🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Érseki Jogakadémia
következő 🡲

Egri Érseki Jogakadémia, Collegium Juridicum, Foglarianum, 1740.-1949. aug. 30.: A katolikus ügyvédképzés céljából Foglár György knk. alapította. Védősztje: Szt János és Szt Ivó. - Heves és Külső-Szolnok vm. közgyűlése 1741. IV. 12: hirdette ki a pp. által jóváhagyott alapító okl-et, melyet az 1741:44. tc-kel az ogy. is elismert. Kezdetben 1, az 1744/45-ös tanévtől 2 tanár tanított a szem-ban. 1744: Foglár önálló isk-épületnek megvásárolta az akkor elhunyt Handler György Ignác knk. lakóházát. Az átalakítási munkák végén, 1754 k. ide költözött a Collegium Juridicumnak v. Foglarianumnak nev. int. 1754: Barkóczy Ferenc pp. átszervezte az egri papképzést, bejelentette a 3 karú akadémia szervezésének szándékát (a teol-t, az 1755: fölállított fil-t és a jogot foglalta volna magába). A kúria 1755. II. 21-i rendelete különkülön ig. alatt összevonta a teol-t és a jogot, és bevezette a 3. tanári állást is. A tanulm. idő 2 év volt. 1762: életveszélyessé vált az épület, ezért X. 13: a konzisztóriumi ülés az isk-t bezárta. Az okt. 1766/67: indult újra a helyreállított épületben. 1774-re annyira előrehaladtak az →egri líceum építési munkálatai, hogy 1774/75: már itt oktattak. 1779: bevezették a kánonjogot is. A helytartótanács rendeletére az orsz. jogtanulmányi rendszerhez kellett alkalmazkodni minden tekintetben. - 1785-90: II. József intézkedései miatt a tanítás szünetelt. 1848-49: a szabharc alatt a líceumban kórház működött, 1850-61: a helytartótanács bezáratta. - 1862: az ~ 3 évf-os lett és nyilvánossági jogot kapott. 1874: Trefort Ågoston min. szabályzata a doktorkreálás és a tanárképesítés jogának kivételével a jogakadémiákat ill. azok tantestületeit az egyetemi jog- és államtud. karok színvonalára és jogállására emelte, a tanulm. idő 3-ról 4 évre emelkedett. 1880: Trefort a jogakad-k nagy számára hivatkozva kérte, hogy Bartakovics érs. önként szüntesse meg az ~t, amire ő természetesen nem volt hajlandó. - Az 1919. IV. 2-i rendelettel a kommün idejére az ~t is államosították. 1923: teljesen megvonták az államsegélyt, fönntartója az érs. és a székesfőkápt. lett. 1925 u. Mo-on csak az ~n oktatták a ker. bölcseletet. Az 1940:XXVIII. tc. 4-ről 2-re csökkentette az évf-ok számát, de a VKM 1941. IV. 22: engedélyezte a 4. évf-ot. - 1943: Gyomlai László a Magyar Irodalom- és Művészetpártoló Egyesületben fölvetette az egri egy. közel 200 é. gondolatának megvalósítását, az egyes. elnöke, Harsányi Zsolt író is támogatta, de nem volt folytatása az ügynek. Eger város kultúrpol. biz-a 1946. I: azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy forduljon a VKM-hez a Hittud. Főisk-nak és a Jogakad. Karnak bölcsészkarral való kiegészítéséért, s ezzel együtt egyelőre 3 karú tudegy. megszervezéséért. Gyomlai László röpiratot készített a kat. egy. érdekében, de terjesztését Czapik érs. leállította. A MKPK 1946. VII. 20: Czapik Gyula érs. javaslatára elfogadta, hogy az ~ Magyar Katolikus Jog- és Ållamtudományi Kar néven a ppi kar fennhatósága alá kerüljön. A tanári kar által kidolgozott új tanulm. és vizsgarendet a VKM 96.535/1946.VI. sz. alatt tudomásul vette. Az ~ fenntartója az érsség helyett a MKPK rektora, a mindenkori egri érs. lett. 1946. IX: az érs. megbízta Tóth József egri jogakad. tanár-dékánt a tervezett egy. szervezeti szabályzatának elkészítésével. 1947: az egy. anyagi alapjainak előteremtésére létrehozták a Kat. Egy. Barátainak Egyesületét, az egyéb feladatokra pedig a Kat. Egyetemi Biz-ot. A kat. egy. gondolatának népszerűsítésére, az egri r.k. egyhközs-ek szervezésében 1947. V. 11, 15, 18: Kat. Egy. Napokat rendeztek Egerben.

A ppi kar 1947. II: Czapik Gyula érs. javaslatára elhatározta, hogy Egerben a jogi okt. kiegészítésével IX-től Szt István Tudegy. néven kat. egy-et létesít. A szervezés során felvetődött az orvosi kar megszervezése is, de az a szükséges föltételek hiányában kimaradt a tervből. Az egy. szervezéséről még 1947. VI: a VKM-mal is megkezdődött az egyeztetés, de a kormány Ortutay Gyula min. támogató javaslata ellenére elutasította. 1948: az ~t államosították (vez-je Tóth József lett), ugyanakkor az 1948/49-es tanévtől jog- és közig-tud. karrá szervezték át, fönntartója a VKM lett. 1949. VIII. 30: a jogakad-kat, köztük az ~t is megszüntették. - Igazgatói: 1740: Foglár György, 1754: Molnár József, 1763(?): Csák István, 1768: Schmelczer János, 1772: Major József, 1779: Koncsek Balázs, 1790: Dobronyay Miklós, 1792: Pál András, 1806: Poczik Pál, 1808: Pál András, 1809: Mészáros György, 1816: Durcsák János, 1830: Frimm János, 1839: Ferency József, 1844: Bezegh András, 1861: Kovacsik József, 1874: Danielik János, 1885: Babics János, 1891: Szmrecsányi Pál, 1891: Kozma Károly. Ki.P.

Udvardy László: Az egri érs. jogliceum tört. 1740-1896. Eger, 1898.