Magyar Katolikus Lexikon > E > Esztergomi Főkáptalani Levéltár


Esztergomi Főkáptalani Levéltár: az →esztergomi főszékesegyházi káptalan és az elpusztult esztergomi társaskáptalanok okmányait őrző intézmény. - Az ~ anyagát alapjában kétfelé osztották: az egyh. ténykedéssel kapcsolatos iratanyagot az ún. Magánlevéltárba, a hiteleshelyi iratokat Országos levéltárba sorolták. Ez utóbbi anyagot az áll. rendelkezéseknek megfelelően 1950: a Komárom Megyei Levtárba szállították át. - Az ~ helye a szegyh. sekrestyéje, 1543: Nagyszombat, 1820: az esztergomi Szt Kereszt-tp., 1856: a baz. 1., később 2. emelete. -  Az ~ magánlevéltárának részgyűjteményei: 1. Acta Antemohacsiana, 'Mohács előtti oklevelek':  1075-1526: kb. 400 iratfolyóméter. A kb. 3000 okl. első korai dokumentuma a Géza kir. által 1075: alapított szentbenedeki apátságról szól és 1217-es átiratban maradt fönn. Az első eredeti okl-et 1156: Martirius esztergomi érs. adta ki, aki a szegyh-ban Szűz Mária tiszt. oltárt emelt, ahol mindennapi matutinumot és vesperást rendelt el. - 2. Protocolla Consistorialia, 'Kápt-i konzisztóriumi jegyzőkv-ek' 1765-től a rendszeresen tartott ülésekről készített följegyzések. - 3. Kanonoki iratok 1554-től. Több mint 200 knk. hagyatékában kinevezési diplomák, leltárak, gyógyszertári kv-ek, végrendeletek, kz-os munkák. - 4. Acta Radicalia, 'Gyökeres jogok iratai' 1527-től a kápt. belső életére és tevékenységére vonatkozó iratok, a szem-ok és egyházlátogatási jegyzőkv-ek aktái. - 5. Külön helyezték el a kápt. tulajdonába került p. bullákat, akárcsak egyes esztergomi érs-eknek a kápt-hoz szóló levelezéseit. Emellett a kápt-hoz tartozott községek gazd., határjárási, vásártartási, malmokra és egyebekre vonatkozó iratai is segítséget adnak a kor megrajzolásához. - 6. Archivum Lectorale 1527-1885: az írásbeli teendők elvégzéséért felelős knk-ok külön levtára, melyben a helytartótanácshoz, a kápt. levtár, kvtár és baz. ügyében írott levelek maradtak fenn, a hiteleshelyi tevékenységet leszámítva. -  7. Különleges iratfajták: Capsa Ecclesiastica 'Egyh. javadalmak', (1527-1787), Acta Sollicitatura  'Főkápt. alapítványok', (1693-1859), Acta Processualia et Iudiciaria 'Peres és bírósági iratok' (1535-1867) és Acta Sedis Dominalis 'Úriszéki iratok' (1792-1848). - 8. Dominia Capitularia 'Uradalmi Levtár' (1650-1945) őrzi a garamszentbenedeki, esztergomi, zerényi uradalmakhoz tartozó községekkel kapcsolatos gazd. intézkedéseket, erdészeti naplókat, számvevői iratokat és jegyzőkv-eket. - 9. Rationes Capitulares, 'Kápt. számadások' (1690-1945) gyűjt-ben egyhm. és kápt. elszámolások, alapítványok, szegénypénztári, baz. építészeti számadások és szem-okkal kapcsolatos ügyek találhatók. - Az ~ban ezenkívül az anyaghoz kapcsolódva számos térkép és tervrajz található. B.M.

M. Kvtárosok Egyes. Levtári Szekció Füzetei 1981:92. (Beke Margit: Az esztergomi Prím. és Főkápt. Levtár) - Schem. Strig. 1982:475. (Uő: Főkápt. Levtár) - A mo-i kat. egyh. levtári anyagának fondjegyzékei 1. rész. Szerk. Nagy Lajos. Bp., 1983:80.