🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházközségi képviselőtestület
következő 🡲

egyházközségi képviselőtestület: a plébániai közösség Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének teljesítését előmozdító tanácsadó szerv. - A MKPK 1992. XII. 9-i ülésén fogadta el és 1993. III. 1: léptette hatályba a mo-i ~ szabályzatát. A lat. és bizánci szert. ~ek egységes szabályzat szerint működnek. - 1. Az ~ tisztségviselői. a) Az ~ egyházi elnöke a →plébános. Ha oldallagosan ellátott pléb-n van a főpásztor által megbízott világi lelkipásztori kisegítő, az a plnos mellett mint ügyvivő elnök működik. b) A világi elnököt a jóváhagyott és kinevezett tagok maguk közül választják meg titkos szavazással. A központba küldendő hivatalos beadványokat (költségvetés, zárszámadás, jegyzőkv.) az egyh. elnök mellett neki is alá kell írnia. Neki kell a munkabizottságokat ellenőriznie és munkájukban segítenie, lelkesítenie. Az egyh. elnök mindenkori helyettese, a testület ügyeiben. Annak akadályoztatása esetén összehívhatja a gyűlést, azon elnökölhet, s ott neki kell eldöntenie, hogy nyilvános v. titkos szavazással döntsenek-e bizonyos kérdésekben. Joga közvetlen írásos felterjesztést küldeni az esp-nek v. a ppségnek. Kötelessége meghallgatni a hívek panaszait v. kívánságait. Megtisztelő hely illeti meg az egyh. ünnepélyeken. c) Az ~ jegyzőjét a tagok választják. A gyűlések határozatait rögzíti, jegyzőkv-be foglalja, s a két elnökkel és a gyűlés elején kijelölt két hitelesítővel együtt aláírásával hitelesíti. A meghívók szétküldéséről gondoskodik. Más ~ekkel kapcsolatot tart fenn. d) A pénztáros begyűjti v. a pénzbeszedővel begyűjteti, majd könyveli a pénztárnaplóban az →egyházi adót, és azt az adófőkönyvbe is bejegyzi. A többi bevételt és kiadást is bizonylatok alapján könyveli, ill. a pénzt bevételezi v. kifizeti. Kifizetést csak a költségvetésben megállapított és jóváhagyott tételekre, ill. az egyh. elnök aláírásával ellátott kiutalásra fizethet ki. A pénztárkv-et és a bizonylatokat gondosan őrizze meg. A folyó kiadásokra szükséges pénzt a pléb-n, a többit pedig alkalmas bankban kell elhelyeznie, hogy védve legyen a betörésektől és kamatozzon is. - 2. Tagjai. a) Hivatalból a plnos, a mpp. által oda beosztott v. ott működő más lelkipásztorok, a szerzetesi plébtp-ban a szerz. papok, a kántor, ha van kat. isk., annak az ig-ja és a hitoktatók közül egy, akit ők választanak maguk közül, és azok, akik a plnos megítélése szerint munkakörük, társad. helyzetük miatt fontosak. De ezek a megválasztott képviselők számának 1/3-ánál nem lehetnek többen! b) Az ~ választott tagjainak száma 1000 hívőig 12, további ezrenként 1-1 tag. Indokolt esetben többet is elfogadhat a mpp., számuk azonban lehetőleg ne legyen 25 fölött. Legalább 5 póttagot is jelöljenek ki a választási eredmény sorrendje alapján azért, hogy ha valami miatt valamelyik megválasztott és kinevezett tag nem tudja feladatát betölteni, közülük lépjen a sorban következő annak a helyére. - A választandó tagok jelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a pléb. híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település földr. részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a vele járó munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet éljen, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű legyen és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezzék. - 3. Az ~ tagságának feltételei. Csak olyan katolikusok lehetnek, akik a) tartósan az egyhközs. területén laknak; b) ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyhközs. életében, c) teljes →cselekvőképességük van, d) az egyh. előírások szerint nincsenek kizárva az Euch. vételének közösségéből (→kiközösítés), e) megbérmálkoztak (→bérmálás), de ettől egy ideig el lehet tekinteni; f) az egyh. adót fizetik, g) →életkoruk 18-70 év között van; h) készek e feladat ellátására. - 4. Az ~ tagjainak választása. A jelöltek listáját a fentiekre figyelve kell összeállítani. E listát a hívek ajánlására és az előző képviselők megkérdezése után a plnos állítja össze. A megválasztandók számának kétszerese szerepeljen a listán. Ezt a tp. hirdetésekben szóban, a tp. hirdetőtábláján és a pléb. irodájának bejárata közelében, jól látható helyen írásban 2 héten át közölni kell. Jelezni kell azt is, hogy ha valakinek bármelyik jelölttel kapcsolatban jogos kifogása van, jelentse a pléb-n. Ha van helyi egyhközs. lap, abban is közöljék a fentieket, v. más alkalmas módon is hozzák a hívek tudomására. -

