Magyar Katolikus Lexikon > D > Dizmász


Dizmász, Szt (Palesztina, ?-Jeruzsálem, vsz. 30. ápr. 10.): a jobb lator. - Az evang-ok tanúsága szerint Krisztussal együtt 2 gonosztevőt is megfeszítettek. A Krisztus jobb oldalán meghalt lator megtérését Lk 23,33 mondja el. Már az egyhatyák tiszt-tel beszéltek ~ról. Neve az apokrif íróknál tűnt föl. Több változat közül a ~ név vált ált-sá. Az apokrif Arab Gyermekségtört. szerint az Egyiptomba menekülő sztcsaládot rablók támadták meg; köztük volt ~ is, de a gyermek Jézus tekintetétől megszelídülve a megtámadtak védelmére kelt. Vsz. rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Egy másik apokrif forrás szerint ~ keresztjét is megtalálták, és darabjait más ereklyéivel együtt Ciprusra, majd Bolognába vitték. A kk. vitát, hogy ~ tisztelhető-e vt-ként, a p-k tagadóan döntötték el. A 16. sz: a →mercedáriusok mégis engedélyt kaptak ~ officiumára, kultuszát a jezsuiták terjesztették. - A legendát és a kultusz közép-eu. világát Leopold Kretzenbacher tárta föl. A kk. legenda arról is hírt ad, hogy ~ bélpoklos gyermeke a kis Jézus fürdővizében meggyógyult. A jobb latorról a Legenda Aurea is szól, de a mi kódexirod-unkban, ill. kk. szakrális műv-ünkben nem tűnt elő. Az Érsekújvári-kódex csak a nevét említi: Gyizmás, Gyézmás. Kretzenbacher a barokk jámborsági irod-ból példát idéz arra, hogy ~ nemcsak részvéte és bűnbánata miatt tért meg, hanem mert a kereszten függő Megváltó árnyéka ráesett. Ha Péter árnyéka meggyógyította a test betegségeit (ApCsel 5,15), mennyivel inkább Jézusé a lélek sebeit. Ráesett azonban Mária anyai árnyéka is. - A kk-ban vita tárgya volt, hol állt Mária a keresztfa alatt, balról-e v. jobb felől. Szt Bernát szerint balról, mert a Szűzanya a világ világossága. Máriát azért kell a kereszt baljára festeni, minthogy Krisztus arcát ott K-re fordította, a Szűzanya pedig bal, azaz É felé. Ennek oka: ab Aquilone panditur omne malum, vagyis É-ról, a sötétség honából ered minden baj. Ezt fordítja el a Szt Szűz az emberektől. - Damiani Szt Péter úgy vélte (és ezzel azonosult a D-ném. barokk jámbor világlátása is), hogy jobb felől, mert kegyelemközvetítő hivatásánál fogva a Szűzanya könyörgött, imádkozott a lator megtéréséért. Mária pártfogásával talált meghallgatásra ~ kérése. - A barokk ~-kultusz fő forrása Krajna (a mai Szlovénia), ahol a 17. sz. végén a főúri jámborságban bukkant föl először. 1688: Laibachban ~ oltalma alatt jámbor társulat alakult (Hochadelige Dismas Conföderation), hogy a bűnbánó szt különösen haláluk óráján legyen tagjainak oltalmára. Így vált ~ a halálra váltak, halálra ítéltek egyik barokk patrónusává. A kultusz a 18. sz: a jezsuiták buzgólkodására hazánkban is föltűnt; emlékei a váci piar. tp. Szappancsi Márton nagyprép-tól fölajánlott ~-oltára (1740 k.), a váci Rókus-kpna barokk oltára, a selmecbányai Kálvária barokk falképe, a budai, egykor jezsuita Szt Anna-tp. ~-képe (1768). Jellemző a besztercebányai egyhm. Simony harangjának fölirata: O DISMA LATRO POENITENS LECTISSIME SIS TUTOR MIHI; MORIENS DUM LUCTOR IN AGONE. 1784 ('Dizmász, jeles bűnbánó lator, légy oltalmazóm a halálküzdelmemben'). Barokk kálvária-kompozícióink között a győri és kismartoni külön kpnát sztelt ~nak. - Attrib-a: dorong. - Napja: márc. 25. **

Bálint I:276. - BS III:596. - LThK III:419.