Ahol a tp-on kívül szenteltvízzel hintegetik a népet, s emiatt fontosabb egyh. szert-ban (pl. szentmise) késedelmeskednek, ott a vízzel való meghintés töröltessék el ... A szentsírt ne színházhoz hasonlóan, hanem v. kpnában, v. méltó módon földíszített oltáron állítsák föl ... Az oltárról v. a falakról a deformált v. kevésbé tiszta gondolatot ébresztő szentképeket távolítsák el ... A keresztúti képeket, melyek megfelelő módon vannak megfestve, csak az ájtatosságok alatt tegyék ki, minden olyan vall-os gyakorlat, mely a jámborságot nem képes előmozdítani, javíttassék meg”. - A pp. az ~ statutumait a sztszéki jóváhagyás előtt kiadta. Ezért a p. megbízta Kohlmann SJ-t, hogy tanulmányozza és számoljon be róla a Rendkívüli Ügyek Kongr-jának. Kohlmann szerint az ~ által  előírt gyakorlatok eltúlozzák a pp. hatalmát, újdonságukkal megzavarják a népet, csökkentik a jámborságot és botrányt okoznak; átvette a prot-oknak kedvező áll. törv-eket és II. Józseftől kezdve a vallásra vonatkozó cs. rendeleteket. A kongr. ennek megfelelően azt kívánta Szepesytől, hogy  vonja vissza a papsággal már közölt statutumokat és hívjon össze újabb zsin-ot. Erre Szepesy Pécsre helyezése miatt nem került sor. M.Jó.

Marton 1993:129.