🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > elbocsátó
következő 🡲

elbocsátó: illetékes fórum engedélye arra, hogy házasságot nem a saját eskető előtt kössenek meg (1) vagy a diákonus- ill. papszentelést nem a saját ordináriustól vegyék fel (2). - 1. Az esküvői ~t az illetékes plnos adja. Korábban a menyasszony plnosa volt az illetékes, a hatályos jog szerint már a vőlegényé is az. ~ra tehát csak akkor van szükség, ha egy harmadik eskető kerül szóba. Nem tévesztendő össze az →esketési felhatalmazással, mert az ~t a házasulandók, a felhatalmazást az eskető kapja! - 2. Az áldozópapságra és a diakonátusra ~t adhat egyházmegyéseknek a) a mpp.; b) az apostoli kormányzó, az →apostoli vikárius, az →apostoli prefektus; c) az egyhm. kormányzó a kápt. beleegyezésével, az ap. provikárius és proprefektus a 495.k. 2.§ szerinti tanács beleegyezésével; d) a személyi prelatúra prelátusa (295.k. 1.§). A felsorolt főpásztorok közül a diákonusszenteléshez az illetékes az elbocsátásra, akinek területén a szentelendő lakik, v. akinek egyhm-je szolgálatába áll. Áldozópappá szteléshez ~t adni az a főpásztor illetékes, akinek a részegyházába a diákonus inkardinálva van (1016.k.). - Szerzetesek vagy az apostoli élet társaságai véglegesen fölvett tagjainak diákonus- v. papszteléséhez az ~t a saját nagyobb elöljárójuk adja, ha az intézmény/társaság pápai jogú és klerikusi (1019.k. 1.§). Ha az intézmény/társaság nem ilyen jellegű, v. ha a növendékek v. tagok még nem nyertek oda végleges (örök) felvételt, a sztelés - és az elbocsátás - az egyhm-s klerikusokra vonatkozó szabályok szerint történik (1019.k. 2.§). - A pp. saját területén kívül bárkinek (még a saját alárendeltjének is) csakis a területileg illetékes mpp. engedélyével adhatja fel megengedetten a rendeket (1017.k.). - ~t adni csak akkor szabad, ha előzetesen beszerezték az összes igazolásokat és okmányokat, melyek a jog szerint (vö. 1050-1051.k.) szükségesek. Vagyis az előzetes vizsgálat felelőssége elsősorban az ~ kiadójára hárul (1020.k.). Az ~ elnyerője bármely olyan pp. lehet, aki az Ap. Sztszékkel közösségben van, kivéve (hacsak pápai engedély nincs erre) az olyan pp-öt, akinek rítusa különbözik a szentelendő rítusától (1021.k.). Természetesen az ~ kiadója megválaszthatja, hogy kinek küldi az ~t, vagyis kit kér fel a sztelés elvégzésére (vö. uo.). Amikor a szentelő pp. a törvényes ~ levelet megkapta, meg kell győződnie arról, hogy az teljesen hiteles. Enélkül nem szabad a sztelést elvégeznie (1022.k.). Az ~ nélkül papot v. diákonust sztelő pp-nek 1 évig tilos az egyh. rend sztségét kiszolgáltatnia (1383. k.). E büntetés, tekintettel a forrását képező régi kánonra (6.k. 2.§ - vö. CIC 1917:2373.k. 1), önmagától beálló, jóvátevő büntetés. - Az ~ visszavonható. Visszavonására illetékes az, aki kiadta, továbbá ennek jogutóda. Ugyanezek korlátozhatják is az ~ levél hatályát (pl. pontosabban meghatározhatják azok körét, akiktől a szentelés kérhető). Ha vissza nem vonták, az ~ levél kiadója jogának megszűntével (pl. hivatalvesztésével) nem veszti el hatályát (1023.k.). E.P.

Erdő 1991:383.