🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Demkó
következő 🡲

Demkó György (Nagyida, Abaúj vm., 1856. febr. 15.-Balatonfüred, Zala vm., 1914. máj. 5.): egyetemi tanár, prépost, rektor. - Gimn. tanulm-ait Egerben végezte, 17 é. korában egri papnöv. lett. 1878: a bécsi Pázmáneumban szentírástud-ból szigorlatot tett. Hazatérése után pappá szent. Törökszentmiklóson kp. 1880: Bécsben egyhtört-ből és egyhjogból szigorlatozott. Az egri hittud. főisk. tanára lett, ezután a bpi tudegy-en Rapaics Rajmund tanszékén h. tanár, 1882: a hittud. dr-a, 1888-tól ny. r. tanár az egyhtört. és egyhjogi tanszéken. Emellett az egri egyhm. hatóságnál zsin. vizsgáló, a középisk. hittanárokat vizsgáló biz. tagja, hittanár az angolkisasszonyok int-ében, az egyhm. papi nyugdíj- és segélyalap jegyzője. 1907: egri knk. és a papnev. ig-ja; korszerűsítette az int-et. 1913: nyugalomba vonult. Cikkei kv-ismertetései, sztbeszédei az Egri Egyhm. Közl. (1881-89), Eger (1888-91), M. Állam, Tájékozó és Irod. Szle, Hitszónoklati Folyóir. c. lapokban és a Borromaeusban jelentek meg. - M: Ius ecclesiasticum. Eger, 1888. - A gyermekek vallása. Bp., 1897. - 1878-93: Munk. volt a Havi Közl-nek. 88

Koncz 1892:64. - Szinnyei II:776. - Pallas XVII:362. - Heves vm. 1910:369. - KL I:400. - Gulyás V:34. - Heves m. sajtóbibliogr. Eger, 1972:38. - Puskás 1980:34.

Demkó Kálmán (Görömböly, Borsod vm., 1852. okt. 3.-Bp., 1918. febr. 13.): gimnáziumi igazgató, történetíró. - Tanulm-ait a gyöngyösi minoritáknál, Eperjesen, Ungvárt, Sárospatakon és a bpi egy. bölcsészkarán végezte, ahol 1877: tört-földr-tanári okl-et szerzett, 1882: drált. 1877: a trsztenai, 1878: a lőcsei főreálisk. tanára, 1889. XII. 20: h. ig-ja, 1891. IV. 20: ig-ja. 1883: megalapította a Szepesmegyei Történelmi Társulatot, melynek titkára lett. 1886-tól a Műemlékek Orsz. Biz-ának kültagja. 1896: Bpen gimn. ig., 1904: a M. Tört. Társulat alelnöke. 1907: nyugalomba vonult. - 1898: a →Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Bizottságának főtitkára. 1898: szerk. a kormány által támogatott Negyelja (Vasárnap) és 1903-07: a Görögkatolikus Hírlap c. lapokat. Küzdött a m. lit. nyelv bevezetéséért, de ellenezte a m. g.k. ppség felállítását, mert ez szerinte a m. és a ruszin nép szétválasztását jelentené. - M: Polg. családélet és háztartás Lőcsén a XVI., XVII. sz-ban. Lőcse, 1882. - Lőcsének erődítése és védelmi rendszere. Uo., 1884. - A m-cseh confoederatio és a besztercebányai ogy. 1620-ban. Bp., 1886. (Klny. Századok) - Szepesvm. városi levtárai. Lőcse, 1889. - A felső-mo-i városok életéről a XVI-XVII. sz-okban. Bp., 1890. - A szepesi jog (Zipser Willkühr) keletkezése, viszonya orsz-os jogunkhoz és a mo-i anyajogokhoz. Uo., 1891. - A szepes-szombati krónika. Lőcse, 1891. - A m. orvosi rend tört. tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Mo-on a XVIII. sz. végéig. Uo., 1892. - 1885-96: szerk. a Szepesmegyei Történelmi Társulat évkv-ét. 88

Felsmann 1885:85. - Wutz 1887:88. - Szinnyei II:777. - MTA tagajánl. 1890:3; 1898:5. - Pallas V:170; XVII:362. - Vajda 1900:59. - Ogy. alm. 1905:249. - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl. 1918:476. - Gulyás V:536. - MÉL I:365. - Mayer 1977:76.

Demkó Pál (Nagyvárad, Bihar vm., 1919. júl. 8.-): plébános. - 1938: a Gojdu Liceumban éretts. A teol-t Szatmárnémetiben, 1941-45: Nagyváradon végezte, V. 27: szent. pappá. A nagyváradi Lisieux-i Szt Teréz-tp. h. plnosa. 1951: Esztelneken kényszerlakhelyes, 1954: Hegyköztóttelek, 1971: Bihardiószeg, 1989: Biharpüspöki plnosa, tb. knk. Ku.P.


Demkó Anna Szerafina SZLT (Dárda, Baranya vm., 1914. ápr. 2.–Kisnána, 1993. márc. 23.): szerzetesnő. – A Ranolder Int. tanítóképzőjében végzett. 1932. IX: 8: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1937. IX. 8: uitt tette. 1933–50: a váci Karolika Int-ben tanított. –1950 u. Pécsett templomi szolgálatban. r.k.

Demkó Ilonka, vajnághi; Réthey Ferencné (*Lőcse, Szepes vm., 1887. máj. 15.): tanítónő, a magyar trianoni revíziós mozgalom harcosa. – G.k. családban született. Lőcsén és Bpen tanult, az Erzsébet nőisk. tanítónőképzőjében szerzett okl-et. 1918: a M. Nemz. Szöv. női osztályelnöke, a →Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 1928. II-ig sashalmi eln. 1927: a B. Hírl. cikkében (Mo. helye a nap alatt) fölszólította a m. nőket a női revíziós tábor megalakítására (46 női egyes. csatlakozott hozzá). 1928. VIII: a Pro Hungaria Nők Világszövetsége (melynek célja, hogy a m. ügy érdekében tömörítse a hazai és külf. m. asszonyokat, és megszerezze a m. ügy számára a külf. befolyásos embereit is) közp. elnöke. ~ az első magyar asszony, aki a →trianoni béke revíziója érdekében külf-re utazott, előadásokon mutathatott rá a Mo-t sújtó igazságtalanságra. Először Londonban Angol–M. Barátnők néven szervezte meg a Pro Hungaria londoni csoportját, majd Amerikában 35 nap alatt 67 m. és ang. nyelvű előadást tartott és 18 Pro Hungaria szervezetet létesített (majd továbbiakat Párizsban, Holl-ban, Belgiumban és Bulgáriában is). Az amerikai m. újságok a revízió nagyasszonyaként emlegették. – M: Lecture on Hungary. Bp., é.n. – La Hongrie rempart de l’Occident et clef de l’Orient. Bp., 1931. 88

Bozzay 1931:790. (s.v. Réthey Ferencné) – Réthey Ferencné „a revízió nagyasszonya”, a „Pro Hungaria” Nők Világszövetsége alapító elnökének honleányi munkássága. Bp., 1935. – Ker. m. közél. alm. II:883. (s.v. Réthey Ferencné)