A véglegesített jelöltlistát az adófőkv-ben szereplő valamennyi családhoz el kell küldeni, kérve őket, hogy ezt a listát 2 héten belül v. a tp-ban, v. a plébhiv-ban saját nevük feltüntetése nélkül adják le; aláhúzva azok nevét, akiket megválasztani akarnak. Egy-egy család annyi lapot kapjon és adjon le, ahány 18 év fölötti tagja van a családnak. Az így összegyűjtött lapokat a plnos által kijelölt biz. az előírt 2 hét eltelte után összeszámlálja, és a végleges névsort a kapott szavazatok száma alapján összeállítja. - A választás más módon is történhet, helyi adottságok szerint. Pl. csak a tp-ba, sztmisére járók kapják meg a jelöltek listáját tartalmazó szavazólapokat, v. bármi más módon is. De a fentitől eltérő módon történő választáshoz, a tervezett mód pontos leírásával, a mpp-től előzetes engedélyt kell kérni! A teljes jegyzéket a plnos a szavazatszámláló bizottság tagjaival is aláíratva a mpp-höz terjeszti fel, hogy ő a megválasztottakat tisztségükben megerősítse. A tagok megbízatása általában 5 évre szól. - Az újonnan megválasztottak a következő vasárnapok egyikén, a hívek jelenlétében, szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyh. ap. célját és az egyhközs. jogos érdekeit fogják képviselni. Az ígéret szövege: „Én... Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a ... egyhközségi képviselőtestület tagja életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyhközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembevéve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának, egyházmegyénk védőszentjének, .... pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását. Amen. - 5. Az ~ gyűlését az egyh. elnök hívja össze. A meghívókat a gyűlés előtt legalább 8 nappal ki kell küldenie, és ennek a tárgyalandó napirendi pontokat is tartalmaznia kell. A témákat lehetőleg az →egyházközségi tanács tagjaival együttesen állapítsák meg. Ha a gyűléshez előkészítő munka is kell, pl. a zárszámadás elkészítése, stb., akkor a tanácsnak kell arról is gondoskodnia, hogy a gazd. biz. ezt elkészítse. A gyűlés elnökének kell a jegyzőkv-et hitelesítő két képviselőt a megbeszélés elején kijelölnie. A gyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Az elnöknek a gyűlés elején erről meg kell győződnie, és ezt a jegyzőkv-ben is fel kell tüntetni. A határozatok meghozatalához a jelenlevő tagok számának felénél legalább egy szavazattal többnek kell lennie. A jegyzőkv-ben a határozathozatallal együtt annak szavazati arányát is fel kell tüntetni. Az ~ lehetőleg havonta, de legalább kéthavonta gyűljön össze. A gyűlések határozatairól jegyzőkv-et készítenek, melyet egy héten belül a mpp-nek felterjesztenek. A határozatok csak a mpp. jóváhagyásával hajthatók végre, v. e nélkül is, ha a felterjesztéstől számított egy hónapon belül a mpp. nem emel kifogást. - 6. Az ~ megszűnése. Az egész ~ megbízatása megszűnik, ha a) ha a mpp. súlyos ok miatt feloszlatja; b) az ~ súlyos ok miatt  önmagát feloszlatja, amihez a megválasztottak többségi szavazata kell és a mpp. elfogadása szükséges; c) a megbízatási idő (általában 5 év, de a mpp. rövidebb időt is meghatározhat) lejár. - Az ~i tag megbízatása megszűnik, ha a) az ~ többségi szavazással megállapítja, hogy a választási feltételeknek nem felelt meg; b) ő maga írásban kéri felmentését, és a testület kérelmének helyt ad; c) 70. életévét betöltötte, de tb. tagként, szavazati jog nélkül tagja maradhat az ~nek; d) 5 egymásutáni gyűlésen indokolatlanul nem vesz részt; e) a mpp. megbízatását visszavonja. A megüresedett helyre új tagként a póttagok közül a sorban következőt kell meghívni. - 7. Az ~ bizottságai és munkacsoportjai: →egyházközségi pasztorális tanács, →egyházközségi gazdasági tanács. **

MEKSz