🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > császár
következő 🡲

császár (a lat. caesar szóból): több országot egyesítő birodalom uralkodójának címe (→caesar, →bizánci birodalom, →német-római birodalom, →Osztrák-Magyar Monarchia). - A bizánci ~ban (324-1453) az ókori világuralkodó eszméje öltött ker. formát: Isten helyettese a földön, feltétlen úr az állam és egyh. fölött, minden ellenség legyőzője, a béke, az igazságosság és az igaz hit őre. A Ny-i, ném-róm. ~ a →két kard elmélet alapján eredetileg függő viszonyban volt a pápától, s az egyh. védője volt. A ~ szakrális jellege az →invesztitúra-harc után fokozatosan megszűnt. →császárkultusz **

Kirschbaum II:474.

Császár, Komárom-Esztergom m.: plébánia a győri egyhm. kisbéri esp. ker-ében. - 1332: Chazar. A törökök 1552: elfoglalták. Lakói 1622: ref-ok lettek. 1724: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál tp-át 1775: Fellner Jakab építette, a falképeit Dorfmeister István festette. Egyedülálló a húsvéti gyertyatartója. Harangjait 1924: 83,5 cm átm. a Harangművek R.T., 1935: 55 cm átm. Szlezák László öntötte. Org-ját (2/10 m/r) 1793: ismeretlen mester építette. 1921: Váradi Miklós és Barakovits János átépítette. ~ kegyura 1880: gr. Esterházy Móric. - Plébánosai: 1721: Tapolczai Ferenc, 1729: Jegenyei József, 1735: Schmidt Gábor, 1737: Szele Márton, 1742: Zibák István, 1773: Gergeli György, 1804: Sághi János, 1823: Bezerédy Márton, 1838: Ásztl Lajos, 1865: Kertész József, 1894: Wohlmuth Ferenc, 1919: Lengyel István, 1952: Márk Mihály, 1953: Pintér János, 1958: Póda János, 1962: Wrenkh Ede, 1964: Káli László, 1969: Horváth I. Mihály. - Lakói 1840: 55 r.k., 4 g.kel., 1390 ev., 13 izr.; össz. 1462; 1910: 832 r.k., 1 g.kel., 76 ev., 1438 ref., 26 izr., össz. 2373; 1940: 1000 r.k., 3 g.k., 71 ev., 1413 ref., 24 izr., össz. 2511; 1948: 858 r.k., össz. 2348 (3 tanerős r.k. ált. isk-ban 158 tanuló); 1983: 760 r.k., össz. 2100; 1990: össz. 2033. **

Gerecze II:445. - MEN:57. - Garas 1955:164. - MJ - Búzás kz. 469. - Patay 1958.

Császár György, SJ (Bp., 1908. júl. 18.-): missziós testvér. - Műszerész-órásként 1933. X. 16: lépett a JT-ba. Nyomdász, kv-kötő, s az irgalmasok kórházában betegápolói képesítést szerzett. 1939: a kínai missz-ba küldték. 1948: Sanghajban az obszervatóriumban, 1950: a rházban dolgozott, s a r. növ-ek mellett betegápoló volt. 1956: Tajvanba került. Közreműködött a rház alapításában, a menekültek élelmezésében, s rendelőt nyitott a szegények számára. 1969: Lutsaóban kórházi gyógyszerész és felügy., majd a kórház vez-je. 1983: Putzéban rendelőt vezetett. 88

Cat. SJ 1942:53; 1949:50. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)

Császár József (Zalaszentgyörgy, Zala vm., 1869. okt. 15.-Szombathely, 1947. okt. 9.): szerkesztő, egyházjogász. - A teol-t a KPI-ben végezte, 1893. VII. 15: pappá szent. 1893. X: kp. Lentiben, 1894. VIII: Szombathelyen kp., 1896. X: szegyh. karkp., 1904: teol. dr., a szem-ban az erkölcs- és lelkipásztorkodástan tanára. 1912. VIII: sztszéki jegyző, 1918: sztszéki bíró, 1920: szem. rektor. 1922. V. 1: tb. knk. 1927: részt vett a szombathelyi Statuta Dioecesana előkészítésében. - M: A breviarium. Dissz. Bp., 1904. - Az új házassági törv. magyarázata. Írta Gennari Kázmér. Ford. és kiad. Szombathely, 1908. - Gyóntatók zsebkv-e. Összeáll. Bp., 1944. - Gyónók kalauza. Uo., 1945. - 1896. XI. 15-1904. XI. 24: a Szombathelyi Újs. c. pol. hetilap fel. szerk-je. S.F.

