🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csáky
következő 🡲

Csáky György Imre, körösszegi, gr. (Szepes vára, Szepes vm., 1677. okt. 27.-Szepes vára, 1741. dec. 4.): tábornagy. - Cs. István országbíró fia, Cs. Imre kalocsai érs. öccse. Dragonyostiszt az oszmánellenes fölszabadító háborúban, 1702: őrnagy a Forgách-, 1707: alezr. az Ebergényi-huszárezredben. 1709: vezénylőezr., 1723: vezérőrnagy, 1724: az addigi Ebergényi-huszárezred tulajdonosa. 1733: altábornagy, 1735: lovassági tábornok, 1741: tábornagy, a Tiszán inneni hadak főparancsnoka. A sp. és lengy. örökösödési háború hőse. Z.J.

Csáky Imre, körösszegi és adorjáni, gr. (Szepes vára, Szepes vm., 1672. okt. 28.-Szalka, Bihar vm., 1732. aug. 28.): bíboros, érsek, ~ István országbíró fia. - 10 é. korában c. apát, 1690: a Pázmáneum növ-e, 1693. VIII. 6: Kassán alszerpappá szent. és egri knk. A CGH növ-e, 1694: teol. dr. 1695: tért haza, 1696. V. 1: kassai plnos. 1699. VII: novi cpp. és kir. tanácsos. 1702. IX. 28: esztergomi knk., XII. 10: váradi mpp. és bihari főispán, 1703. VIII. 5: Bécsben pp-ké szent. Az ónodi trónfosztást aláíró 11 főpap javadalomfosztásakor 1710. VI. 1: kalocsai érs., Bács, Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja, a váradi és egri ppség adminisztrátora. 1712: pozsonyi prép., 1717. VII. 12: bíb. 1721: részt vett a p-választó konklávén, ahol néhány szavazatot kapott. Folytatta Benkovich munkáját a váradi egyhm. újjászervezésében. 1727: letelepítette a kapuc-okat, támogatta a ferenceseket, jezsuitákat, prem-eket és a pálosokat. Debrecenben letelepítette a piar-kat és fölépítette a Szt Anna-tp-ot. A gör. kat-oknak isk-t nyitott és 10 új pléb-t szervezett. - A Habsburgok nőági örökösödésének szószólója volt. 1723. VI. 24: szentgotthárdi apát és a helytartótanács tagja, 1724: hétszemélynök. Házában a társalgást és a levelezést m-ul folytatta. Debrecenben a Szt. Anna-tp-ban temették el. - Fm: S. Ladislaus bis Rex. Bécs, 1690. - Horologium principum. Győr, 1742. - Utóda a novi c-en 1703: Ghillányi György, a váradi széken 1733. II. 6: Luzinszky István László; Kalocsán 1733. IX. 22: Patachich Gábor. 88

Mendlik 1864:8. (1702-32: váradi pp.); 79. (s.v. Chaky; 1710-32: kalocsai érs.) - Gams 1873:385. (1702-†1732. VIII. 28: váradi pp.); 372. (s.v. Cháky: 1710. VII. 1-†1732. VIII. 28: kalocsai érs., 1717. X: bíb.) - M. Sion 1886:99. - Zelliger 1893:67. (†Szalka) - Fraknói 1895:424. - Szinnyei II:141. (†Nagyvárad!) - Schem. Mv. 1896:94. (61.) (1702. XII. 10-1732. VIII. 28: váradi pp.) - Kollányi 1900:320. (*1671!, †Szalka) - Pallas IV:595. - Bihar vm. 1901. - Bunyitay-Málnási IV:197. Kép. - Winkler 1926:32. - KL I:362. - Málnási Ödön: Gr. ~ bíbornok élete és kora. Kalocsa, 1933. - Bedy 1938:445. - Gulyás III:573.

Csáky Károly, körösszegi és adorjáni, gr. (Szepesmindszent, Szepes vm., 1873. ápr. 10.-Bp., 1945. ápr. 30.): gyalogsági tábornok. - A kassai cs. és kir. katonai alreálisk., majd 1887-91: a Ludovika Akad. növ-e. 1891. VIII. 18: avatták a 7. honvéd huszárezred hadapród tiszth-évé. Bécsben 1897-99: hadiisk-t végzett. 1900-18: a HM-ban és harcoló seregtesteknél szolgált. 1919: ezr. rangban nyugdíjazták. 1923. VI. 28-1929. X. 10: a HM-ban 1923. VI. 28: szkv. tábornok. 1924. VIII. 16: altábornagy. 1927. IV. 29: szkv. gyal. tábornok. 1936. VII. 21: M. kir. titkos tan. Z.J.

Ki kicsoda? 1936:118. - Ker. m. közél. alm. I:170. - MÉL I:295. - Hadtört. Közl. 1984/2:366.

