🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csőt
következő 🡲

Csőt, Csut, Chut, v. Fejér vm.: 1. főesperesség. IX. Gergely p. okl-e 1232: említi. 1264-65: László a főesp. - 2. Szent Euszták premontrei prépostság. IV. Béla 1264: alapította. A mai Budafoktól D-re Csut falut és a szomszédos Kucsulát, a Csepel-szg-en Al- és Felhárost, Fedémest és Mikolát, a Dunától K-re Ócsa környékén néhány birtokot, Esztergomban a kir. udvarnokok (70 kuriának elég) földjét adta a ~nak; a másikban a kunoktól elvett Nyárhíd, Surány és más falvakat (Nyitra vm-ben) s a Nyitra folyón egy malmot. 1295: a ~i prép. atyaapátja, a turóci prép. - számos sági, bozóki és csornai rtárs helyeslése mellett - a nyitrai birtokokat, mivel alig volt hasznuk, az esztergomi érs-nek engedte át. Helyébe a veszprémi pp. adott kárpótlást: átengedte a ~ Veszprém egyhm. falvainak tizedszedését, ő viszont az esztergomi érs-től kapott somogyi és tolnai birtokokat. Miután a monostor és műhelyei megépültek, V. István 1272: ünn. okl-lel megerősítette az új (és az Árpád-házi kir-ok utolsó) m. monostor alapítását és birtokait. 1388: Zsigmond kir. a leleszi prép-tól egy Mátyás OPraem beiktatását kérte a ~ba. 1423 és 1466: egy ferences pp., majd a pécsi egyhm. egyik klerikusa kérte a p-tól kommendába a monostort, minek jövedelmét mindössze 24, majd 20 Ft-ra becsülték. Fönnmaradt 1455-ből egy napi használatra másolt zsolozsmáskv. (Bp. Egy. Kvtár Cod. lat. 67). - 1475: Mátyás kir. a pálosoknak ígérte. IV. Sixtus 1477: az elnéptelenedett ~ és a zsámbéki monostor vizsgálatát Rangoni Gábor egri pp-re, az pedig 2 klerikusra bízta. Megállapították, hogy az egykor jól ellátott prépságokat korábban 15 ill. 20 szerz. lakta, most viszont Zsámbékon 1 szerz-t, a ~ban senkit sem találtak. A pp. leltárt készíttetett, s 1477. III. 13: Zsámbékon 15, a ~ban 10 pálost beiktattatott, s mindent átadott nekik. IV. Sixtus 1480: mindezt megerősítette. 1519 e. Csatkai Pál perjel kőgátat emelt a szg-en az árvíz ellen. - 1526-42: elnéptelenedett, okl-ei elenyésztek. I. Lipót kir. birtokait a pesti pálosoknak adta, II. József beolvasztotta a Vallásalapba. - A kb. 1000 lépés hosszú szg-et később Fácános-, s a csepeli oldalon fekvő 2 egykori faluról Háros-szg-nek nevezték. Közepe táján álltak a ~ romjai, melynek anyagából a 19. sz. elején vadászlakot építettek. Az épületben a régi részletek még a 20. sz. elején is fölismerhetők voltak. Az újabb építkezések 1950 u. a maradványokat elnyelték. 1961: Zolnay László megtalálta a monostor helyét. - Címét viselte kir. adományozás alapján: 1709: Bublovics János esztergomi, 1725: Novay János váradi knk., 1730: Fábri Jakab, 1757: Hozlpek Ignác nyitrai, 1759: Bezur István pozsonyi knk., 1767: Wolffinger Károly olaszi plnos, 1808: Ambschell Antal pozsonyi, 1821: Szily Ferenc esztergomi knk., 1837: Szabó László, 1850: Gráger Gábor mohácsi, 1863: Novák József verseci, 1880: Oltványi Pál földeáki, 1909: Varázséji Béla újpesti plnos. Ma a székesfehérvári egyhm-ben adományozzák. - 3. egykori plébánia. 1264: terra Chwth, a szerepi monostor tulajdona. A kir. kivette a monostor fennhatósága alól, és a csuti prép. kir. telepesekből falut alapított. 1292: a veszprémi pp. említi papját. Maradványait 1942: tárták föl. →Budatétényi Szent István király plébánia  H.F.L.-Ho.L.

1. Filológiai Közlöny 1957:427. (Mezey László: Az Árpádok eredet-mondája és a csúti alapítás. - TBM 1963:7. (Mezey László: Csútmonostor alapítástörténete és első okl-ei 1264-1271.) - Levtári Közlem. 1969:271. (Mályusz Elemér: A „csúti főesperesség”.) - 2. Péterffy II:276. (Chút) - LBE:159. - Szentpétery-Borsa 1415, 1612, 1965, 2177, 3674, 3721. - Bártfai 1938:316, 765, 1101. - Turul 1936. (Oszvald Arisztid: Hol feküdt a csuti premontrei monostor?) - Műv-tört. Ért. 1957:241. (Oszvald Ferenc: Adatok a mo-i prem-ek Árpád-kori tört-éhez) - Kovács-Legeza 2002:36. - 3. Gerevich 1973:318, 394, 593, 774, 874, 1108. - DAP I:56.