🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyenlő Bánásmód Hatóság
következő 🡲

Egyenlő Bánásmód Hatóság: központi közigazgatási szerv. – Az →egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e →hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. A jogaiban sértett személyek és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiség jogi pert indíthat. – Eljárást kezdeményezhet a sérelmet szenvedett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet az ~hoz intézett kérelemmel, de az eljárást kezdeményezheti az állampolgári jogok biztosa vagy az ügyész is. – A törvény felsorolja azokat a szervezeteket, melyek jogviszonyaikban kötelesek megtartani az egyenlő bánásmód követelményét és amelyekkel szemben az eljárást meg lehet indítani. Kivételt képeznek a családjogi, a hozzátartozók közötti, az egyházi jogi személyek hitéleti tevékenységgel közvetlenül összefüggő jogviszonyai, a társadalmi szervezetek, jogi személyek és más szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyok, mert ezekben a hatóság nem járhat el. – A jogsérelmet szenvedett félnek kérelmében jeleznie kell, hogy őt milyen jogviszonyban milyen hátrány érte, s hogy rendelkezett-e a jogsértéskor a törvényben felsorolt valamely tulajdonsággal, tehát az általa megjelölt hátrányos megkülönböztetés, vagy az egyenlő bánásmód megsértését jelentő magatartás valamely meglévő, vagy a jogsértő által feltételezett tulajdonsága miatt következett be. (Például: joghátrány, hogy nem engedték be egy nyilvános rendezvényre, mégpedig fogyatékossága, roma származása, életkora vagy más tulajdonsága miatt.) – A hatósági eljárás során az eljárás alá vont személynek, szervezetnek kell bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, vagy az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megsértették, az ~ elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését; megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását; nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát; 50 ezertől 6 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki; külön törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az egyenlő bánásmód követelménye nem sérült, a kérelmet elutasítja, vagy az eljárást megszűnteti. V.G.

2003. évi CXXV. Törvény és 362/2004 (XII. 26.) kormányrendelet.