🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > elmélkedési módszerek
következő 🡲

elmélkedési módszerek: az →elmélkedésnek a lelki élet mesterei által megtapasztalt és ajánlott módjai. - Az ~ megegyeznek abban, hogy az ember hármas lelki tehetségét (képzeletét, elméjét és akaratát) foglalkoztatják. Az egyes szerzetesrendek elmélkedési hagyománya mellett 3 nagy módszert ismerünk. - I. Szt Ignác-féle elmélkedési módszer. 1. Isten jelenlétének tudatosítása. Kiválasztom a megfelelő helyet az elmélkedésre (pl. imazsámoly, feszület, tp. szentélye) és tudatosítom magamban Isten jelenlétét: Isten lát és figyelemmel kíséri, amit tenni akarok. Térdhajtással kifejezem hódolatomat a jelenlevő isteni Fölség előtt, s elfoglalom az elmélkedésre kijelölt helyemet. - 2. Előimádság (már térdelve). Néhány fohásszal fölajánlom minden lelki tehetségemet Istennek, és kérem, segítsen az elmélkedés folyamán, hogy képzeletem, eszem és akaratom az ő nagyobb dicsőségére működjön. - 3. Az elmélkedési tárgyat elolvasom v. röviden átgondolom. - 4. Első előgyakorlat. Elképzelem a helyet, ahol az történt, amiről olvastam és elmélkedni akarok. - 5. Második előgyakorlat. Világosságot kérek Istentől, hogy megismerjem a nekem szükséges igazságot, erőt, hogy a megismert igazság szerint igazodjam. - 6. Visszaemlékezem az elmélkedésre fölvett eseményre és körülményeire (v. a mondat teljes értelmére) a köv. kérdések segítségével: ki? mit? hol? mily eszközökkel? miért? hogyan? mikor? - 7. Megfontolom a történetet (v. a mondatban rejlő igazságot) e kérdések szerint: a) Mit kell itt megjegyeznem? b) Milyen gyakorlati következtetéseket kell levonnom? c) Milyen okok késztetnek arra? d) Éltem-e én eddig ezen igazság szerint? e) Mit kell ezután tennem? f) Milyen akadályt kell eltávolítanom ennek érdekében? g) Milyen eszközöket használok föl erre? - 8. Érzelmeket indítok: tudatosítom magamban az elmélkedett anyaggal kapcsolatosan, kit/mit akarok szeretni, miért; mit akarok elkerülni, gyűlölni. - 9. Elhatározom magam egy jóra: az elhatározás legyen részletes, a jelen állapothoz alkalmazott, ugyanazon a napon végrehajtható, indokolt, alázatos. - 10. Hálát adok Istennek: Miatyánk. Üdvözlégy. - 11. Az elmélkedés végén fölállok a helyemről, s mielőtt napi teendőimhez fognék, ülve és sétálgatva röviden visszapillantok az elmélkedésemre és megvizsgálom: a) Helyesen jártam-e el abban? Az emlékezetet, értelmet, akaratot kellően foglalkoztattam-e? - b) Nem voltam-e szórakozott? Ha igen, keresem ennek okát; megbánom hanyagságomat és fölteszem magamban, hogy azt máskor elkerülöm. - c) Milyen elhatározásokat tettem? Ezeket jól az emlékezetembe vésem, hogy napközben eszembe jussanak.

II. Alcantarai Szt Péter-Liguori Szt Alfonz-féle módszer. 1. Isten jelenlétébe helyezkedem és élő hittel imádom Istent. - 2. Bánom bűneimet, mélyen megalázom magamat Isten előtt, és megvallom, nem vagyok arra méltó, hogy meghitt barátként társalogjak vele. - 3. Beismerem, hogy magamtól képtelen vagyok elmélkedni, azért teljes bizalommal kérem a Szentlélek kegyelmét, hogy az elmélkedésből nagy hasznot meríthessek. - 4. Megfontoltan és nyugodtan elolvasom az elmélkedési tárgyat. - 5. Hitem megvilágítása mellett élénken elképzelem az elmélkedési anyagot (ha tanítás: mintha maga Isten, Jézus v. az Egyh. mondaná azt nekem; ha történet: mintha az én jelenlétemben menne végbe). - 6. Megfontolom a különféle körülményeket: Ki tette v. mondta ezt? Mit? Hogyan? Kiért? Miért? stb. - Mi itt a teendőm? - Mit tettem eddig? - Mit tegyek a jövőben? És miért ezt? - 7. Áhítattal fölindítom magamban az elmélkedési tárgyra vonatkozóan a hitet, reményt, szeretetet, bánatot, hálát stb. - 8. Alázatos imádságban kérem Isten kegyelmét, hogy megjavuljak, a megismert igazságot megszívleljem és szerinte éljek. - 9. Jó föltételt és elhatározást teszek. Elhatározásaim: a) pontosan részletezettek; b) alázatosak; c) Isten iránt bizalomteljesek és erősek. Jó feltételeimet egyesítem az Úr Jézus, a Bold. Szűz és a szentek érdemeivel, s ezekre való hivatkozással kérem Istentől a jóban való kitartás kegyelmét. - 10. Megköszönöm Istennek a kapott kegyelmeket, megújítom föltételeimet és kérem a szolgálatában való hűséget. - 11. Elmélkedés végén. Kiválasztok magamnak egyet az épületes gondolatok közül, hogy napközben arra többször is visszagondoljak. Rövid vizsgálatot tartok arról, hogyan végeztem az elmélkedést. Ha jól, megköszönöm Istennek. Ha rosszul, keresem a hiba okát. Megbánom könnyelműségemet és megígérem, hogy a jövőben jobban vigyázok magamra. Ha minden jóakaratom mellett sem tudtam jól elmélkedni, nem veszítem el a kedvemet, nem engedek a szomorúságnak, hanem annál nagyobb bizalommal kérem Isten támogatását.

III. Szalézi Szt Ferenc-féle elmélkedési módszer. 1. Előkészület. Isten színe elé helyezkedem, segítő és megvilágosító kegyelmét kérem; képzeletem elé állítom az igazságot, amelyről elmélkedni akarok. - 2. Tulajdonképpeni elmélkedés. Az igazság megfontolása; a megfelelő érzelmek fölkeltése a megismert igazság iránt; a jó föltételek és elhatározásaim megfogalmazása. - 3. Az elmélkedés befejezése. Hálát adok Istennek a megismert igazságért és elhatározásokért, fölajánlom isteni Fölségének saját jóságát és irgalmát, egyszülött Fiának szentséges vérét, halálát és erényeit az én érzelmeimmel és elhatározásaimmal együtt, s kérem Isten segítségét, hogy jó föltételeimet megtarthassam. **

Schütz 1993:73.