Csáky Károly Emmánuel, körösszegi és adorjáni, gr. (Sopron, Sopron vm., 1852. júl. 24.-Vác, 1919. febr. 17.): megyéspüspök. - A teol-t Esztergomban végezte. 1875. VII. 25: pappá szent., Tardoskedden kp. 1880. IV. 27: esztergomi knk. 1889. XII. 20: csolti c. apát, 1895. VII. 31: kurzolai cpp., 1896. II. 4: nyitrai főesp. 1900. IV. 19: a p. megerősítette a váci ppi kinevezését, VI. 17: Esztergomban pp-ké szent. Székét VIII. 5: foglalta el. A papnev-re gyűjtést rendezett, melyet 280.000 K-val ő nyitott meg. 1905. IX. 12: v.b.t.t., 1907. XI. 4: a m. vallás- és tanulm. alapokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző biz. tagja. 1906. III. 9: X. Pius ~t és utódait följogosította a pallium viselésére; létrehozta a Borromaeumot, az egyhm. papi nyugdíjint-et, melyet 1913: újjászervezett. 1913: elrendelte, hogy minden pap köteles 2 évenként valamely jezsuita v. lazarista házban lelkigyakorlaton részt venni. Új helyet adott a szegyh. kincstárának, melyet rendszeresen gyarapított, 200.000 K-t adott Vácnak az el. isk-k fejlesztésére, melyből a Karolina isk-t létesítették. 50.000 K-s alapítványt tett a süketnémák int-ében. 1917-ig 1,1 millió K-t áldozott az egyhm. gyarapítására. - Fm: A gr. Herberstein-Illésházy-féle hölgyalapítvány. Pozsony, 1886. - Statuta fundationum pro stipendiis scolasticis. Esztergom, 1891. - Utóda a kurzolai c-en 1900: Horeczky Ferenc br., a váci széken 1919. VII: Hanauer István.  88

LBE:125. - Szinnyei II:149. - Pallas IV:596, XVII:313. - Zelliger 1893:69. - Némethy 1894:523. - Kollányi 1900:516. (V. 9: pozsonyi knk., 1888: esztergomi knk.) - Ogy. alm. 1901:12, 1905:13, 1906:5; 1910:25. - Cs. K. E. gr. váci pp. 1910-1919. Vác, 1911. - Chobot II:667. - Gulyás IV:579. (†febr. 16.)

Csáky László, körösszegi és adorjáni, gr. (Kluknó, Szepes vm., 1761. nov. 11.-Szepes, 1828. jan. 20.): fölszentelt püspök. - A teol-t Pozsonyban végezte, 1785. X. 2: pappá szent. Szempcen kp., a generális szem. pref-a, majd spirituálisa. 1788: érs. szertartó, 1789. V: Pesten, 1790. I. 29: Kéménden plnos. VIII. 7: pozsonyi knk., 1792. VII. 2: váradi knk. 1794: közép-szolnoki főesp. és dékán, 1796. XI. 25: aszódi prép., 1802: békési főesp., 1804. XII. 28: kurzolai vál. pp., 1810: váradi spp. 1812. VIII. 7: nagyprép., 1814. XI. 4: kinev., 1815. VII. 10: megerősített, Temesváron X. 22: fszt. tinnini pp. - Utóda a tinnini címen 1831. II. 28: Jordánszky Elek. T.E.

LBE:125. (1814: kurzolai vál. pp.), 575. (1814: tinnini pp.) - Nagy III:91. (1809: knk.) - Gams 1873:423. (64.) - Némethy 1894:525. (*1761) - Schem. Mv. 1896:113. (*1760) - Ritzler-Sefrin VII:370. (nov. 12. ker. n., †1830. okt. 1. előtt) - LD szerint 1805. VI. 6: kurzolai vál. pp.

Csáky Miklós, körösszegi, br. (1465 k.-Nagylak, Csanád vm., 1514. máj. 28.): kinevezett és megerősített, de föl nem szentelt püspök. - Csáky Benedek temesi nagybirtokos fia, testvérei: László, Ferenc, Anna, Kata, Borbála. 1495-98: (Veressnél 1497-1502): Páduában tanult. II. Ulászló 1491: kinevezte nagybányai plnossá, de a város nem fogadta el. 1499. V. 18: kárpótlásul(?) kapta a szerémi ppi kinevezést. A MA-ban 1499. V. 18: vál., 1500: tényl. szerémi mpp. 1500. V. 8: csanádi pp-ké nevezte ki a kir., ahol 1501-14: tényl. pp., (1504?) XI. 15.: a p. jóváhagyást is megkapta. 1507: Körösszeg várának birtokosa. Mint sokan a reneszánsz főpapok közül, ~ sem szteltette föl magát pp-ké , csak kormányzott és élvezte a ppség javadalmát. A kir. udvarban főleg a cseh humanistákkal tartott kapcsolatot. Matthaeus Andronicus Tragurinus páduai prof. egyik művét ~nak ajánlotta. 1514. V. 23: Dózsa alvezérét, Balogh Istvánt az apátfalvi révnél legyőzte (→apátfalvi és nagylaki ütközet), de Dózsa, akit előzőleg ~ Budán megalázott, Nagylakon elfogta és karóba húzatta. →Dózsa-féle parasztháború L.A.

