🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházközségi pasztorális tanács
következő 🡲

egyházközségi pasztorális tanács: A CIC 536. kánonja előírja, hogy „ha a megyéspüspök a papi szenátus meghallgatása után alkalmasnak ítéli, minden plébánián alapítsanak pasztorális tanácsot. Élén a plnos áll... csak tanácsadási joga van és a mpp. által kiadott szabályok szerint működik.” A MKPK rendelkezése alapján e feladatot az →egyházközségi képviselőtestület egésze mint lelkipásztorkodási bizottság tölti be. Munkáját több munkacsoportot alkotva végzi. Minden munkacsoport vezetője a plnos által kijelölt és megbízott képviselőtestületi tag. Az ő feladata a hívekből összegyűjteni munkatársait, akiket irányít, tanáccsal lát el. Munkálkodásuk eredményeiről pedig köteles időnként a teljes testületnek beszámolni. - Az ~ segít elkészíteni és megvalósítani a pléb. lpászt. terveit a maga eszközeivel. Pl. szervezéssel, lelki napok rendezésével, fiatalok, idősek foglalkoztatásával, beteglátogatások, kórházba utaltak felkeresésének megszervezésével, szegények részére gyűjtésekkel. - A liturgikus munkacsoport a lit-hoz kisegítőket nevel, megfelelő egyh. alkalmazottak beállításáról gondoskodik. Az istentiszt-ek méltóságát, a tp. rendjét, tisztaságát, díszítését szorgalmazza. Az egyh. ruhákat karbantartja, harangra, orgonára, harmóniumra felügyel. E munkacsoportnak mindenképpen tagja a kántor és az, aki a ministránsokat irányítja. - A hitoktatási munkacsoport kapcsolatot teremt az iskoláskorúak szüleivel, szorgalmazza a hittanra járást kicsiknél és nagyoknál, előkészíti az elsőáldozási és bérmálási ünnepséget, lelki napokra vezeti a gyerekeket, törődik a papi és szerz. hivatásra készülőkkel. - A családgondozási munkacsoport segít a jegyesokt-ban, előmozdítja a fiatal házaspárok ismerkedését, kisközösségekbe szervezését. Segíti a gyermekek keresztelésének előkészítését, vallásos nevelését. Házas hétvégék szervezésében aktívan résztvesz. Családlátogatásokat végez, foglalkozik a válás felé sodródókkal és az elváltakkal is. - A karitatív munkacsoport lelki és anyagi téren gondoskodik a betegekről, öregekről, özvegyekről, árvákról, elhagyottakról, sokgyermekesekről, munkanélküliekről, menekültekről. Segíti a szenvedélybetegek gyógyulását, és azok hozzátartozóival is próbál kapcsolatba kerülni. Ahol börtön van, a rabokat is a lehetőség szerint felkarolja. Az egyhm. karitász ig-jával kapcsolatot tart. - A sajtófelelős munkacsoport ajánlja és terjeszti a kat. sajtó termékeit, előfizetőket toboroz vallásos lapokra, felhívja a figyelmet a TV, a rádió jó műsoraira, egyhközs. kvtárat hoz létre és működtet. Lehetőség szerint egyhközs. lapot is szerkeszt és kiadásra készít elő. Gondoskodik a tp. faliújságról. - Az ökumenikus munkacsoport a plnos mindenkori útmutatása szerint kapcsolatokat keres és tart fenn a nemkatolikus keresztényekkel. Közös munkát és  összefogást kezdeményez a szegények segítésére stb. - Az ~ tagjai természetesen más munkacsoportokat is létrehozhatnak az adott szűkségleteknek megfelelően. Ilyen lehet a környezetvédelmi, kiscsoport-szervező stb. **

MEKSz: 5,6.