Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyházak Világtanácsa


Egyházak Világtanácsa (ang. World Council of Churches), Ökumenikus Világtanács: a protestáns →ökumenikus mozgalom világméretű szerve. - Az ökumené igényének fölerősödése indította el prot. egyh-akban a Gyakorlati Kereszténység és a Hit és Egyházalkotmány mozgalmakat. 1937: merült föl az ~nak gondolata ezek egyesítésére az oxfordi, majd az edinburghi világkonf-n. Az egyh-ak képviselői 1938. V. 9-12: Utrechtben fogalmazták meg az ~ tervezetét. Elnökké William Temple-t, főtitkárrá Willem Visser't Hooft-ot választották. Fölszólították csatlakozásra az egyh-akat, s 1941: nagygyűlést terveztek. A háború ellenére az egyh-akkal való kapcsolatfölvétel folytatódott. Az ~nak 1. nagygyűlése 1948. VIII. 23: Amsterdamban ült össze 146 egyh. 351 képviselőjéből. 1975: az ~ így fogalmazta meg céljait: "Fölhívni az egyházakat a látható egység elérésére az egy hitben és egy eucharisztikus közösségben; megkönnyíteni az egyházak közös tanúságtételét; támogatni az egyházak missziós tevékenységét a világban; segíteni az egyházakat az ínség enyhítéséért, az embereket elválasztó falak lebontásáért és az emberiség családja egységének létrehozásáért végzett munkájában; bátorítnai az egyházakat a megújulásra az egységben, istentiszteletben, misszióban és szolgálatban." Az ~ba beolvadtak ökumenikus célú mozgalmak. Az ~ kapcsolatokat tart a nemz. egyh-akkal, az egyh-ak világszövetségeivel, és az ökumenikus szervezetekkel. - Mo-on: Az ~nak m. biz-a 1943. VI. 25: tartotta első ülését, melyen részt vettek az ev-  és a ref-okon kívül ort-ok, unit-ok,  baptisták,  metodisták, az Üdvhadsereg, a kisebb denominációk egyesülése, valamint a Keresztyén Ifj. Egyes. és a Keresztyén Diákszöv. - 1946. II. 4: Egyetemes Egyháztanács Mo-i Ökumenikus Újjáépítési Biz-a névett vette föl, 1949. IX. 1-ig Pap László, a Bpi Ref. Teol. Akad. tanára vezette. 1948. VIII. 23: a mo-i egyh-ak közül a ref., az ev. és a baptista csatlakozott az ~ néven megalakult szervezethez. - Az ~ Közp. Biz-a 1956. VII. 28-VIII. 4: Galyatetőn tartotta é. ülését.  VIII. 3: Az ÁEH épületében tanácskozott Hanns Lilje hannoveri pp., a Lutheránus Világszöv. elnöke, Clark Franklin Fry, az ~ ügyvezető elnöke, Visser't Hooít az ~ főtitkára, Horváth János, az ÁEH elnöke, Miklós Imre elnökhelyettes, Vető Lajos, Dezséry László és Ordass Lajos ev. pp-ök. A tárgyalás témája Ordass Lajos teljes erkölcsi és anyagi rehabilitációja volt; ezt tartalmazta VIII. 4: a Közp. Biz. záróülésén megfogalmazott ún. mátrai 4 pont. - 1961. XI. 19-26: Új-Delhiben, az ~ III. nagygyűlésén Bartha Tibor és Káldy Zoltán pp-ökét beválasztották a Közp. Biz-ba. - 1968. VII. 4-19: az Uppsalában (Svédo.) tartott IV. közgyűlésen a mo-i prot. egyh-akat Bartha Tibor pp., a Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke, Káldy Zoltán ev. pp., alelnök, Bakos Lajos ref. pp., Ottlyk Ernő ev. pp., Laczkovszki János, a baptista egyh. elnöke, Palotay János, a Szabadegyh-ak Tanácsa ügyvezető ig-ja, Pálfy Miklós, a Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, Tóth Károly, a Mo-i Ref. Egyh. Zsin. Irodája Külügyi Oszt. vez-je, Varga Zsigmond és Huszti Kálmán teol. professzorok képviselték. A közgyűlés Bartha Tibor és Káldy Zoltán pp-ökét újabb 6 évre megválasztotta a Közp. Biz-ba. Az ökumenikus kérdésekkel foglalkozó biz-nak Ottlyk Ernő pp., a társad. kérdésekkel foglalkozónak Nagy Gyula prof., a nemzetk. kérdésekkel foglalkozó biz-nak Tóth Károly zsin. osztvez., a Hit és Egyh-szervezeti biz-nak Vályi Nagy Ervin lelkész lett a tagja.  - 1982. VI. 8-11: Bpen tanácskoztak az ~ és a szoc. orsz-okban élő ker. egyh-ak képviselői.  1989. VIII. 8-20: Bpen ülésezett az ~ Hit és Egyházszervezet Biz-a.

- A kat. egyh. megfigyelői először 1961: vettek részt az ~nak nagygyűlésén. 1965: közös munkacsoportot hoztak létre, mely főként az egyh-ak egysége, a közös tanúságtétel, az igazságosság, a fejlődés és béke témaköreivel foglalkozott. 1968-tól kat. teol-ok is dolgoznak az ~ban. 1969: VI. Pál Genfben látogatást tett az ~nál, de a kat. egyh. csatlakozása nem történt meg. **

Ökumene Lexikon Frankfurt, 1985:902.