Nagy III:76. (csanádi prép. - ha ez igaz, akkor 1471-81: prép. a Schem. Csan. 1900:63. szerint, mert csak ~ Miklós prép. a 15. sz-ban) - Mendlik 1864:94. (s.v. Cháki; 1500-14: pp.) - Gams 1873:379. (s.v. Nicolaus de Backa, 1499. XI. 17-1501. VI. 5: szerémi pp, Nyitrára helyezve); 375. (s.v. N. de Báchka, 1501. VI. 5-1503: nyitrai pp., Erdélybe helyezve); 382. (s.v. uaz, 1503-[1504?]: erdélyi pp.); 370. (s.v. Nicolaus de Chak, Szerémből áthelyezve 1500-1514: csanádi pp.) - Borovszky I:365. - Eubel II:139. (Csáky-Bácskai Miklós; 1500. XI. 13: megerősített szerémi pp; áthelyezve 1500: Csanádra, 1501: Nyitrára, 1503: Erdélybe, 1514: ismét Csanádon); III:177. (s.v. Csáky 1504. XI. 15: csanádi pp., †1514) - Juhász VI:11. - Veress 1941:652. - Barta-Fekete Nagy 1973:346. - (A MA-ban Szerémben utóda 1500. V. 8: Bácskay Miklós egri prép., aki áthelyezve 1501. VI. 16: vál., 1501-03: tényl. nyitrai pp., áthelyezve erdélyi pp., de ott 1501-14: Kálmáncsehi Domokos a pp. - A Schem. Nitr. 1836:14. (34.) Bácskai 1501-03: nyitrai mpp. Erdélybe áthelyezve. - A Schem. Trans. 1913:13. táblázatában 1503-†1504: Bácskai az erdélyi mpp. - Eubel tévedett, az összevonás nem helytálló! (Vsz., hogy ~ csak csanádi pp. volt! V.J.) - Tört. Szle 1965:487. (Fügedi E. szerint 1495-98: szerémi pp.)

Csáky Miklós József, körösszegi és adorjáni, gr. (Szepes vára, Szepes vm., 1698. dec. 5.-Pozsony, 1757. máj. 31.): hercegprímás-érsek, ~ Imre kalocsai bíb. érs. öccse. - 1716: a Pázmáneum növ. A fil. végeztével szepesi apát. A teol-t Rómában a CGH növ-eként végezte. 1721: teol. dr., szentjóbi apát. 1722. IX. 19: pappá szent., 1723. IV. 5: tért haza. XII. 12: váradi knk., 1726: váradi plnos. 1734. IV. 30: kir. tan. V. 10: nagyprép., 1735. III. 22: novi vál. pp.; ősszel békési főesp-ként egyhlátogatást végzett. - 1737. III. 15: bihari főispán, 1738. I. 9: iktatták be. I. 16: kapta meg a váradi ppségre szóló kinevezési bullát. II. 2: Kassán sztelték pp-ké, székét III. 19: foglalta el. Rendezte a ppség birtokviszonyait, üveg- és posztógyárat alapított, hozzákezdett a ppi palota és a szegyh. fölépítéséhez. 1739: egyhm-je számára Directoriumot nyomtatott. 1740 k. megvásárolta a helyi nyomdát a ppség számára, hidat veretett a Körösön, mely Várad 2. hídja lett. Bélben, Magyarcsékén, Derecskén, Bárándon stb. pléb-t alapított. - 1747. V. 13: kinev., IX. 4: megerősített kalocsai érs. Az egyhm-t 2 esp. ker-re osztotta. Nagybaracskán, Csávolyon, Apatinban, Futakon, Katymáron és Topolyán pléb-t alapított. A szegyh. építkezését folytatta, s tetőztette. - 1751. VII. 30: kinev., XI. 16: megerősített esztergomi érs. A palliumot 1752. II. 2: Magyarbélen vette át, székét IV. végén foglalta el. - M: Panegyricus prodigiosae facundiae... Bécs, 1719. - Edictum archi-episcopale Strigoniense. Pozsony, 1754. - Utóda a novi c-en 1737: Zichy Ferenc, Váradon 1747. V. 31: Forgách Pál; Kalocsán 1751. XII. 20: Klobusiczky Ferenc; Esztergomban 1757-61: széke üres, utóda 1761. VII. 13: Barkóczy Ferenc. 88

