🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházi vagyonkezelő
következő 🡲

egyházi vagyonkezelő: egyházi →jogi személy anyagi javainak igazgatója. - 1. Az →egyházi javak kezelésére eleve az illetékes, aki a jogi személy igazgatója, melyhez a javak tartoznak, hacsak a részleges jog, szabályzat v. a törv-es jogszokás másképp nem rendelkezik, ill. (épségben hagyva az ordinárius közbelépési jogát) a vagyonkezelő hanyagsága esetén (1279.k. 1§). - 2. Az olyan hivatalos jogi személy javainak kezelésére, amelynek a jog, az alapító okmány v. a saját szabályzat alapján nincs ~je, az ordinárius, amelynek alá van rendelve, nevez ki alkalmas személyeket 3 évre, s megbízatásukat megújíthatja (1279.k. 2§). - Az ~ feladata. A vagyon átvétele előtt esküvel kötelezi magát annak hűséges kezelésére; leltárt kell készítenie az ingatlanokról és értékes ingóságokról azok leírásával és becsértékével, ill. a kész leltárt fölül kell vizsgálnia. Feladatát a jó családapa gondosságával kell ellátnia, azaz: ügyeljen rá, hogy a rábízott javak el ne vesszenek és ne károsodjanak, ezért ha szükséges, kössön biztosítási szerződéseket; gondoskodjék arról, hogy az egyh. javak tulajdona polgárilag érvényes módon biztosítva legyen (pl. telekkönyvi bejegyzés); tartsa meg az egyh. és polg. jog előírásait, az alapítók, adományozók és a törv. hatóság rendelkezéseit, s nagyon ügyeljen rá, hogy a világi törv-ek be nem tartása miatt az egyh-at kár ne érje; a javak jövedelmét és a bevételeket pontosan és megfelelő időben szedje be, őrizze és az alapító szándéka v. a törv. előírások szerint használja; a →kölcsönért v. jelzálogkölcsönért járó kamatokat pontosan fizesse, és gondoskodjék a kölcsönök megfelelő visszatérítéséről; az ordinárius beleegyezésével a jogi személy céljaira fektesse be azt a pénzt, mely a kiadásokat meghaladja és hasznosan elhelyezhető (→értékpapír); a bevételeket és kiadásokat könyvelje; év végén készítsen számadást a vagyonkezelésről; rendezze és levtárban őrizze azokat az okmányokat, melyeken az egyh. v. az intézmény anyagi javakkal kapcsolatos jogai alapulnak, hiteles másolatukat helyezze letétbe az →egyházmegyei levéltárba. Évi költségvetés készítése ajánlatos. - A rendes vagyonkezelés keretein belül az ~ állandó vagyonhoz nem tartozó ingóságokból jámbor és karitatív célra adakozhat. - Az ~nek mint munkaadónak meg kell tartania a polg. törv-kv. vonatkozó előírásait, s az alkalmazottaknak méltányos →bért kell fizetnie. - A korábbi szokásokkal szemben minden ~, hacsak törv-esen nincs kivéve a mpp. kormányzati hatalma alól, évente köteles számadást beterjeszteni az ordináriusnak, aki azt az →egyházmegyei gazdasági tanáccsal átvizsgáltatja. - A részleges jog szabályai szerint kell számot adniuk a hívőknek az egyh-nak adományozott javakról. Világi bíróság előtt ne indítsanak pert és ne bocsátkozzanak perbe a hivatalos jogi személy nevében, csak az ordinárius írásbeli engedélyével. - Az ~ vállalt feladatát önkéntesen nem teheti le, s ha mégis letette, s az egyh-nak kárt okozott ezzel, kártérítést kell adnia. E.P.

CIC 1983:1279-89.