Géfin II:349; III:57. - Ker. m. közél. alm. I:172. - Gulyás IV:671. - Vas m. hírlapok bibliogr-ja 1964:229.


Császár Margit Anzelma, ANK (Sümeg, Zala vm., 1906. jan. 1.–Sümeg, 1985. dec. 30.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. – Szombathelyen 1925. XII. 1: lépett a kongr-ba. 1927. VIII. 15: első, 1930. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. 3 nővértársával 1948: a pécsi szem. háztartását vez. r.k.

Császár Mária Adél SZLT (Nemessándorháza, Zala vm., 1909. jún. 13.–Vác, 2003. szept. 19.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ a polg. isk. után ápolónőképzőt végzett. 1928. VII. 19: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1933. VII. 19: tette. – 1929–50: a bpi gyermekkórházban ápolónő. 1950. X: a Széher úti kórházban ápolónő. 1951: éjszaka elhurcolták és letették a közp. házban. 3 nap múlva Hévízre vitték, ahol 6 hónapig mindenféle munkát végzett. Albertfalván, majd a János kórházban ápolónő, 1969: nyugdíjazták. Az esztergomi Simor Papi Otthon gondozó nővére. 1987. IV. 3: a váci szoc. otthonba költözött. s.k.–r.k.

Császár Péter (Bükkaranyos?, Borsod vm., 1600 k.–Kassa, 1632. márc. 4.): parasztkapitány. – Apja Boldizsár bíró. A dézsmajegyzékekben 1620: tűnt föl mint bükkaranyosi önálló gazda, aki roboltolt Egerbe a töröknek és a m. földesúrnak, fizetett tizedet, kilencedet, földbért. 1624: szabadosként említették. 3–5 kalangyás gabonaterméséből következtetve inkább szőlőt termesztett, évi 200–500 iccés szüretekkel. 1625–26: vsz. Bethlen Gábor fejed. (ur. 1613–29) seregében zsoldos, utóbb szülőföldjén parasztkapitány és bükkaranyosi bíró. 1631. VII: a →parasztvármegyék zendülésekor a hadak vezére, VIII. 17: a gönci egyezmény egyik aláírója. Eredménytelenül próbálkozott I. Rákóczi György erdélyi fejed. (ur. 1630–48) megnyerésével, 1632. II: Forgách Miklós br. felső-mo-i főkapitány Kassán elfogatta, III. 4: kétnapos kínvallatás után után Kassán fölnégyeltette. 88

Makkai 1956:176. – Napjaink 1966:7. sz. (Gyimesi Sándor: Felnégyelt parasztkapitány)

Császár (Amsz) Veronika Armella, KN (Dunacséb, Bács-Bodrog vm., 1895. jan. 18.–Pécs, 1982. jan. 3.): szerzetesnő. – Chorinban 1909. IX. 25: lépett a kongr-ba, fog-át Zsámbékon 1914. VII. 22: tette. Pozsonyban, Lovasberényben, Szabadkán ápolónő. – A szétszóratás után 1950 őszétől Pécsett ápolónő. r.k.

Császár Viktor OFM (Pozsony, Pozsny vm., 1738.–Kismarton, 1805. febr. 18.): hitszónok, hitoktató. – 1754: Malackán lépet a r-e,. A fil-t nyitrán, a teol-t Győrött végezte. 1761: szentelték pappá. Falusi plnosok kisegítője, 1778: Győrött hitoktató. 1787: a győri ktort feloszlatták, Kismartonba költözött. – M.: Compendium liturgiae sacrae. Győr, 1785. **

Farkas 1879:91.