🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cselényi
következő 🡲

Cselényi István (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1879. aug. 17.-1944 u.): kanonok. - A középisk-t és a teol-t Kassán végezte, ahol 1901. XII. 9: pappá szent. Sóvárt, 1904: Homonnán, 1905: Kassán kp., 1908: a kassai orsolyiták el. és pol. isk-jának hitokt-ja, 1911: ig-ja. 1911-39: a kassai Szt Antal Kenyere ig-ja, majd elnöke. 1914-18: Kassán plnosh., 1918: sztszéki tan., 1931: p. kamarás, 1940: kassai knk. és Kassa-Belvárosban plnosh. - M: Ismerési fokok és módok Szt Tamás Summa theologica-jában, kül. tek. az angyalokra. Nyíregyháza, 1942. - Szerk. 1914-18: a Kassai Kath. Egyh. Tudósítót. 88

M. pol. és közig. compass 1939:372. Arck. - Pilinyi 1943:187. - Schem. Cass. 1944:82.


Cselényi Katalin, Martos Ágostné (*Székesfehérvár, Fejér vm., 1875. nov. 1.): c. polg. isk. igazgató. – 1900: polg. isk. tanári okl. szerzett, 1912–34: nyugdíjazásáig a bpi II. ker. polg. leányisk. tanított. 1911. XI. 18: a Bpi Kör aleln-évé választotta. 1913: a VII. Egyetemes Tanítógyűlés nőnevelési szakoszt. és 1930: a Kat. Pedagógiai Kongr. polg. isk. szakoszt. eln., az Orsz. Polg. Tanáregyes. választm. tagja. – Cikkei: Népnev. Lapja (1904: A zenetanításról, A művészeti nevelésről); Turista Közl. (1906: 6., 7. sz. Húsvéti kirándulásunk Nápolyba; 10. sz. Látogatás Pompejiben a Vezúv kitörése idején; 1907: 10–12. sz. Bptől Nordcapig, 1909: 3. sz. Dánia, 1911: 1. sz. Marburg); Gyermekvédelmi Lapok (1908: Gyermektípusok, kivonatban a Bp. Hírl. 1909. III. 14. sz. és ném-ül Oberwarther Sonntagszeitung 1909. III.); M. Népisk. (1909: 44–45. sz. Igazgató-tanítónők a szfőv. leányisk-iban); A Gyermek (1909: Jelentés a fr. Gyermektanulm. Társ. működéséről, 1910: Gyermektanulmányozás az isk-ban; 1911: Adatok a gyermek esztétikai érdeklődésének megismeréséhez. Gyermektanulmányi Kongr. Brüsszelben, 1912: Emlékezet-vizsgálatok, Az engedetlen gyermek és a vele való bánásmód, Binet Alfréd, A kísérleti pszihológia értékelése, Nemzetk. Gyermektanulm. Múzeum, Nemzetk. Egyetemi Tanszék a gyermektanulmányozás számára, Neveléstud-ok isk-ja; 1913: Institut I. J. Kousseau és a brüsszeli ped. fakultás, 1918: Az »Új Iskola« évzáró-vizsgálata); Nemz. Nőnevelés (1909: A kenyérkereső családanyákról; 1911: 7. sz. Színház és mozi; 1912: 1. sz. A gyermek érdeklődése); Polg. Isk. Közl. (1912: 4. sz. A polg. isk. továbbfejlesztése); OPITK (1928/29: 9. sz. Egységes eljárás a ném. nyelv tanításánál a polg. leányisk: ); P. Hírl. (1911. VIII. 18—20: Gyermektanulmányi kongr. Brüsszelben. Helyszíni tudósítás); Gyermektanulmányi kiskáté (Bp., 1912: Miként neveljük a gyermeket jóvá?); Nagy László emlék-albuma (Bp.,1913: A gyermek értelmi fejlettsége viszonyítva az isk. előmenetelhez); Kisdednev. (1913: A hazug gyermek); Néptan. Lapja (1915: Esztétika a tanításban, Utasítás a főv. kisdedóvók számára; 1915: Értelmi nevelés és jellemképzés); A VII. Egyetemes Tanítógyűlés Kongresszusi Naplója (1913: Elnöki megnyitó); Népművelés (1917: 6. sz. Kettéosztott szünidő); Nemzetnev. (1919: 5. sz. A gyermekek szórakoztatása); Kat. Tanítónők és Tanárnők Lapja (1923. 3. Aktuális kérdések a gyermektanulmányozás köréből, 1934: 10. sz. Az isk. fegyelmezésről); berlini Kindergarten, brüsszeli Revue Psychologique. A Gyermektanulm. Társ. fölhívásait fr. nyelvre ford. – M: A Kat. Női Tanács első évkve. Összeáll. Nendtwich Izabellával. Bp., [1912] — Compte-rendu du Premier Congrés Hongrois de Pédologie. Bruxelles, 1913. — Útmutatás a ném. nyelvnek szemléltető módszer szerint való tanításához, kül. tek. a polg. iskolákra. Bp., 1913. – Bpen A Gyermek c. folyóir. fr. nyelvű Függelékét 1909–1919: szerk. 88

Bp. közokt. hat. évkve. 1930: 369. (s.v. Martos Ágostné, Cselényi Katalin) – Deák 1942:299. (s.v. Martosné Cselényi Katalin)