🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csávossy
következő 🡲

Csávossy Elemér Béla, csávosi és bobdai, 1904-től br., SJ (Bobda, Torontál vm., 1883. okt. 24.-Pannonhalma, 1972. okt. 22.): tanár, író, tartományfőnök. - Középisk-it Kalocsán és Kalksburgban végezte, 1903. II. 1: St. Andräban (Au.) lépett a r-be. Fogadalomtétele után Pozsonyban fil-t, Innsbruckban teol-t tanult, 1911. VII. 14: Bpen sztelték pappá. 3. próbaévét Tronchiennes-ben (Belgium) töltötte. 1913-15: a bpi egy-en termtud-ból tanári okl-et szerzett. 1916: Kalocsán főgimn. tanár és a r. fil-oktatója. Utolsó fogadalmát 1920. III. 25: tette le. 1924-37: a m. rtart. prov-a. Ez időben épült Budán - részben ~ örökségéből - a Manréza lelkigyakorlatos ház és noviciátus. Része volt a kínai missz. fölvirágoztatásában, s a vizitációs r. mo-i megtelepítésében. Szegeden a retorika tanára, Kalocsán tanár, rektor, gimn. ig., Kassán lpászt., Budán a Manréza vez-je. 1937-38: megalapította a szemlélődő és tevékeny életformát egyesítő →Unum Testvérek társulatát. 1949 őszétől ismét a rtart. főnöke. 1951. V. 7: letartóztatták, összeesküvés vádjával 7,5 évre ítélték. 1956. X: Vácról szabadult. Bpi tartózkodástól eltiltották, 1961 tavaszától a pannonhalmi szoc. otthonban élt. - Sokat tett Bogner Mária Margit b-gá avatásáért. Elindította Kaszap István, Batthyány-Strattmann László és Apor Vilmos b-gá avatását. - Az egyik legtermékenyebb újkori m. jezsuita író. Alapvető munkát írt a Jézus Szíve-tiszt-ről és a Szt Ignác-i lelkigyakorlatokról, Szűz Máriáról, az Oltárisztségről, a keresztségről stb. - M: Die Wonne der Schöpfung. Innsbruck, 1909. - Jézus Szt Szívének ájtatossága. Bp., 1916. - Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység. Kalocsa, 1920. - Zrínyi-gárda. Uo., 1920. - Der Lebenstrom. Szabadka, 1923. - Sztbeszédek 1-6. füz. Uo., 1923-24. - Bepillantások az „Ember fiának” szívébe. Bp., 1925. (A Szív kis kvtára 3.) - Adventi elmélkedések. Uo., 1926. - Szűz Mária titka. Írta B. Louis Marie Grignon de Monfort. Ford. Uo., 1926. (Korda kv-ek 11.) - Imádság és elmélkedés. Uo., 1926. (uaz 12.) - „Mondj szívem dalt”. Szt kilenced Szűz Mária tiszt-ére. Uo., 1927. - „Kérjétek az aratás Urát...” Missziós szt kilenced. Uo., 1929. - A tökéletes Mária-tiszt. Írta Louis Marie Grignon de Monfort. Ford., előszóval és imákkal ellátta. Rákospalota, 1929. (Lelki kultúra kv-ei 22.) - Az Úr Jézus kis kegyeltje. Első áldozó gyermekünk. Írta Sudbrach Károly SJ. Mo-i tapasztalatok hozzáfűzésével s.a.r. Uo., 1930. - Rózsaszirmok. Liziői Kis Szt Teréz imakv. Uo., 1932. - A katolicizmus társad. ereje és feladatai. Kalocsa, 1932. - A kapitalizmus és a szocializmus harca. Uo., 1932. - A lélek miséje. Írta Jean Astruc. Ford. és átd. Uo., 1932. - A mai kapitalizmus és annak szelleme. Szombathely, 1932. - A „Rerum novarum” szelleme az ifj. nevelésében. Kalocsa, 1932. - Az új társad. rend. Uo., 1932. - A kibontakozás útja. Bp., 1933. - A szt óra. Vezérfonal az 1933. IV. 6-i ... ájtatosság megtartásához. Kalocsa, 1933. - Jézus szíve elmélkedések. A kilenc szeretet-szolg. Bp., 1934. - Egy sír a Duna fölött. Mária Margit nővér élete és naplója. Uo., 1934. - Énekeljetek az Úrnak. Az Énekek éneke elmélkedésekben. Uo., 1934. - Örök igazságok. Lelkigyakorlat. Uo., 1934. - Együtt a Mesterrel. Jézus Szíve-lelkigyakorlat. Uo., 1935. - A Nagy Király nyomdokain. Lelki gyakorlat. Uo., 1935. - Egy élet Jézusért. (Tóth Ilonka). Uo., 1936. - Kereszt és feltámadás. Lelkigyakorlatok. Uo., 1936. - Ut sint unum. A krisztusi és a felebaráti szeretet lelkiségének forrásai. Rákospalota, 1936. (Lelkiélet kis kv-ei 18.) - A boldogság útja. Személyünk felajánlása Jézus Szt Szívének. Írta F. Alcaniz. Ford. Bp., 1936. - Az idők nagy jele. Uo., 1937. - Készület a nagy lakomára. Írta Moritz Meschler. Ford. Uo., 1937. - Kis elmélkedések Jézus Szíve zsolozsmájáról. Uo., 1937. - A szeretet nagy titka. Sztbeszédek, elmélkedések és gyakorlati utasítások. Uo., 1937. - Szt Ignác kilenced. Uo., 1937. - Az újjászületés sztsége. Uo., 1937. - Ave Maria. Beszédek és előadások. Uo., 1938. - Szt imaóra. Uo., 1938. - Túlvilági valóságok és szociális problémák. Cikkek, beszédek. Uo., 1938. - Ünnepek ünnepe. Néhány szó Jézus Szíve ünnepéről. Uo., 1938. - Elmélkedések a Szt Vérről kilencnapi ájtatosság keretében. Uo., 1939. - Egy leányélet elindul a jó Istenhez vez. úton. Uo., 1940. - Érd angyala. Bogner Mária Margit nővér élete és erényei. Uo., 1941. - Ige és élet. 1-2. köt. Szentbeszédek és vázlatok. Uo., 1939-41. - Manréza isk-ja. Uo., 1941. - Szociális igazságosság. (+ Németh István: Szociális igazságosság) Uo., 1941. (Actio Catholica 89.) - Isten szolgája. Kaszap István b-gá és sztté avatása pörében bizonyításra előterjesztett cikkelyek. Szeged, 1941. - Met Jesus' Hart woor cogen. Roermond, 1941. - Ádventi és karácsonyi elmélkedések. Bp., 1942. - A századok nagy jele. A Jézus Szíve-tiszt. mivolta, gyakorlata és jelentősége. Uo., 1942. - Előkészület a ker. házasságra. Uo., 1942. (Actio Catholica 96.) - Sponsa Dei. Elmélkedések. Rákospalota, 1942. (Lelki kultúra kv-ei 18.) - A „Családi napok” vezér- és forgatókv-e. Bp., 1943. (Actio Catholica) - Bogner Mária Margit Isten szolgálója érdi vizitációs nővér lelki naplója és levelei. Halálának 10. évford-ja emlékére kiadta, előszó és jegyz. Uo., 1943. - Litánia papok szombatjára. Kassa, 1943. - Cikkelyek, melyek Isten szolgája Batthyány-Strattmann László hg. b-gá és sztté avatási ügye folyamán bizonyításra kerülnek. Bp., 1944. - Isten szolgája Kaszap István betegségéről b-gá és sztté avatási pörében bizonyításra pótlólag előterjesztett cikkelyek. Előterjeszti. Szeged, 1944. - Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszt-e. Bp., 1944. - A szívek kirnője. A tökéletes Máriatisztelet rövid ismertetése. Uo., 1944. - Máriát dicsérni hívek jöjjetek! Szűz Mária-imádságok. Uo., 1948. - A nagy jel az égen. Mária-tiszteletünk alapja és gyakorlata. Uo., 1948. - Cikkeit Cs. Béla, majd Cs. B. Elemér, végül Cs. Elemér néven írta. 88