Nagy I:84. (*1698. dec. 5!) - Mendlik 1864:82. (1737-47: váradi pp.); 79. (s.v. Cháky; 1710-32: kalocsai érs.), 29. (65.) (1751-57: esztergomi érs.) - Gams 1873:385. (1737[38]. III. 7-1747. IX. 4: váradi pp.), 372. (1747. IX. 4-1751. XI. 15: kalocsai érs.), 381. (1751. XI. 15-†1757. V. 31: esztergomi érs.) - M. Sion 1886:99. - Zelliger 1893:69. (itt szepesi apát!) - Szinnyei II:151. - Pallas IV:597. (*1698) - Schem. Mv. 1896:95. (64.) - Veress II:133. - Bihar vm. 1901:562. - Bunyitay Vince: Gr. ~ hgprím. váradi ppségének tört. Vác, 1935. - Gulyás III:586. - Meszlényi 1970:78. - Schem. Strig. 1982:66.


Csáky István Zsigmond, körösszegi és adorjáni gr. (Uncsukfalva, Hunyad vm., 1894. júl. 18.–Bp. 1941. jan. 27.): külügyminiszter, máltai lovag. – Szülők: Zsigmond (1866–1945) altábornagy; nagytóthi Apáthy Ilona (1874–1934); neje 1940–: ledskei gr.Chorinsky Mária Anna (1912–1968). – 1919: a bécsi konzuli akad. végzett. A 2. szegedi ellenkormány Külügyminisztériumának 1919. VII. 15–VIII. 12: tiszteletdíjas alkalmazottja. 1919. XI. 13: a bpi Külügymin. pol. oszt. köv. attaséja. 1921. X. 14–1923. VII. 11: a vatikáni követségen dolgozott (közben 1923. V. 30: 2. o. köv. titkár). 1923. VII. 12–: Bpen közp-i szolgálatban, 1924. III. 6–1926. VII. 31. a bukaresti követségen, 1926. VIII. 1: a Külügymin. sajtóoszt. h.vez-je, 1929. X. 15: vez-je, (közben 1928. IX. 2: 1. o. köv. titkár). 1933. II. 20–1935. IV. 9: a madridi követség ideigl. ügyvivője, (közben 1933. VI. 18: 2. o. köv. tan.) 1935. IV. 9: a Külügymin. kabinet vez-je. 1938. VI. 30: 1. o. köv. tan. – 1938. XII. 10.–1941. I. 27: haláláig külügymin. 1939. II. 24: hazánk csatlakozott az Antikomintern Paktumhoz. 1939. III. 15–18: Kárpátalját a honvédség visszacsatolta, IV. 11: Mo. kilépett a Nemzetek Szöv-éből. 1940. VIII. 30: a II. →bécsi döntéssel É-Erdélyt visszacsatolták. 1940. XI. 20: hazánk csatlakozott a ném–ol–japán →Háromhatalmi Egyezményhez. 1940. XII. 12: megkötötték a m–jugoszláv örök barátsági szerződést [a jug. fél nem ratifikálta] – Beszéde: Egy év a nemz. életében. Ez a kötet gr. Teleki Pál kormányának az 1939–40. számadási időszakra vonatkozó áll. költségvetés képviselőházi vitájában elhangzott beszédeit tartalmazza. [Bp.1939] – M: The responsibility of the Hungarian nation in the war. Bp. 1921, (East-European problems 14.) – A boszorkány. Megelevenült korrajz, mely önmagát magyarázza. [Reg..] Bp., [1922] 88

Daróczy 1925. – Ki kicsoda? [1937] – Ogy. alm. 1939:145. (Arck.) – Gerő 1940:85. – Ker. m. közél. alm. 1940. II:170. – Matolcsy Géza: Gr. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bp. 1941. [Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. ME. rend. megsemmisíttette!] – Morsz. 1941. I. 27. – Gr. ~ élete és munkássága. Összeáll. Matolay Géza. Bp., 1941. – Gudenus 1900. I:25 (apjánál: + Bős-Gabcikovo, Pozsony vm., 1945.; a falu a 2. helynévmagyartalanításig őrizte ősi nevét, a tót partizánról elnevezése 1948: történt!) – Pritz 1994:448.

Csáky Rozália M. Amália SZINT (Miskolc, Borsod vm., 1864. máj. 14.–Bp., 1949. febr. 22.): szerzetesnő. – Miskolcon éretts., ápolónőképzőt végzett. 1888. VIII. 23: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1891. VII. 19: uitt tette. Bpen a MABI kórház ápolónője és házfőnöknője. r.k.

Gudenus I:258. (s.v. Róza Mária, körösszeghi és adorjáni gr. * máj. 14.)