Magyar Katolikus Lexikon > E > egri líceum


egri líceum: 1. tanintézet. Eszterházy Károly pp. 1762 u. bölcseleti, hittudományi, jogi és orvosi karral működő egyetemet kívánt létesíteni Mo. ÉK-i részének. Tervét 1777: keresztülhúzta a →Ratio Educationis, mely szerint Mo-on csak egyetlen egyetem működhet, Budán, uakkor a pp-ök által fönntartott, s bölcs-et, teol-t és jogot tanító főisk-kat az egyetem és akad-k után köv. 3. fokozatba, az ún. líceumok közé rangsorolta. 1777 u. Eszterházy főisk-ja bölcs. és jogi karon képezte a papokat és jogászokat. - 1793. XII. 28: az ~ nyílt meg az orsz. 2. nyilvános kvtára, 1799: kibővült Eszterházy Károly hg. hagyatékával (ekkor 20.293 köt.). - 1852: a bölcs. kart mint VII-VIII. o-t a ciszt. gimn-hoz csatolták, a jogi kar érseki joglíceumként önállósult. 1919. IV-VII: a jogi okt. fölfüggesztése miatt szünetelt. 1948: államosították, 1949: megszüntették. - 2. épülete. Az →egri katolikus egyetemalapítási kísérletekhez kapcsolódva Barkóczy Ferenc pp. új épület tervezésével bízta meg Gerl József bécsi építészt, de 1761: esztergomi érs. lett, így a líceum építtetője Eszterházy Károly. A terveket Gerl Eszterházy elképzelései szerint átdolgozta: az új tervrajzban csillagászati torony, kvtár is szerepelt. Az egri kápt. 1762. X. 1: kötött szerződést Gerllel a részletes tervek elkészítésére. Két hét múlva Gerl újabb megbízást kapott: el kell helyezni az épületben az időközben életveszélyessé vált Collegium Juridicum-Foglarianum épületében tanuló joghallg-kat is. E módosítás szükségessé tette még egy emelet ráépítését. Az építkezés 1762. XI. 12: a telken lévő, félig fölépített „új plébánia” épületének lebontásával kezdődött. A pp. megkísérelte a kincstári tulajdonú várrom bontási anyagának megszerzését - eredménytelenül. Ezért fölszólította a papságot, hogy önkéntes adományaiból hozzon létre építési alapot. 1763. III: Jozef Francz bécsi pallér elkezdte az alapozási munkákat. Gerl megbízta Hagen József és Miller János demjéni kőfaragókat. 1763 nyarán 30 kőműves, 80 napszámos és 2 ács dolgozott az építkezésen, de a knk. házak bontása körüli huzavona miatt csak a főhomlokzaton és a Ny-i oldalon. Az 1763: végzett munkák kápt-nal történt elszámolása után a pp. a további építkezés fedezetét saját jövedelméből biztosította. A további építkezéssel, ill. a tervek módosításával →Fellner Jakabot bízta meg; a pallér 1764. VIII: Povolni János. A 4 évre tervezett kőműves munkák 14 évig tartottak. Fellner halála (1780) után az építkezés vez-je →Grossmann József. A torony csillagászati kupoláját 1778: →Hell Miksa tervezte, a szerkezetet 1779: →Fassola Lénárd készítette. A homlokzat copf stílusú kiképzését, az épület berendezéseit a kvtár tölgyfa bútorzatát is Fellner Jakab tervezte. 1755-80: Győrből rendelte meg Magner Károly fazekasmestertől a rokokó, majd copf stílusú kályhákat. - Eszterházy Károly a kvtár mennyezetképének elkészítésére →Kracker János Lukácsot kérte föl. 1778: készült el a trienti zsinat ülését ábrázoló freskó, amit a művész vejével, →Zach Józseffel együtt készített. Kracker (†1779) és Zach (†1780) halála miatt a díszterem kifestésével Franz →Sigrist bécsi festőt bízták meg. A 4 egy. kart ábrázoló mennyezetfreskó 1781: készült el. Franz Anton →Maulbertsch segédjével, Michl Mártonnal 1793: készítette el a kpna freskóját. - A csillagászati műszerek beszerzése és fölszerelése a toronyban Hell Miksa útmutatásával történt. Ő tervezte a torony 10. emeletén lévő, a látogatók szórakoztatására szolgáló „camera obscurát” is. - Az épületben volt 1949-ig a teol., a jogakad., a Pyrker János László által 1828: alapított rajzisk., a tanítóképző a hozzá tartozó gyakorlóisk-val. A földszinten működött az 1755: alapított ppi, majd líceumi nyomda (→Egri Érseki Líceumi Nyomda). A 2. em-en volt a Bartakovics Béla által alapított múz. és képtár, melynek anyaga az 1950-es években a Dobó István Vármúz-ba került. - Az államosítás után 1949: az épületben ped. főisk., 1963: tanárképző főisk. működik. 1970: Ho Si Minh, 1990. VII. 1: Eszterházy Károly nevét vette fel. J.T.

Az Egri Érs. Liceum Múzeumának tárgymutatója. 4. kiad. Eger, 1931. - Szmrecsányi: Eger műv-éről. Bp., 1937. - Genton: Az ~. Uo., 1955. - Az Egri Tanárképző Főisk. Tud. Közleményei Eger, 1967. V:303. (Soós Imre: Az egri egy. felállításának terve. 1754-77) - Kétszáz éves az Egri Főegyhm. Kvtár 1793-1993. Emlékkv. Eger, 1993:17. (Antalóczi Lajos: A kétszáz é. Egri Főegyhm. Kvtár tört.), 251. (Iványi Sándor: A ppi nyomda a 18. sz-ban)