KL I:367. - Cat. SJ 1926:39. - Gulyás IV:707. - JTÉ 1940:321. - Ker. m. közél. alm. I:173. (téves adatokkal!) - Tóth 1942:13. - Pilinyi 1943:260. - Szolg. 1973. 103:17. - Bányai László: Kitárul a világ. Bukarest, 1978:69. - Péteri János: „Ha szentté nem leszek, hiába születtem!” P. ~ élete 1883-1972. New York, 1980. - Pálos 1992:168. - KMJ I:207.

Csávossy György (Temesvár, Temes m., 1925. jún. 20.-): költő, drámaíró, mezőgazdasági szakíró. - A temesvári piar. gimn-ban éretts. A kolozsvári mezőgazd. főisk-n mérnöki okl-et szerzett. Párhuzamosan hallgatta a közgazd. kar előadásait és egy évig eljárt a zeneműv. főisk-ra is. 1953-ig Bihardiószegen a szőlészeti középisk. tanára, majd nyugdíjazásáig a csombordi mezőgazd. liceumban tanított. - Színművei: A fül. Komzsik Istvánnal (bem. 1967: Marosvásárhely, Szatmárnémeti); Édes méreg. Zenés vj. (bem. 1970: Sepsiszentgyörgy); Patkánysíp (bem. 1973: Temesvár); Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya (bem. 1977: Kolozsvár Áll. M. Színház); A bohóc és a halál. Rádiójáték (bem. kolozsvári m. adás). - M: Szőlőtermesztés. Horváth Ödönnel, Mezei Sándorral és Szász Józseffel. Bukarest, 1957. - Vizes mese. Gyermekversek. Uo., 1959. - Fütyörészve. Versek. Bev. Hajdú Zoltán. Uo., 1962. (Forrás) - Borászat. László Gyulával és Mezei Sándorral. Uo., 1963. - Bíztató. Versek. Uo., 1966. - Szőlészeti és borászati kézikv. Kovács Adorjánnal és Mezei Sándorral. Uo., 1974. - Kertészeti növények védelme. Székely Józseffel. Uo., 1975. B.Gy.

Igaz Szó 1962:X. (Székely János: Erdők-mezők csábítása) - Utunk 1977:29. sz. (Marosi Péter: Varietas delectat?)